EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0069

2008 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 69/2008 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2008 m. sausio mėn.

OJ L 23, 26.1.2008, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/69/oj

26.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 23/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 69/2008

2008 m. sausio 25 d.

dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2008 m. sausio mėn.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 327/98, atidarantį tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą (3), ypač į jo 5 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas, suskirstytas pagal kilmės šalis ir pagal laikotarpius remiantis to reglamento IX priedu, ir nustatyta tų kvotų administravimo tvarka.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies a, b, c, d punktuose nurodytų tarifinių kvotų pirmoji laikotarpio dalis yra sausio mėnuo.

(3)

Iš pranešimo, pateikto remiantis Reglamento (EB) Nr. 327/98 8 straipsnio a punktu, paaiškėjo, kad pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2008 m. sausio mėn. darbo dienų pateiktose kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4148 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, paraiškose nurodyti kiekiai viršija tam laikotarpiui likusį nepanaudotą kiekį. Todėl kiekį, kuriam importuoti galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą.

(4)

Iš minėto pranešimo taip pat paaiškėjo, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 327/98 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2008 m. sausio mėn. darbo dienų pateiktose kvotos(-ų), kurių eilės numeris(-iai) yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, paraiškose nurodyti kiekiai yra mažesni už [arba atitinka] tam laikotarpiui likusį nepanaudotą kiekį.

(5)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 327/98 5 straipsnio pirma pastraipa taip pat reikėtų nustatyti visą likusį nepanaudotą kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 kiekį, priskiriamą kitai kvotos laikotarpio daliai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal ryžių importo licencijų paraiškas, pateiktas per dešimt pirmųjų 2008 m. sausio mėn. darbo dienų, laikantis Reglamente (EB) Nr. 327/98 nustatytos(-ų) ryžių kvotos(-ų), kurios(-ių) eilės numeris(-iai) yra 09.4148 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, licencijos prašomam kiekiui importuoti išduodamos pritaikius šio reglamento priede nurodytus paskirstymo koeficientus.

2.   Visas likęs nepanaudotas Reglamente (EB) Nr. 327/98 numatytų kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, kitai laikotarpio daliai priskirtas kiekis nustatytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 25 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1). Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1785/2003 pakeičiamas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 37, 1998 2 11, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1538/2007 (OL L 337, 2007 12 21, p. 49) ir nukrypstantis pagal Reglamentą (EB) Nr. 60/2008 (OL L 22, 2008 1 25, p. 6).


PRIEDAS

Kiekis, skiriamas 2008 m. sausio mėnesiui ir kiekis, numatytas kitai kvotos laikotarpio daliai remiantis Reglamentu (EB) Nr. 327/98

a)   Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų visiškai arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 30, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2008 m. sausio mėnesio kvotos laikotarpio daliai nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2008 m. vasario mėnesio kvotos laikotarpio daliai likęs nepanaudotas kiekis

(kg)

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4127

 (2)

15 136 312


b)   Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų visiškai arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 30, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2008 m. sausio mėnesio kvotos laikotarpio daliai nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2008 m. balandžio mėnesio kvotos laikotarpio daliai likęs nepanaudotas kiekis

(kg)

Tailandas

09.4128

 (2)

7 246 608

Australija

09.4129

 (3)

1 019 000

Kitos kilmės šalys

09.4130

 (3)

1 805 000


c)   Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų lukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 20, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2008 m. sausio mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2008 m. liepos mėnesio kvotos laikotarpio daliai numatytas kiekis

(kg)

Visos šalys

09.4148

2,160463 %

0


d)   Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų skaldytų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 40, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2008 m. sausio mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2008 m. liepos mėnesiui numatytas kiekis

(kg)

Tailandas

09.4149

 (2)

30 070 765

Australija

09.4150

 (1)

16 000 000

Gajana

09.4152

 (1)

11 000 000

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4153

 (1)

9 000 000

Kitos kilmės šalys

09.4154

1,746724 %

6 000 008


e)   Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų visiškai arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 30, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2008 m. sausio mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2008 m. liepos mėnesio kvotos laikotarpio daliai numatytas kiekis

(kg)

Tailandas

09.4112

1,496205 %

0

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4116

2,627527 %

0

Indija

09.4117

1,386787 %

0

Pakistanas

09.4118

1,291686 %

0

Kitos kilmės šalys

09.4119

1,388030 %

0

Visos šalys

09.4166

1,165956 %

17 011 010


(1)  Šiai kvotos laikotarpio daliai paskirstymo koeficientas nenustatytas: Komisijai licencijų paraiškų pateikta nebuvo.

(2)  Paraiškose nurodytas kiekis yra mažesnis už tai kvotos laikotarpio daliai likusį kiekį arba jam lygus, todėl visos paraiškos patenkinamos.

(3)  Šiai kvotos laikotarpio daliai kiekio neskirta.


Top