EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0809

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 809/2007, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 812/2004 ir (EB) Nr. 2187/2005 dėl dreifuojančių tinklų

OL L 182, 2007 7 12, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; netiesiogiai panaikino 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/809/oj

12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 809/2007

2007 m. birželio 28 d.

iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 812/2004 ir (EB) Nr. 2187/2005 dėl dreifuojančių tinklų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

1997 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 894/97, nustatančiame tam tikras technines žuvininkystės išteklių apsaugos priemones (1), yra nustatoma žuvininkystės išteklių valdymo sistema pasinaudojant tokiomis techninėmis priemonėmis, kaip bendro dreifuojančių tinklų ilgio apribojimas iki daugiausiai 2,5 km, taip pat draudimas naudoti arba laikyti laive tam tikrų rūšių gaudymui naudojamus dreifuojančius tinklus – tai taikoma visiems Bendrijos žvejybos laivams, išskyrus veiklą Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose vykdančius laivus.

(2)

2004 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 812/2004, nustatančiame priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose (2), nustatomi reikalavimai dėl akustinių atbaidančiųjų priemonių ir atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės dreifuojančiais tinklais rajonuose, monitoringo.

(3)

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose (3), yra nustatomi apribojimai ir sąlygos dėl dreifuojančių tinklų naudojimo šioje reguliuojamoje srityje.

(4)

Tačiau minėtuose reglamentuose dreifuojančių tinklų apibrėžties nėra. Siekiant aiškumo ir labiau suvienodinti valstybių narių monitoringo tvarką, reikia visuose minėtuose trijuose teisės aktuose nurodyti vienodą dreifuojančių tinklų apibrėžtį.

(5)

Dreifuojančių tinklų apibrėžties nustatymas nepraplečia apribojimų taikymo srities ir Bendrijos teisės aktuose nurodyto dreifuojančių tinklų naudojimo.

(6)

Todėl reglamentus (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 812/2004 ir (EB) Nr. 2187/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 894/97 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

1.   Dreifuojantis tinklas – tai jūros vandens paviršiuje arba tam tikrame gylyje plūdriosiomis priemonėmis statomas žiauninis tinklaitis, kuris atskirai arba sukabintas su laivu dreifuoja nešamas vandens srovių. Prie tinklo gali būti prikabinti tinklą ir (arba) jo dreifavimą stabilizuojantys įtaisai.

2.   Jokiame laive negalima laikyti arba naudoti žvejybai dreifuojančių tinklų, kurių individualus arba bendras ilgis yra 2, 5 km.“.

2 straipsnis

Į Reglamentą (EEB) Nr. 812/2004 įterpiamas šis straipsnis:

„1a straipsnis

Sąvokos apibrėžtis

Dreifuojantis tinklas – tai jūros vandens paviršiuje arba tam tikrame gylyje plūdriosiomis priemonėmis statomas žiauninis tinklaitis, kuris atskirai arba sukabintas su laivu dreifuoja nešamas vandens srovių. Prie tinklo gali būti prikabinti tinklą ir (arba) jo dreifavimą stabilizuojantys įtaisai.“.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2187/2005 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„o)

Dreifuojantis tinklas – tai jūros vandens paviršiuje arba tam tikrame gylyje plūdriosiomis priemonėmis statomas žiauninis tinklaitis, kuris atskirai arba sukabintas su laivu dreifuoja nešamas vandens srovių. Prie tinklo gali būti prikabinti tinklą ir (arba) jo dreifavimą stabilizuojantys įtaisai.“.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GABRIEL


(1)  OL L 132, 1997 5 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1239/98 (OL L 171, 1998 6 17, p. 1).

(2)  OL L 150, 2004 4 30, p. 12.

(3)  OL L 349, 2005 12 31, p. 1.


Top