EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0927

2006/927/EB: 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš esmės pripažįstamas nuodugniam patikrinimui pateikto dokumentų rinkinio dėl galimo flubendiamido įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą išsamumas (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6457) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 54–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 823–824 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 151 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 151 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 284 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/927/oj

14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/54


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 13 d.

kuriuo iš esmės pripažįstamas nuodugniam patikrinimui pateikto dokumentų rinkinio dėl galimo flubendiamido įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą išsamumas

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6457)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/927/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 91/414/EEB numatyta parengti Bendrijos veikliųjų medžiagų, kurias leidžiama naudoti augalų apsaugos produktuose, sąrašą.

(2)

2006 m. kovo 30 d.Bayer CropScience AG pateikė Graikijos valdžios institucijoms dokumentų rinkinį dėl veikliosios medžiagos flubendiamido ir paraišką siekiant ją įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(3)

Graikijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad atlikus pirminį tyrimą paaiškėjo, jog atitinkamos veikliosios medžiagos dokumentų rinkinys atitinka Direktyvos 91/414/EEB II priede išdėstytus reikalavimus, keliamus duomenims ir informacijai. Pateiktas dokumentų rinkinys taip pat atitinka Direktyvos 91/414/EEB III priede išdėstytus reikalavimus vienam augalų apsaugos produktui, kurio sudėtyje yra atitinkamos veikliosios medžiagos. Remiantis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis dokumentų rinkinį pareiškėjas pateikė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ir perdavė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui.

(4)

Šiuo sprendimu turėtų būti Bendrijos lygiu oficialiai patvirtinta, kad šis dokumentų rinkinys iš esmės atitinka II priede išdėstytus reikalavimus, keliamus duomenims ir informacijai, o bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra atitinkamos veikliosios medžiagos – Direktyvos 91/414/EEB III priede išdėstytus reikalavimus.

(5)

Šiuo sprendimu neturėtų būti pažeista Komisijos teisė prašyti pareiškėjo pateikti papildomų duomenų arba informacijos siekiant išsiaiškinti tam tikrus su pateiktu dokumentų rinkiniu susijusius klausimus.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nepažeidžiant Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 4 dalies nuostatų visas šio sprendimo priede apibūdintas veikliosios medžiagos dokumentų rinkinys, kuris buvo pateiktas Komisijai ir valstybėms narėms siekiant šią veikliąją medžiagą įtraukti į tos direktyvos I priedą, iš esmės atitinka tos direktyvos II priede išdėstytus reikalavimus, keliamus duomenims ir informacijai.

Dokumentų rinkinys taip pat atitinka tos direktyvos III priede išdėstytus reikalavimus, keliamus duomenims ir informacijai apie vieną augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos, atsižvelgiant į siūlomus to produkto naudojimo atvejus.

2 straipsnis

Ataskaitą rengianti valstybė narė kuo greičiau ir ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuodugniai išnagrinėja atitinkamą dokumentų rinkinį ir pateikia Europos Komisijai šio nagrinėjimo išvadas kartu su visomis rekomendacijomis dėl atitinkamos veikliosios medžiagos įtraukimo arba neįtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą bei visas su tuo susijusias sąlygas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/85/EB (OL L 293, 2006 10 24, p. 3).


PRIEDAS

VEIKLIOJI MEDŽIAGA, KURIAI TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS

Nr.

Bendrinis pavadinimas, CIPAC identifikacinis numeris

Pareiškėjas

Paraiškos pateikimo data

Ataskaitą rengianti valstybė narė

1

Flubendiamidas

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Bayer CropScience AG

2006 m. kovo 30 d.

EL


Top