EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0342

2007/342/EB: 2007 m. gegužės 15 d. Komisijos sprendimas dėl papildomų jūroje praleidžiamų dienų skyrimo Belgijai TJTT IV, VIIa ir VIId zonose (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2072) (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 129, 17.5.2007, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/342/oj

17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/61


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gegužės 15 d.

dėl papildomų jūroje praleidžiamų dienų skyrimo Belgijai TJTT IV, VIIa ir VIId zonose

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2072)

(Tik tekstai olandų ir prancūzų kalbomis yra autentiški)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/342/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 41/2007, nustatantį 2007 m. Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (1), ypač į jo IIA priedo 10 punktą,

atsižvelgdama į Belgijos prašymą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIA priedo 8 punkte nurodomas didžiausias dienų, kuriomis nuo 2007 m. vasario 1 d. iki 2008 m. sausio 31 d. 10 m ilgio arba ilgesni Bendrijos laivai, turintys plačiažiočių tralų, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 80 mm arba didesnis, gali būti Skagerako sąsiauryje, TJTT IV ir VIId zonose ir TJTT IIa zonos EB vandenyse, TJTT VIIa zonoje ir TJTT VIa zonoje, skaičius.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIA priedo 10 punktą, atsižvelgdama į po 2002 m. sausio 1 d. visam laikui nutrauktą žvejybos veiklą, Komisija gali valstybių narių prašymu skirti papildomą dienų, kuriomis laivas, jei jis turi tokių plačiažiočių tralų, gali būti geografiniame rajone, skaičių.

(3)

2006 m. gruodžio 19 d. ir 2007 m. sausio 30 d. Belgija pateikė duomenis, įrodančius, kad nuo 2002 m. sausio 1 d. veiklą nutraukusių laivų grupė naudojo 11,11 % šiame geografiniame rajone esančių ir plačiažiočių tralų, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 80 mm arba didesnis, turinčių Belgijos laivų 2001 m. naudotos žvejybos pastangos. Prašomos papildomos dienos nebegali būti skiriamos prašomam laikotarpiui, todėl jos turi būti skiriamos nuo 2007 m. vasario 1 d. iki 2008 m. sausio 31 d. remiantis Reglamentu (EB) Nr. 41/2007.

(4)

Atsižvelgiant į pateiktus duomenis turėtų būti skiriama 15 papildomų jūroje praleidžiamų dienų Belgijos laivams, turintiems 4.1 punkto b papunkčio i papunktyje nurodytai žvejybos įrankių grupei priklausančių plačiažiočių tralų, ir 16 papildomų jūroje praleidžiamų dienų Belgijos laivams, turintiems 4.1 punkto b papunkčio ii papunktyje, 4.1 punkto b papunkčio iii papunktyje ir 4.1 punkto b papunkčio iv papunktyje nurodytoms žvejybos įrankių grupėms priklausančių plačiažiočių tralų, Reglamento (EB) Nr. 41/2007 7 straipsnio taikymo laikotarpiu, t. y. nuo 2007 m. vasario 1 d. iki 2008 m. sausio 31 d.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Didžiausias dienų, kuriomis su Belgijos vėliava plaukiojantis ir Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIA priedo 4.1 punkto b papunkčio i papunktyje nurodytų plačiažiočių tralų turintis žvejybos laivas gali būti TJTT IV, VIIa ir VIId zonose, skaičius, kaip nustatyta to priedo I lentelėje, padidinamas 15 jūroje praleidžiamų dienų.

2.   Didžiausias dienų, kuriomis su Belgijos vėliava plaukiojantis ir Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIA priedo 4.1 punkto b papunkčio ii papunktyje, 4.1 punkto b papunkčio iii papunktyje ir 4.1 punkto b papunkčio iv papunktyje nurodytų plačiažiočių tralų turintis žvejybos laivas gali būti TJTT IV, VIIa ir VIId zonose, skaičius, kaip nustatyta to priedo I lentelėje, padidinamas 16 jūroje praleidžiamų dienų tais atvejais, kai netaikoma jokia to paties priedo 8.1 punkte nurodyta speciali sąlyga.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 444/2007 (OL L 106, 2007 4 24, p. 22).


Top