EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0389

2007/389/EB: 2007 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas dėl malationo neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2337) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 146, 8.6.2007, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 001 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/389/oj

8.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/19


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 6 d.

dėl malationo neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijų panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2337)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/389/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad valstybė narė gali per 12 metų nuo pranešimo apie šią direktyvą registruoti ir pateikti į rinką augalų apsaugos produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, neįrašytų į šios direktyvos I priedą, ir kurie dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos yra rinkoje, kol šios medžiagos bus laipsniškai tiriamos pagal darbų programą.

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 703/2001 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbų programos išsamios antrojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti siekiant įtraukti jas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Tame sąraše įrašytas malationas.

(3)

Malationo poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 703/2001 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos valstybės narės ataskaitų rengėjos, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 451/2000 8 straipsnio 1 dalies nuostatas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas. Suomija buvo paskirta ataskaitą apie malationą rengiančia valstybe nare, o visa reikalinga informacija buvo pateikta 2004 m. vasario 2 d.

(4)

Šią vertinimo ataskaitą valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba persvarstė vertinimo darbo grupės posėdyje ir 2006 m. sausio 13 d. pateikė Komisijai kaip Europos maisto saugos tarnybos vertinimo peržiūros išvadas dėl veikliosios medžiagos pesticido malationo keliamo pavojaus vertinimo (4). Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2006 m. rugsėjo 29 d. pateikė kaip Komisijos malationo peržiūros ataskaitą.

(5)

Vertinant šią veikliąją medžiagą buvo nustatyta keletas susirūpinimą keliančių problemų. Kadangi techninio grynumo veikliojoje medžiagoje yra skirtingos koncentracijos izomalationo, kuris yra priemaiša, turinti didelį poveikį malationo toksiškumui ir kurio genotoksiškumo negalima paneigti, negalima nustatyti medžiagos poveikio operatoriams, darbuotojams ir pašaliniams asmenims. Be to, remiantis turima informacija nebuvo įrodyta, kad numatomas poveikis vartotojams vieną kartą pavartojus ir ilgą laiką vartojant valgomąsias kultūras yra priimtinas, kadangi neturėta pakankamai informacijos apie tam tikrą susijusių metabolitų poveikį. Todėl remiantis turima informacija nebuvo galima daryti išvados, kad malationas atitinka įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą kriterijus.

(6)

Komisija paragino pranešėją pateikti savo pastabas apie peržiūros rezultatus ir apie tai, ar jis ketina toliau remti šios medžiagos įtraukimą. Pranešėjas pateikė savo pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos. Tačiau, nepaisant pranešėjo pateiktų argumentų, nustatyta, kad pirmiau minėtos problemos negali būti išspręstos, o remiantis pateikta informacija atlikti ir per Europos maisto saugos tarnybos ekspertų posėdžius apsvarstyti vertinimai neparodė, kad galima tikėtis, jog augalų apsaugos produktai, kuriuose yra malationo, siūlomomis naudojimo sąlygomis iš esmės atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus.

(7)

Todėl malationas neturėtų būti įtrauktas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(8)

Reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad galiojančios augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra malationo, registracijos per nustatytą laikotarpį būtų panaikintos, nebeatnaujinamos ir kad nebūtų registruojami nauji produktai.

(9)

Bet koks valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimoms augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra malationo, atsargoms sunaikinti sandėliuoti, pateikti į rinką ir sunaudoti yra ribojamas iki dvylikos mėnesių, kad šios atsargos būtų naudojamos dar vieną auginimo sezoną.

(10)

Šis sprendimas neapriboja galimybės teikti paraiškas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, siekiant įtraukti malationą į tos direktyvos I priedą.

(11)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Veiklioji medžiaga malationas nėra įtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra malationo, registracijos būtų panaikintos iki 2007 m. gruodžio 6 d.;

b)

nuo šio sprendimo paskelbimo dienos augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra malationo, nebūtų registruojami, o jų registracijos nebūtų atnaujinamos.

3 straipsnis

Bet koks valstybei narei suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 6 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 6 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/25/EB (OL L 106, 2007 4 24, p. 34).

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003 (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).

(3)  OL L 98, 2001 4 7, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006)63, 1–87, Conclusion on the peer review of malathion.


Top