EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0065

2006/65/EB: 2006 m. vasario 3 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 1997/467/EB dėl vienos Urugvajaus įmonės įtraukimo į trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti bėgiojančiųjų paukščių mėsą, laikinuosius sąrašus (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 233) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 93–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 123–124 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 157 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 157 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 99 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; netiesiogiai panaikino 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/65(1)/oj

4.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/93


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. vasario 3 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 1997/467/EB dėl vienos Urugvajaus įmonės įtraukimo į trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti bėgiojančiųjų paukščių mėsą, laikinuosius sąrašus

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 233)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/65/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimą 95/408/EB dėl trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti tam tikrus gyvūninės kilmės produktus, žuvininkystės produktus arba gyvus dvigeldžius moliuskus, laikinų sąrašų tarpiniam laikotarpiui sudarymo sąlygų (1), ypač į jo 2 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1997 m. liepos 7 d. Komisijos sprendimu 97/467/EB, pateikiančiu laikinus trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti triušieną ir ūkiuose augintų medžiojamų gyvūnų mėsą, sąrašus (2), nustatyti laikinieji trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti ūkiuose auginamų medžiojamų gyvūnų mėsą, triušieną ir bėgiojančiųjų paukščių mėsą, įmonių sąrašai.

(2)

Urugvajus pateikė vienos bėgiojančiųjų paukščių mėsos gamybos įmonės, kuri, kaip patvirtino atsakingos institucijos, atitinka Bendrijos taisykles, pavadinimą.

(3)

Todėl minėta įmonė turėtų būti įtraukta į Sprendime 97/467/EB pateiktą sąrašą.

(4)

Importui iš šios įmonės neturėtų būti taikomi rečiau atliekami fiziniai tikrinimai remiantis 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/78/EB, nustatančia principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (3).

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 97/467/EB.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 97/467/EEB II priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja nuo 2006 m. vasario 11 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 1995 10 11, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33).

(2)  OL L 199, 1997 7 26, p. 57. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/302/EB (OL L 95, 2005 4 14, p. 62).

(3)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).


PRIEDAS

II priedas papildomas šiuo tekstu:

„País: Uruguay/Země: Uruguay/Land: Uruguay/Land: Uruguay/Riik: Uruguay/Χώρα: Ουρουγουάη/Country: Uruguay/Pays: Uruguay/Paese: Uruguay/Valsts: Urugvaja/Šalis: Urugvajus/Ország: Uruguay/Pajjiż: L-Urugwaj/Land: Uruguay/Państwo: Urugwaj/País: Uruguai/Krajina: Uruguaj/Država: Urugvaj/Maa: Uruguay/Land: Uruguay

1

2

3

4

5

6

240

Caltes S.A.

Paso de los Toros

Tacuarembó

CP, SH“

 


Top