EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1578

2006 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1578/2006 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

OJ L 291, 21.10.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 568–570 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 80 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 80 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 228 - 229

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1578/oj

21.10.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1578/2006

2006 m. spalio 19 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos Kombinuotosios nomenklatūros bendrosios aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus, nurodytus 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad privalomąja tarifine informacija apie prekių klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje, išduota valstybių narių muitinių remiantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalies nuostatomis, bet neatitinkančia šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytus KN kodus.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 996/2006 (OL L 179, 2006 7 1, p. 26).

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

1.

Klaviatūros membrana (matmenys: apie 65 × 40 × 1 mm), pagaminta iš polikarbonato, be elektrai laidžių elementų. Vienoje gaminio pusėje yra lieti mygtukai, o kitoje – nelaidžios kontaktinės kojelės.

Gaminys yra su skaitmenine ir raidine klaviatūra, sudaryta iš mygtukų su atspausdintais simboliais, skambinimo mygtukų ir kitų elementų, būdingų mobiliesiems telefonams.

8529 90 40

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, XVI skyriaus 2 pastabos b punktu bei KN kodus 8529, 8529 90 ir 8529 90 40 atitinkančiais prekių aprašymais.

Dėl klaviatūros konstrukcijos, o ypač jos pavidalo, taip pat ir padėties, išdėstymo bei mygtukų simbolių šrifto jai priskirtinas KN kodas 8529 90 40 ir ji laikytina dalimi, skirta naudoti vien tik arba daugiausia su 8525 pozicijai priskiriamais aparatais.

2.

Pora plastikinių pripučiamųjų pagalvėlių, kurių kiekviena turi po dvi oro kameras.

Jos sukurtos vaikams mauti ant rankų, kad vaikai galėtų išsilaikyti ant vandens negiliuose vandens telkiniuose.

Dėl savo konstrukcijos jos nėra pakankamai saugios ir tinkamos gelbėjimui.

9506 29 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 9506 ir 9506 29 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Dėl prekės konstrukcijos pripučiamosios pagalvėlės nėra pakankamai saugios ir tinkamos gelbėjimui, kaip kad gelbėjimosi ratai arba gelbėjimosi liemenės (pagal sudedamąją medžiagą).

Ši prekė yra daugiau nei žaislas, todėl ji nepriskirtina 9503 pozicijai.

Kadangi prekė yra pakankamai saugi, kad vaikas galėtų išsilaikyti ant vandens paviršiaus, ji priskirtina KN kodui 9506 29 00.


Top