EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_198_R_0015_01

2006/500/EB: 2006 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas, dėl Energijos bendrijos sutarties sudarymo Europos bendrijos vardu
Energijos bendrijos sutartis

OJ L 198, 20.7.2006, p. 15–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 374–382 (MT)

20.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 198/15


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. gegužės 29 d.

dėl Energijos bendrijos sutarties sudarymo Europos bendrijos vardu

(2006/500/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį, 55, 83, 89, 95, 133 ir 175 straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Komisija, remdamasi 2004 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimu, užbaigė derybas dėl Energijos bendrijos steigimo sutarties (toliau – Energijos bendrijos sutarties) su Albanijos Respublika, Bulgarijos Respublika, Bosnija ir Hercegovina, Kroatijos Respublika, Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnijos Respublika, Rumunija, Serbijos Respublika ir Jungtinių Tautų laikinąja administracijos misija Kosove (vadovaujantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliucija 1244), kad būtų sukurta integruota energijos rinkos organizacija Pietryčių Europoje.

(2)

2005 m. spalio 25 d., remiantis 2005 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimu, Bendrijos vardu buvo pasirašyta Energijos bendrijos sutartis.

(3)

Energijos bendrijos sutartyje numatoma sukurti integruotą gamtinių dujų ir elektros energijos rinką Pietryčių Europoje, kuri sukurs stabilią reguliavimo ir rinkos sistemą, sudarančią sąlygas pritraukti investicijas į dujų tinklus, elektros energijos gamybos ir perdavimo tinklus, siekiant, kad visos Sutarties Šalys galėtų naudotis stabiliu ir nepertraukiamu dujų ir elektros energijos tiekimu, kuris yra esminis ekonominio vystymosi ir socialinio stabilumo veiksnys. Ja sudaroma galimybė nustatyti reguliavimo sistemą, sudarančią sąlygas veiksmingai veikti regiono energijos rinkoms, įskaitant perkrovos valdymo, tarpvalstybinių srautų, energijos mainų ir kitus klausimus. Todėl sistemos tikslas – skatinti aukštą dujų ir elektros energijos tiekimo lygį visiems piliečiams, grindžiamą viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimais, ir siekti ekonominės ir socialinės pažangos bei aukšto lygio užimtumo.

(4)

2003 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos patvirtintoje „Tesalonikų darbotvarkėje Vakarų Balkanams – Europos integracijos link“ siekiama toliau stiprinti išskirtinius Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų santykius. Energijos bendrijos sutartis, sukurdama palankias ekonomines sąlygas ir įpareigodama įgyvendinti atitinkamą acquis communautaire, prisideda prie kitų tos Sutarties Šalių ekonominės integracijos.

(5)

Energijos bendrijos sutartis, sujungdama Graikijos ir kontinentinės Europos Sąjungos dujų ir elektros energijos rinkas bei skatindama susieti Balkanus su Kaspijos jūros regiono, Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų dujų ištekliais, padidina tos Sutarties Šalių tiekimo saugumą.

(6)

Energijos bendrijos sutartis sudaro sąlygas labiau padidinti konkurenciją energijos rinkoje ir pasinaudoti masto ekonomijos privalumais.

(7)

Energijos bendrijos sutartis pagerina aplinkosaugos padėtį, susijusią su dujomis ir elektros energija, ir skatina energijos vartojimo veiksmingumą bei atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą.

(8)

Esant ypatingoms aplinkybėms, pavyzdžiui, sutrikus energijos perdavimui tinklais, Energijos bendrijoje reikia užtikrinti saugų tiekimą. Energijos sutartyje numatytas savitarpio pagalbos mechanizmas gali padėti sušvelninti energijos tiekimo sutrikimo pasekmes pirmiausia Susitariančiųjų Šalių teritorijose, kaip apibrėžta toje Sutartyje.

(9)

Energijos bendrijos sutartimi sudaroma galimybė suinteresuotoms kaimyninėms valstybėms, pavyzdžiui, Moldovai, tapti stebėtojomis Energijos bendrijoje.

(10)

Todėl Energijos bendrijos sutartis turėtų būti patvirtinta.

(11)

Energijos bendrija turi kompetenciją savarankiškai priimti sprendimus. Europos bendrijai atstovauja du atstovai Energijos bendrijos sutartimi įsteigtoje Ministrų taryboje ir Nuolatinėje aukšto lygio grupėje. Todėl turi būti numatytos atitinkamos taisyklės ir procedūros, reglamentuojančios atstovavimą Europos bendrijai Energijos bendrijos institucijose ir Europos bendrijos pozicijos nustatymą bei išreiškimą.

(12)

Teisinę galią turinčių Energijos bendrijos sprendimų atžvilgiu Taryba nustato Europos bendrijos poziciją pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 300 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

(13)

Valstybės narės, kurios tiesiogiai susijusios su III antraštine dalimi, turi atlikti svarbų vaidmenį įgyvendinant Energijos bendrijos sutarties tikslus. Todėl būtina, nepažeidžiant atitinkamų Europos bendrijos steigimo sutarties procedūrų, užtikrinti, kad tokios valstybės narės aktyviai dalyvautų priimant sprendimus ir visapusiškai remtų įgyvendinimo priemones, kurios bus priimtos pagal tą antraštinę dalį.

(14)

Reikėtų nustatyti taisykles, kokiais atvejais Tarybos ar Komisijos atstovas atitinkamai išreikštų Europos bendrijos pozicijas.

(15)

Reikėtų nustatyti Energijos bendrijos sutarties 100 straipsnio i, iii ir iv punktuose numatytos nuostatos dėl vidinio persvarstymo konkrečią taikymo tvarką,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Europos bendrijos vardu patvirtinama Energijos bendrijos sutartis.

2.   Energijos bendrijos sutarties tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą Europos bendrijos vardu pranešti Tarybos generaliniam sekretoriui kaip Energijos bendrijos sutarties depozitarui pagal jos 105 straipsnį apie patvirtinimo dokumentą, numatytą 1 straipsnio 1 dalyje, siekiant išreikšti Bendrijos sutikimą įsipareigoti.

3 straipsnis

1.   Europos bendrijai Energijos bendrijos sutartimi įsteigtoje Ministrų taryboje ir Nuolatinėje aukšto lygio grupėje atstovauja:

a)

Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės paskirtas Tarybos atstovas; jeigu ši valstybė narė Tarybos atstovu paskiria vienos iš valstybių narių, kurios tiesiogiai susijusios su Energijos bendrijos sutarties III antraštine dalimi, atstovą, ji turi remtis tų valstybių narių rotacijos principu; ir

b)

Komisijos atstovas.

2.   Komisijos atstovas atlieka Ministrų tarybos ir Nuolatinės aukšto lygio grupės pirmininko pavaduotojo pareigas.

3.   Komisijos atstovas atstovauja Europos bendrijai Energijos bendrijos sutartimi įsteigtoje Reguliavimo valdyboje ir forume.

4 straipsnis

1.   Taryba, laikydamasi atitinkamų Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatų, priima poziciją dėl Energijos bendrijos pagal sutarties 82, 84, 91, 92, 96 ir 100 straipsnius priimtų teisinę galią turinčių sprendimų, kaip numatyta Energijos bendrijos sutartis 76 straipsnyje, kurios Europos bendrija turės laikytis Ministrų taryboje, Nuolatinėje aukšto lygio grupėje ir Reguliavimo valdyboje.

2.   Dėl Energijos bendrijos sprendimų pagal Energijos bendrijos sutarties III antraštinę dalį, taikomų vienos ar kelių valstybių narių teritorijoje, pagal 1 dalį priimtose pozicijose nenumatoma nieko daugiau, nei yra numatyta acquis communautaire.

3.   Dėl Energijos bendrijos sprendimų pagal Energijos bendrijos sutarties IV antraštinę dalį, taikomų teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis toje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, pagal 1 dalį priimtose pozicijose nenumatoma nieko daugiau, nei yra numatyta acquis communautaire. Tačiau, esant ypatingoms aplinkybėms, pagal 1 dalį priimtose pozicijose, atsižvelgiant į tos antraštinės dalies IV skyrių, galima numatyti daugiau, nei yra numatyta acquis communautaire.

4.   Nepažeisdama atitinkamų Europos bendrijos steigimo sutarties procedūrų Komisija, prieš pateikdama pasiūlymą dėl priemonės pagal Energijos bendrijos sutarties III antraštinę dalį, ji tinkamai konsultuojasi su valstybėmis narėmis, kurios tiesiogiai susijusios su pasiūlymu.

5.   Europos Parlamentas nedelsiant ir išsamiai informuojamas apie pagal 1 dalį priimamus Tarybos sprendimus dėl Bendrijos pozicijos Ministrų taryboje, Nuolatinėje aukšto lygio grupėje ir Reguliavimo valdyboje nustatymo.

6.   Pozicijose, kurių Europos bendrija turės laikytis Energijos bendrijos institucijose, užtikrinama, kad Energijos bendrija nesiimtų jokių teisinę galią turinčių priemonių, kurios

prieštarautų bet kuriai acquis communautaire daliai,

sukeltų valstybių narių diskriminaciją arba

turėtų įtakos ES valstybės narės kompetencijai ir teisėms, susijusioms su sąlygų naudoti savo energijos išteklius nustatymu, energijos išteklių pasirinkimu ir jų bendra energijos tiekimo struktūra.

7.   Pozicijos, kurių Europos bendrija turės laikytis Reguliavimo valdyboje, nustatomos pasikonsultavus su Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupe, laikantis 2003 m. lapkričio 11 d. Komisijos sprendimo 2003/796/EB dėl Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės įsteigimo (2).

5 straipsnis

1.   Kol pagal 4 straipsnio 1 dalį Europos bendrija galės priimti poziciją dėl Energijos bendrijos sprendimų, priimtų pagal Energijos bendrijos sutarties 100 straipsnio i, iii ir iv punktus, taikoma 2 dalyje nustatyta procedūra.

2.   Taryba, laikydamasi atitinkamų Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatų, Komisijai pateikus rekomendaciją, įgalioja Komisiją dalyvauti Energijos bendrijos institucijų pasitarimuose. Komisija vadovauja šiems pasitarimams konsultuodamasi su specialiu komitetu, Tarybos paskirtu padėti jai atlikti šią užduotį, ir laikydamasi tokių nurodymų, kuriuos Taryba gali jai teikti.

6 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 2 dalies, Komisijos atstovas išreiškia Europos bendrijos poziciją Energijos bendrijos institucijose.

2.   Ministrų taryboje Tarybos atstovas išreiškia Europos bendrijos poziciją dėl pagal Energijos bendrijos sutarties 92 straipsnį priimtų sprendimų.

7 straipsnis

Praėjus trejiems metams nuo šio sprendimo įsigaliojimo Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie patirtį, įgytą įgyvendinant šį sprendimą, prireikus pridėdama pasiūlymą dėl tolesnių priemonių.

8 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARTENSTEIN


(1)  Nuomonė pateikta 2005 m. gegužės 18 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 296, 2003 11 14, p. 34.


VERTIMAS

ENERGIJOS BENDRIJOS SUTARTIS

ŠALYS:

EUROPOS BENDRIJA

ir

šios SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS:

Albanijos Respublika, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarijos Respublika, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnijos Respublika, Kroatijos Respublika, Rumunija, Serbijos Respublika (toliau – Prisijungiančiosios Šalys)

bei

Jungtinių Tautų laikinoji administracijos misija Kosove pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244,

KONSOLIDUODAMOS Atėnų procesą ir 2002 m. bei 2003 m. Atėnų susitarimo memorandumus,

PAŽYMĖDAMOS, kad Bulgarijos Respublika, Rumunija ir Kroatijos Respublika yra Europos Sąjungos šalys kandidatės, o Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija taip pat pateikė paraišką narystei,

PAŽYMĖDAMOS, kad 2002 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba Kopenhagoje patvirtino Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, kaip galimų Europos Sąjungos šalių kandidačių, europinę perspektyvą ir pabrėžė pasiryžimą remti jų pastangas priartėti prie Europos Sąjungos,

PRISIMINDAMOS, kad 2003 m. birželio mėn. Tesalonikų Europos Vadovų Taryba patvirtino „Tesalonikų darbotvarkę Vakarų Balkanams – Europos integracijos link“, kuria siekiama toliau stiprinti išskirtinius Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų santykius ir kurioje Europos Sąjunga skatino šio regiono šalis priimti teisiškai saistantį Pietryčių Europos energijos rinkos susitarimą,

PRISIMINDAMOS Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystės procesą ir Europos kaimynystės politiką,

PRISIMINDAMOS Pietryčių Europos stabilumo pakto indėlį, kurio pagrindinis tikslas buvo sustiprinti Pietryčių Europos valstybių ir tautų bendradarbiavimą bei kurti sąlygas taikos palaikymui, stabilumui ir ekonomikos augimui,

NUSPRENDUSIOS Šalyse sukurti integruotą gamtinių dujų ir elektros energijos rinką, paremtą bendrais interesais ir solidarumu,

MANYDAMOS, kad į ši integruota rinka vėliau gali apimti ir kitus energetikos produktus ir energijos pernešimo technologijas, pavyzdžiui, suskystintas gamtines dujas, benziną, vandenilį ar kitas esmines tinklo infrastruktūras,

NUSPRENDUSIOS sukurti stabilią reguliavimo ir rinkos sistemą, kuri pritrauktų investicijas dujų, energijos gamybos ir perdavimo tinkluose, kad visos Šalys turėtų prieigą prie stabilaus ir nenutrūkstančio energijos tiekimo, kuris būtinas ekonominei plėtrai ir socialiniam stabilumui,

NUSPRENDUSIOS sukurti vieną bendrą prekybos dujomis ir elektros energija reguliavimo erdvę, kuri yra būtina siekiant atsižvelgti į atitinkamų produktų rinkų geografinį paplitimą,

PRIPAŽINDAMOS, kad Austrijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Italijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos teritorijos yra natūraliai integruotos arba tiesiogiai veikiamos Susitariančiųjų Šalių dujų bei elektros rinkų funkcionavimo,

NUSPRENDUSIOS skatinti aukštą dujų ir elektros energijos tiekimo lygį visiems gyventojams pagal viešosios paslaugos teikimo įsipareigojimus, siekti ekonominės ir socialinės pažangos bei aukšto užimtumo lygio, o taip pat subalansuotos ir tvarios plėtros, sukuriant erdvę be sienų dujų ir elektros energijos tiekimui,

NORĖDAMOS sustiprinti tiekimo saugumą vienoje bendroje reguliavimo erdvėje, sukuriant stabilią reguliavimo sistemą, reikalingą regionui, kuriame gali būti plėtojami ryšiai su Kaspijos jūros, Šiaurės Afrikos ir Vidurio Rytų dujų ištekliais ir naudojami vietiniai gamtinių dujų, anglies ir vandens energijos ištekliai,

ĮSIPAREIGOJUSIOS pagerinti bendrą aplinkos padėtį, susijusią su dujomis ir elektros energija, su ja susijusiu energijos veiksmingumu bei atsinaujinančiais energijos šaltiniais,

NUSPRENDUSIOS plėtoti dujų ir elektros energijos rinkos konkurencingumą platesniu mastu ir išnaudoti masinės gamybos ekonominius pranašumus,

MANYDAMOS, kad šiems tikslams įgyvendinti reikalinga plataus masto integruota rinkos reguliavimo struktūra, remiama stiprių institucijų ir pagrįsta veiksminga priežiūra, kurioje dalyvautų ir privataus sektoriaus atstovai,

MANYDAMOS, kad siekiant sumažinti įtampą, susijusią su valstybinio lygio dujų ir elektros energijos sistemomis, ir prisidėti prie vietinio lygio dujų ir elektros energijos trūkumo problemos sprendimo, būtina priimti konkrečias taisykles prekybai dujomis ir elektros energija palengvinti; ir kad tokios taisyklės yra būtinos, siekiant sukurti vieną bendrą reguliavimo erdvę atitinkamų produktų rinkų geografinio paplitimo požiūriu,

NUSPRENDĖ įsteigti Energijos bendriją.

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

PRINCIPAI

1 straipsnis

1.   Šia Sutartimi Šalys įsteigia Energijos bendriją.

2.   Europos bendrijos valstybės narės gali tapti šios Energijos bendrijos dalyvėmis pagal šios Sutarties 95 straipsnį.

2 straipsnis

1.   Energijos bendrijos užduotis yra sureguliuoti Šalių santykius ir sukurti su Tinklų energija susijusią teisinę ir ekonominę sistemą, kaip nurodyta 2 dalyje, siekiant:

a)

sukurti stabilią reguliavimo ir rinkos sistemą, kuri pritrauktų investicijas dujų, energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo tinkluose, ir visos Šalys turėtų prieigą prie stabilaus ir nenutrūkstančio dujų ir elektros energijos tiekimo, kuris būtinas ekonominei plėtrai ir socialiniam stabilumui,

b)

sukurti vieną bendrą Tinklų energijos prekybos reguliavimo sistemą, kuri yra būtina siekiant atsižvelgti į atitinkamų produktų rinkų geografinį paplitimą,

c)

sustiprinti tiekimo saugumą vienoje bendroje reguliavimo erdvėje, sukuriant stabilią aplinką investicijoms, reikalingą regionui, kuriame gali būti plėtojami ryšiai su Kaspijos jūros, Šiaurės Afrikos ir Vidurio Rytų dujų ištekliais ir naudojami tokie vietiniai energijos šaltiniai kaip gamtinės dujos, anglies ir vandens energijos ištekliai,

d)

pagerinti aplinkos padėtį Tinklų energijos ir su ja susijusios energijos veiksmingumo, atsinaujinančių energijos šaltinių tausojimo, atžvilgiu bei nustatyti prekybos energija taisykles vienoje bendroje reguliavimo erdvėje,

e)

plėtoti Tinklų energijos rinkos konkurencingumą platesniu geografiniu mastu ir išnaudoti masinės gamybos ekonominius pranašumus.

2.   „Tinklų energija“ taip pat apima ir elektros energijos bei dujų sektorius, kurie priklauso Europos bendrijos Direktyvos 2003/54/EB ir Direktyvos 2003/55/EB (1) taikymo sričiai.

3 straipsnis

Pagal 2 straipsnį į Energijos bendrijos veiklos sritis įeina:

a)

Susitariančiųjų Šalių energijos, aplinkos, konkurencijos ir atsinaujinančių šaltinių acquis communautaire įgyvendinimas, kaip nurodyta II antraštinėje dalyje, pritaikytoje tiek prie Energijos bendrijos institucijų sistemos, tiek prie kiekvienos iš Susitariančiųjų Šalių konkrečios padėties (toliau – acquis communautaire praplėtimas), kaip toliau nurodyta II antraštinėje dalyje;

b)

konkrečios reguliavimo sistemos, leisiančios Susitariančiųjų Šalių teritorijose ir dalyje Europos bendrijos teritorijos veiksmingai veikti Tinklų energijos rinkoms nustatymas, įskaitant vieno bendro tarptautinio Tinklų energijos perdavimo ir (arba) perdavimo mechanizmo kūrimą bei vienašalių apsaugos priemonių priežiūrą (toliau – Tinklų energijos rinkų veikimo mechanizmai), kaip toliau apibrėžta III antraštinėje dalyje;

c)

Tinklų energijos rinkos be vidaus sienų sukūrimas Šalims, įskaitant abipusės pagalbos koordinavimą rimtų sutrikimų energijos tinkluose ar išorinių trukdžių atveju, ir kuri gali apimti vienos bendros išorės prekybos energija politikos įgyvendinimą (toliau – vienos bendros energijos rinkos kūrimas), kaip toliau nurodyta IV antraštinėje dalyje.

4 straipsnis

Europos Bendrijų Komisija (toliau – Europos Komisija) koordinuoja tris 3 straipsnyje aprašytas veiklos sritis.

5 straipsnis

Energijos bendrijoje laikomasi II antraštinėje dalyje apibrėžto acquis communautaire, pritaikyto tiek prie šios Sutarties institucijų sistemos, tiek prie kiekvienos Susitariančiosios Šalies konkrečios padėties, siekiant užtikrinti aukštą investicijų saugumo lygį ir geriausias investicijas.

6 straipsnis

Šalys imasi visų reikiamų priemonių, kurios gali būti bendro pobūdžio arba specifinės, siekdamos užtikrinti su šia Sutartimi susijusių įsipareigojimų vykdymą. Šalys padeda Energijos bendrijai vykdyti jos užduotis. Šalys nesiima jokių priemonių, kurios galėtų sutrukdyti siekti Sutarties tikslų.

7 straipsnis

Pagal šią Sutartį bet kokia diskriminacija yra draudžiama.

8 straipsnis

Nei viena šios Sutarties nuostata neturi poveikio Šalių teisėms, nustatant savo energijos šaltinių naudojimo sąlygas, pasirenkant įvarius energijos šaltinius ir bendrą jų energijos tiekimo sistemą.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

ACQUIS COMMUNAUTAIRE PRAPLĖTIMAS

I   SKYRIUS

Geografinė taikymo sritis

9 straipsnis

Šios antraštinės dalies nuostatos ir priemonės, pagal kurias jų imamasi, taikomos Prisijungiančiųjų Šalių teritorijoms bei Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove jurisdikcijai priklausančiai teritorijai.

II   SKYRIUS

Energijos acquis

10 straipsnis

Visos Susitariančiosios Šalys įgyvendina energijos acquis communautaire pagal tų priemonių įgyvendinimo tvarkaraštį, nurodytą I priede.

11 straipsnis

Šioje Sutartyje „Energijos acquis communautaire“ reiškia: (i) 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių; (ii) 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių; ir (iii) 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1228/2003/EB dėl naudojimosi tinklu tarpvalstybiniams elektros energijos mainams sąlygų (2).

III   SKYRIUS

Aplinkos acquis

12 straipsnis

Visos Susitariančiosios Šalys įgyvendina aplinkos acquis communautaire pagal tų priemonių įgyvendinimo tvarkaraštį, nurodytą II priede.

13 straipsnis

Šalys pripažįsta Kioto protokolo svarbą. Visos Susitariančiosios Šalys stengiasi prie jo prisijungti.

14 straipsnis

Šalys pripažįsta 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės svarbą. Visos Susitariančiosios Šalys stengiasi įgyvendinti tą direktyvą.

15 straipsnis

Šiai Sutarčiai įsigaliojus naujų energijos gamybos elektrinių statymas ir veikla atitinka aplinkos acquis communautaire.

16 straipsnis

Šioje Sutartyje „aplinkos acquis communautaire“ reiškia: i) 1985 birželio 27 d. Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistą 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB ir 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2003/35/EB; ii) 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvą 1999/32/EB dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies keičiančią Direktyvą 93/12/EEB; iii) 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/80/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų; ir iv) 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 4 straipsnio 2 dalį.

17 straipsnis

Šio skyriaus nuostatos ir priemonės, pagal kurias jų imamasi, netaikomos Tinklų energijai.

IV   SKYRIUS

Konkurencijos acquis

18 straipsnis

1.   Kadangi tai gali turėti įtakos prekybai Tinklų energija tarp Susitariančiųjų Šalių, su šios Sutarties veikimu nesuderinami:

a)

visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir atitinkamos praktikos, kuriomis iškraipoma konkurencija, užkertamas kelias sąžiningai konkurencijai arba ji apribojama,

b)

vienos ar daugiau įmonių, veikiančių Susitariančiųjų Šalių rinkoje ar didelėje jos dalyje, naudojimasis dominuojančia padėtimi,

c)

visa valstybės pagalba, kuri iškraipo ar gali iškraipyti konkurenciją, jei remiamos atitinkamos įmonės ar teikiama pirmenybė tam tikriems energijos ištekliams.

2.   Bet kokia veikla, kuri prieštarauja šiam straipsniui, vertinama taikant Europos bendrijos steigimo sutarties 81, 82 ir 87 straipsniuose nustatytų taisyklių kriterijus (pridedama III priedu).

19 straipsnis

Kiekviena Susitariančioji Šalis užtikrina, kad valstybinėms įmonėms ir įmonėms, kurioms suteikiamos specialios arba išskirtinės teisės, praėjus 6 mėnesiams nuo šios Sutarties įsigaliojimo būtų taikomi Europos bendrijos steigimo sutartyje, ypač 86 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyti principai (pridedama III priedu).

V   SKYRIUS

Atsinaujinančių šaltinių acquis

20 straipsnis

Kiekviena Susitariančioji Šalis per vienerius metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo Europos Komisijai pateikia 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje ir 2003 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/30/EB dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte įgyvendinimo planą. Europos Komisija visų Susitariančiųjų Šalių planus pateikia priimti Ministrų tarybai.

VI   SKYRIUS

Atitiktis Europos bendrijos visuotinai taikomiems standartams

21 straipsnis

Per vienerius metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo sekretoriatas sudaro Europos bendrijos visuotinai taikomų standartų sąrašą, kuris turi būti pateiktas priimti Ministrų tarybai.

22 straipsnis

Susitariančiosios Šalys per vienerius metus nuo šio sąrašo patvirtinimo priima plėtros planus, kad jų Tinklų energijos sektoriai atitiktų šiuos Europos bendrijos visuotinai taikomus standartus.

23 straipsnis

„Europos bendrijos visuotinai taikomi standartai“ reiškia visus Europos bendrijoje taikomus techninės sistemos standartus, kurie yra būtini, kad tinklo sistemos veiktų saugiai ir veiksmingai, įskaitant perdavimą, tarptautinius ryšius, moduliaciją ir bendrus techninės saugos sistemos standartus, prireikus parengtus Europos standartizacijos komiteto (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEX) ir panašių standartizacijos organų arba parengtus Elektros energijos perdavimo koordinavimo sąjungos (UCTE) ir Europos pasikeitimų energija supaprastinimo asociacijos (Easeegas) bendroms taisyklėms ir verslo praktikoms nustatyti.

VII   SKYRIUS

Acquis pritaikymas ir plėtra

24 straipsnis

Siekdama įgyvendinti šią antraštinę dalį, Energijos bendrija patvirtina priemones, pritaikančias šioje antraštinėje dalyje apibrėžtą acquis communautaire, atsižvelgiant tiek į šios Sutarties institucijų sistemą, tiek į kiekvienos Susitariančiosios Šalies konkrečią padėtį.

25 straipsnis

Energijos bendrija gali imtis priemonių, kad įgyvendintų šioje antraštinėje dalyje apibrėžtus acquis communautaire pakeitimus, atsižvelgdama į Europos bendrijos teisės raidą.

III   ANTRŠTINĖ DALIS

TINKLŲ ENERGIJOS RINKŲ VEIKIMO MECHANIZMAS

I   SKYRIUS

Geografinė taikymo sritis

26 straipsnis

Šios antraštinės dalies nuostatos ir priemonės, pagal kurias jų imamasi, taikomos Prisijungiančiųjų Šalių teritorijose bei Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje ir 27 straipsnyje nurodytose Europos bendrijos teritorijose.

27 straipsnis

Šios antraštinės dalies nuostatos ir priemonės, kurių pagal jas imamasi, Europos bendrijoje taikomos Austrijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Italijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos teritorijose. Prisijungiančiajai Šaliai įstojus į Europos Sąjungą, šios antraštinės dalies nuostatos ir priemonės, kurių pagal jas imamasi, be papildomų formalumų taip pat bus taikomos ir šiai naujai valstybei narei.

II   SKYRIUS

Tinklų energijos tolimojo perdavimo mechanizmas

28 straipsnis

Energijos bendrija imasi papildomų priemonių, nustatančių vieną mechanizmą tarptautiniam Tinklų energijos perdavimui ir (arba) pervežimui.

III   SKYRIUS

Tiekimo saugumas

29 straipsnis

Per vienerius metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos Šalys priima tiekimo saugumo ataskaitas, kuriose, visų pirma, aprašoma tiekimo įvairovė, technologijų sauga ir geografinė importuojamo kuro kilmė. Ataskaitos pateikiamos sekretoriatui ir yra prieinamos visoms šios Sutarties Šalims. Jos atnaujinamos kas dvejus metus. Sekretoriatas pataria ir padeda parengti tokias ataskaitas.

30 straipsnis

Pagal 29 straipsnį nėra būtina pakeisti energijos politikos arba įsigijimo praktikos.

IV   SKYRIUS

Energijos tiekimas piliečiams

31 straipsnis

Energijos bendrija skatina aukštą dujų ir elektros energijos tiekimo lygį visiems piliečiams pagal viešosios paslaugos teikimo įsipareigojimus, nurodytus atitinkamame energijos acquis communautaire.

32 straipsnis

Šiam tikslui Energijos bendrija gali imtis priemonių, siekdama:

a)

užtikrinti visuotinį elektros energijos tiekimą;

b)

skatinti veiksmingą paklausos valdymo politiką;

c)

užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

33 straipsnis

Energijos bendrija taip pat gali teikti rekomendacijas Šalims, siekdama remti Tinklų energijos sektorių veiksmingas reformas, įskaitant inter alia visų už energiją mokančių vartotojų skaičiaus padidinimą bei siekį, kad Tinklų energijos kainos būtų prieinamos vartotojams.

V   SKYRIUS

Suderinimas

34 straipsnis

Energijos bendrija gali imtis priemonių, susijusių su naujų rinkos struktūrų, skirtų Tinklų energijos rinkų veikimui, suderinamumu, o taip pat su abipusiu licencijų ir priemonių laisvam Tinklų energijos bendrovių steigimui pripažinimu.

VI   SKYRIUS

Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir energijos veiksmingumas

35 straipsnis

Energijos bendrija gali priimti priemonių atsinaujinančių energijos šaltinių ir energijos veiksmingumo skričių plėtrai skatinti, atsižvelgdama į jų tiekimo saugumo, aplinkos apsaugos, socialinės sanglaudos ir regioninės plėtros privalumus.

VII   SKYRIUS

Apsaugos priemonės

36 straipsnis

Staigios Tinklų energijos rinkos krizės atveju Prisijungiančiosios Šalies teritorijoje, Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje arba 27 straipsnyje nurodytose Europos bendrijos teritorijose, kai atitinkamoje teritorijoje kyla pavojus asmenų fiziniam saugumui ar saugai arba Tinklų energijos aparatui, įrenginiams arba sistemos vientisumui, atitinkama Šalis gali laikinai imtis reikalingų apsaugos priemonių.

37 straipsnis

Šios apsaugos priemonės kuo mažiau trikdo Šalių Tinklų energijos rinkos veikimą ir neturi būti taikomos daugiau, negu būtina atsiradusiems sunkumams įveikti. Jomis neiškraipoma konkurencija ir nedaromas neigiamas poveikis prekybai, kuris prieštarautų bendriems interesams.

38 straipsnis

Atitinkama Šalis apie šias apsaugos priemones nedelsdama informuoja sekretoriatą, kuris nedelsiant apie jas praneša kitoms Šalims.

39 straipsnis

Energijos bendrija gali nuspręsti, kad apsaugos priemonės, kurių ėmėsi atitinkama Šalis, neatitinka šio skyriaus nuostatų, ir reikalauti, kad ta Šalis šių apsaugos priemonių nebetaikytų arba jas pakeistų.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

VIENOS BENDROS ENERGIJOS RINKOS KŪRIMAS

I   SKYRIUS

Geografinė taikymo sritis

40 straipsnis

Šios antraštinės dalies nuostatos ir priemonės, kurių pagal jas imamasi, taikomos toms teritorijoms, kurioms taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis pagal toje Sutartyje nurodytas sąlygas, taip pat Prisijungiančiųjų Šalių teritorijoms bei Jungtinių Tautų laikinosios misijos Kosove jurisdikcijai priklausančiai teritorijai.

II   SKYRIUS

Vidaus energijos rinka

41 straipsnis

1.   Tinklų energijos importui ir eksportui Šalyse draudžiama taikyti muito mokesčius ir kiekybinius apribojimus bei lygiaverčio poveikio priemones. Šis draudimas taip pat taikomas fiskalinio pobūdžio muito mokesčiams.

2.   1 dalimi nedraudžiama taikyti kiekybinių apribojimų ar lygiaverčio poveikio priemonių, kurios gali reikalingos viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui; žmonių sveikatos ir gyvybės apsaugai, gyvūnų ar augalų išsaugojimui, pramoninio ar komercinio turto apsaugai užtikrinti. Tačiau tokie apribojimai ar priemonės negali būti savavališka diskriminacija ar paslėptas prekybos tarp Šalių apribojimas.

42 straipsnis

1.   Energijos bendrija gali imtis priemonių vienai bendrai Tinklų energijos rinkai be vidaus sienų sukurti.

2.   1 dalis netaikoma fiskalinėms priemonėms ir priemonėms, susijusioms su laisvu asmenų judėjimu ir darbuotojų teisėmis bei interesais.

III   SKYRIUS

Išorinės prekybos energija politika

43 straipsnis

Energijos bendrija gali imtis priemonių, reikalingų Tinklų energijos importui ir eksportui į trečiąsias šalis ir iš jų reguliuoti, siekiant užtikrinti lygiavertę prieigą prie trečiųjų šalių, laikantis rinkų pagrindinių aplinkos apsaugos standartų arba užtikrinant saugų vidaus energijos rinkos veikimą.

IV   SKYRIUS

Tarpusavio pagalba sutrikimų atveju

44 straipsnis

Jei sutrinka Tinklų energijos tiekimas vienoje Šalyje ir tai turi įtakos kitai Šaliai arba trečiajai šaliai, Šalys operatyviai sprendžia šią problemą pagal šio skyriaus nuostatas.

45 straipsnis

Šaliai, kuriai toks sutrikimas turi tiesioginio poveikio, paprašius sušaukiama Ministrų taryba. Ministrų taryba gali imtis reikiamų priemonių sutrikimui pašalinti.

46 straipsnis

Per vienerius metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos Ministrų taryba priima procedūrinį aktą dėl bendros pagalbos įsipareigojimo vykdymo pagal šio skyriaus nuostatas, kuris gali apimti įgaliojimų imtis laikinų priemonių perdavimą Nuolatinei aukšto lygio grupei.

V   ANTRAŠTINĖ DALIS

ENERGIJOS BENDRIJOS INSTITUCIJOS

I   SKYRIUS

Ministrų taryba

47 straipsnis

Ministrų taryba užtikrina, kad būtų pasiekti šioje Sutartyje nustatyti tikslai. Ji:

a)

nustato bendras politikos gaires;

b)

imasi priemonių;

c)

priima procedūrinius aktus, kurie, esant tam tikroms sąlygoms, gali apimti konkrečių užduočių, įgaliojimų ir įsipareigojimų vykdyti Energijos bendrijos politiką perdavimą Nuolatinei aukšto lygio grupei, Reguliavimo valdybai arba sekretoriatui.

48 straipsnis

Ministrų tarybą sudaro po vieną kiekvienos Susitariančiosios Šalies atstovą ir du Europos bendrijos atstovai. Jos susitikimuose gali dalyvauti po vieną kiekvienos dalyvės atstovą, kuris nebalsuoja.

49 straipsnis

Ministrų taryba procedūriniu aktu priima savo vidaus darbo taisykles.

50 straipsnis

Tarybai pirmininkauja visos Susitariančiosios Šalys paeiliui po šešis mėnesius, Ministrų tarybos procedūriniame akte nustatyta eilės tvarka. Pirmininkaujanti Šalis sušaukia Ministrų tarybą pirmininkaujančiosios Šalies pasirinktoje vietoje. Ministrų taryba sušaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per šešis mėnesius. Susitikimus rengia sekretoriatas.

51 straipsnis

Pirmininkaujanti Šalis pirmininkauja Ministrų tarybos susitikimuose, o jai padeda vienas Europos bendrijos atstovas ir vienas kitos Pirmininkaujančios Šalies atstovas pirmininkų pavaduotojų pareigose. Pirmininkas ir pirmininkų pavaduotojai parengia darbotvarkės projektą.

52 straipsnis

Ministrų taryba Europos Parlamentui ir Prisijungiančiųjų Šalių bei dalyvių parlamentams pateikia metinę ataskaitą apie Energijos bendrijos veiklą.

II   SKYRIUS

Nuolatinė aukšto lygio grupė

53 straipsnis

Nuolatinė aukšto lygio grupė:

a)

rengia Ministrų tarybos darbą;

b)

duoda sutikimą tarptautinių donorų organizacijų, tarptautinių finansinių institucijų ir dvišalių donorų techninės pagalbos paraiškoms;

c)

Ministrų tarybai teikia ataskaitas apie padarytą pažangą, siekiant šios Sutarties tikslų;

d)

imasi priemonių, jei ją įgalioja Ministrų taryba;

e)

priima procedūrinius aktus, kurie neapima užduočių, įgaliojimų ar įsipareigojimų perdavimo kitoms Energijos bendrijos institucijoms;

f)

aptaria II antraštinėje dalyje apibrėžto acquis communautaire plėtojimą remdamasi Europos Komisijos reguliariai teikiamomis ataskaitomis.

54 straipsnis

Nuolatinę aukšto lygio grupę sudaro po vieną kiekvienos Susitariančiosios Šalies atstovą ir du Europos bendrijos atstovai. Jos susitikimuose gali dalyvauti po vieną kiekvienos dalyvės atstovą, kuris nebalsuoja.

55 straipsnis

Nuolatinė aukšto lygio grupė procedūriniu aktu priima savo vidaus darbo taisykles.

56 straipsnis

Pirmininkaujanti Šalis sušaukia Nuolatinės aukšto lygio grupės susitikimus Pirmininkaujančios Šalies pasirinktoje vietoje. Susitikimus rengia sekretoriatas.

57 straipsnis

Pirmininkaujanti Šalis pirmininkauja Nuolatinės aukšto lygio grupės susitikimuose, o jai padeda vienas Europos bendrijos atstovas ir vienas kitos Pirmininkaujančios Šalies atstovas pirmininkų pavaduotojų pareigose. Pirmininkas ir pirmininkų pavaduotojai parengia darbotvarkės projektą.

III   SKYRIUS

Reguliavimo valdyba

58 straipsnis

Reguliavimo valdyba:

a)

pataria Ministrų tarybai arba Nuolatinei aukšto lygio grupei dėl teisinių, techninių ir kontrolės taisyklių;

b)

teikia rekomendacijas dėl tarptautinių ginčų, kuriuose dalyvauja du ar daugiau reguliuotojų, vienam iš jų paprašius;

c)

imasi priemonių, jei ją įgalioja Ministrų taryba;

d)

priima procedūrinius aktus.

59 straipsnis

Reguliavimo valdybą sudaro po vieną kiekvienos Susitariančiosios Šalies energijos reguliavimo įstaigos atstovą pagal atitinkamas energijos acquis communautaire dalis. Europos bendrijai atstovauja Europos Komisija, padedama kiekvienos dalyvės reguliuojančios įstaigos ir vieno Europos elektros ir dujų reguliavimo grupės (ERGEG) atstovo. Jei Susitariančioji Šalis arba dalyvė turi po vieną dujų ir elektros energijos reguliavimo įstaigą, Susitariančioji Šalis arba dalyvė, atsižvelgdama į jos darbotvarkę, nustato, kuri reguliavimo įstaiga dalyvauja Reguliavimo valdybos susitikimuose.

60 straipsnis

Reguliavimo Valdyba procedūriniu aktu priima savo vidaus darbo taisykles.

61 straipsnis

Reguliavimo valdyba išsirenka pirmininką Reguliavimo valdybos nustatytai kadencijai. Europos Komisija eina pirmininko pavaduotojo pareigas. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas parengia darbotvarkės projektą.

62 straipsnis

Reguliavimo valdybos susitikimai vyksta Atėnuose.

IV   SKYRIUS

Forumai

63 straipsnis

Energijos bendrijai pataria du forumai, kuriuos sudaro visų suinteresuotų subjektų atstovai, įskaitant pramonės reguliavimo įstaigas, pramonės atstovų grupes ir vartotojus.

64 straipsnis

Forumams pirmininkauja Europos bendrijos atstovas.

65 straipsnis

Forumų išvados priimamos bendru sutarimu. Jos perduodamos Nuolatinei aukšto lygio grupei.

66 straipsnis

Elektros energijos forumo susitikimai vyksta Atėnuose. Dujų forumas renkasi Ministrų tarybos procedūriniu aktu nustatytoje vietoje.

V   SKYRIUS

Sekretoriatas

67 straipsnis

Sekretoriatas:

a)

teikia administracinę pagalbą Ministrų tarybai, Nuolatinei aukšto lygio grupei, Reguliavimo valdybai ir forumams;

b)

peržiūri, kaip Šalys įgyvendina savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir Ministrų tarybai teikia metines padarytos pažangos ataskaitas;

c)

peržiūri ir padeda Europos Komisijai koordinuoti donorų veiklą Prisijungiančiųjų valstybių teritorijose ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje bei teikia administracinę pagalbą donorams;

d)

vykdo kitas šioje Sutartyje numatytas bei Ministrų tarybos procedūriniame akte nurodytas užduotis, išskyrus priemonių taikymą; ir

e)

priima procedūrinius aktus.

68 straipsnis

Sekretoriatą sudaro direktorius ir kitas personalas, kurio gali prireikti Energijos bendrijai.

69 straipsnis

Sekretoriato direktorius skiriamas Ministrų tarybos procedūriniu aktu. Ministrų taryba procedūriniame akte nustato sekretoriato personalo priėmimo į darbą taisykles, darbo sąlygas ir geografinę pusiausvyrą. Personalą renkasi ir į pareigas skiria direktorius.

70 straipsnis

Vykdydami savo pareigas direktorius ir personalas neprašo ir negauna jokių šios Sutarties Šalių nurodymų. Jie veikia nešališkai ir siekia Energijos bendrijos interesų.

71 straipsnis

Sekretoriato direktorius arba paskirtas jį pakeičiantis asmuo padeda Ministrų tarybai, Nuolatinei aukšto lygio grupei, Reguliavimo valdybai ir forumams.

72 straipsnis

Sekretoriato buveinė yra Vienoje.

VI   SKYRIUS

Biudžetas

73 straipsnis

Kiekviena Šalis prisideda prie Energijos bendrijos biudžeto, kaip nurodyta IV priede. Įnašų dydžiai gali būti persvarstomi kas penkerius metus, paprašius kuriai nors iš Šalių, Ministrų tarybos procedūriniu aktu.

74 straipsnis

Energijos bendrijos biudžetą priima Ministrų taryba procedūriniu aktu kas dvejus metus. Biudžetas apima Energijos bendrijos veiklos išlaidas, būtinas jos institucijų veikimui. Kiekvienos institucijos išlaidos nustatomos skirtingose biudžeto dalyse. Ministrų taryba priima procedūrinį aktą, nurodantį biudžeto įgyvendinimo bei sąskaitų pateikimo ir audito bei patikrinimo tvarką.

75 straipsnis

Sekretoriato direktorius įgyvendina biudžetą pagal procedūrinį aktą, priimtą pagal 74 straipsnį, ir teikia Ministrų tarybai metines ataskaitas apie biudžeto vykdymą. Ministrų taryba gali procedūriniu aktu nuspręsti, jei reikia, įgalioti nepriklausomus auditorius patikrinti biudžeto įgyvendinimą.

VI   ANTRAŠTINĖ DALIS

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

I   SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

76 straipsnis

Priemonės gali būti sprendimai arba rekomendacijos.

Visas sprendimas yra teisiškai privalomas tiems, kuriems jis skirtas.

Rekomendacija nėra teisiškai saistanti. Šalys visokeriopai stengiasi vykdyti rekomendacijas.

77 straipsnis

Išskyrus 80 straipsnyje numatytus atvejus, kiekviena Šalis turi po vieną balsą.

78 straipsnis

Ministrų taryba, Nuolatinė aukšto lygio grupė arba Reguliavimo valdyba gali veikti tik jei yra atstovaujama dviems trečdaliams Šalių. Šalių susilaikymas balsuojant neužskaitomas.

II   SKYRIUS

Priemonės, kurių imamasi pagal II antraštinę dalį

79 straipsnis

Europos Komisijai pasiūlius, Ministrų taryba, Nuolatinė aukšto lygio grupė ir Reguliavimo valdyba imasi priemonių pagal II antraštinę dalį. Europos Komisija bet kuriuo atitinkamos priemonės priėmimo procedūros metu gali savo pasiūlymą pakeisti arba atsiimti.

80 straipsnis

Kiekviena Susitariančioji Šalis turi po vieną balsą.

81 straipsnis

Ministrų taryba, Nuolatinė aukšto lygio grupė ir Reguliavimo valdyba veikia vadovaudamosi balsų dauguma.

III   SKYRIUS

Priemonės, kurių imamasi pagal III antraštinę dalį

82 straipsnis

Vienai iš Šalių arba sekretoriatui pasiūlius, Ministrų taryba, Nuolatinė aukšto lygio grupė ir Reguliavimo valdyba imasi priemonių pagal III antraštinę dalį.

83 straipsnis

Ministrų taryba, Nuolatinė aukšto lygio grupė ir Reguliavimo valdyba veikia vadovaudamosi dviejų trečdalių balsų dauguma, įskaitant teigiamą Europos bendrijos balsą.

IV   SKYRIUS

Priemonės, kurių imamasi pagal IV antraštinę dalį

84 straipsnis

Vienai iš Šalių pasiūlius, Ministrų taryba, Nuolatinė aukšto lygio grupė ir Reguliavimo valdyba imasi priemonių pagal IV antraštinę dalį.

85 straipsnis

Ministrų taryba, Nuolatinė aukšto lygio grupė arba Reguliavimo valdyba vieningai imasi priemonių.

V   SKYRIUS

Procedūriniai aktai

86 straipsnis

Procedūriniais aktais reglamentuojami Energijos bendrijos organizaciniai, biudžeto ir skaidrumo klausimai, įskaitant Ministrų tarybos įgaliojimų perdavimą Nuolatinei aukšto lygio grupei, Reguliavimo valdybai arba sekretoriatui; jie yra teisiškai privalomi Energijos bendrijos institucijoms ir, jei nurodyta procedūriniame akte, Šalims.

87 straipsnis

Išskyrus 88 straipsnyje numatytus atvejus, procedūriniai aktai priimami laikantis sprendimų priėmimo tvarkos, nurodytos šios antraštinės dalies III skyriuje.

88 straipsnis

Procedūrinis aktas, kuriuo paskiriamas sekretoriato direktorius, kaip nurodyta 69 straipsnyje, priimamas paprastąja balsų dauguma, Europos Komisijai pasiūlius. Procedūriniai aktai, susiję su biudžetu, kaip nurodyta 73 ir 74 straipsniuose priimami vieningai, Europos Komisijai pasiūlius. Procedūriniai aktai, kuriais perduodami įgaliojimai Reguliavimo valdybai, kaip nurodyta 47 straipsnio c punkte, priimami vieningai, vienai iš Šalių arba sekretoriatui pasiūlius.

VII   ANTRAŠTINĖ DALIS

SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

89 straipsnis

Šalys įgyvendina joms skirtus sprendimus jų nacionalinėje teisinėje sistemoje per sprendime nurodytą laikotarpį.

90 straipsnis

1.   Jei Šalis nesilaiko Sutarties įsipareigojimų arba neįgyvendina jai skirto sprendimo per nurodytą laikotarpį, į tai gali būti atkreiptas Ministrų tarybos dėmesys vienai iš Šalių, sekretoriatui arba Reguliavimo valdybai pateikus pagrįstą prašymą. Į sekretoriatą su skundais gali kreiptis privačios įstaigos.

2.   Atitinkama Šalis dėl prašymo arba skundo gali pateikti savo pastabas.

91 straipsnis

1.   Ministrų taryba gali nustatyti, kad Šalis pažeidė savo įsipareigojimus. Ministrų taryba nusprendžia:

a)

paprastąja balsų dauguma, ar pažeidimas susijęs su II antraštine dalimi;

b)

dviejų trečdalių balsų dauguma, ar pažeidimas susijęs su III antraštine dalimi;

c)

vieningai, ar pažeidimas susijęs su IV antraštine dalimi.

2.   Ministrų taryba paprastąja balsų dauguma vėliau gali nuspręsti atšaukti bet kurį pagal šį straipsnį priimtą sprendimą.

92 straipsnis

1.   Paprašius vienai iš Šalių, sekretoriatui arba Reguliavimo valdybai, Ministrų taryba vieningai gali nustatyti, ar atitinkama Šalis rimtai ir nuolat pažeidinėjo šios Sutarties įsipareigojimus, ir gali sustabdyti tos Šalies iš šios Sutarties kylančias teises, įskaitant balsavimo teisės sustabdymą arba draudimą dalyvauti šioje Sutartyje numatytuose susirinkimuose ar mechanizmuose.

2.   Ministrų taryba paprastąja balsų dauguma vėliau gali nuspręsti atšaukti bet kurį pagal šį straipsnį priimtą sprendimą.

93 straipsnis

Priimdama 91 ir 92 straipsnyje nurodytus sprendimus, Ministrų taryba veikia neatsižvelgdama į atitinkamos Šalies atstovo balsavimą.

VIII   ANTRAŠTINĖ DALIS

AIŠKINIMAS

94 straipsnis

Visus šioje Sutartyje naudojamus terminus ir sąvokas, kurios išplaukia iš Europos bendrijos teisės, institucijos aiškina pagal Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir Pirmos instancijos teismo praktiką. Jei nėra šių Teismų išaiškinimų, šią Sutartį aiškinti padeda Ministrų taryba. Ji gali šią užduotį perduoti Nuolatinei aukšto lygio grupei. Tokia pagalba neturi įtakos vėlesniam Teisingumo Teismo arba Pirmosios instancijos teismo acquis communautaire aiškinimui.

IX   ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYVĖS IR STEBĖTOJOS

95 straipsnis

Ministrų tarybai paprašius, dalyvės teisėmis gali būti atstovaujama bet kuriai Europos bendrijos valstybei narei Ministrų tarybos, Nuolatinėje aukšto lygio grupės ir Reguliavimo valdybos susitikimuose pagal 48, 54 ir 59 straipsniuose nurodytas sąlygas ir dalyvauti Ministrų tarybos, Nuolatinės aukšto lygio grupės, Reguliavimo valdybos ir forumų diskusijose.

96 straipsnis

1.   Kaimyninei trečiai šaliai pagrįstai paprašius, Ministrų taryba gali vieningai priimti tą šalį stebėtojos teisėmis. Per šešis mėnesius nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos Ministrų tarybai pateikusi prašymą, Moldova bus priimta stebėtojos teisėmis.

2.   Stebėtojai gali dalyvauti Ministrų tarybos, Nuolatinės aukšto lygio grupės, Reguliavimo tarybos ir forumų susitikimuose, bet negali dalyvauti diskusijose.

X   ANTRAŠTINĖ DALIS

TRUKMĖ

97 straipsnis

Ši Sutartis sudaroma 10 metų laikotarpiui nuo jos įsigaliojimo dienos. Ministrų taryba vieningai gali nuspręsti pratęsti šį laikotarpį. Jei toks sprendimas nepriimamas, ši Sutartis gali toliau galioti toms Šalims, kurios balsavo už pratęsimą, jei jų skaičius sudarė ne mažiau kaip du trečdalius Energijos bendrijos Šalių.

98 straipsnis

Bet kuri Šalis gali pasitraukti iš šios Sutarties prieš šešis mėnesius apie tai pranešusi sekretoriatui.

99 straipsnis

Prisijungiančiai valstybei įstojus į Europos bendriją, ta šalis tampa dalyve, kaip nurodyta 95 straipsnyje.

XI   ANTRAŠTINĖ DALIS

PERSVARSTYMAS IR ĮSTOJIMAS

100 straipsnis

Narių vieningu sutarimu Ministrų taryba gali:

i)

iš dalies pakeisti I–VII antraštinių dalių nuostatas;

ii)

nuspręsti įgyvendinti kitas acquis communautaire dalis, susijusias su Tinklų energija;

iii)

praplėsti šios Sutarties taikymą kitiems energetikos produktams ir energijos pernešimo technologijoms ir kitoms esminėms tinklo infrastruktūroms;

iv)

sutikti į Energijos bendriją priimti naują Šalį.

XII   ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS IR PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

101 straipsnis

Nepažeidžiant 102 ir 103 straipsnių, iš Susitariančiųjų Šalių iki šios Sutarties pasirašymo dienos sudarytų susitarimų kylančioms teisėms ir pareigoms šios Sutarties nuostatos poveikio neturi. Jei tokie susitarimai yra nesuderinami su šia Sutartimi, ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos atitinkama Susitariančioji Šalis imasi reikiamų priemonių tokiam nesuderinamumui pašalinti.

102 straipsnis

Visi iš šios Sutarties kylantys įsipareigojimai nepažeidžia Šalių esamų teisinių įsipareigojimų pagal Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartį.

103 straipsnis

Ši Sutartis neturi įtakos jokiems įsipareigojimams, kylantiems iš Europos bendrijos ir jos Šalių narių bei Susitariančiosios Šalies susitarimų. Ši Sutartis neturi įtakos įsipareigojimams, prisiimtiems derybų dėl narystės Europos Sąjungoje metu.

104 straipsnis

Kol bus priimtas 50 straipsnyje nurodytas procedūrinis aktas, pirmininkavimo tvarka nustatoma pagal 2003 m. Atėnų susitarimo memorandumą (3).

105 straipsnis

Šią Sutartį Šalys patvirtina pagal savo vidaus procedūras.

Ši Sutartis įsigalioja kito mėnesio pirmąją dieną po to, kai Europos bendrija ir šešios Susitariančiosios Šalys praneša apie šiam tikslui būtinų procedūrų užbaigimą.

Pranešimas siunčiamas Europos Sąjungos generaliniam sekretoriui, kuris yra šios Sutarties depozitaras.

TAI PATVIRTINDAMI, tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.

Priimta du tūkstančiai penktųjų metų spalio dvidešimt penktą dieną Atėnuose.


(1)  2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 2003 m. liepos 15 d. Europos Sąjungos oficialus leidinys L 176, p. 37–56; ir 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 2003 m. liepos 15 d. Europos Sąjungos oficialus leidinys L 176, p. 57–78.

(2)  2003 m. liepos 15 d. Europos Sąjungos oficialus leidinys L 176, p. 1–10.

(3)  2003 m. gruodžio 8 d. Atėnuose pasirašytas Susitarimo memorandumas dėl regioninės energijos rinkos pietryčių Europoje ir jos integravimo į Europos bendrijos vidaus energijos rinką.

 

2005 m. spalio 25 d., Atėnai

Minčo Jordanov,

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

Ministro Pirmininko pavaduotojui

Gerbiamasis Pone,

Europos bendrija atkreipia dėmesį į Jūsų šios dienos laišką ir patvirtina, kad Jūsų laiškas ir šis atsakymas laikomi lygiaverčiais Energijos bendrijos steigimo sutarties su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija pasirašymui. Tačiau tai negali būti suprantama kaip kokios nors formos ar turinio Europos bendrijos sutikimas su kitu nei „Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija“ pavadinimu ar kito pavadinimo pripažinimas.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Europos bendrijos vardu

2005 m. spalio 25 d., Atėnai

Jūsų Ekscelencija,

Patvirtinu, kad Energijos bendrijos steigimo sutarties tekstas yra priimtinas Makedonijos Respublikos Vyriausybei.

Šį laišką Makedonijos Respublikos Vyriausybė laiko lygiaverčiu Energijos bendrijos steigimo sutarties pasirašymui.

Tačiau pareiškiu, kad Makedonijos Respublika nesutinka su pavadinimu, vartojamu mano šaliai įvardyti pirmiau nurodytuose dokumentuose, atsižvelgiant į tai, kad mano šalies konstitucinis pavadinimas yra Makedonijos Respublika.

Reiškiu Jums, Jūsų Ekscelencija, savo didžią pagarbą.

Minčo Jordanov

I PRIEDAS

2003 m. birželio 26 d. EB Direktyvų Nr. 2003/54/EB ir Nr. 2003/55/EB bei Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 įgyvendinimo tvarkaraštis

1.

Pagal tolesnę 2 dalį ir šios Sutarties 24 straipsnį visos Susitariančiosios Šalys per dvylika mėnesių nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos įgyvendina:

i)

2003 m. birželio 26 d. Europos bendrijos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių;

ii)

2003 m. birželio 26 d. Europos bendrijos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių;

iii)

2003 m. birželio 26 d. Europos bendrijos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 dėl naudojimosi tinklu tarpvalstybiniams elektros energijos mainams sąlygų.

2.

Kiekviena Susitariančioji Šalis privalo užtikrinti, kad reikalavimus atitinkantys vartotojai, kaip apibrėžta Europos bendrijos Direktyvose 2003/54/EB ir 2003/55/EB, yra:

i)

nuo 2008 m sausio 1 d. visi ne namų ūkio vartotojai; ir

ii)

nuo 2015 m. sausio 1 d. visi vartotojai.

II PRIEDAS

Aplinkos acquis įgyvendinimo tvarkaraštis

1.

Šiai Sutarčiai įsigaliojus, kiekviena Susitariančioji Šalis įgyvendina 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistą 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB ir 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2003/35/EB.

2.

Kiekviena Susitariančioji Šalis iki 2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendina 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvą 1999/32/EB dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies keičiančią Direktyvą 93/12/EEB.

3.

Kiekviena Susitariančioji Šalis iki 2017 m. gruodžio 31 d. įgyvendina 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/80/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų.

4.

Įsigaliojus šiai Sutarčiai, kiekviena Susitariančioji Šalis įgyvendina 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 4 straipsnio 2 dalį.

III PRIEDAS

EB sutarties 81 straipsnis

1.

Kaip nesuderinami su bendrąja rinka yra draudžiami: visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar padarinys yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas bendrojoje rinkoje, būtent tie, kuriais:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai nustatomos pirkimo ar pardavimo kainos arba kokios nors kitos prekybos sąlygos;

b)

ribojama arba kontroliuojama gamyba, rinkos, technikos raida arba investicijos;

c)

dalijamasi rinkomis arba tiekimo šaltiniais;

d)

lygiaverčiams sandoriams su kitais prekybos partneriais taikomos nevienodos sąlygos, dėl ko jie patenka į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį;

e)

sutartys sudaromos tik kitoms šalims priimant papildomus įsipareigojimus, kurių pobūdis arba komercinė paskirtis neturi nieko bendra su tokiu sutarčių dalyku.

2.

Visi pagal šį straipsnį draudžiami susitarimai arba sprendimai savaime yra negaliojantys.

3.

Tačiau šio straipsnio 1 dalies nuostatos gali būti paskelbtos netaikytinomis:

įmonių susitarimams arba tokių susitarimų rūšims;

įmonių asociacijų sprendimams arba tokių sprendimų rūšims;

suderintiems veiksmams arba tokių veiksmų rūšims,

kurie padeda tobulinti prekių gamybą ir paskirstymą arba skatinti technikos ir ekonomikos pažangą, kartu sudarydami sąlygas vartotojams sąžiningai dalytis gaunama nauda, ir kurie:

a)

atitinkamoms įmonėms nenustato jokių apribojimų, nebūtinų šiems tikslams pasiekti;

b)

nesuteikia tokioms įmonėms galimybės panaikinti konkurenciją didelei atitinkamų produktų daliai.

EB sutarties 82 straipsnis

Kaip nesuderinamas su bendrąja rinka draudžiamas bet koks vienos ar keleto įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi bendrojoje rinkoje arba didelėje jos dalyje, galintis paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą.

Toks piktnaudžiavimas konkrečiai gali būti:

a)

nesąžiningų pirkimo ar pardavimo kainų arba kokių nors kitų nesąžiningų prekybos sąlygų tiesioginis ar netiesioginis nustatymas;

b)

gamybos, rinkų arba technikos raidos ribojimas pažeidžiant vartotojų interesus;

c)

nevienodų sąlygų taikymas lygiaverčiams sandoriams su kitais prekybos partneriais, dėl ko jie patenka į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį;

d)

vertimas sudaryti sutartis kitoms šalims prisiimant papildomus įsipareigojimus, kurių pobūdis ir komercinė paskirtis neturi nieko bendra su tokių sutarčių dalyku.

EB sutarties 86 straipsnio 1 ir 2 dalys

1.

Valstybės ir savivaldybės įmonėms bei įmonėms, kurioms valstybės narės suteikia specialias arba išimtines teises, valstybės narės nepriima naujų teisės aktų ir nepalieka galiojančiųjų, prieštaraujančių šioje Sutartyje nurodytoms taisyklėms, ypač toms taisyklėms, kurios yra nustatytos 12 straipsnyje ir 81–89 straipsniuose.

2.

Įmonėms, kurioms yra patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, arba įplaukų biudžetui duodančioms monopolinėms įmonėms, šioje Sutartyje nustatytos taisyklės, ypač konkurencijos taisyklės, yra taikomos, jei jų taikymas nei teisiškai, nei faktiškai netrukdo atlikti joms patikėtų specialių uždavinių. Prekybos plėtojimui neturi būti daroma tokio poveikio, kuris prieštarautų Bendrijos interesams.

EB sutarties 87 straipsnis

1.

Išskyrus tuos atvejus, kai ši Sutartis nustato kitaip, valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.

2.

Bendrajai rinkai neprieštarauja:

a)

socialinio pobūdžio pagalba individualiems vartotojams, jei ji yra teikiama nediskriminuojant atitinkamų gaminių dėl jų kilmės;

b)

pagalba gaivalinių nelaimių ar kitų ypatingų įvykių padarytai žalai atitaisyti;

c)

pagalba, teikiama tam tikrų Vokietijos Federacinės Respublikos regionų, patyrusių žalą dėl Vokietijos padalijimo, ūkiui, jei tokia pagalba reikalinga dėl padalijimo atsiradusiam ekonominiam atsilikimui kompensuoti.

3.

Bendrajai rinkai neprieštaraujančia gali būti laikoma:

a)

pagalba, skirta regionų, kuriuose yra neįprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas, ekonominei plėtrai skatinti;

b)

pagalba, skirta bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui skatinti arba kurios nors valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti;

c)

pagalba, skirta tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba tam tikrų ekonomikos sričių plėtrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui;

d)

pagalba, skirta kultūrai remti ir paveldui išsaugoti, jei tokia pagalba prekybos sąlygų ir konkurencijos Bendrijoje nepaveikia taip, kad prieštarautų bendram interesui;

e)

kitos pagalbos rūšys, kurios gali būti nurodytos Tarybos sprendimuose, priimtuose kvalifikuota balsų dauguma remiantis Komisijos pasiūlymu.

IV PRIEDAS

Įnašai į biudžetą

Šalys

Įnašas procentais

Europos bendrija

94,9 %

Albanijos Respublika

0,1 %

Bulgarijos Respublika

1 %

Bosnija ir Hercegovina

0,3 %

Kroatijos Respublika

0,5 %

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

0,1 %

Juodkalnijos Respublika

0,1 %

Rumunija

2,2 %

Serbijos Respublika

0,7 %

Jungtinių Tautų laikinoji administracijos misija Kosove

0,1 %


Top