EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1185

2006 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1185/2006, denonsuojantis Europos ekonominės bendrijos ir Angolos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl žvejybos prie Angolos krantų ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 2792/1999

OJ L 214, 4.8.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 190–191 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1185/oj

4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/10


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1185/2006

2006 m. liepos 24 d.

denonsuojantis Europos ekonominės bendrijos ir Angolos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl žvejybos prie Angolos krantų ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 2792/1999

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 ir 37 straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos ekonominės bendrijos ir Angolos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl žvejybos prie Angolos krantų (2) (toliau – susitarimas) buvo pasirašytas 1989 m. vasario 1 d. Luandoje ir pagal jo 15 straipsnį įsigaliojo tą pačią dieną.

(2)

Paskutinis prie susitarimo pridėtas protokolas, kuriame laikotarpiui nuo 2002 m. rugpjūčio 3 d. iki 2004 m. rugpjūčio 2 d. nustatytos susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (3), nebuvo atnaujintas, nes tam tikros 2004 m. spalį Angolos priimtuose naujuose biologinius vandens išteklius reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos sąlygos prieštaravo Bendrijos reikalavimams, taikomiems Angolos vandenyse žvejojantiems Bendrijos žvejybos laivams.

(3)

Todėl tikslinga tą susitarimą denonsuoti jo 14 straipsnyje nustatyta tvarka.

(4)

Pagal 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2792/1999, nustatantį išsamias Bendrijos struktūrinės paramos žuvininkystės sektoriui taisykles ir tvarką (4), valstybės narės gali skirti kompensaciją Bendrijos laivyno, kuriam taikomas žvejybos susitarimas, žvejams ir laivų savininkams laikinai nutraukusiems veiklą, kai tas susitarimas nėra atnaujinamas arba yra laikinai sustabdomas. Kompensacija negali būti mokama ilgiau kaip šešis mėnesius. Jos mokėjimas gali būti pratęstas dar šešiems mėnesiams, jei bus įgyvendintas Komisijos patvirtintas atitinkamo laivyno pertvarkymo planas.

(5)

2005 m. liepos 18 d. Komisija priėmė sprendimą, kuriuo patvirtinamas žvejybos laivų, kuriems turėjo įtakos tai, kad nebuvo atnaujintas Europos bendrijos ir Angolos Respublikos žvejybos protokolas pagal ŽOFI veiklos programą, susijusią su Bendrijos struktūrinėmis intervencijomis žuvininkystės sektoriuje I tikslo regionuose Ispanijoje 2000–2006 metais, pertvarkymo planas.

(6)

Kad būtų lengviau įgyvendinti partvarkymo planą, Bendrijos žvejybos laivams, kuriems taikomas tas planas ir kurie dėl minėto susitarimo denonsavimo nutraukia savo veiklą, pagal tą susitarimą turėtų būti netaikomos tam tikros Reglamento (EB) Nr. 2792/1999 nuostatos. Visų pirma, jie turėtų būti atleisti nuo įsipareigojimo kompensuoti valstybės pagalbos, skiriamos laikinai nutraukus veiklą arba laivams atnaujinti, modernizuoti arba įrengti, lėšas arba nuo įsipareigojimo metus prieš išbraukimą iš Bendrijos žvejybos laivyno registro vykdyti nenutrūkstamą veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu denonsuojamas 1989 m. vasario 1 d. Luandoje pasirašytas Europos ekonominės bendrijos ir Angolos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl žvejybos prie Angolos krantų.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pranešti Angolos Respublikos Vyriausybei apie susitarimo denonsavimą.

3 straipsnis

1.   2005 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimu patvirtintame pertvarkymo plane išvardytiems Bendrijos žvejybos laivams netaikomos Reglamento (EB) Nr. 2792/1999 10 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunkčio arba 4 dalies arba to reglamento III priedo 1.1 punkto a papunkčio nuostatos.

2.   Kiekvieno laivo, kuriam taikoma išlyga pagal Reglamento (EB) Nr. 2792/1999 10 straipsnio 4 dalį, pajėgumai laikomi panaikintais skiriant valstybės pagalbą pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (5) 11 straipsnio 3 dalies nuostatas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. PEKKARINEN


(1)  2006 5 16 nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 268, 1987 9 19, p. 66.

(3)  OL L 351, 2002 12 28, p. 92.

(4)  OL L 337, 1999 12 30, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 485/2005 (OL L 81, 2005 3 30, p. 1).

(5)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.


Top