EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_116_R_0073_01

2006 m. balandžio 10 d. Tarybos sprendimas 2006/317/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų sudarymo
Kroatijos Respublikos ir Europos Sąjungos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų

OJ L 116, 29.4.2006, p. 73–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 437–440 (MT)

29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/73


TARYBOS SPRENDIMAS 2006/317/BUSP

2006 m. balandžio 10 d.

dėl Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 ir 38 straipsnius,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2003 m. lapkričio 27–28 d. susitikime Taryba nusprendė įgalioti pirmininkaujančią valstybę narę, padedant generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, pagal Europos Sąjungos sutarties 24 ir 38 straipsnius pradėti derybas su tam tikromis trečiosiomis šalimis, kad Europos Sąjunga su kiekviena iš jų pasirašytų Susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų.

(2)

Gavusi įgaliojimus pradėti derybas pirmininkaujanti valstybė narė, padedant generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, susitarė su Kroatijos Respublika dėl Susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą, kuris įpareigotų Europos Sąjungą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. balandžio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


VERTIMAS

Kroatijos Respublikos ir Europos Sąjungos

SUSITARIMAS

dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų

KROATIJOS RESPUBLIKA

ir

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – ES, atstovaujama Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės,

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad Šalys turi bendrus tikslus visais būdais sustiprinti savo saugumą ir užtikrinti savo piliečiams aukštą saugos lygį saugumo srityje;

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad Šalys sutaria, kad reikėtų plėtoti tarpusavio konsultacijas ir bendradarbiavimą su saugumu susijusiais bendro intereso klausimais;

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad šiomis aplinkybėmis yra nuolatinis poreikis Šalims keistis įslaptinta informacija;

PRIPAŽINDAMOS, kad visapusiškoms ir veiksmingoms konsultacijoms bei bendradarbiavimui gali būti reikalinga galimybė naudotis Šalių įslaptinta informacija bei medžiaga, taip pat Šalims keistis įslaptinta informacija ir su ja susijusia medžiaga;

SUPRASDAMOS, kad tokiai galimybei ir keitimuisi įslaptinta informacija bei su ja susijusia medžiaga reikalingos atitinkamos saugumo priemonės,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Siekiant įgyvendinti tikslus visais būdais sustiprinti kiekvienos iš Šalių saugumą, šis Susitarimas taikomas bet kuria forma Šalių viena kitai teikiamai ar pasikeistai įslaptintai informacijai ar medžiagai.

2 straipsnis

Šiame Susitarime įslaptinta informacija – informacija (t. y. žinios, kurios gali būti perduodamos bet kokia forma) ar medžiaga, kurią, kaip nustatyta, reikia saugoti nuo neteisėto atskleidimo ir kuri yra priskirta tokiai informacijai pagal saugumo klasifikaciją (toliau – įslaptinta informacija).

3 straipsnis

Šiame Susitarime ES – Europos Sąjungos Taryba (toliau – Taryba), Tarybos generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis ir generalinis sekretoriatas, bei Europos Bendrijų Komisija (toliau – Europos Komisija).

4 straipsnis

Kiekviena Šalis:

a)

saugo kitos Šalies suteiktą ar su kita Šalimi pasikeistą šiuo Susitarimu reglamentuojamą įslaptintą informaciją;

b)

užtikrina, kad būtų išlaikyta informaciją teikiančios Šalies nustatyta suteiktos ar pasikeistos šiuo Susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos saugumo klasifikacija. Gaunančioji Šalis saugo įslaptintą informaciją pagal jos teisės aktuose dėl lygiavertę saugumo klasifikaciją turinčios informacijos ar medžiagos apsaugos išdėstytas nuostatas, kaip nustatyta saugumo priemonėse, kurių turi būti imtasi remiantis 11 ir 12 straipsniais;

c)

nenaudoja tokios įslaptintos informacijos kitais tikslais, išskyrus nustatytus informacijos teikėjo ir tuos, kuriais informacija suteikta ar ja pasikeista;

d)

be informacijos teikėjo išankstinio sutikimo neatskleidžia tokios įslaptintos informacijos trečiosioms šalims ar bet kuriai ES institucijai ar subjektui, neišvardytiems 3 straipsnyje.

5 straipsnis

1.   Įslaptintą informaciją viena Šalis (informaciją teikiančioji Šalis) gali atskleisti arba teikti kitai Šaliai (gaunančiajai Šaliai) laikydamasi informacijos teikėjo kontrolės principo.

2.   Teikiant informaciją gavėjams, kurie nėra Šalys, sprendimą dėl įslaptintos informacijos atskleidimo ar teikimo priims gaunančioji Šalis, gavusi informaciją teikiančiosios Šalies sutikimą, laikydamasi informacijos teikėjo kontrolės principo, kaip apibrėžta jos saugumą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3.   Įgyvendinant šio straipsnio 1 ir 2 dalis neleidžiamas bendrasis perdavimas, išskyrus atvejus, kai Šalys nustato ir suderina jų veiklos reikalavimus atitinkančią tvarką dėl tam tikrų kategorijų informacijos.

6 straipsnis

Kroatijos Respublika ir ES bei 3 straipsnyje nurodyti subjektai turi saugumo organizaciją ir saugumo programas, grindžiamas Šalių saugumo sistemose įgyvendinamais tokiais pagrindiniais principais ir būtiniausiais saugumo standartais, kurie turi būti nustatyti remiantis 11 ir 12 straipsniais, kad būtų užtikrinta, jog šiuo Susitarimu reglamentuojamai įslaptintai informacijai būtų taikoma lygiaverčio lygio apsauga.

7 straipsnis

1.   Šalys užtikrina, kad visų asmenų, kuriems vykdant jų oficialias pareigas yra būtina naudotis pagal šį Susitarimą teikiama arba pasikeičiama įslaptinta informacija arba dėl kurių pareigų ar funkcijų ši galimybė gali būti suteikta, patikimumas būtų reikiamai patikrinamas prieš suteikiant jiems galimybę naudotis tokia informacija.

2.   Patikimumo patikrinimo tvarka turi sudaryti sąlygas nustatyti, ar asmuo, atsižvelgiant į jo lojalumą ir patikimumą, gali naudotis įslaptinta informacija.

8 straipsnis

Šalys teikia savitarpio pagalbą šiuo Susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos saugumo ir bendro saugumo intereso reikalų srityse. 11 straipsnyje nurodytos institucijos vykdo abipuses saugumo konsultacijas ir patikrinimus saugumo priemonių, kurių turi būti imtasi remiantis 11 ir 12 straipsniais, veiksmingumui įvertinti pagal savo atsakomybės sritis.

9 straipsnis

1.   Šiame Susitarime:

a)

ES atveju:

visa korespondencija siunčiama Tarybai šiuo adresu:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels

.

Visą korespondenciją Tarybos vyriausiasis registracijos padalinio pareigūnas perduoda valstybėms narėms ir Europos Komisijai, atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį.

b)

Kroatijos Respublikos atveju:

visa korespondencija adresuojama:

Republic of Croatia

Office of the National Security Council

Central Registry

Jurjevska 34

10000 Zagreb

ir perduodama per Kroatijos Respublikos misiją prie Europos Bendrijų šiuo adresu:

Mission of the Republic of Croatia to the European Communities

Sub-Registry Officer

Avenue des Arts 50

B-1000 Brussels

.

2.   Išskirtinais atvejais korespondencija iš vienos Šalies, kuria gali naudotis tik tam tikri tos Šalies kompetentingi pareigūnai, organai ar tarnybos, dėl darbinių priežasčių gali būti adresuojama ir prieinama tik tam tikriems kitos Šalies kompetentingiems pareigūnams, organams ar tarnyboms, kurie yra konkrečiai nurodyti gavėjais, atsižvelgiant į jų kompetenciją ir laikantis būtinumo žinoti principo. ES atveju tokia korespondencija perduodama per Tarybos vyriausiąjį registracijos padalinio pareigūną.

10 straipsnis

Kroatijos Respublikos užsienio reikalų ir Europos integracijos ministras bei Tarybos ir Europos Komisijos generaliniai sekretoriai prižiūri šio Susitarimo įgyvendinimą.

11 straipsnis

Šiam Susitarimui įgyvendinti:

1)

Nacionalinės saugumo tarybos biuras, kaip Kroatijos Respublikos nacionalinė saugumo tarnyba, veikianti Kroatijos Respublikos Vyriausybės vardu ir jai prižiūrint, yra atsakinga už saugumo priemonių dėl Kroatijos Respublikai pagal šį Susitarimą teikiamos įslaptintos informacijos apsaugos parengimą.

2)

Tarybos generalinio sekretoriato saugumo tarnyba, vadovaujama Tarybos generalinio sekretoriaus ir jo vardu, veikianti Tarybos vardu ir jai prižiūrint, yra atsakinga už saugumo priemonių dėl Europos Sąjungai pagal šį Susitarimą teikiamos įslaptintos informacijos apsaugos parengimą.

3)

Europos Komisijos saugumo direktoratas, veikiantis Europos Komisijos vardu ir jai prižiūrint, yra atsakingas už saugumo priemonių dėl įslaptintos informacijos, kuri teikiama arba kuria keičiamasi pagal šį Susitarimą, apsaugos Europos Komisijoje ir jos patalpose parengimą.

12 straipsnis

Saugumo priemonėse, kurios pagal 11 straipsnį turi būti priimamos susitarus trims atitinkamoms tarnyboms, nustatomi šiuo Susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos abipusio saugumo užtikrinimo standartai. ES šiuos standartus tvirtina Tarybos saugumo komitetas.

13 straipsnis

11 straipsnyje nurodytos institucijos nustato tvarką, kurios reikia laikytis įrodžius arba įtarus šiuo Susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos neteisėtą atskleidimą.

14 straipsnis

Prieš Šalims viena kitai teikiant šiuo Susitarimu reglamentuojamą įslaptintą informaciją 11 straipsnyje nurodytos atsakingos saugumo institucijos turi patvirtinti, kad gaunančioji Šalis gali apsaugoti šiuo Susitarimu reglamentuojamą informaciją tokiu būdu, kuris atitiktų priemones, kurių turi būti imtasi pagal 11 ir 12 straipsnius.

15 straipsnis

Šis Susitarimas niekaip nekliudo Šalims sudaryti kitų susitarimų, susijusių su šiuo Susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos teikimu ar keitimusi ja, jei tokie susitarimai neprieštarauja šio Susitarimo nuostatoms.

16 straipsnis

Visi Šalių nesutarimai, kylantys aiškinant ar taikant šį Susitarimą, sprendžiami Šalių derybų keliu.

17 straipsnis

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmo mėnesio po to, kai Šalys viena kitai raštu praneša apie jo įsigaliojimui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, pirmos dienos.

2.   Bet kurios Šalies prašymu šis Susitarimas gali būti peržiūrėtas svarstant galimus pakeitimus.

3.   Visi šio Susitarimo pakeitimai daromi tik raštu ir bendru Šalių susitarimu. Jis įsigalioja įvykdžius šio straipsnio 1 dalyje nustatytą savitarpio pranešimo raštu sąlygą.

18 straipsnis

Šį Susitarimą viena Šalis gali denonsuoti pateikdama kitai Šaliai raštišką denonsavimo pranešimą. Toks denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo dienos, kurią kita Šalis gauna pranešimą, tačiau tai neturi poveikio įsipareigojimams, jau kilusiems pagal šio Susitarimo nuostatas. Visų pirma pagal šį Susitarimą suteikta ar pasikeista visa įslaptinta informacija toliau saugoma laikantis šiame Susitarime išdėstytų nuostatų.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

Priimta du tūkstančiai šeštaisiais metais balandžio dešimtą dieną Liuksemburge dviem originalais, kurių kiekvienas sudarytas anglų kalba.


Top