EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1838

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1838/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas riešutams (migdolams be kevalų, lazdyno riešutams su kevalais, lazdyno riešutams be kevalų, graikiniams riešutams su kevalais) pagal A1 sistemą

OJ L 354, 14.12.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1838/oj

14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1838/2006

2006 m. gruodžio 13 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas riešutams (migdolams be kevalų, lazdyno riešutams su kevalais, lazdyno riešutams be kevalų, graikiniams riešutams su kevalais) pagal A1 sistemą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1961/2001 (2), nustato eksporto grąžinamųjų išmokų vaisių ir daržovių sektoriuje tvarką.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus susitarimuose pagal Sutarties 300 straipsnį, Bendrijos produktų eksportui gali būti skirtos grąžinamosios išmokos, kad būtų užtikrintas ekonomiškai reikšmingų kiekių eksportas.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 2 dalį, turi būti stebima, kad pagal grąžinamųjų išmokų tvarką jau sukurtiems prekybos srautams nebūtų trukdoma. Dėl šios priežasties ir dėl sezoninio vaisių ir daržovių eksporto turi būti nustatytas kiekvieno eksportuojamo produkto kiekis, remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87, nustatančiu žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą (3). Šie produktų kiekiai turi būti paskirstyti atsižvelgiant į šių produktų gedimą.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 4 dalį, eksporto grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos, atsižvelgiant į situaciją ir numatomus vaisių ir daržovių kainų ir Bendrijos rinkoje esamų produktų kiekių pokyčius. Be to, turi būti atsižvelgta į tarptautinės prekybos kainas, pateikimo į rinką ir transporto išlaidas ir numatomo eksporto ekonominius aspektus.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 5 dalį, Bendrijos rinkos kainos yra nustatomos, atsižvelgiant į eksportui palankias kainas.

(6)

Dėl tarptautinėje prekyboje susiklosčiusios situacijos arba atskirose rinkose taikomų konkrečių reikalavimų, konkretaus produkto grąžinamąsias išmokas gali reikėti diferencijuoti priklausomai nuo šalies, į kurią jis yra eksportuojamas.

(7)

Migdolai be kevalų, lazdyno riešutai su kevalais ir graikiniai riešutai su kevalais šiuo laikotarpiu gali būti ekonomiškai reikšminga eksporto prekė.

(8)

Kadangi riešutus galima palyginti ilgai sandėliuoti, eksporto grąžinamosios išmokos jiems gali būti nustatomos ilgesniam laikotarpiui.

(9)

Siekiant užtikrinti patį veiksmingiausią turimų išteklių panaudojimą ir atsižvelgiant į Bendrijos eksporto struktūrą, eksporto grąžinamosios išmokos riešutams turėtų būti nustatomos pagal A1 sistemą.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Eksporto grąžinamosios išmokos riešutams, paraiškų dėl licencijų pateikimo laikas ir numatomi kiekiai yra nustatomi šio reglamento priede.

2.   Licencijos dėl pagalbos maisto produktais, išduotos pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 16 straipsnį, nebus priskaičiuojamos prie šio reglamento priede numatytų kiekių.

3.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1961/2001 5 straipsnio 6 dalies nuostatų A1 tipo licencijų galiojimo trukmė yra trys mėnesiai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2091/2005 (OL L 343, 2005 12 24, p. 1).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1713/2006 (OL L 321, 2006 11 21, p. 11).


PRIEDAS

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento, nustatančio dėl eksporto grąžinamąsias išmokas grąžinamųjų išmokų riešutams (pagal A1 sistemą)

Paraiškų dėl licencijų pateikimo laikas: nuo 2007 m. sausio 3 d. iki birželio 23 d.

Produktų kodas (1)

Paskirties vieta (2)

Grąžinamosios išmokos dydis

(EUR/tona neto)

Numatomi kiekiai

(tonomis)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  Produktų kodai yra nustatomi Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), pakeista.

(2)  „A“ serijos paskirties vietų kodai yra nustatomi Reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priedu. Skaitmeniniai paskirties vietų kodai yra nustatomi Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).


Top