EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0027

2006/27/EB: 2006 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimas, dėl specialių reikalavimų, keliamų žmonėms vartoti skirtai arklinių šeimos gyvūnų mėsai ir jos produktams, importuojamiems iš Meksikos (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 16) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 19, 24.1.2006, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 86–87 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 87 - 88
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 92 - 93

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/27(1)/oj

24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. sausio 16 d.

dėl specialių reikalavimų, keliamų žmonėms vartoti skirtai arklinių šeimos gyvūnų mėsai ir jos produktams, importuojamiems iš Meksikos

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 16)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/27/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (1), ypač į jos 22 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (2), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 97/78/EB ir Reglamentą (EB) 178/2002 turi būti priimtos būtinos priemonės dėl produktų importo iš trečiųjų šalių, kuriose gali kilti koks nors rimtas pavojus gyvūnų ar žmonių sveikatai, arba kuriose toks pavojus plinta.

(2)

1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/22/EB dėl draudimo vartoti gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, bei beta antagonistus ir dėl Direktyvų 81/602/EEB, 88/146/EEB ir 88/299/EEB panaikinimo (3) draudžiama iš trečiųjų šalių importuoti gyvūnų mėsą ir mėsos produktus, pagamintus iš gyvūnų, kuriems buvo duodamos tokios medžiagos, išskyrus tuos atvejus, kai jos buvo skiriamos gydymo arba zootechninio gydymo tikslais.

(3)

1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2377/90, nustatančiame veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje (4), pateikiami medžiagų, kurios negali būti naudojamos mėsai gaminti, ir medžiagų, kurioms nustatytas didžiausias likučių kiekis, sąrašai. Jame taip pat pateikiamas tam tikrų veterinarinių vaistų, kuriems nustatytas laikinas didžiausias likučių kiekis, sąrašas Tų produktų gali būti arklinių šeimos gyvūnų mėsoje.

(4)

Paskutinio Bendrijos patikrinimo Meksikoje metu nustačius rimtų trūkumų paaiškėjo, kad Meksikos valdžios institucijos yra nepakankamai kompetetingos atlikti patikimus arklinių šeimos gyvūnų mėsos patikrinimus, ypač skirtus aptikti Direktyva 96/22/EB uždraustas medžiagas.

(5)

To paties patikrinimo metu taip pat paaiškėjo, kad esama rimtų veterinarinių vaistų, įskaitant neįregistruotus vaistus, rinkos kontrolės trūkumų. Dėl šių trūkumų uždraustos medžiagos gali būti lengvai naudojamos arklienos gamyboje. Todėl tų medžiagų gali būti žmonėms vartoti skirtoje arklinių šeimos gyvūnų mėsoje ir jos produktuose. Tų medžiagų buvimas maiste kelia potencialų rimtą pavojų žmonių sveikatai.

(6)

Valstybės narės turėtų atlikti atitinkamus iš Meksikos importuotos arklinių šeimos gyvūnų mėsos ir jos produktų patikrinimus, kai jie atgabenami prie Bendrijos sienos, siekiant neleisti, kad žmonėms vartoti netinkama arklinių šeimos gyvūnų mėsa ir jos produktai patektų į rinką.

(7)

Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatoma skubaus įspėjimo apie pavojų sistema, kuria reikėtų naudotis įgyvendinant abipusio keitimosi informacija reikalavimus, nustatytus Direktyvos 97/78/EB 22 straipsnio 2 dalyje. Be to, valstybės narės Komisijai periodiškai teiks visų analizės rezultatų, gautų oficialiai patikrinus arklinių šeimos gyvūnų mėsos ir mėsos produktų siuntas iš Meksikos, ataskaitas.

(8)

Šį sprendimą reikėtų peržiūrėti atsižvelgiant į Meksikos kompetentingų institucijų pateiktas garantijas ir remiantis valstybių narių atliktų tyrimų rezultatais.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šis sprendimas taikomas arklinių šeimos gyvūnų mėsai ir mėsos produktams, importuotiems iš Meksikos ir skirtiems vartoti žmonėms („arklinių šeimos gyvūnų mėsa ir mėsos produktai“).

2 straipsnis

Oficialūs patikrinimai

1.   Valstybės narės, naudodamos atitinkamus mėginių ėmimo planus ir aptikimo metodus, pagal Direktyvą 96/22/EB užtikrina, kad visoms arklinių šeimos gyvūnų mėsos ir jos produktų siuntoms būtų taikomi pavojaus įvertinimu pagrįsti oficialūs patikrinimai, ypač siekiant nustatyti, ar jose yra tam tikrų medžiagų, turinčių hormoninį poveikį, bei augimą skatinti naudojamų beta antagonistų.

2.   Kas tris mėnesius valstybės narės pateikia Komisijai visų analizės rezultatų, gautų oficialiai patikrinus 1 šio straipsnio dalyje nurodytų produktų siuntas, ataskaitą. Ši ataskaita pateikiama pirmą kiekvieno naujo ketvirčio mėnesį (balandį, liepą, spalį ir sausį).

3 straipsnis

Išlaidų priskaičiavimas

Visos išlaidos, padarytos taikant šį sprendimą, priskaičiuojamos siuntėjui, gavėjui arba jų įgaliotiniams.

4 straipsnis

Vykdymas

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie priemones, kurių imasi šiam sprendimui įvykdyti.

5 straipsnis

Persvarstymas

Šis sprendimas persvarstomas remiantis Meksikos kompetentingų institucijų pateiktomis garantijomis ir 2 straipsnyje nurodytų oficialių patikrinimų rezultatais.

6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(2)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1642/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 4).

(3)  OL L 125, 1996 5 23, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/74/EB (OL L 262, 2003 10 14, p. 17).

(4)  OL L 224, 1990 8 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1518/2005 (OL L 244, 2005 9 20, p. 11).


Top