EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0027

2006 m. kovo 3 d. Komisijos direktyva 2006/27/EB, siekiant prisitaikyti prie techninės pažangos iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 93/14/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių stabdymo ir 93/34/EEB dėl įstatymais numatyto dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 95/1/EB dėl dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių didžiausio konstrukcinio greičio, didžiausio sukimo momento ir variklio didžiausios naudingosios galios ir 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 66, 8.3.2006, p. 7–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 219–227 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 15 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 15 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 78 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; netiesiogiai panaikino 32009L0139 . Latest consolidated version: 28/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/27/oj

8.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/7


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/27/EB

2006 m. kovo 3 d.

siekiant prisitaikyti prie techninės pažangos iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 93/14/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių stabdymo ir 93/34/EEB dėl įstatymais numatyto dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 95/1/EB dėl dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių didžiausio konstrukcinio greičio, didžiausio sukimo momento ir variklio didžiausios naudingosios galios ir 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinančią Tarybos direktyvą 92/61/EEB (1), ypač į jos 17 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvą 93/14/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių stabdymo (2), ypač į jos 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 93/34/EEB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių privalomojo ženklinimos (3), ypač į jos 3 straipsnį,

atsižvelgdama į 1995 m. vasario 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/1/EB dėl dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių didžiausio konstrukcinio greičio, didžiausio sukimo momento ir variklio didžiausios naudingosios galios (4), ypač į jos 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 1997 m. birželio mėn. 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų (5), ypač į jos 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 93/14/EEB, 93/34/EEB, 95/1/EB ir 97/24/EB yra atskirosios direktyvos, skirtos EB tipo patvirtinimo tvarkai, nustatytai Tarybos direktyvoje 2002/24/EB.

(2)

Būtina paskutinį kartą iš dalies pakeisti JT-EEK taisykles Nr. 78 pagal Europos tipo patvirtinimo reikalavimus, siekiant išlaikyti Direktyvoje 93/14/EEB ir JT-EEK reglamente Nr. 78 nustatytų reikalavimų lygiavertiškumą.

(3)

Reikalavimai, nustatyti Direktyvose 93/34/EEB ir 95/1/EB, susiję su įstatymais numatytu dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimu ir didžiausiu greičiu, gali būti supaprastinti geresnio reglamentavimo tikslais.

(4)

Siekiant užtikrinti tinkamą visos tipo patvirtinimo sistemos veikimą, būtina aiškiai nustatyti, kurios nuostatos, susijusios su į išorę išsikišusiomis dalimis, saugos diržų tvirtinimo įtaisais ir saugos diržais, taikomos transporto priemonėms su kėbulu arba be jo.

(5)

Direktyvoje 97/24/EB turėtų būti aiškiau ir galutinai nustatyti originalių katalizinių konverterių ir originalių duslintuvų ženklinimo reikalavimai.

(6)

Todėl Direktyvos 93/14/EEB, 93/34/EEB, 95/1/EB ir 97/24/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(7)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 93/14/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyvos 93/34/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

Direktyvos 95/1/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos III priedą.

4 straipsnis

Direktyvos 97/24/EB 1 skyriaus III priedas, 3 skyriaus I ir II priedai, 4 skyriaus I priedas, 5 skyriaus I, II, VI ir VII priedai, 7 skyriaus priedas, 9 skyriaus II, III ir IV priedai, 11 skyriaus antraštinė dalis ir I priedas bei 12 skyriaus I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos IV priedą.

5 straipsnis

1.   Nuo 2007 m. sausio 1 d. valstybės narės dėl priežasčių, susijusių su atitinkamos direktyvos reglamentuojamais klausimais, neatsisako dviratėms ir triratėms transporto priemonėms, kurios atitinka Direktyvose 93/14/EEB, 93/34/EEB, 95/1/EB ir 97/24/EB, atitinkamai iš dalies pakeistose šia direktyva, nustatytus reikalavimus, suteikti EB tipo patvirtinimo ar nedraudžia tokių transporto priemonių registruoti, parduoti ar naudoti.

2.   Nuo 2007 m. liepos 1 d. valstybės narės dėl priežasčių, susijusių su atitinkamos direktyvos dalyku, atsisako dviratėms ir triratėms motorinėms transporto priemonėms, kurios neatitinka Direktyvose 93/14/EEB, 93/34/EEB, 95/1/EB ir 97/24/EB, atitinkamai iš dalies pakeistose šia direktyva, nustatytų reikalavimų, suteikti EB tipo patvirtinimą.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2006 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Ši Direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 124, 2002 5 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/30/EB (OL L 106, 2005 4 27, p. 17).

(2)  OL L 121, 1993 5 15, p. 1.

(3)  OL L 188, 1993 7 29, p. 38. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 1999/25/EB (OL L 104, 1999 4 21, p. 19).

(4)  OL L 52, 1995 3 8, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/41/EB (OL L 133, 2002 5 18, p. 17).

(5)  OL L 226, 1997 8 18, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/30/EB.


I PRIEDAS

Direktyvos 93/14/EEB priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

įrašomas toks 2.1.1.3 skirsnis:

„2.1.1.3.

Stabdžių antdėkluose neturi būti asbesto.“

2)

1 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

1.1.1 ir 1.1.2 skirsniai pakeičiami taip:

„1.1.1.

Nustatant stabdžių sistemos veikimą, remiamasi stabdymo keliu ir (arba) vidutiniu lėtėjimo pagreičiu. Stabdžių sistemos veikimas tikrinamas išmatavus stabdymo kelią, jį siejant su pradiniu transporto priemonės greičiu, ir (arba) išmatavus vidutinį lėtėjimo pagreitį bandymo metu.

1.1.2.

Stabdymo kelias tai atstumas, kurį transporto priemonė nuvažiuoja nuo to momento, kai vairuotojas įjungia stabdžių valdiklį, iki to momento, kai transporto priemonė sustoja; pradinis transporto priemonės greitis (v1) – tai greitis, kuriuo transporto priemonė važiuoja, kai vairuotojas įjungia stabdžių valdiklį; pradinis greitis sudaro ne mažiau nei 98 % atitinkamam bandymui nustatyto važiavimo greičio. Vidutinis lėtėjimo greitis (dm) apskaičiuojamas kaip vidutinis pagreitis, atsižvelgiant į intervale nuo vb iki ve nuvažiuotą atstumą, pagal šią formulę:

Formula

kai:

dm

=

vidutinis lėtėjimo pagreitis

v1

=

kaip pirmiau nurodyta

vb

=

transporto priemonės greitis 0,8 v1 km/h

ve

=

transporto priemonės greitis 0,1 v1 km/h

sb

=

tarp v1 ir vb nuvažiuotas atstumas metrais

se

=

tarp v1 ir ve nuvažiuotas atstumas metrais

Greitis ir atstumas nustatomi prietaisais, kurių rodmenų tikslumas yra ± 1 %, jeigu taikomas atitinkamam bandymui nustatytas greitis. „dm“ gali būti apskaičiuotas kitais būdais nei matuojant greitį ir atstumą; tokiu atveju „dm“ tikslumas yra ± 3 %.“;

b)

1.1.3 skirsnyje žodžiai „tipo patvirtinimą“ pakeičiami žodžiais „transporto priemonės tipo patvirtinimą“;

c)

1.2.1.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„1.2.1.1.

Mažiausios eksploatacinių charakteristikų verčių ribos yra toliau nurodomos kiekvienai transporto priemonių kategorijai; transporto priemonė atitinka nustatyto stabdymo kelio ir nustatyto vidutinio lėtėjimo greičio reikalavimus atitinkamai transporto priemonių kategorijai, tačiau gali būti nebūtina matuoti abiejų parametrų.“;

d)

1.4.2.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„1.4.2.1.

Bandytina transporto priemonė ir stabdžiai turi būti sausi, o stabdžiai neturi būti įkaitę. Laikoma, kad stabdžiai nėra įkaitę, jeigu disko arba būgno išorėje išmatuota temperatūra mažesnė kaip 100 °C;“.


II PRIEDAS

Direktyvos 93/34/EEB priedas iš dalies keičiamas taip:

3.1.1.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„3.1.1.2.

Antrąją dalį sudaro šeši ženklai (raidės arba skaičiai), kuriais apibūdinamos bendros transporto priemonės charakteristikos (tipas, variantas ir, jei tai mopedas, versija); kiekvieną charakteristiką gali žymėti keli ženklai. Jei gamintojas nepanaudoja vieno arba daugiau tų ženklų, tuščiose vietose jis pasirinktinai įrašo raides arba skaičius;“.


III PRIEDAS

Direktyvos 95/1/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

7 skirsnis pakeičiamas taip:

„7.   DIDŽIAUSIAS GREITIS

Didžiausias transporto priemonės greitis išreiškiamas kilometrais per valandą, nurodant skaičių, atitinkantį dviejuose iš eilės bandymuose išmatuotų greičio verčių, kurios neturi skirtis daugiau kaip 3 %, aritmetinio vidurkio arčiausią sveiką skaičių. Kai šis aritmetinis vidurkis yra tiksliai tarp dviejų sveikų skaičių, jis apvalinamas iki gretimo didesnio skaičiaus. Jei transporto priemonės didžiausias greitis nėra ribojamas pagal atitinkamą Direktyvos 2002/24/EB 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse pateiktą apibrėžtį, nebūtina atlikti tipo patvirtinimo bandymo, o didžiausiu greičiu laikomas Direktyvos 2002/24/EB II priede nurodytame informacijos dokumente gamintojo nurodytas transporto priemonės greitis.“.


IV PRIEDAS

Direktyva 97/24/EB iš dalies keičiama taip:

1)

ištrinama 1 skyriaus III priedo 2 priedėlio II.1 skirsnio penkta įtrauka;

2)

3 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

antraštinė dalis pakeičiama taip:

ii)

pridedamas toks 3.6 skirsnis:

„3.6.

Jei dviratė transporto priemonė turi tam tikrą konstrukciją ar plokštes, kurios skirtos pridengti arba iš dalies pridengti vairuotoją ar keleivius arba pridengti transporto priemonės dalis, tipo patvirtinimą suteikianti institucija arba techninė tarnyba gali savo nuožiūra ir pasitarusi su transporto priemonės gamintoju visai transporto priemonei ar jos daliai taikyti šio priedo arba II priedo reikalavimus, remdamasi blogiausio atvejo sąlyga.“;

iii)

6.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„6.2.

Sankabos ir stabdžių svirčių galai turi būti apčiuopiamai apvalūs, jų suapvalinimo spindulys turi būti ne mažesnis nei 7 mm. Šių svirčių išorinių briaunų suapvalinimo spindulys turi būti ne mažesnis nei 2 mm. Patikrinimas atliekamas, kai svirtys neįjungtos.“;

b)

II PRIEDO antraštinė dalis ir „BENDROJI DALIS“skirsnis pakeičiami taip:

„Į IŠORĘ IŠSIKIŠUSIOMS TRIRAČIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DALIMS, LENGVIESIEMS KETURRAČIAMS MOTOCIKLAMS ir KETURRAČIAMS MOTOCIKLAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

BENDROJI DALIS

Direktyvoje 74/483/EEB (1) nustatyti reikalavimai (susiję su į išorę išsikišusiomis motorinių transporto priemonių (M1 kategorija) dalimis, taikomi triratėms motorinėms transporto priemonėms, skirtoms vežti keleivius.

Tačiau atsižvelgdama į tokių transporto priemonių konstrukcijų įvairovę, tipo patvirtinimą suteikianti institucija arba techninė tarnyba gali savo nuožiūra ir pasitarusi su transporto priemonės gamintoju visai transporto priemonei ar jos daliai taikyti šio priedo arba I priedo reikalavimus, remdamasi blogiausio atvejo sąlyga.

Tai taip pat taikoma toliau nurodytiems reikalavimams, atsižvelgiant į triratėms transporto priemonėms, lengviesiems keturračiams motociklams ir keturračiams motociklams nustatytus reikalavimus.

Toliau nurodyti reikalavimai taikomi motorinėms triratėms transporto priemonėms, lengviesiems keturračiams motociklams ir keturračiams motociklams, Skirtiems vežti krovinius.

3)

4 skyriaus I priede pridedami tokie 14 ir 15 skirsniai:

„14.

„Transporto priemonė be kėbulo“ – tai transporto priemonė, kurioje keleiviui skirta vieta neturi ne mažiau kaip keturių iš šių konstrukcijos dalių: priekinio lango, grindų, stogo, šoninių ir galinių sienų arba durų.

15.

„Transporto priemonė su kėbulu“ – tai transporto priemonė, kurioje keleivio vieta turi arba gali turėti ne mažiau kaip keturias iš šių konstrukcijos dalių: priekinį langą, grindis, stogą, šonines ir galines sienas arba duris.“;

4)

5 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

2.3.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.3.2.

Visi originalūs kataliziniai konverteriai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos katalizinį konverterį pritvirtinus jam skirtoje vietoje.“;

ii)

5.2.1 skirsnis yra pakeičiamas taip, o 5.2.1.1 ir 5.2.1.2 skirsniai ištrinami:

„5.2.1.   Ženklinimas

Originalūs pakaitiniai kataliziniai konverteriai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos katalizinį konverterį pritvirtinus jam skirtoje vietoje“;

b)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

2.4.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.4.2.

Visi originalūs kataliziniai konverteriai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos katalizinį konverterį pritvirtinus jam skirtoje vietoje.“;

ii)

5.2.1 skirsnis yra pakeičiamas taip, o 5.2.1.1 ir 5.2.1.2 skirsniai ištrinami:

„5.2.1.   Ženklinimas

Originalūs pakaitiniai kataliziniai konverteriai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos katalizinį konverterį pritvirtinus jam skirtoje vietoje“;

c)

VI priedo 4a skirsnis pakeičiamas taip:

„4a.   Kataliziniai konverteriai.

4a.1.   Originalios įrangos katalizinis konverteris bandomas pagal visus šios direktyvos reikalavimus.

4a.1.1.   Originalios įrangos katalizinio konverterio modelis ir tipas, kaip išvardyta V priedo 3.2.12.2.1 punkte (informacijos dokumentas).

4a.2.   Originalus pakaitinis katalizinis konverteris bandomas pagal visus šios direktyvos reikalavimus.

4a.2.1.   Originalaus pakaitinio katalizinio konverterio modelis (-iai) ir tipas (-ai), kaip išvardyta V priedo 3.2.12.2.1 punkte (informacijos dokumentas).“;

5)

7 skyriaus priedo 1 paveikslas pakeičiamas taip:

1 paveikslas

Image

6)

9 skyrius pakeičiamas taip:

a)

II priedo 2.3.2.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.3.2.2.

Visi originalūs duslintuvai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos duslintuvą pritvirtinus jam skirtoje vietoje.“;

b)

III priedo 2.3.2.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.3.2.2.

Visi originalūs duslintuvai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos duslintuvą pritvirtinus jam skirtoje vietoje.“;

c)

IV priedo 2.4.2.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.4.2.2.

Visi originalūs duslintuvai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos duslintuvą pritvirtinus jam skirtoje vietoje“;

7)

11 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštinė dalis pakeičiama taip:

b)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

1.6 skirsnis pakeičiamas taip ir įtraukiamas toks 1.6a skirsnis:

1.6.   „sėdynė“ – tai yra konstrukcija su pridėtinėmis dalimis, vientisa arba atskira transporto priemonės konstrukcijos dalis, kurioje gali sėdėti suaugęs asmuo; ši sąvoka apibūdina ir atskirą sėdynę, ir keliavietės sėdynės dalį, kurios užtenka atsisėsti. Pagal 2.1 punktą balnelis nelaikomas sėdyne.

1.6a.   „balnelis“ – tai sėdima vieta, kurią vairuotojas ar keleivis sėti apsižergęs.“;

ii)

2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.   BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1.   Jei pritvirtinami saugos diržų tvirtinimo įtaisai, jie turi atitikti šiame skyriuje nustatytus reikalavimus.

2.1.1.   Saugos diržų tvirtinimo įtaisai turi būti pritvirtinami visose triračių mopedų, triračių, lengvųjų keturračių ir keturračių motociklų sėdynėse.

2.1.1.1.   Trijų taškų saugos diržams tinkamos įtvirtinimo vietos turi būti įrengtos visose sėdynėse, kurios atitinka abu šiuos kriterijus:

jei sėdynė turi atlošą arba jei atrama padeda nustatyti manekeno atsilenkimo kampą ir jeigu tą atlošą galima laikyti atlošu, ir

jei už taško H yra šoninis arba skersinis konstrukcijos elementas, kurio aukštis didesnis nei 450 mm matuojant nuo H taško vertikaliosios plokštumos.

2.1.1.2.   Visoms kitoms sėdynėms tinka juosmens diržų tvirtinimo įtaisai.

2.1.2.   Saugos diržų tvirtinimo įtaisai nėra privalomi triračiams mopedams arba keturračiams motociklams, kurių masė be krovinio yra ne didesnė kaip 250 kg.“;

8)

12 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

po 12 skyriaus I priedo antraštinės dalies įrašomas šis sakinys:

„Šiame skyriuje „transporto priemonė be kėbulo“ – tai transporto priemonė, kurioje keleivio vieta turi arba gali turėti ne mažiau kaip keturias iš šių konstrukcijos dalių: priekinį langą, grindis, stogą, šonines ir galines sienas arba duris.“;

b)

II priedo 2.3.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.3.1.

Visos transporto priemonės turi turėti priekinio stiklo ledo tirpdiklį ir aprasojimo šalintuvą, galinčius pašalinti ledą arba šerkšną nuo priekinio stiklo bei aprasojimą nuo priekinio stiklo vidinio paviršiaus.

Tačiau šis įtaisas nereikalingas kėbulą turintiems triračiams mopedams, kurių variklio galia ne didesnė nei 4 kW arba transporto priemonėms, kurių priekinis langas nėra pritvirtintas prie jokio pagrindo ar kitos konstrukcijos ar plokštės, kuri būtų atgal atsikišusi daugiau nei 100 mm. Šis įtaisas būtinas visoms transporto priemonėms, kurios turi stogą, kuris yra stacionariai pritvirtinamas, nuimamas arba sutraukiamas.“.


(1)  OL L 266, 1974 10 2, p. 4.“;


Top