EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0333

2007/333/EB: 2007 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis valstybėms narėms pratęsti laikinas naujų veikliųjų medžiagų M benalaksilo, fluoksastrobino, protiokonazolo, spirodiklofeno, spiromezifeno ir sulfonilfluorido registracijas (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1929) (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 125, 15.5.2007, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/07/2009; panaikino 32009D0579

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/333/oj

15.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gegužės 8 d.

leidžiantis valstybėms narėms pratęsti laikinas naujų veikliųjų medžiagų M benalaksilo, fluoksastrobino, protiokonazolo, spirodiklofeno, spiromezifeno ir sulfonilfluorido registracijas

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1929)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/333/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį 2002 m. vasario mėn. Portugalija gavo bendrovės Isagro paraišką dėl veikliosios medžiagos M benalaksilo įtraukimo į minėtos direktyvos I priedą. Komisijos sprendimu 2003/35/EB (2) patvirtinta, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, kuriuos galima laikyti iš esmės atitinkančiais tos direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(2)

2002 m. kovo mėn. Jungtinė Karalystė gavo bendrovės Bayer CropScience paraišką dėl fluoksastrobino. Sprendimu 2003/35/EB patvirtinta, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, kuriuos galima laikyti iš esmės atitinkančiais tos direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(3)

2002 m. kovo mėn. Jungtinė Karalystė gavo bendrovės Bayer CropScience paraišką dėl protiokonazolo. Sprendimu 2003/35/EB patvirtinta, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, kuriuos galima laikyti iš esmės atitinkančiais tos direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(4)

2001 m. rugpjūčio mėn. Nyderlandams buvo pateikta bendrovės Bayer AG paraiška dėl spirodiklofeno. Komisijos sprendimu 2002/593/EB (3) patvirtinta, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, kuriuos galima laikyti iš esmės atitinkančiais tos direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(5)

2002 m. balandžio mėn. Jungtinė Karalystė gavo bendrovės Bayer AG paraišką dėl spiromezifeno. Komisijos sprendimu 2003/105/EB (4) patvirtinta, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, kuriuos galima laikyti iš esmės atitinkančiais tos direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(6)

2002 m. liepos mėn. Jungtinė Karalystė gavo bendrovės Dow AgroSciences Ltd. paraišką dėl sulfonilfluorido. Komisijos sprendimu 2003/305/EB (5), kurio versijoje anglų k. vartotas pavadinimas „sulfurilo chloridas“, patvirtinta, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, kuriuos galima laikyti iš esmės atitinkančiais tos direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(7)

Siekiant atidžiai išnagrinėti dokumentus ir kad valstybės narės turėtų galimybę leisti suteikti ne ilgiau kaip trejus metus galiojančias laikinas augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra minėtų veikliųjų medžiagų, registracijas, įvykdydamos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir visų pirma sąlygą, susijusią su išsamiu veikliųjų medžiagų ir augalų apsaugos produktų įvertinimu pagal toje direktyvoje nustatytus reikalavimus, buvo būtinas patvirtinimas, kad pateikti visi dokumentai.

(8)

Šių veikliųjų medžiagų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pareiškėjų numatytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Valstybės narės ataskaitų rengėjos pateikė Komisijai vertinimo ataskaitų projektus: 2003 m. gruodžio 4 d. – apie M benalaksilą, 2003 m. spalio 14 d. – apie fluoksastrobiną, 2004 m. spalio 20 d. – apie protiokonazolą, 2004 m. gegužės 18 d. – apie spirodiklofeną, 2004 m. balandžio 16 d. – apie spiromezifeną ir 2004 m. lapkričio 9 d. – apie sulfonilfluoridą.

(9)

Gavus valstybių narių ataskaitų rengėjų vertinimo ataskaitų projektus nuspręsta, kad būtina pareiškėjų prašyti pateikti papildomos informacijos, kurią valstybės narės ataskaitų rengėjos turėjo išnagrinėti ir pateikti savo vertinimą. Todėl dokumentai nagrinėjami toliau, o vertinimo nebus įmanoma baigti per Direktyvoje 91/414/EEB nustatytą laikotarpį.

(10)

Kadangi atliekant vertinimą kol kas nenustatyta jokių priežasčių nerimauti, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pratęsti laikinas augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra atitinkamų veikliųjų medžiagų, registracijas 24 mėnesių laikotarpiui pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio nuostatas, kad būtų galima tęsti dokumentų nagrinėjimą. Tikimasi, kad vertinimo ir sprendimo dėl galimo M benalaksilo, fluoksastrobino, protiokonazolo, spirodiklofeno, spiromezifeno ir sulfonilfluorido įtraukimo į I priedą priėmimo procesas bus baigtas per 24 mėnesius.

(11)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės gali pratęsti laikinas augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra M benalaksilo, fluoksastrobino, protiokonazolo, spirodiklofeno, spiromezifeno ir sulfonilfluorido, registracijas ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui, prasidedančiam nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/25/EB (OL L 106, 2007 4 24, p. 34).

(2)  OL L 11, 2003 1 16, p. 52.

(3)  OL L 192, 2002 7 20, p. 60.

(4)  OL L 43, 2003 2 18, p. 45.

(5)  OL L 112, 2003 5 6, p. 10.


Top