EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0541

2006/541/EB: 2006 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimas, pakeičiantis Sprendimo 2005/769/EB, nustatančio taisykles dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo NVO, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus, priedą

OL L 214, 2006 8 4, p. 50–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OL L 118M, 2007 5 8, p. 1045–1053 (MT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/541/oj

4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 20 d.

pakeičiantis Sprendimo 2005/769/EB, nustatančio taisykles dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo NVO, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus, priedą

(2006/541/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 dėl pagalbos maistu politikos ir pagalbos maistu valdymo bei paramos maisto saugumui specialių operacijų (1), ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimu 2005/769/EB, nustatančiu taisykles dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo NVO, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus, ir panaikinančiu 1998 m. rugsėjo 3 d. sprendimą (2), nustatytos taisyklės dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo nevyriausybinės organizacijos, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus.

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 2110/2005 nustatomas pagalbos atsiejimas Bendrijos išorės paramos sistemoje ir todėl pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1292/96 dėl įsigyjamų prekių kilmės taisyklių ir pilietybės taisyklių dalyvauti konkurso procedūrose.

(3)

Siekiant skatinti prekių įsigijimą vietos ir regioninėje rinkose, reikėtų aiškiai nurodyti, kad tik Bendrijos rinkoje įsigytos prekės turėtų atitikti Komisijos komunikatuose dėl produktų, tiekiamų kaip Bendrijos pagalba maistu, savybių (3) ir pakuotės (4) nustatytus reikalavimus, o vietos ir regioninėje rinkose įsigytos prekės turėtų atitikti vietos standartus, jei tokie yra, ir kitus tarptautiniu mastu pripažintus standartus.

(4)

Kadangi dėl pagalbos atsiejimo reikia papildomo sutartimi nustatytų tiekimo sąlygų lankstumo, yra tikslinga paskelbtuose konkursuose ir su nevyriausybinėmis organizacijomis sudarytose tiekimo sutartyse dėl prekių, tiekiamų kaip pagalba maistu, nustatyti tiekimo sąlygas, atitinkančias naujausius Tarptautinių prekybos rūmų išleistus tarptautinės prekybos terminus (Incoterms) (5).

(5)

Todėl yra tikslinga numatyti, kad prekių ir tiekimo patikrinimą atliktų tarptautiniu mastu pripažinta kontrolės agentūra.

(6)

Todėl turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas Sprendimas 2005/769/EB.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1292/96 29 straipsnį, Maisto saugumo ir pagalbos maistu komitetas bus informuotas apie šią priemonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/769/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Louis MICHEL

Komisijos narys


(1)  OL L 166, 1996 7 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2110/2005 (OL L 344, 2005 12 27, p. 1).

(2)  OL L 291, 2005 11 5, p. 24.

(3)  OL C 312, 2000 10 31, p. 1.

(4)  OL C 267, 1996 9 13, p. 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


PRIEDAS

„PRIEDAS

Nevyriausybinė organizacija, gaunanti Bendrijos pagalbą (toliau – NVO), yra atsakinga už šių taisyklių laikymąsi įsigyjant produktus, kurie tiekiami pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 kaip Bendrijos pagalba maistu, neribojant galimybės taikyti papildomus reikalavimus dėl finansinio valdymo, įtrauktus į su gavėju sudarytą sutartį dėl pagalbos maistu įgyvendinimo strategijos.

1.   PREKIŲ ĮSIGIJIMO VIETA

Pagal konkrečiam tiekimui nustatytas sąlygas, produktai įsigyjami valstybėje gavėjoje arba vienoje iš Reglamento (EB) Nr. 1292/96 priede nurodytų besivystančių šalių, kuri, jei įmanoma, priklauso tam pačiam geografiniam regionui kaip valstybė gavėja, arba Europos bendrijos valstybėje narėje.

Tiekiamų produktų ir medžiagų kilmė nustatoma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 (1) nustatytas kilmės taisykles ir nuo jų leidžiančias nukrypti nuostatas.

Išimtinėmis aplinkybėmis ir vadovaujantis tvarka, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1292/96 11 straipsnio 2 dalyje, Komisija gali leisti įsigyti produktus šalies, nenurodytos Reglamento (EB) Nr. 1292/96 priede, rinkoje arba Europos bendrijos valstybėje narėje.

2.   PRODUKTŲ SAVYBĖS

Produktai kiek įmanoma atitinka pagalbą gaunančių žmonių mitybos įpročius. Todėl, jei įmanoma, pirkti produktus reikėtų daugiausia toje valstybėje, kurioje vykdoma veikla, arba kaimyninėje valstybėje.

Produktų ir jų pakuočių savybės atitinka kilmės šalies ir (arba) paskirties šalies nacionaliniuose teisės aktuose nustatytus kokybės standartus, priklausomai nuo to, kuriuose teisės aktuose kokybės standartai yra aukštesni. Jei nacionalinių teisės aktų nėra, kiek įmanoma, atsižvelgiama į tarptautiniu mastu pripažintus standartus kaip Codex Alimentarius.

Jei produktai įsigyjami Europos bendrijoje, jų savybės atitinka reikalavimus, nustatytus Komisijos komunikate dėl produktų, tiekiamų kaip Bendrijos pagalba maistu, savybių (2). Be to, pakuotė atitinka reikalavimus, nustatytus Komisijos komunikate dėl produktų, tiekiamų kaip Bendrijos pagalba maistu, pakuotės (3).

3.   PILIETYBĖS TAISYKLĖS

Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose nustatomas pagal Reglamente (EB) Nr. 2110/2005 nustatytas tinkamumo taisykles ir nuo jų leidžiančias nukrypti nuostatas.

Konkurso dalyvis turi būti teisiškai registruotas ir pareikalavus pateikti registracijos įrodymą.

4.   PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ NELEIDŽIAMA DALYVAUTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROSE IR SUDARYTI SUTARTIS

4.1.   Priežastys, dėl kurių neleidžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose

Konkurso dalyviams neleidžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, jei:

a)

jie yra bankrutavę arba likviduojami, jų reikalus administruoja teismas, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais, sustabdę savo ūkinę veiklą, jiems iškelta byla dėl šios veiklos arba jie yra panašioje padėtyje, susidariusioje dėl panašios procedūros, numatytos nacionalinės teisės aktuose arba reglamentuose;

b)

buvo pripažinti kaltais padarius nusižengimą, susijusį su jų profesine veikla, kai sprendimas turi res judicata galią;

c)

jie yra kalti padarę sunkų profesinį nusikaltimą, įrodomą priemonėmis, kurias dotacijos gavėjas gali pagrįsti;

d)

jie nėra įvykdę įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis arba mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje yra įsisteigę, arba dotacijos gavėjo šalies, arba šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis, teisines nuostatas;

e)

jų atžvilgiu buvo priimtas teismo sprendimas, turintis res judicata galią, dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos arba kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, žalingoje Bendrijų finansiniams interesams;

f)

kitoje viešųjų pirkimų procedūroje arba dotacijos, finansuojamos iš Bendrijos biudžeto, skyrimo procedūroje buvo pripažinta, kad jie rimtai pažeidė sutarties sąlygas nesilaikydami savo sutartinių įsipareigojimų.

Konkurso dalyviai privalo patvirtinti, kad jiems netaikomos pirmiau nurodytos situacijos.

4.2.   Draudimas sudaryti sutartį

Sutartys negali būti sudaromos su konkurso dalyviais, kurie viešųjų pirkimų procedūros metu:

a)

pateko į interesų konfliktą;

b)

yra kalti dėl pateiktos neteisingos informacijos, kurios dotacijos gavėjas reikalauja kaip vienos iš dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūroje sąlygų, arba visai nepateikė šios informacijos.

5.   SUTARTIES LAIMĖTOJO IŠRINKIMO TVARKA

5.1.   Bendrosios nuostatos

NVO skelbia atvirą tarptautinį konkursą tiekimo sutartims sudaryti, kurių vertė yra 150 000 EUR ar daugiau. NVO visose tinkamose žiniasklaidos priemonėse, ypač NVO tinklalapyje, tarptautinėje spaudoje ir nacionalinėje spaudoje valstybės, kurioje atliekami veiksmai, arba periodiniuose specializuotuose leidiniuose publikuoja skelbimą apie tarptautinį atvirą konkursą.

Tiekimo sutartys, kurių vertė yra 30 000 EUR ar daugiau, bet mažiau kaip 150 000 EUR, sudaromos po atviro konkurso procedūros, informacija apie šį konkursą skelbiama vietoje. Tokiu atveju skelbimas apie konkursą publikuojamas visose tinkamose žiniasklaidos priemonėse, bet tik toje valstybėje, kurioje atliekami veiksmai. Tačiau kitiems reikalavimus atitinkantiems tiekėjams turi būti sudarytos tokios pat galimybės kaip ir vietos bendrovėms.

Tiekimo sutartys, kurių vertė yra mažesnė kaip 30 000 EUR, turi būti sudaromos po konkursinių derybų, apie kurias neskelbiama ir kuriose NVO tariasi su mažiausiai trimis pasirinktais tiekėjais bei su vienu ar dviem iš jų derasi dėl sutarties sąlygų.

Tiekimo sutartys, kurių vertė yra mažesnė kaip 5 000 EUR, gali būti sudaromos taikant derybų procedūrą remiantis vienu pasiūlymu.

Pasiūlymams ir dalyvavimo paraiškoms gauti numatytas laikas turi būti pakankamai ilgas, kad leistų suinteresuotosioms šalims per pagrįstą ir tinkamą laiką paruošti ir pateikti pasiūlymus.

Jei NVO naudojasi centrine pirkimų įstaiga kaip paslaugos teikėju pagal IV priedo 8.4 straipsnį „Dotacijos gavėjų viešieji pirkimai atsižvelgiant į Europos bendrijos išorinius veiksmus“, ji atrenka pirkimų įstaigą laikydamasi 4.1 straipsnyje ir 4.2 straipsnyje nustatytų paslaugų sutarčių procedūrų. Pirkdama pagalbos maistu produktus rinkoje, centrinė pirkimų įstaiga privalo griežtai laikytis šiame Sprendime ir priede nustatytų taisyklių ir sąlygų.

5.2.   Derybos esant vienam pasiūlymui

Jei konkursas vyksta remiantis vienu pasiūlymu, pagalbos gavėjas gali šiais atvejais taikyti derybų procedūrą:

a)

jei dėl pagalbos gavėjo nenumatytų ir jam nepriskirtinų ypatingos skubos atvejų neįmanoma laiku atlikti procedūrų, nurodytų 5.1 straipsnyje. Ypatingos skubos atvejus pateisinančios aplinkybės jokiu būdu negali būti priskirtinos pagalbos gavėjui.

Ypatinga skuba laikoma pateisinama, jei veiksmai atliekami esant situacijai, kurią Komisija pripažįsta krizine. Komisija praneš pagalbos gavėjui, ar susidarė krizinė situacija ir kada ji baigsis;

b)

jei pradinis tiekėjas tiekia papildomas prekes, skirtas arba iš dalies pakeisti įprastas prekes arba įrangą, arba padidinti turimą prekių arba įrangos kiekį, o pakeitus tiekėją pagalbos gavėjas būtų priverstas įsigyti įrangą su skirtingomis techninėmis charakteristikomis, todėl ji būtų nesuderinama su turima įranga arba kiltų pernelyg dideli techniniai sunkumai ją eksploatuojant ir atliekant jos techninę priežiūrą;

c)

jei konkurso procedūra buvo nesėkminga, t. y. nė vienas pasiūlymas nebuvo tinkamas kokybės ir (arba) finansiniu požiūriu. Tokiais atvejais, atšaukus konkurso procedūrą, pagalbos gavėjas gali derėtis su vienu ar dviem pasirinktais konkurso dalyviais iš tų, kurie dalyvavo konkurso procedūroje, su sąlyga, kad pradinės konkurso procedūros sąlygos nėra iš esmės keičiamos;

d)

jei svarstomą sutartį ketinama sudaryti su įstaigomis, kurios de jure arba de facto turi monopolį, tokiu atveju turi būti tinkamai pagrįstas sprendimas sudaryti sutartį su jomis;

e)

galima sudaryti tiesioginio susitarimo sutartį, jei tai pateisinama ypatingomis tiekimo sąlygomis ir ypač vykdant eksperimentinį tiekimą.

5.3.   Pasiūlymo pateikimo sąlygos

Skelbime apie konkursą nurodoma pasiūlymo konkursui pateikimo forma ir galutinis terminas.

Visus prašymus dalyvauti ir reikalavimus atitinkančius pasiūlymus turi įvertinti vertinimo komitetas, remdamasis iš anksto paskelbtais šalinimo, atrankos ir skyrimo kriterijais. Šį komitetą turi sudaryti nelyginis narių skaičius (mažiausia trys), kurie pasižymėtų visais techniniais ir administraciniais gebėjimais, būtinais kompetentingai išvadai dėl pasiūlymų parengti.

Vienas pasiūlymas gali būti pateiktas vienai pirkimo daliai. Pasiūlymas galioja tik tuo atveju, jei jis susijęs su visa pirkimo dalimi. Jei pirkimo dalis yra padalyta į dalines partijas, pasiūlymas turi remtis pirkimo dalių vidurkiu. Jei skelbiamas konkursas dėl daugiau kaip vienos pirkimo dalies tiekimo, kiekvienai pirkimo daliai turi būti pateikiamas atskiras pasiūlymas. Konkurso dalyvis neprivalo pateikti pasiūlymų dėl visų pirkimo dalių.

Pasiūlymuose nurodoma:

konkurso dalyvio pavadinimas (pavardė) ir adresas,

konkurso, pirkimo dalies ir veiksmų nuorodų numeriai,

pirkimo dalies grynasis svoris arba su pasiūlymu susijusi konkreti pinigų suma,

siūloma kaina už produkto neto metrinę toną nurodytoje pristatymo vietoje ir pagal kvietime dalyvauti konkurse nustatytas sąlygas; arba siūlomų produktų neto kiekis, jei skelbiamas konkursas tiekti didžiausią tam tikro produkto kiekį už tam tikrą pinigų sumą,

transporto sąnaudos nuo pakrovimo vietos iki tiekimo vietos nurodytame tiekimo etape,

galutinis pristatymo terminas arba pristatymo laikotarpis.

Pasiūlymas galioja tik tada, jei pridedamas įrodymas, kad pateikta pasiūlymo galiojimą užtikrinanti garantija. Skelbime apie konkursą nurodoma pasiūlymo galiojimą užtikrinančios garantijos suma, išreikšta mokama valiuta, ir jos galiojimo laikotarpis. Garantija atitinka 1 % visos pasiūlymo sumos, o galiojimo laikotarpis turėtų būti bent vienas mėnuo.

Garantija teikiama NVO naudai valstybės narės pripažįstamos arba NVO priimtinos kredito įstaigos užstato pavidalu. Užstatas yra neatšaukiamas ir panaudojamas iškart jo pareikalavus.

Jei maisto produktai įsigyjami valstybėje, kuri gauna pagalbą maistui, NVO, atsižvelgdama į valstybės praktiką, gali skelbime apie konkursą nurodyti kitas garantijos sąlygas.

Nuo garantijos atleidžiama:

NVO laišku ar faksu, jei pasiūlymas nebuvo priimtas arba buvo atmestas, arba nebuvo sudaryta sutartis,

jei konkurso dalyvis, paskirtas tiekėju, pateikė tiekimo garantiją.

Garantija konfiskuojama, jei tiekėjas po sutarties sudarymo iki pagrįsto galutinio termino nepateikia garantijos dėl tiekimo ir jei konkurso dalyvis atšaukia savo pasiūlymą, kai jis jau buvo gautas.

Pasiūlymas, kuris pateiktas ne pagal šias nuostatas arba jame yra kitokios išlygos ar sąlygos nei nurodytos konkurso skelbime, atmetamas.

Gauto pasiūlymo negalima keisti ar atšaukti.

Konkursą laimi tas dalyvis, kuris pateikė pigiausią pasiūlymą, laikydamasis visų paskelbto konkurso sąlygų, ypač dėl surenkamų produktų savybių. Jei pigiausią pasiūlymą vienu metu pateikia keli konkurso dalyviai, sutartis sudaroma ištraukus burtus.

Patvirtinus sutarties laimėtoją tiek tiekėjas, tiek konkurse nelaimėję dalyviai tinkamai informuojami laišku arba faksu.

NVO gali nuspręsti nesudaryti sutarties pasibaigus pirmajam arba antrajam galutiniam terminui, ypač jei pateiktuose pasiūlymuose nurodomos kainos neatitinka įprastų rinkos kainų. Iš NVO nereikalaujama paaiškinti jos sprendimo. Konkurso dalyviai per tris darbo dienas raštu informuojami apie sprendimą nesudaryti sutarties.

6.   TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TIEKIMO SĄLYGOS

Pranešime apie konkursą nurodomos sutartyje nustatytos Incoterms pristatymo sąlygos, svarbios tiekimo sutarčiai, ir nurodomi taikomi Incoterms. Tiekėjas, su kuriuo sudaryta sutartis, savo įsipareigojimus vykdo pagal visas sąlygas, nustatytas pranešime apie konkursą, įskaitant dėl Incoterms atsirandančius įsipareigojimus, ir jo pasiūlyme pateiktas sąlygas.

Jei pranešime apie konkursą ir sutartyje nenurodyta kitaip, galioja tiekėjui (pardavėjui) ir NVO (pirkėjui) Incoterms nustatyti įsipareigojimai.

Jei pranešime apie konkursą nurodyti Incoterms įpareigoja tiekėją įsigyti transporto draudimo liudijimą, draudimas dengia mažiausiai pasiūlymo sumą ir padengia visą riziką, susijusią su tiekėjo transportu ir bet kuria kita su tiekimu susijusia jo veikla iki sutartyje nurodyto tiekimo etapo. Jis dengia visas išlaidas už sugadintų prekių atranką, išėmimą iš apyvartos ir sunaikinimą, prekių perpakavimą, tikrinimą ir tyrimą, jei, nepaisant nuostolio, jas priima gavėjas.

Jei prekės vežamos ir pristatomos jūrų transportu, prekių negalima pristatyti atskiromis siuntomis daugiau nei vienu laivu, nebent tam pritaria NVO.

Jei prekės pristatomos antžeminiu transportu, prekių negalima pristatyti kitokia nei sutartyje nustatyta transporto rūšimi, nebent tam pritaria NVO.

Jei tiekėjas prašo NVO sutikimo pakeisti transporto rūšį arba pristatymų tvarkaraštį, NVP sutinka tik tuo atveju, jei tiekėjas padengia papildomas išlaidas ir ypač papildomas tikrinimo ir analizės išlaidas.

Atsižvelgiant į aplinkybes, skelbime apie konkursą gali būti nurodyta data, prieš kurią bet koks prekių pristatymas bus laikomas priešlaikiniu.

Tiekėjas prisiima visą riziką, įskaitant prekių nuostolius ir gedimus, tol, kol prekės pristatomos ir šį faktą galutiniame atitikties liudijime užfiksuoja kontrolierius (žr. 7 punktą).

Jei pranešime apie konkursą nenurodyta kitaip, tiekėjas nedelsdamas raštu informuoja gavėją ir kontrolierių apie naudojamas transporto priemones, krovos datas, sutartyje numatytą atvykimo į pristatymo vietą datą ir bet kokį incidentą, įvykusį pervežant prekes.

Jei pranešime apie konkursą nenurodyta kitaip ir laikydamasis sutarčiai taikomų Incoterms sąlygų, tiekėjas atlieka visus su eksporto licencijos gavimu susijusius veiksmus, su pervežimu ir importu susijusius muitinės formalumus ir prisiima susijusias išlaidas ir mokesčius.

Norėdamas užtikrinti, kad laikosi savo įsipareigojimų, tiekėjas po skelbimo apie sutarties sudarymą iki pagrįsto galutinio termino pateikia garantiją dėl tiekimo. Ši garantija, išreikšta mokėjimo valiuta, atitinka nuo 5 % iki 10 % visos pasiūlymo sumos. Ji baigia galioti praėjus vienam mėnesiui po galutinio prekių pristatymo. Ji pateikiama tokiu pat būdu kaip ir pasiūlymo galiojimą užtikrinanti garantija.

Nuo garantijos dėl pristatymo visiškai atleidžiama NVO laišku arba faksu, jei tiekėjas:

pristatė prekes laikydamasis visų savo įsipareigojimų, arba

buvo atleistas nuo savo įsipareigojimų,

arba

dėl NVO pripažintų force majeure sąlygų nepristatė prekių.

7.   KONTROLĖ

NVO sudaro sutartį su „kontrolės agentūra“ (tarptautiniu mastu pripažinta tikrinimo bendrovė arba tarptautiniu mastu pripažintų bendrovių grupė, pageidautina akredituota pagal ISO 45004 – ISO/IEC 17020 standartą maisto produktų sektoriuje). Kai tik sudaroma sutartis, NVO raštu praneša tiekėjui apie pasirinktą kontrolės agentūrą. Pranešime apie konkursą nustatomas įsipareigojimas tiekėjui raštu pranešti kontrolės agentūrai pristatomų prekių gamintojo, pakuotojo arba įstaigos, atsakingos už sandėliavimą, pavadinimą ir adresą bei apytikslę pagaminimo arba pakavimo datą ir prekių pristatymo vietoje esančio atstovo pavadinimą arba pavardę.

Kontrolės agentūra yra atsakinga už kiekvienos pristatomų prekių siuntos kokybės, kiekio, pakuotės ir ženklinimo tikrinimą bei sertifikavimą, negalutinės atitikties liudijimo ir atitikties liudijimo išdavimą sutartimi nustatytoje pristatymo vietoje. Pagal tai, kontrolės agentūra atsižvelgia į produktų skirtingas charakteristikas, kaip nustatyta šio priedo 2 punkte.

NVO sutartyje užtikrina, kad kontrolės agentūra įsipareigoja:

likti visiškai nepriklausoma,

nepriimti jokių nurodymų iš kitos šalies nei perkanti NVO arba jos atstovai, ypač nepriimti nurodymų iš tiekėjo, gavėjų arba jų atstovų, donoro atstovų arba kitų tarpininkų, dalyvaujančių svarstomose operacijose,

užkirsti kelią bet kokiam interesų konfliktui dėl savo veiklos pagal sutartį su NVO ir kitos veiklos, kurią ji atlieka su svarstomose operacijose dalyvaujančia šalimi.

Kontrolės agentūra atlieka mažiausiai dvi patikras, kurios yra pagrįstos su tarptautiniais kontrolės standartais suderintomis tikrinimo sąlygomis:

a)

išankstinis kokybės atitikties tyrimas atliekamas prieš kraunant prekes, o kiekio tikrinimas atliekamas kraunant prekes. Galutinis tikrinimas atliekamas iškrovus prekes tiekimo sutartyje nurodytoje pristatymo vietoje;

b)

atlikusi išankstinį tikrinimą kontrolės agentūra tiekėjui išduoda laikiną atitikties liudijimą, jei būtina, su tam tikra išlyga. Transportas iš pakrovimo vietos gali išvykti tik po to, kai buvo išduotas laikinas atitikties liudijimas;

c)

baigusi galutinį tikrinimą sutartimi nustatytoje pristatymo vietoje kontrolės agentūra tiekėjui išduoda galutinį atitikties liudijimą, ypač nurodydama pristatymo pabaigos datą ir pristatytą prekių neto kiekį; jei būtina, šis liudijimas išduodamas su tam tikra išlyga;

d)

jei atlikusi galutinį tikrinimą sutartimi nustatytoje pristatymo vietoje kontrolės agentūra išduoda pagrįstą „pranešimą apie išlygą“, ji nedelsdama apie tai raštu informuoja tiekėją ir perkančią NVO. Jei tiekėjas pageidauja užginčyti kontrolės agentūros ir perkančios NVO padarytas išvadas, jis tai gali padaryti per dvi darbo dienas po pranešimo išsiuntimo.

Su tikrinimu susijusias išlaidas prisiima NVO, bet Bendrijos požiūriu tai yra reikalavimus atitinkančios sąnaudos, jei jos yra įtrauktos į dotacijų sutarties biudžetą. Tiekėjas prisiima visas finansines išlaidas, jei prekių kokybė nepakankama arba prekės buvo per vėlai pristatytos tikrinimui.

Jei tiekėjas arba gavėjas užginčija tikrinimo išvadas, kontrolės agentūra, įgaliota NVO, atlieka pakartotinį tikrinimą, kurį sudaro, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, pakartotinė pavyzdžių atranka, pakartotinė analizė ir (arba) pakuotės pakartotinis svėrimas arba tikrinimas. Pakartotinį tikrinimą atlieka agentūra arba laboratorija, kurią bendru susitarimu paskiria tiekėjas, galutinis gavėjas ir kontrolės agentūra.

Už šį pakartotinį tikrinimą susidariusias išlaidas atlygina pralaimėjusi šalis.

Jei patikrinus prekes arba atlikus jų pakartotinį tikrinimą neišduodamas galutinis atitikties liudijimas, tiekėjas įpareigojamas pakeisti prekes.

Išlaidas už prekių pakeitimą ir susijusias tikrinimo išlaidas prisiima tiekėjas.

Kontrolės agentūra tiekėjo ir galutinio gavėjo atstovams raštu pateikia kvietimus dalyvauti tikrinimo operacijose, ypač atrenkant analizei naudojamus pavyzdžius. Pavyzdžiai atrenkami laikantis profesinės praktikos reikalavimų. Atrinkdama pavyzdžius kontrolės agentūra atrenka du papildomus pavyzdžius, kurie užantspauduojami ir laikomi NVO dispozicijoje, kad prireikus arba gavėjui ar tiekėjui užginčijus tikrinimo išvadas, būtų galima atlikti papildomą tikrinimą.

Išlaidas už pavyzdžiams atrinktas prekes prisiima tiekėjas.

Prekių gavėjas pasirašo transporto važtaražtyje, kad prekes gavo sutartyje nustatytoje pristatymo vietoje ir vizualiai patikrinęs pažymi nustatytą prekių ir pakuočių būklę. Kai prekės pristatomos į sutartimi nustatytą pristatymo vietą ir tiekėjas pateikė perkančiai NVO kontrolės bendrovės išduotą galutinio atitikties liudijimo originalą bei pro forma sąskaitą faktūrą, nustatančią prekių vertę ir jų nemokamą perdavimą gavėjui, perkanti NVO arba jos atstovas nedelsdamas išduoda tiekėjui priėmimo ir perdavimo aktą.

Leistinas svorio nuokrypis ir (arba) sutartimi nustatytoje vietoje pristatyto kiekio nuokrypis nurodomi sutarties sąlygose.

Tiekėjas negali reikalauti apmokėjimo už didesnį pristatytą kiekį nei numatyta sutartyje.

8.   PRISTATYMO IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

Prekės pristatomos laikantis vieno iš šių tarptautinės prekybos terminų (Incoterms):

EXW: iš įmonės (… vietos pavadinimas)

FCA: franko vežėjas (… vietos pavadinimas)

FAS: franko prie laivo (… išsiuntimo uosto pavadinimas)

FOB: franko laivo denis (… išsiuntimo uosto pavadinimas)

CFR: kaina ir frachtas (… paskirties uosto pavadinimas)

CIF: kaina, draudimas ir frachtas (… paskirties uosto pavadinimas)

CPT: pervežimas apmokėtas (paskirties vietos pavadinimas)

CIP: pervežimas ir draudimas apmokėtas iki (… paskirties vietos pavadinimas)

DAF: perduota pasienyje (… vietos pavadinimas)

DES: perduota laive (… paskirties uosto pavadinimas)

DEQ: perduota krantinėje (… paskirties uosto pavadinimas)

DDU: perduota, muitas nesumokėtas (… paskirties vietos pavadinimas)

DDP: perduota, muitas sumokėtas (… paskirties vietos pavadinimas).

Perkančios NVO mokėtina suma tiekėjui negali viršyti pasiūlymo sumos, pridedant susidariusias išlaidas ir atimant pagal toliau nurodytas išlygas neišmokėtą sumą.

Jei pakrovimo vietoje ir pasiūlyme nurodytoje sutartimi nustatytoje pristatymo vietoje prekių kokybė, pakuotė arba ženklinimas neatitinka sutartimi nustatytų specifikacijų, bet tai netrukdo išduoti negalutinį atitikties liudijimą arba priėmimo ir perdavimo aktą, NVO gali sumažinti apskaičiuojamą mokėtiną sumą.

Sutarties sąlygose nurodoma procedūra sumažinti mokėtinas sumas dėl kokybės nuokrypio ir dėl pristatymo po sutartyje nustatyto pristatymo laikotarpio arba datos.

Mokėjimai tiekėjams yra gryna suma, gaunama iš tiekėjo pateiktų sumų atėmus apskaičiuotas sumažintas mokėtinas sumas. Jei tokių sumažintų mokėtinų sumų negalima atskaityti iš mokėjimo, sumažinimai vykdomi paimant visą arba dalį garantijos dėl tiekimo.

Gavusi tiekėjo prašymą raštu NVO gali atlyginti tam tikras jo papildomas grynąsias išlaidas (sandėliavimo išlaidas arba tiekėjo sumokėtą draudimą, išskyrus administracines sąnaudas), kurias NVO įvertina remdamasi tinkamais patvirtinamaisiais dokumentais, kai tik išduodamas priėmimo ir perdavimo aktas arba siuntos liudijimas be išlygų, susijusių su atlygintinų išlaidų pobūdžiu, ir šiais atvejais:

jei gavėjo prašymu pratęsiamas pristatymo laikotarpis, arba

jei daugiau kaip 30 dienų nuo pristatymo laiko vėluojama išduoti priėmimo ir perdavimo aktą arba galutinį atitikties liudijimą.

Mokėtina suma išmokama gavus tiekėjo prašymą dviem egzemplioriais.

Prašymas sumokėti visą arba likutinę pasiūlymo sumą turi būti pateikiamas kartu su šiais dokumentais:

sąskaita faktūra prašomai sumai,

priėmimo ir perdavimo akto originalu,

tiekėjo pasirašyta ir patvirtinta galutinio atitikties liudijimo originalo kopija.

Jei pristatyta 50 % viso skelbime apie konkursą nurodyto kiekio, tiekėjas gali pateikti prašymą dėl avanso, prie kurio pridedama sąskaita faktūra prašomai sumai ir laikino atitikties liudijimo kopija.

Visi prašymai sumokėti visą ar likutinę pasiūlymo sumą, išdavus priėmimo ir perdavimo aktą, pateikiami NVO. Sumokama per 60 dienų po to, kai NVO gauna išsamų ir tikslų prašymą sumokėti. Jei dėl nepagrįstos priežasties vėluojama sumokėti, kas mėnesį skaičiuojami delspinigiai, kurių normą nustato Europos centrinis bankas (Europos centrinio banko palūkanų norma, kurią jis taiko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms).

9.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

NVO nusprendžia, ar nepristatęs prekių arba įsipareigojimų nesilaikantis tiekėjas gali savo veiksmus pagrįsti force majeure. Dėl force majeure padėties, kurią pripažįsta NVO, susidariusias išlaidas prisiima NVO. Komisija turi būti informuota apie priežastis, dėl kurių NVO pripažino padėtį kaip force majeure. Vis dėlto dėl tokios padėties negalima reikšti pretenzijų, jei trūkumai kilo dėl NVO ir (arba) subrangovų kaltės.

Tinkamai pagrįstais atvejais ir Komisijai pritarus, dėl force majeure padėties susidariusias išlaidas galima vertinti kaip reikalavimus atitinkančias tiesiogines sąnaudas ir kompensuoti tik laikantis veiklos biudžete nustatytų ribų nenumatytoms išlaidoms.“


(1)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.

(2)  OL C 312, 2000 10 31, p. 1.

(3)  OL C 267, 1996 9 13, p. 1.


Top