EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0065

2008 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2008, leidžiantis pradėti naudoti metinę tarifinę kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, nurodytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms 2008 ir vėlesniais metais

OJ L 23, 26.1.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 257 - 258

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/65/oj

26.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 23/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 65/2008

2008 m. sausio 25 d.

leidžiantis pradėti naudoti metinę tarifinę kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, nurodytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms 2008 ir vėlesniais metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimą 2004/859/EB dėl Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo sudarymo (2), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo sudarymo III punkte numatomos metinės tarifinės kvotos, taikomos tam tikroms importuojamoms Norvegijos kilmės prekėms. Būtina leisti pradėti naudoti minėtas kvotas 2008 ir vėlesniais metais.

(2)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (3), įgyvendinimo nuostatas, nustatytos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Tikslinga numatyti, kad šiuo reglamentu leistos naudoti įvedamos tarifinės kvotos būtų administruojamos laikantis šių taisyklių.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Horizontaliųjų klausimų dėl prekybos Sutarties I priede neišvardintais perdirbtais žemės ūkio produktais vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede išvardytoms Norvegijos kilmės prekėms nustatytas Bendrijos tarifines kvotas leidžiama pradėti naudoti nuo 2008 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir vėlesniais metais.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytas Bendrijos tarifines kvotas administruoja Komisija, laikydamasi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnių.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 25 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 370, 2004 12 17, p. 70.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).


PRIEDAS

Metinės tarifinės kvotos, taikomos į Bendriją importuojamoms Norvegijos kilmės prekėms

Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas

Metinės kvotos dydis nuo 2008 m. sausio 1 d.

Kvotos ribose taikomas muitas

09.0765

ex 1517 10 90

Margarinas, išskyrus skystąjį margariną, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % masės pieno riebalų

2 470 tonų

Nėra

09.0771

ex 2207 10 00

(TARIC kodas 90)

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio, kitas nei gautas iš EB sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

164 000 hektolitrų

Nėra

09.0772

ex 2207 20 00

(TARIC kodas 90)

Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai, kiti nei gauti iš EB sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

14 340 hektolitrų

Nėra

09.0774

2403 10

Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis

370 tonų

Nėra


Top