EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0108

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 108/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis

OJ L 39, 13.2.2008, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 40 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/108/oj

13.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/11


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 108/2008

2008 m. sausio 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1925/2006 (3) nurodyta, kad 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), nustatyta reguliavimo procedūra turi būti taikoma priimant su šiuo reglamentu susijusias įgyvendinimo priemones.

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikoma priimant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio dokumento, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba įrašant naujas neesmines nuostatas.

(3)

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 I ir II priedų pakeitimus; nustatyti kitus maisto produktus, kurių negalima papildyti tam tikrais vitaminais arba mineralais; priimti sprendimus nustatyti ir (arba) pakeisti kitų leidžiamų naudoti, draudžiamų arba ribojamų medžiagų sąrašus; apibrėžti sąlygas, kuriomis vitaminai ir mineralai gali būti naudojami, pvz., grynumo kriterijus, didžiausią kiekį, mažiausią kiekį ir kitus maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais apribojimus arba draudimus; numatyti išlygas, leidžiančias nukrypti nuo tam tikrų to reglamento nuostatų. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms to reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, papildant tą reglamentą naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtinamos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(4)

Jei dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turėtų būti leista taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje numatytą skubos procedūrą siekiant išbraukti tam tikrus prieduose išvardytus vitaminus ir mineralus bei įtraukti tam tikras kitas medžiagas į Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedą bei jas keisti.

(5)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Šio straipsnio 1 dalyje minimų sąrašų pakeitimai priimami pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę.

Esant neišvengiamoms skubos priežastims Komisija gali pasinaudoti 14 straipsnio 4 dalyje nurodyta skubos procedūra norėdama išbraukti vitaminą ar mineralą iš sąrašų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje.

Prieš atlikdama šiuos pakeitimus, Komisija konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis, ypač su maisto pramonės įmonėmis ir vartotojų grupėmis.“;

2.

4 straipsnio antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Priemonės, nustatančios kitus maisto produktus arba kitas maisto produktų kategorijas, kurių negalima papildyti tam tikrais vitaminais ir mineralais, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, gali būti patvirtinamos taikant 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu bei remiantis moksliniais įrodymais ir atsižvelgiant į jų maistinę vertę.“;

3.

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Priemonės, nustatančios II priede išvardytų vitaminų formulių ir mineralinių medžiagų grynumo kriterijus, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šio reglamento neesmines nuostatas, jį papildant, patvirtinamos taikant 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, išskyrus atvejus, kai minėtieji kriterijai taikomi pagal šio straipsnio 2 dalį.“;

4.

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jeigu maisto produktai papildomi vitaminu arba mineralu, bendras maisto produkte esantis vitamino arba mineralo kiekis, kuris naudojamas neatsižvelgiant į papildymo tikslą, to produkto pardavimo metu negali viršyti didžiausio kiekio. Priemonės, nustatančios šį kiekį ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos taikant 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Komisija šiuo tikslu iki 2009 m. sausio 19 d. gali pateikti priemonių projektą dėl didžiausių kiekių. Koncentruotų arba dehidruotų gaminių didžiausias leistinas vitaminų ir mineralų kiekis nustatomas pagal kiekį, esantį maisto produkto sudėtyje, kai šis produktas, vadovaujantis gamintojo nurodymais, yra paruoštas vartoti.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Bet kokios sąlygos, kuriomis ribojamas arba draudžiamas maisto produkto arba maisto produktų kategorijos papildymas tam tikru vitaminu arba mineralu, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jo papildymą, patvirtinamos taikant 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

c)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Vitamino arba mineralo turi būti pridedama tiek, kad maisto produkte jo būtų bent jau reikšmingas kiekis, kai jis apibrėžtas pagal Direktyvos 90/496/EEB priedą. Priemonės, nustatančios konkrečiuose maisto produktuose arba maisto produktų kategorijose mažiausią kiekį, įskaitant bet kokį mažesnį kiekį, nukrypstant nuo anksčiau minėto reikšmingo kiekio, ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos taikant 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Ženklinant, pristatant arba reklamuojant maisto produktus, papildytus vitaminais ir mineralais, negali būti teiginių, kuriais konstatuojama arba leidžiama suprasti, kad subalansuota ir įvairi mityba negali suteikti tinkamo maistinių medžiagų kiekio. Kai tinka, nukrypti leidžianti nuostata dėl konkrečios maisto medžiagos, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas. jį papildant, gali būti patvirtinama taikant 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei būtina, Komisija savo iniciatyva arba remdamasi valstybių narių pateikta informacija, kiekvieną kartą, atsižvelgdama į Tarnybos turimos informacijos vertinimą, pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu gali priimti sprendimą dėl medžiagos ar ingrediento įtraukimo į III priedą. Visų pirma:

a)

jei buvo nustatytas žalingas poveikis sveikatai, medžiaga ir (arba) ingredientas, kurio sudėtyje yra tos medžiagos:

i)

įtraukiami į III priedo A dalį ir yra draudžiama jais papildyti maisto produktus ar juos naudoti gaminant maisto produktus; arba

ii)

įtraukiami į III priedo B dalį ir yra leidžiama jais papildyti maisto produktus ar juos naudoti gaminant maisto produktus tik ten nurodytomis sąlygomis;

b)

jei nustatoma žalingo poveikio sveikatai galimybė, tačiau yra abejonių moksliniu požiūriu, medžiaga įtraukiama į III priedo C dalį.

Esant neišvengiamoms skubos priežastims Komisija gali pasinaudoti skubos procedūra, nurodyta 14 straipsnio 4 dalyje, ir įtraukti medžiagą arbą ingredientą į III priedo A arba B dalis.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Per ketverius metus nuo medžiagos įtraukimo į III priedo C dalį datos, pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu bei atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę apie jai pateiktas įvertinti šio straipsnio 4 dalyje nurodytas bylas, priimamas sprendimas bendrai leisti naudoti III priedo C dalyje išvardytas medžiagas ar perkelti jas atitinkamai į III priedo A arba B dalis.

Esant neišvengiamoms skubos priežastims Komisija gali pasinaudoti skubos procedūra, nurodyta 14 straipsnio 4 dalyje, ir įtraukti medžiagą arbą ingredientą į III priedo A arba B dalis.“;

7.

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. sausio 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 325, 2006 12 30, p. 40.

(2)  2007 m. birželio 7 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 404, 2006 12 30, p. 26.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).


Top