EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0540

2006/540/EB: 2006 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimas dėl kontroliuojamų medžiagų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 leidžiamų naudoti svarbiausioms reikmėms 2006 m. Bendrijoje, kiekių paskirstymo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1483) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 214, 4.8.2006, p. 35–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1030–1044 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/540/oj

4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/35


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 11 d.

dėl kontroliuojamų medžiagų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 leidžiamų naudoti svarbiausioms reikmėms 2006 m. Bendrijoje, kiekių paskirstymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1483)

(Tik tekstai danų, olandų, anglų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, italų, slovėnų, ispanų ir švedų kalbomis yra autentiški)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/540/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija jau nutraukė chlorfluorangliavandenilių, kitų visiškai halogenintų chlorfluorangliavandenilių, halonų, anglies tetrachlormetano, 1,1,1-trichloretano, hidrobromfluorangliavandenilių ir bromchlormetano gamybą ir vartojimą.

(2)

Kiekvienais metais Komisija turi nustatyti svarbiausias reikmes šioms kontroliuojamoms medžiagoms, leistinus naudoti kiekius ir bendroves, kurios gali jas naudoti.

(3)

Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (toliau – Monrealio protokolas) šalių priimtame Sprendime IV/25 išdėstyti kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato visas svarbiausias reikmes, o kiekvienai šaliai leidžiama svarbiausių reikmių tenkinimui gaminti ir vartoti kontroliuojamas medžiagas.

(4)

Monrealio protokolo šalių priimtame Sprendime XV/8 leidžiama svarbiausių reikmių tenkinimui gaminti ir vartoti kontroliuojamas medžiagas, išvardytas Monrealio protokolo A, B ir C prieduose (II ir III grupės medžiagos), laboratorijų arba analizių reikmėms, pagal šalių septintojo susitikimo ataskaitos IV priedą, laikantis šalių šeštojo susitikimo ataskaitos II priede ir Monrealio protokolo šalių Sprendimuose VII/11, XI/15 bei XV/5 numatytų sąlygų. Monrealio protokolo šalių sprendimu XVII/10 leidžiama gaminti ir vartoti Monrealio protokolo E priede išvardytas kontroliuojamas medžiagas, reikalingas metilbromido laboratorijų ir analizių reikmėms patenkinti.

(5)

Vadovaudamosi Monrealio protokolo šalių Sprendimo dėl priemonių, skirtų palengvinti perėjimą prie fiksuotų aerozolių inhaliatorių be chlorfluorangliavandenilių (MDI) Sprendimo XII/2 3 dalimi, visos valstybės narės pranešė (2) Jungtinių Tautų aplinkos programai (JTAP), kad chlorfluorangliavandeniliai (CFC) nebėra būtini gaminant salbutamolį CFC-MDI, skirtą pateikti į Europos bendrijos rinką.

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Portugalija, Nyderlandai, Slovakija ir Slovėnija pranešė JTAP, kad CFC nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra „trumpalaikio poveikio beta agonisto bronchų dilatatorių“ terapinei kategorijai priklausančių aktyviųjų veikliųjų medžiagų, visų pirma terbutalino (3), fenoterolio, orciprenalino, reproterolio, karbuterolio, heksoprenalino, pirbuterolio, klenbuterolio, bitolterolio ir prokaterolio.

Belgija, Čekija, Estija, Vokietija, Vengrija, Latvija, Nyderlandai, Slovakija, Slovėnija ir Švedija pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra „inhaliuojamųjų steroidų“ terapinei kategorijai priklausančių aktyviųjų veikliųjų medžiagų, visų pirma beklometazono, deksametasono, flunisolido, flutikasono, budesonido (4), triamcinolono.

Danija (beklometazonas, flutikasonas), Airija (beklometazonas, flutikasonas), Suomija (beklometazonas, flutikasonas), Prancūzija (beklometazonas, flutikasonas, budesonidas), Italija (beklometazonas, flutikazonas, budesonidas), Malta (flutikasonas, budesonidas), Portugalija (flutikasonas, budesonidas), Slovėnija (beklometazonas, flutikasonas, budesonidas), Ispanija (beklometazonas, flutikasonas) ir Jungtinė Karalystė (flutikasonas) pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra „inhaliuojamųjų steroidų“ terapinei kategorijai priklausančių aktyviųjų veikliųjų medžiagų, nurodytų skliausteliuose prie kiekvienos valstybės narės.

Belgija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Latvija, Nyderlandai, Slovakija ir Slovėnija pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra „nesteroidinių vaistų nuo uždegimo“ terapinei kategorijai priklausančių aktyviųjų veikliųjų medžiagų, visų pirma kromoglicino rūgšties ir nedrokromilo.

Portugalija pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra aktyviosios veikliosios medžiagos kromoglicino rūgšties. Ispanija pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra aktyviosios veikliosios medžiagos nedrokromilo.

Belgija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Latvija, Malta, Nyderlandai, Slovakija, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra „anticholinerginių bronchų inhaliatorių“ terapinei kategorijai priklausančių aktyviųjų veikliųjų medžiagų, visų pirma ipratropiumo bromido ir oksitropiumo bromido.

Portugalija pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra aktyviosios veikliosios medžiagos ipratropiumo bromido.

Vokietija pranešė JTAP, kad CFC nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką skirtus pateikti MDI, kuriuose yra „ilgalaikio poveikio beta agonisto bronchų dilatatorių“ terapinei kategorijai priklausančių aktyviųjų veikliųjų medžiagų, visų pirma formoterolio ir salmeterolio.

Italija pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra aktyviosios veikliosios medžiagos formoterolio.

Vokietija ir Nyderlandai pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra aktyviųjų veikliųjų medžiagų derinių.

Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 4 straipsnio 4 dalies i punkto b papunktyje draudžiama naudoti ir pateikti į rinką CFC, išskyrus tuo atvejus, kai jie laikomi svarbiais pagal to reglamento 3 straipsnio 1 dalyje aprašytas sąlygas. Šis nedidelės svarbos nustatymas sumažino CFC, naudojamų į Europos bendrijos rinką pateikiamų MDI gamyboje, poreikį. Be to, Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 4 straipsnio 6 dalyje draudžiama importuoti ir pateikti į rinką CFC-MDI produktus, išskyrus tuos atvejus, kai CFC tuose produktuose laikomi svarbiais pagal 3 straipsnio 1 dalyje aprašytas sąlygas.

(6)

2005 m. liepos 8 d. Komisija paskelbė pranešimą (5) toms 25 valstybių narių Bendrijos įmonėms, kurios prašė Komisijos apsvarstyti kontroliuojamų medžiagų naudojimą svarbiausioms reikmėms Bendrijoje 2006 m. ir gavo kontroliuojamų medžiagų numatomų svarbiausių reikmių 2006 m. deklaracijas.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad suinteresuotosios įmonės ir ūkio subjektai galėtų ir toliau tinkamu laiku pasinaudoti licencijavimo sistema, reikėtų dabartinį sprendimą taikyti nuo 2006 m. sausio 1 d.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalimi įsteigto Vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų I grupės kontroliuojamų medžiagų (chlorfluorangliavandenilių 11, 12, 113, 114 ir 115), kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms medicinos reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 539 000,00 ODP (6) kilogramų.

2.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų I grupės kontroliuojamų medžiagų (chlorfluorangliavandenilių 11, 12, 113, 114 ir 115) ir II grupės kontroliuojamų medžiagų (kitų visiškai halogenintų chlorfluorangliavandenilių) kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 256 761,86 ODP kilogramo.

3.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų III grupės kontroliuojamų medžiagų (halonų) kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 482,70 ODP kilogramo.

4.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų IV grupės kontroliuojamų medžiagų (anglies tetrachlorido) kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 149 641,536 ODP kilogramo.

5.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 išvardytos V grupės (1,1,1-trichloretano) kontroliuojamų medžiagų kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų reikmėms 2006 m. Europos Sąjungoje, yra 754,00 ODP kilogramai.

6.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų VI grupės kontroliuojamų medžiagų (metilbromido) kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų ir analizių reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 300,00 ODP kilogramų.

7.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų VII grupės kontroliuojamų medžiagų (hidrobromfluorangliavandenilių) kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 4,49 ODP kilogramo.

8.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų IX grupės kontroliuojamų medžiagų (bromchlormetano) kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 13,308 ODP kilogramo.

2 straipsnis

I priede išvardyti chlorfluoroangliavandenilių turintys fiksuoti aerozolių inhaliatoriai nepateikiami į rinkas, jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad chlorfluoroangliavandenilių turintys fiksuoti aerozolių inhaliatoriai tose rinkose nėra būtini.

3 straipsnis

Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. taikomos šios taisyklės:

1)

Svarbiausioms medicinos reikmėms naudojamų chlorfluorangliavandenilių 11, 12, 113, 114 ir 115 kvotos skiriamos II priede nurodytoms bendrovėms.

2)

Svarbiausioms laboratorijų reikmėms naudojamų chlorfluorangliavandenilių 11, 12, 113, 114 ir 115 bei kitų visiškai halogenintų chlorfluorangliavandenilių kvotos skiriamos III priede nurodytoms bendrovėms.

3)

Svarbiausioms laboratorijų reikmėms naudojamų halonų kvotos skiriamos IV priede nurodytoms bendrovėms.

4)

Anglies tetrachlorido, naudojamo svarbiausioms laboratorijų reikmėms, kvotos skiriamos V priede nurodytoms bendrovėms.

5)

Svarbiausioms laboratorijų reikmėms naudojamo 1,1,1-trichloretano kvotos skiriamos VI priede nurodytoms bendrovėms.

6)

Būtiniausioms laboratorijų ir analizių reikmėms naudojamo metilbromido kvotos skiriamos VII priede nurodytoms bendrovėms.

7)

Svarbiausioms laboratorijų reikmėms naudojamų hidrobromfluorangliavandenilių kvotos skiriamos VIII priede nurodytoms bendrovėms.

8)

Svarbiausioms laboratorijų reikmėms naudojamo bromchlormetano kvotos skiriamos IX priede nurodytoms bendrovėms.

9)

Chlorfluorangliavandenilių 11, 12, 113, 114 ir 115, kitų visiškai halogenintų chlorfluorangliavandenilių, halonų, tetrachlormetano, 1,1,1-trichloretano, hidrobromfluorangliavandenilių ir bromchlormetano, naudojamų svarbiausioms reikmėms, kvotos yra tokios, kaip nustatyta X priede.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d., o jo galiojimas baigiasi 2006 m. gruodžio 31 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skiriamas šioms įmonėms:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Boehringer Ingelheim (Prancūzija) vardu

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 244, 2000 9 29, p.1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 29/2006 (OL L 6, 2006 1 11, p. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Išskyrus Daniją.

(4)  Išskyrus svediją.

(5)  OL C 168, 2005 7 8, p. 20.

(6)  Ozono ardymo potencialas.


I PRIEDAS

Vadovaudamosi Monrealio protokolo šalių dvyliktojo susitikimo Sprendimo XII/12 dėl priemonių, skirtų palengvinti perėjimą prie fiksuotų aerozolių inhaliatorių be chlorfluorangliavandenilių (MDI) 3 dalimi, toliau išvardytos šalys nustatė, kad atsiradus tinkamiems MDI be CFC, CFC pagal Protokolą nebelaikomi „būtinais“, kai yra derinami su šiomis aktyviosiomis veikliosiomis medžiagomis:

1   lentelė

Šalis

Trumpalaikio poveikio beta agonisto bronchų dilatatoriai

Salbutamolis

Trebutalinas

Fenoterolis

Orciprenalinas

Reproterolis

Karbuterolis

Heksoprenalinas

Pirbuterolis

Klenbuterolis

Bitolterolis

Prokaterolis

Austrija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kipras

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čekija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Danija

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suomija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prancūzija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokietija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Graikija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vengrija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Airija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lietuva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Liuksemburgas

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyderlandai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lenkija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugalija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norvegija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovakija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovėnija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ispanija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švedija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


2   lentelė

Šalis

inhaliuojamieji steroidai

Beklometazonas

Deksametasonas

Flunisolidas

Flutikasonas

Budesonidas

Triamcinolonas

Austrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

X

X

X

X

X

X

Kipras

 

 

 

 

 

 

Čekija

X

X

X

X

X

X

Danija

X

 

 

X

 

 

Estija

X

X

X

X

X

X

Suomija

X

 

 

X

 

 

Prancūzija

X

 

 

X

 

 

Vokietija

X

X

X

X

X

X

Graikija

 

 

 

 

 

 

Vengrija

X

X

X

X

X

X

Airija

X

 

 

X

 

 

Italija

X

 

 

X

X

 

Latvija

X

X

X

X

X

X

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Liuksemburgas

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Lenkija

 

 

 

 

 

 

Portugalija

 

 

 

X

X

 

Nyderlandai

X

X

X

X

X

X

Norvegija

 

 

 

 

 

 

Slovakija

X

X

X

X

X

X

Slovėnija

X

X

X

X

X

X

Ispanija

X

 

 

X

 

 

Švedija

X

X

X

X

 

X

Jungtinė Karalystė

 

 

 

X

 

 

Šaltinis: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


3   lentelė

Šalis

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo

Kromoglicino rūgštis

Nedrokromilas

 

 

 

 

Austrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

X

X

 

 

 

 

Kipras

 

 

 

 

 

 

Čekija

X

X

 

 

 

 

Danija

X

X

 

 

 

 

Estija

X

X

 

 

 

 

Suomija

X

X

 

 

 

 

Prancūzija

X

X

 

 

 

 

Vokietija

X

X

 

 

 

 

Graikija

X

X

 

 

 

 

Vengrija

 

 

 

 

 

 

Airija

 

 

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

Latvija

X

X

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Liuksemburgas

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Lenkija

 

 

 

 

 

 

Portugalija

X

 

 

 

 

 

Nyderlandai

X

X

 

 

 

 

Norvegija

 

 

 

 

 

 

Slovakija

X

X

 

 

 

 

Slovėnija

X

X

 

 

 

 

Ispanija

 

X

 

 

 

 

Švedija

 

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


4   lentelė

Šalis

Anticholinerginių bronchų inhaliatoriai

Ipratropiumo bromidas

Oksitropiumo bromidas

 

 

 

 

Austrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

X

X

 

 

 

 

Kipras

X

X

 

 

 

 

Čekija

X

X

 

 

 

 

Danija

X

X

 

 

 

 

Estija

X

X

 

 

 

 

Suomija

X

X

 

 

 

 

Prancūzija

 

 

 

 

 

 

Vokietija

X

X

 

 

 

 

Graikija

X

X

 

 

 

 

Vengrija

X

X

 

 

 

 

Airija

X

X

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Liuksemburgas

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Nyderlandai

X

X

 

 

 

 

Lenkija

 

 

 

 

 

 

Portugalija

X

 

 

 

 

 

Norvegija

 

 

 

 

 

 

Slovakija

X

X

 

 

 

 

Slovėnija

 

 

 

 

 

 

Ispanija

X

X

 

 

 

 

Švedija

X

X

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

X

X

 

 

 

 

Šaltinis: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


5   lentelė

Šalis

Ilgalaikio poveikio beta agonisto bronchų dilatatoriai

Formoterolis

Salmeterolis

 

 

 

 

Austrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

 

 

 

 

 

 

Kipras

 

 

 

 

 

 

Čekija

 

 

 

 

 

 

Danija

 

 

 

 

 

 

Estija

 

 

 

 

 

 

Suomija

 

 

 

 

 

 

Prancūzija

 

 

 

 

 

 

Vokietija

X

X

 

 

 

 

Graikija

 

 

 

 

 

 

Vengrija

 

 

 

 

 

 

Airija

 

 

 

 

 

 

Italija

X

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Liuksemburgas

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nyderlandai

 

 

 

 

 

 

Lenkija

 

 

 

 

 

 

Portugalija

 

 

 

 

 

 

Norvegija

 

 

 

 

 

 

Slovakija

 

 

 

 

 

 

Slovėnija

 

 

 

 

 

 

Ispanija

 

 

 

 

 

 

Švedija

 

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


6   lentelė

Šalis

Aktyviųjų sudedamųjų medžiagų derinys viename MDI

Austrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

 

 

 

 

 

 

Kipras

 

 

 

 

 

 

Čekija

 

 

 

 

 

 

Danija

 

 

 

 

 

 

Estija

 

 

 

 

 

 

Suomija

 

 

 

 

 

 

Prancūzija

 

 

 

 

 

 

Vokietija

X

 

 

 

 

 

Graikija

 

 

 

 

 

 

Vengrija

 

 

 

 

 

 

Airija

 

 

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Liuksemburgas

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nyderlandai

 

 

 

 

 

 

Lenkija

 

 

 

 

 

 

Portugalija

 

 

 

 

 

 

Norvegija

 

 

 

 

 

 

Slovakija

 

 

 

 

 

 

Slovėnija

 

 

 

 

 

 

Ispanija

 

 

 

 

 

 

Švedija

 

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


II PRIEDAS

SVARBIAUSIOS MEDICINOS REIKMĖS

I grupės kontroliuojamų medžiagų, kurias galima naudoti astmos arba kitų obstrukcinių plaučių lygų (COPD) gydymui, skirtų fiksuotų aerozolių inhaliatorių (MDI) gamybai, kvotos skiriamos:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) Boehringer Ingelheim France vardu

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


III PRIEDAS

SVARBIAUSIOS LABORATORIJŲ REIKMĖS

I ir II grupių kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


IV PRIEDAS

SVARBIAUSIOS LABORATORIJŲ REIKMĖS

III grupės kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


V PRIEDAS

SVARBIAUSIOS LABORATORIJŲ REIKMĖS

IV grupės kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


VI PRIEDAS

SVARBIAUSIOS LABORATORIJŲ REIKMĖS

V grupės kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


VII PRIEDAS

BŪTINIAUSIOS LABORATORIJŲ IR ANALIZIŲ REIKMĖS

VI grupės kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos būtiniausioms laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


VIII PRIEDAS

SVARBIAUSIOS LABORATORIJŲ REIKMĖS

VII grupės kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


IX PRIEDAS

SVARBIAUSIOS LABORATORIJŲ REIKMĖS

IX grupės kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


X PRIEDAS

[Šis priedas neskelbiamas, nes jame yra konfidencialios komercinės informacijos.]


Top