EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0136

2007/136/EB: 2007 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimas, nustatantis Bulgarijos avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistemai taikytinas pereinamojo laikotarpio priemones, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 21/2004 (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 533) (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 57, 24.2.2007, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 295–296 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/136(1)/oj

24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. vasario 23 d.

nustatantis Bulgarijos avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistemai taikytinas pereinamojo laikotarpio priemones, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 21/2004

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 533)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/136/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 21/2004, nustatančiame avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (1), nustatyti reikalavimai sukurti avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistemas. Jame nustatyta, kad visi šie po 2007 m. sausio 1 d. Bulgarijoje atsivesti gyvuliai turi būti identifikuoti ausų įsagu ir antra identifikavimo priemone, ant kurios yra tas pats individualus kodas kaip ir ausų įsage, per ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį ir bet kokiu atveju prieš jiems paliekant ūkį, kuriame jie buvo atsivesti.

(2)

2007 m. sausio 1 d. Bulgarija įstojo į Bendriją. 2006 m. lapkričio 17 d. laišku Bulgarija pateikė prašymą leisti toje šalyje taikyti avių ir ožkų identifikavimui taikomas pereinamojo laikotarpio priemones vienerius metus, per kuriuos gyvuliai galėtų būti identifikuojami tik vienu ausų įsagu, išskyrus gyvulius, teikiamus Bendrijos vidaus prekybai ar kuriuos ketinama eksportuoti į trečiąsias šalis. Tokie gyvuliai turėtų būti identifikuojami pagal Bendrijos reikalavimus, išskyrus tai, kad Reglamente (EB) Nr. 21/2004 nurodyta identifikavimo priemonė gali būti taikoma kitame ūkyje, nei to reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas ūkis, kuriame jie buvo atsivesti.

(3)

Siekiant palengvinti perėjimą nuo dabartinės tvarkos Bulgarijoje prie tvarkos, atsirandančios dėl Reglamento (EB) Nr. 21/2004 taikymo, reikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones avių ir ožkų identifikavimui Bulgarijoje.

(4)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šis sprendimas taikomas visiems avių ir ožkų rūšių gyvuliams, laikomiems Bulgarijoje esančiuose ūkiuose (toliau – gyvuliai).

2 straipsnis

Gyvulių identifikavimas Bulgarijoje

Visi ūkiuose auginami gyvuliai identifikuojami iki jiems paliekant ūkį, kuriame jie buvo atsivesti, arba per devynių mėnesių laikotarpį nuo jų atsivedimo datos, atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau, mažiausiai vienu ausų įsagu, ant kurio pažymėtas kiekvienam gyvuliui individualus kodas pagal nacionalinius reikalavimus.

3 straipsnis

Gyvulių, kuriuos ketinama teikti Bendrijos vidaus prekybai arba eksportuoti į trečiąsias šalis, identifikavimas

Visi gyvuliai, kuriuos ketinama teikti Bendrijos vidaus prekybai arba eksportuoti į trečiąsias šalis, yra identifikuojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 21/2004, jei taikoma, taip papildant ausų įsagą, naudojamą pagal šio sprendimo 2 straipsnį.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 21/2004 4 straipsnio 1 dalies, toje nuostatoje nustatytos identifikavimo priemonės gali būti taikomos kilmės ūkyje, kaip nustatyta Tarybos direktyvos 91/68/EEB 2 straipsnio b dalies 8 punkte (2).

4 straipsnis

Pervežimo dokumento reikalavimas

Reglamento (EB) Nr. 21/2004 3 straipsnio 1 dalyje c punkte nurodytame pervežimo dokumente turi būti pateikti individualūs kiekvieno gyvulio kodai kaip nustatyta šio sprendimo 2 ir 3 straipsniuose.

5 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo Stojimo akto įsigaliojimo dienos iki 2007 m. gruodžio 31 d.

6 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 23 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 5, 2004 1 9, p. 8. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19.


Top