EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0530

2007 m. gegužės 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 530/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000, įvedantį išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms

OJ L 125, 15.5.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; netiesiogiai panaikino 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/530/oj

15.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 530/2007

2007 m. gegužės 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000, įvedantį išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 2007/2000 (1) suteikiama galimybė neribotais kiekiais be muito į Bendrijos rinką įvežti beveik visas prekes, kurių kilmės šalys ir teritorijos gauna naudos dalyvaudamos stabilizavimo ir asocijavimo procese.

(2)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas buvo pasirašytas 2006 m. birželio 12 d. Liuksemburge. Kol nebaigtos procedūros, būtinos, kad šis susitarimas įsigaliotų, buvo pasirašytas, sudarytas ir 2006 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos laikinasis susitarimas dėl prekybos ir su prekyba susijusių reikalų (2).

(3)

Stabilizacijos ir asociacijos susitarimais ir laikinaisiais susitarimais nustatomas sutartinis Bendrijos ir kiekvienos iš šalių gavėjų prekybos režimas. Bendrijos taikomos dvišalės prekybos nuolaidos prilygsta nuolaidoms, taikomoms pagal vienašales autonomines prekybos priemones pagal Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000.

(4)

Todėl, siekiant atsižvelgti į šiuos pokyčius, tikslinga iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000. Visų pirma reikėtų išbraukti Albanijos Respubliką iš šalių, kurioms taikomos tarifinės lengvatos tiems patiems produktams pagal sutartinį režimą, sąrašo. Be to, reikėtų suderinti konkrečių produktų, kuriems tarifinės kvotos nustatytos pagal sutartinius režimus, bendrosios tarifinės kvotos dydį.

(5)

Albanijos Respublika, Kroatijos Respublika ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija išliks naudos gavėjomis pagal Reglamento (EB) Nr. 2007/2000 nuostatas, jei tame reglamente numatytos lengvatos yra palankesnės už pagal sutartinius režimus taikomas lengvatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Lengvatinių tarifų priemonės

1.   Atsižvelgiant į 3 ir 4 straipsniuose išdėstytas specialias nuostatas, produktus, kurių kilmės šalys yra Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos, išskyrus klasifikuojamus Kombinuotosios nomenklatūros pozicijose Nr. 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 ir 2204, leidžiama importuoti į Bendriją netaikant kiekybinių apribojimų arba lygiaverčio poveikio priemonių ir atleidžiant nuo muitų bei lygiaverčio poveikio mokesčių.

2.   Produktams, kurių kilmės šalys yra Albanija, Kroatijos Respublika arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, toliau taikomos šio reglamento nuostatos, kai taip numatyta, arba kitos šiame reglamente numatytos priemonės, kurios yra palankesnės nei prekybos lengvatos, numatytos dvišaliuose Europos bendrijos ir šių šalių susitarimuose.

3.   Kombinuotosios nomenklatūros pozicijose Nr. 1701 ir 1702 klasifikuojamų cukraus produktų, kurių kilmės šalys yra Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija arba Serbijos ar Kosovo muitų teritorijos, importui taikomos 4 straipsnyje numatytos nuolaidos.“

2)

4 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kombinuotosios nomenklatūros pozicijose Nr. 1701 ir 1702 klasifikuojamų cukraus produktų, kurių kilmės šalys yra Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija arba Serbijos ar Kosovo muitų teritorijos, importui be muitų taikomos šios metinės tarifinės kvotos:

a)

12 000 tonų (gryno svorio) – cukraus produktams, kurių kilmės šalis yra Bosnija ir Hercegovina;

b)

180 000 tonų (gryno svorio) – cukraus produktams, kurių kilmės šalis yra Juodkalnija arba Serbijos ar Kosovo muitų teritorijos.“

3)

I priedas pakeičiamas tekstu, kuris pateikiamas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Prekėms, kurios 2007 m. gegužės 16 d. yra gabenamos tranzitu arba laikinai laikomos Bendrijos muitinės sandėliuose ar laisvosiose zonose, ir kurioms iki tos dienos laikantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), IV antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnio nuostatų buvo tinkamai išduotas Albanijos ar Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės įrodymo dokumentas, iki 2007 m. rugsėjo 16 d. toliau taikomos Reglamento (EB) Nr. 2007/2000 nuostatos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. STEINBRÜCK


(1)  OL L 240, 2000 9 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1946/2005 (OL L 312, 2005 11 29, p. 1).

(2)  OL L 239, 2006 9 1, p. 2.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

DĖL 4 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ TARIFINIŲ KVOTŲ

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė turi tik nurodomąją reikšmę, o lengvatų sistema šiame priede nustatoma pagal KN kodus. Kai nurodomi ex KN kodai, lengvatų sistemą nulemia KN kodas ir atitinkamas aprašymas, kartu paėmus.


Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas

Metinis kvotos dydis (1)

Šalys gavėjos

Muito dydis

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster): gyvi; švieži ar atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

70 tonų

Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

Išlyga

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpiai: gyvi; švieži ar atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

120 tonų

Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

Išlyga

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Jūriniai karosai (Dentex dentex ir Pagellus spp.): gyvi; švieži ar atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

95 tonos

Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

Išlyga

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax): gyvi; švieži ar atšaldyti; užšaldyti; išdžiovinti; sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

80 tonų

Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

Išlyga

09.1579

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Paruoštos arba konservuotos sardinės

70 tonų

Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

6 %

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Paruošti arba konservuoti ančiuviai

260 tonų

Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

12,5 %

09.1515

2204 21 79

ex 2204 21 80

2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Šviežių vynuogių vynas, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 15 % tūrio, išskyrus putojantį vyną

145 000 hl (2)

Albanija (3), Bosnija ir Hercegovina, Kroatija (4), Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (5), Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

Išlyga


(1)  Šalių naudos gavėjų kilmės produktų importui skiriamas vienas tarifinės kvotos bendrasis kiekis.

(2)  Jeigu bus padidintos tam tikrų Kroatijos kilmės vyno rūšių individualios tarifinės kvotos, taikomos pagal eilės Nr. 09.1588 ir 09.1548, ši bendroji tarifinė kvota sumažinama.

(3)  Ši bendroji tarifinė kvota gali būti taikoma Albanijos Respublikos kilmės vynui, jeigu pirma išnaudojamos individualios tarifinės kvotos, numatytos su Albanija pasirašytame papildomame protokole dėl vyno. Šios individualios tarifinės kvotos suteikiamos pagal eilės Nr. 09.1512 ir 09.1513.

(4)  Ši bendroji tarifinė kvota gali būti taikoma Kroatijos Respublikos kilmės vynui, jeigu pirma išnaudojamos individualios tarifinės kvotos, numatytos su Kroatija pasirašytame papildomame protokole dėl vyno. Šios individualios tarifinės kvotos suteikiamos pagal eilės Nr. 09.1588 ir 09.1589.

(5)  Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės vynui ši bendroji tarifinė kvota gali būti taikoma, jeigu pirma išnaudojamos individualios tarifinės kvotos, numatytos su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija pasirašytame papildomame protokole dėl vyno. Šios individualios tarifinės kvotos suteikiamos pagal eilės Nr. 09.1558 ir 09.1559.“


Top