EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0491

2006/491/EB,Euratomas: 2006 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimas, dėl Tarybos Generalinio sekretoriato paskyrimų tarnybos ir sudaryti darbo sutartis įgaliotos tarnybos nustatymo

OJ L 194, 14.7.2006, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 68–69 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 133 - 134

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2011; panaikino 32011D0444

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/491/oj

14.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/29


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. birželio 27 d.

dėl Tarybos Generalinio sekretoriato paskyrimų tarnybos ir sudaryti darbo sutartis įgaliotos tarnybos nustatymo

(2006/491/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nustatytas Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1), ypač į tų Tarnybos nuostatų 2 straipsnį ir tų sąlygų 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal EB sutarties 207 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir Euratomo sutarties 121 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą už Tarybos Generalinio sekretoriato veiklą yra atsakingas generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai (toliau – generalinis sekretorius), kuriam padeda generalinio sekretoriaus pavaduotojas, atsakingas už Generalinio sekretoriato valdymą.

(2)

Pagal ES sutarties 28 ir 41 straipsnius EB sutarties 207 straipsnis taikomas nuostatoms, susijusioms su atitinkamai ES sutarties V ir VI antraštinėse dalyse nurodytomis sritimis.

(3)

Įsigaliojus 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentui (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiam Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (2), kuris be kitų dalykų pakeitė Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų karjeros struktūrą, turėtų būti priimtas naujas sprendimas dėl Tarybos Generalinio sekretoriato paskyrimų institucijos ir sudaryti darbo sutartis įgaliotos tarnybos nustatymo bei turėtų būti panaikintas 1999 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimas 1999/692/EB, EAPB, Euratomas dėl Tarybos Generalinio sekretoriato skyrimo institucijos nustatymo (3),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus paskyrimų tarnybai suteiktais įgaliojimais ir pagal kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas sudaryti darbo sutartis kompetentingai tarnybai suteiktais įgaliojimais Tarybos Generaliniame sekretoriate naudojasi:

a)

Taryba, skirdama generalinį sekretorių ir generalinio sekretoriaus pavaduotoją;

b)

Taryba, remdamasi generalinio sekretoriaus pasiūlymu, generaliniams direktoriams taikydama Tarnybos nuostatų 1a, 30, 34, 41, 49, 50 ir 51 straipsnius; generaliniam sekretoriui leidžiama deleguoti savo įgaliojimus teikti pasiūlymus generalinio sekretoriaus pavaduotojui;

c)

generalinis sekretorius – kitais atvejais; generaliniam sekretoriui leidžiama deleguoti savo įgaliojimus generalinio sekretoriaus pavaduotojui.

Generalinio sekretoriaus pavaduotojui leidžiama visus jam generalinio sekretoriaus deleguotus įgaliojimus dėl kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų taikymo ir Tarnybų nuostatų taikymo AST funkcinės grupės pareigūnams ar šių įgaliojimų dalį deleguoti administracijos generaliniam direktoriui. Toks delegavimas negali apimti jam deleguotų įgaliojimų dėl pareigūnų paskyrimo ar jų tarnybos baigimo bei kitų tarnautojų įdarbinimo.

2 straipsnis

Sprendimas 1999/692/EB, EAPB, Euratomas yra panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. birželio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 2104/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 7).

(2)  OL L 124, 2004 4 27, p. 1.

(3)  OL L 273, 1999 10 23, p. 12.


Top