EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0052

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 52/2006, nustatantis Baltijos jūroje 2006 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas

OJ L 16, 20.1.2006, p. 184–197 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; panaikino 32009R0492 . Latest consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/52/oj

20.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/184


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 52/2006

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis Baltijos jūroje 2006 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 20 straipsnį,

atsižvelgdama į 1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 847/96, nustatantį bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (2),ir ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 4 straipsnyje nustatyta, kad Taryba, atsižvelgdama į turimas mokslines rekomendacijas ir ypač į Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto parengtą ataskaitą, turi priimti priemones, užtikrinančias galimybę naudotis vandenimis ir ištekliais bei tausojančios žvejybos valdymą.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnyje numatyta, kad Taryba turi nustatyti žvejybos galimybių limitus žvejybos rajone arba žvejybos rajonų grupėje ir šias žvejybos galimybes paskirstyti valstybėms narėms.

(3)

Siekiant užtikrinti veiksmingą žvejybos galimybių valdymą turėtų būtų nustatytos konkrečios sąlygos, pagal kurias turėtų būti vykdomos žvejybos operacijos.

(4)

Bendrijos lygiu turi būti nustatyti žvejybos rajonų valdymo principai ir tam tikros procedūros, kad valstybės narės galėtų valdyti su jų vėliava plaukiojančius laivus.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnyje pateikiami sąvokų apibrėžimai, kurie yra svarbūs skirstant žvejybos galimybes.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 2 straipsnį turi būti nustatyti ištekliai, kuriems taikomos įvairios tame reglamente nurodytos priemonės.

(7)

Naudojantis žvejybos galimybėmis turėtų būti laikomasi šiam tikslui skirtų Bendrijos teisės aktų, ypač 1987 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1381/87, nustatančio išsamias žvejybos laivų ženklinimo ir jų dokumentacijos taisykles (3), 1983 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2807/83, nustatančio išsamias informacijos apie valstybių narių žuvies sugavimus registravimo taisykles (4), 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (5), 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2244/2003, nustatančio išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų (6), 1986 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2930/86, nustatančio žvejybinių laivų charakteristikas (7), 1991 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3880/91 dėl valstybių narių, žvejojančių šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (8) ir 2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose (9).

(8)

Siekiant prisidėti prie žuvų išteklių apsaugos, 2006 m. turėtų būti įgyvendintos tam tikros papildomos žvejybai taikomos kontrolės priemonės ir techninės sąlygos.

(9)

Siekiant užtikrinti Bendrijos žvejų pragyvenimo šaltinį, nesukelti pavojaus ištekliams ir išvengti sunkumų, susijusių su Reglamento (EB) Nr. 27/2005 galiojimo trukmės pasibaigimu, svarbu sudaryti galimybę žvejoti tuose žvejybos rajonuose nuo 2006 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į klausimo skubumą, būtina taikyti išimtį šešių savaičių laikotarpiui, nurodytam Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties, Europos Bendrijų steigimo sutarčių I dalies 3 punkte,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Dalykas

Šis reglamentas nustato 2006 m. Baltijos jūroje taikytinas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias tų žvejybos galimybių naudojimo sąlygas.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas Bendrijos žvejybos laivams (Bendrijos laivams) ir su trečiųjų šalių vėliava plaukiojantiems arba jose registruotiems žvejybos laivams, kurie žvejoja Baltijos jūroje.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, šis reglamentas netaikomas žvejybos operacijoms, vykdomoms tik mokslinių tyrimų, kurie atliekami gavus leidimą ir atitinkamai valstybei narei suteikus įgaliojimus, tikslais ir apie kuriuos Komisijai bei valstybei narei, kurios vandenyse atliekami tie tyrimai, buvo pranešta iš anksto.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Be Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnyje pateiktų sąvokų apibrėžimų, šiame reglamente taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

a)

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (toliau – ICES) zonos – Reglamente (EEB) Nr. 3880/91 nustatytos zonos;

b)

„Baltijos jūra“ – ICES IIIb, IIIc ir IIId kvadratai;

c)

„bendras leistinas sugavimas (BLS)“ – tam tikro išteklio kiekis, kurį galima sužvejoti kiekvienais metais;

d)

„kvota“ – Bendrijai, valstybei narei arba trečiajai šaliai paskirto BLS dalis.

II SKYRIUS

ŽVEJYBOS GALIMYBĖS IR SUSIJUSIOS SĄLYGOS

4 straipsnis

Sugavimų apribojimai ir paskirstymas

Sugavimų apribojimai, šių apribojimų paskirstymas valstybėms narėms ir papildomos sąlygos pagal Reglamento (EB) 847/96 2 straipsnį yra išdėstomos šio reglamento I priede.

5 straipsnis

Specialios paskirstymo nuostatos

1.   I priede pateikiami sugavimų apribojimai valstybėms narėms paskirstomi nepažeidžiant:

a)

pasikeitimų, kurie buvo atlikti pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalį;

b)

išteklių perskirstymo pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 1 dalį ir 32 straipsnio 2 dalį;

c)

papildomų iškrovimų, kuriuos leidžiama vykdyti pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnį;

d)

kiekių, kurių panaudojimas atidedamas pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnį;

e)

išskaitymų, atliktų pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnį.

2.   Siekiant atidėti kvotų, kurios turi būti perkeltos į 2007 metus, panaudojimą visiems ištekliams, kuriems taikomas mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS, galima taikyti Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalį nukrypstant nuo minėto reglamento.

6 straipsnis

Sugavimų ir priegaudos sąlygos

1.   šteklių, kurių žvejybai yra nustatyti sugavimų apribojimai, žuvis galima laikyti laive arba iškrauti tik, jeigu:

a)

sugavimus atliko kvotą turinčios valstybės narės laivai ir ta kvota nebuvo išeikvota;

b)

sugavimai sudaro Bendrijos kvotos dalį ir ta kvota nebuvo išeikvota, arba

c)

visų kitų rūšių žuvys, išskyrus silkes ir šprotus, yra susimaišiusios su kitų rūšių žuvimis, buvo sužvejotos tralais, daniškais velkamaisiais tinklais arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių tinklo akių dydis yra mažesnis nei 32 mm, ir sugavimai nerūšiuojami nei laive, nei iškraunant.

2.   Visi iškrovimai įskaitomi į atitinkamą kvotą, išskyrus pagal 1 dalies c punktą atliktus sugavimus.

3.   Jeigu valstybei narei paskirta silkių kvota yra išeikvota, žvejybos laivams, plaukiojantiems su tos valstybės narės vėliava, registruotiems Bendrijoje ir veiklą vykdantiems tuose žvejybos rajonuose, kuriuose taikoma atitinkama kvota, draudžiama iškrauti neišrūšiuotus sugavimus, kuriuose yra silkių.

7 straipsnis

Žvejybos pastangų apribojimai

Žvejybos pastangų apribojimai yra nustatyti II priede.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio techninės ir kontrolės priemonės

Pereinamojo laikotarpio techninės ir kontrolės priemonės yra nustatytos III priede.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9 straipsnis

Duomenų perdavimas

Jeigu valstybės narės Komisijai pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 15 straipsnio 1 dalį siunčia duomenis apie iškrautus sužvejotų išteklių kiekius, jos naudoja šio reglamento I priede nustatytus išteklių kodus.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. BRADSHAW


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(3)  OL L 132, 1987 5 21, p. 9.

(4)  OL L 276, 1983 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1804/2005 (OL L 290, 2005 11 4, p. 10).

(5)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(6)  OL L 333, 2003 12 20, p. 17.

(7)  OL L 274, 1986 9 25, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3259/94 (OL L 339, 1994 12 29, p. 11).

(8)  OL L 365, 1991 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 448/2005 (OL L 74, 2005 3 19, p. 5).

(9)  OL L 349, 2005 12 31, p. 1.


I PRIEDAS

Iškrovimų apribojimai ir su kasmetiniu sugavimų apribojimų valdymu susijusios sąlygos, taikomi Bendrijos laivams rajonuose, kuriems taikomi sugavimų apribojimai pagal žuvų rūšį ir rajonus

Šiose lentelės pateikiamos kiekvieno išteklio BLS ir kvotos (gyvojo svorio tonomis, jeigu nenurodyta kitaip), valstybei narei numatytas paskyrimas ir susijusios kasmetinio kvotų valdymo sąlygos.

Rūšys:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona:

30–31 pakvadračiai

HER/3D30.; HER/3D31.

Suomija

75 099

 

Svedija

16 501

 

EB

91 600

 

BLS

91 600

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Rūšys:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona:

22–24 pakvadračiai

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danija

6 658

 

Vokietija

26 207

 

Suomija

3

 

Lenkija

6 181

 

Svedija

8 451

 

EB

47 500

 

BLS

47 500

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Rūšys:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona:

25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračiai

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danija

2 548

 

Vokietija

676

 

Estija

13 015

 

Suomija

25 404

 

Latvija

3 212

 

Lietuva

3 382

 

Lenkija

28 861

 

Svedija

38 744

 

EB

115 842

 

BLS

128 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Netaikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Netaikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Rūšys:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona:

28.1 pakvadratis

HER/03D.RG

Estija

18 472

 

Latvija

21 528

 

EB

40 000

 

BLS

40 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Rūšys:

Menkės

Gadus morhua

Zona:

25–32 pakvadračiai (EB vandenys)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danija

10 415

 

Vokietija

4 143

 

Estija

1 015

 

Suomija

797

 

Latvija

3 873

 

Lietuva

2 551

 

Lenkija

11 993

 

Svedija

10 552

 

EB

45 339

 

BLS

49 220

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Netaikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Netaikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Rūšys:

Menkės

Gadus morhua

Zona:

22–24 pakvadračiai (EB vandenys)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danija

12 395

 

Vokietija

6 061

 

Estija

275

 

Suomija

244

 

Latvija

1 026

 

Lietuva

665

 

Lenkija

3 317

 

Svedija

4 417

 

EB

28 400

 

BLS

28 400

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Rūšys:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona:

IIIbcd (EB vandenys)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danija

2 698

 

Vokietija

300

 

Svedija

203

 

Lenkija

565

 

EB

3 766

 

BLS

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Rūšys:

Atlanto lašišos

Salmo salar

Zona:

IIIbcd (EB vandenys), išskyrus 32 pakvadratį

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danija

93 512 (1)

 

Vokietija

10 404 (1)

 

Estija

9 504 (1)

 

Suomija

116 603 (1)

 

Latvija

59 478 (1)

 

Lietuva

6 992 (1)

 

Lenkija

28 368 (1)

 

Svedija

126 399 (1)

 

EB

451 260 (1)

 

BLS

460 000 (1)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Netaikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Netaikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Rūšys:

Atlanto lašišos

Salmo salar

Zona:

32 pakvadratis

SAL/3D32.

Estija

1 581 (2)

 

Suomija

13 838 (2)

 

EB

15 419 (2)

 

BLS

17 000 (2)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Netaikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Netaikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Rūšys:

Šprotai

Sprattus sprattus

Zona:

IIIbcd (EB vandenys)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danija

41 512

 

Vokietija

26 299

 

Estija

48 204

 

Suomija

21 730

 

Latvija

58 219

 

Lietuva

21 060

 

Lenkija

123 552

 

Svedija

80 250

 

EB

420 826

 

BLS

468 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Netaikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Netaikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


(1)  Nurodomas žuvų skaičius.

(2)  Nurodomas žuvų skaičius.


II PRIEDAS

ŽVEJYBOS PASTANGŲ APRIBOJIMAI

1.

Tralais, velkamaisiais tralais arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių akių dydis yra 90 mm ar daugiau, ar žiauniniais tinklais, pinkliais tinklais ir sieniniais tinklais, kurių akių dydis yra 90 mm ar daugiau, ar inkarinėmis ūdomis žvejoti draudžiama:

a)

22–24 pakvadračiuose – nuo kovo 15 d. iki gegužės 14 d. ir

b)

25–27 pakvadračiuose – nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 14 d.

2.

Valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojantiems laivams tralais, velkamaisiais tralais arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių akių dydis yra 90 mm ar daugiau, ar žiauniniais tinklais, pinkliais tinklais ir sieniniais tinklais, kurių akių dydis yra 90 mm ar daugiau, ar inkarinėmis ūdomis žvejoti draudžiama:

a)

22–24 pakvadračiuose – 30 kalendorinių dienų kitu nei nuo kovo 15 d. iki gegužės 14 d. laikotarpiu ir

b)

25–27 pakvadračiuose – 27 kalendorines dienas kitu nei nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 14 d. laikotarpiu.

3.

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 2 dalies, valstybės narės Komisijos prašymu pateikia taikomos sistemos aprašymą.

4.

Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Bendrijos laivams, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, leidžiama laive laikyti ir iškrauti iki 10 % gyvojo svorio menkių, jei žvejojama žiauniniais tinklais, pinkliais tinklais ir (arba) sieniniais tinklais, kurių akių dydis yra 110 mm ar daugiau.


III PRIEDAS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO TECHNINĖS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS

1.

Žvejybos apribojimai

1.1.

Nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d. draudžiama vykdyti žvejybą rajonuose, apibrėžtuose šiais taškais, nuosekliai sujungtais laksodromomis ir kurių padėtis nustatoma naudojant WGS84 koordinačių sistemą.

1 rajonas:

55o45’ šiaurės platumos, 15o30’ rytų ilgumos

55o45’ šiaurės platumos, 16o30’ rytų ilgumos

55o00’ šiaurės platumos, 16o30’ rytų ilgumos

55o00’ šiaurės platumos, 16o00’ rytų ilgumos

55o15’ šiaurės platumos, 16o00’ rytų ilgumos

55o15’ šiaurės platumos, 15o30’ rytų ilgumos

55o45’ šiaurės platumos, 15o30’ rytų ilgumos

2 rajonas:

55o00’ šiaurės platumos, 19o14’ rytų ilgumos

54o48’ šiaurės platumos, 19o20’ rytų ilgumos

54o45’ šiaurės platumos, 19o19’ rytų ilgumos

54o45’ šiaurės platumos, 18o55’ rytų ilgumos

55o00’ šiaurės platumos, 19o14’ rytų ilgumos

3 rajonas:

56o13’ šiaurės platumos, 18o27’ rytų ilgumos

56o13’ šiaurės platumos, 19o31’ rytų ilgumos

55o59’ šiaurės platumos, 19o13’ rytų ilgumos

56o03’ šiaurės platumos, 19o06’ rytų ilgumos

56o00’ šiaurės platumos, 18o51’ rytų ilgumos

54o47’ šiaurės platumos, 18o57’ rytų ilgumos

55o30’ šiaurės platumos, 18o34’ rytų ilgumos

56o13’ šiaurės platumos, 18o27’ rytų ilgumos

1.2.

Nukrypstant nuo 1.1 punkto, leidžiama žvejoti žiauniniais tinklais, pinkliais tinklais ir sieniniais tinklais, kurių akių dydis yra 157 mm ar daugiau, ar ūdomis. Žvejojant ūdomis menkes draudžiama laikyti laive.

2.

Stebėsena, tikrinimas ir priežiūra, susiję su menkės išteklių atkūrimu Baltijos jūroje

2.1.

Specialus leidimas žvejoti menkes Baltijos jūroje

2.1.1.

Nukrypstant nuo 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1627/94, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų (1), 1 straipsnio 2 dalies, visi Bendrijos laivai, kurių bendras ilgis yra 8 m ar daugiau ir kuriuose laikomi ar naudojami įrankiai, leistini menkių žvejybai Baltijos jūroje ir Zundo sąsiauryje pagal Reglamentą (EB) Nr. 2187/2005, turi turėti specialų leidimą žvejoti menkes Baltijos jūroje.

2.1.2.

Valstybė narė 2.1.1 punkte nurodytą specialų leidimą žvejoti menkes gali išduoti tik Bendrijos laivams, kurie 2005 m. turėjo specialų leidimą žvejoti menkes Baltijos jūroje, išduotą pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 27/2005, nustatančio 2005 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus (2), III priedo 6.2.1 punktą. Tačiau valstybė narė Bendrijos laivui, plaukiojančiam su tos valstybės narės vėliava ir 2005 m. neturinčiam specialaus žvejybos leidimo, gali išduoti specialų leidimą žvejoti menkes, jeigu valstybė narė užtikrina, kad lygiavertis pajėgumas (išmatuotas kW) Baltijos jūroje negalėtų būti naudojamas žvejybai, kuri vykdoma bet kuriuo 2.1.1 punkte nurodytu žvejybos įrankiu.

2.1.3.

Visos valstybės narės parengia ir tvarko laivų, turinčių specialų leidimą žvejoti menkes Baltijos jūroje, sąrašą ir skelbia jį oficialiame savo tinklalapyje, kad su juo galėtų susipažinti Komisija ir kitos su Baltijos jūra besiribojančios valstybės narės.

2.1.4.

Bendrijos laivo kapitonas arba jo (jos) įgaliotasis atstovas, kuriam(-iai) valstybė narė yra išdavusi specialų leidimą žvejoti menkes Baltijos jūroje, to leidimo kopiją turi turėti žvejybos laive.

2.2.

Laivo žurnalai

Nukrypstant nuo 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (3), 6 straipsnio 4 dalies Bendrijos laivų, kurių bendras ilgis yra 8 m ar daugiau, kapitonai turi vesti laivo žurnalą, kuriame pagal to reglamento 6 straipsnį registruoja laivu vykdomas operacijas.

2.3.

Leistinas nukrypimo dydis

Nukrypstant nuo 1983 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2807/83, nustatančio išsamias informacijos apie valstybių narių žuvies sugavimus registravimo taisykles (4), 5 straipsnio 2 dalies leistinas nukrypimo dydis skaičiuojant Bendrijos laivuose laikomus žuvies kiekius (kilogramais) yra 8 % laivo žurnale nurodyto kiekio.

Tačiau sugavimams, kurie iškrauti neišrūšiuoti, leistinas nukrypimo dydis skaičiuojant kiekius yra 8 % viso iškrauto kiekio.

2.4.

Išankstinis pranešimas

2.4.1.

Žvejybos laivai, žvejojantys Bendrijos vandenų 22–24 pakvadračiuose (A rajonas) arba 25–32 pakvadračiuose (B rajonas) turi atitikti šias sąlygas:

a)

pradėti žvejybą A arba B rajonuose laive esant mažiau nei 100 kg menkės;

b)

jei laivui išplaukiant iš A arba B rajono jame yra daugiau nei 300 kg menkės ir nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 7 straipsnio 1 dalies, valandą prieš išplaukiant iš rajono laivo kapitonas valstybės, su kurio vėliava jis plaukioja, kompetentingoms institucijoms praneša:

i)

išplaukimo laiką ir vietą,

ii)

viso laive laikomo sugavimo gyvojo svorio kiekius pagal rūšį,

iii)

iškrovimo vietos pavadinimą ir numatytą atvykimo į tą vietą laiką.

c)

jeigu baigus žvejybą laive yra daugiau nei 100 kg menkės, jis

i)

plaukia tiesiai į to rajono, kuriame jis žvejojo, uostą ir iškrauna žuvį, arba

ii)

plaukia tiesiai į už to rajono, kuriame jis žvejojo, esantį uostą ir iškrauna žuvį. Išplaukiant iš rajono, kuriame žvejota, tinklai sukraunami taip, kad jais nebūtų galima iš karto vėl naudotis, laikantis šių sąlygų:

tinklai, svarsčiai ir panašios priemonės turi būti nuimtos nuo tinklų lentų, vilkimo ir traukimo lynų bei virvių,

tinklai, kurie yra denyje ar virš jo, yra saugiai pririšami prie kurios nors laivo konstrukcijos dalies.

d)

b dalyje nurodyti laivai nepradeda iškrovimo, kol negauna kompetentingų institucijų leidimo.

2.4.2.

2.4.1 punktas taikomas laivams, kuriuose pagal Reglamento (EB) Nr. 2244/2003 5 ir 6 straipsnius įdiegtos laivų stebėjimo sistemos. Tačiau tie laivai kiekvieną dieną perduoda informaciją apie sugavimus vėliavos valstybės narės Žvejybos stebėjimo centrui, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 3 straipsnio 7 dalyje, kad ji būtų įtraukta į kompiuterinę duomenų bazę.

2.5.

Nurodyti uostai

2.5.1.

Jeigu laive laikoma daugiau nei 750 kg gyvojo svorio menkių, tą menkę galima iškrauti tik nurodytuose uostuose.

2.5.2.

Kiekviena valstybė narė gali nurodyti uostus, kuriuose iškraunama daugiau nei 750 kg Baltijos jūroje sužvejotų menkių.

2.5.3.

Per 15 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos kiekviena valstybė narė, kuri yra sudariusi nurodytų uostų sąrašą, tvarko nurodytų uostų sąrašą ir skelbia jį oficialiame savo tinklalapyje, kad su juo galėtų susipažinti Komisija ir kitos su Baltijos jūra besiribojančios valstybės narės. Sąraše turi būti nurodoma atitinkama kontaktinė informacija, reikalinga pateikiant laivo žurnalus ir iškrovimo deklaracijas, kai iškraunama toje valstybėje narėje.

2.6.

Pirmą kartą iškrautų menkių svėrimas

2.6.1.

Valstybės narės kompetentingos institucijos gali pareikalauti, kad Baltijos jūroje sužvejotos ir toje valstybėje narėje pirmą kartą iškrautos menkės, prieš jas išvežant iš pirmo iškrovimo uosto į kitą vietą, būtų sveriamos dalyvaujant tikrintojams.

2.6.2.

Kiekviena valstybė narė nustato konkrečius tikrinimo standartus. Šie standartai reguliariai peržiūrimi, išnagrinėjus pasiektus rezultatus. Tikrinimo standartai plėtojami palaipsniui tol, kol pasiekiami 1 priedėlyje apibrėžti siektini standartai.

2.7.

Laivo stebėjimo sistema (LSS) perduodami pranešimai

2.7.1.

Valstybės narės užtikrina, kad kompiuterine forma būtų užregistruojama pagal Reglamento (EB) Nr. 2244/2003 8 straipsnį, 10 straipsnio 1 dalį ir 11 straipsnio 1 dalį gauta ši informacija:

a)

kiekvienas įplaukimas į uostą ir išplaukimas iš jo;

b)

kiekvienas įplaukimas į jūros rajonus, kuriuose galioja konkrečios naudojimosi vandenimis ir ištekliais taisyklės, ir išplaukimas iš tų rajonų.

2.7.2.

Naudodamosi LSS duomenimis valstybės narės patikrina, ar buvo pateikti laivo žurnalai ir atitinkama juose įrašyta informacija. Tokie kryžminiai patikrinimai registruojami ir paprašius pateikiami Komisijai.

2.8.

Tranzito ir perkrovimo draudimas

2.8.1.

Tranzitas per žvejybos rajonus, kuriuose neleidžiama žvejoti menkių, draudžiamas, jeigu laive turimi žvejybos įrankiai nėra saugiai surišti ir sukrauti pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 20 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

2.8.2.

Menkes perkrauti draudžiama.

2.9.

Baltijos jūroje sužvejotų menkių vežimas

Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 13 straipsnio 1 dalies, Bendrijos laivai, kurių bendras ilgis yra 8 m ar daugiau ir į kuriuos vežti yra pakrauta daugiau nei 50 kg Baltijos jūroje sužvejotų menkių, turi turėti iškrovimo deklaraciją, kaip numatyta to reglamento 8 straipsnio 1 dalyje.

2.10

Bendra priežiūra ir keitimasis inspektoriais

2.10.1.

Valstybės narės atlieka bendrus patikrinimus ir kartu vykdo priežiūrą bei tuo tikslu parengia bendras veiklos procedūras.

2.10.2.

Valstybės narės, kartu atliekančios patikrinimus ir bendrai vykdančios priežiūrą, užtikrina, kad kiekvienos iš dalyvaujančių valstybių narių inspektoriai būtų pakviesti prisidėti bent prie minėtos veiklos.

2.10.3.

Atliekant šiuos bendrus patikrinimus ir kartu vykdant priežiūrą, gali dalyvauti Komisijos inspektoriai.

2.10.4.

Komisija, siekdama koordinuoti 2006 m. skirtą bendrą patikrinimo ir priežiūros programą, iki 2006 m. sausio 31 d. sušaukia kompetentingų nacionalinių tikrinimo institucijų posėdį.

2.11.

Nacionalinės kontrolės veiksmų programos

2.11.1.

Atitinkamos valstybės narės pagal 2 priedėlį parengia Baltijos jūrai skirtą nacionalinę kontrolės veiksmų programą.

2.11.2.

Atitinkamos valstybės narės iki 2006 m. sausio 31 d. oficialiame savo tinklalapyje paskelbia 2.1.1 punkte nurodytą nacionalinę kontrolės veiksmų programą ir jos įgyvendinimo tvarkaraštį, kad su ja galėtų susipažinti Komisija ir kitos su Baltijos jūra besiribojančios valstybės narės.

2.11.3.

Komisija sušaukia Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto posėdį, kad būtų įvertinta, ar laikomasi nacionalinių kontrolės veiksmų programų, skirtų menkių ištekliams Baltijos jūroje, ir įvertinti jų įgyvendinimo rezultatai.

3.

Paprastųjų otų ir upinių plekšnių žvejybos apribojimai

3.1.

Draudžiama laivuose laikyti šias toliau nurodytuose geografiniuose rajonuose ir toliau nurodytais laikotarpiais pagautų žuvų rūšis:

Rūšys:

Geografinis rajonas

Laikotarpis

Paprastasis otas (Platichthys flesus)

26–28 ir 29 pakvadračiai į pietus nuo 59 o30' šiaurės platumos

32 pakvadratis

nuo vasario 15 d. iki gegužės 15 d.

nuo vasario 15 d. iki gegužės 31 d.

Upinė plekšnė (Psetta maxima)

25–26 ir 28 pakvadračiai į pietus nuo 58 o50' šiaurės platumos

nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

3.2.

Nukrypstant nuo 3.1. punkto žvejojant tralais, daniškais velkamaisiais tinklais arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių tinklo akių dydis yra 105 mm ar daugiau, arba žiauniniais tinklais, pinkliais tinklais ir sieniniais tinklais, kurių akių dydis yra 100 mm ar daugiau, upinių plekšnių ir paprastųjų otų priegaudos gali būti laikomos laive ir iškraunamos neviršijant 10 % viso laive laikomo ir iškrauto sugavimo gyvojo svorio tame punkte nurodytais draudimo laikotarpiais.


(1)  OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

(2)  OL L 12, 2005 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1936/2005 (OL L 311, 2005 11 26, p. 1).

(3)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(4)  OL L 276, 1983 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1804/2005 (OL L 290, 2005 11 4, p. 10).

III priedo 1 priedėlis

Bendros nacionalinių kontrolės programų taisyklės

Tikslas

1.

Visos valstybės narės nustato konkrečius tikrinimo standartus pagal šiame priedėlyje išdėstytus tikslus.

Strategija

2.

Tikrinant žvejybos veiklą ir vykdant priežiūrą daugiausiai dėmesio skiriama laivams, kurie gali sužvejoti menkes. Siekiant išbandyti patikrinimo ir priežiūros veiksmingumą taikomas kryžminio patikrinimo mechanizmas vykdant atsitiktinius vežimo ir menkių pardavimo patikrinimus.

Prioritetai

3.

Skirtingoms žvejybos įrankių grupėms taikomas nevienodo lygio tikrinimas, atsižvelgiant į tai, kiek įtakos laivynams turi žvejybos pastangų apribojimai. Dėl tos priežasties kiekviena valstybė narė nustato konkrečius prioritetus.

Siektini standartai

4.

Ne vėliau nei praėjus vienam mėnesiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos valstybės narės įgyvendina patikrinimo tvarkaraščius, siekdamos toliau nurodytų tikslų:

a)

Patikrinimo uostuose lygis

Paprastai siekiama patikrinti 20 % iškraunamų menkių (pagal svorį) visose iškrovimo vietose.

Arba:

i)

Patikrinimai atliekami siekiant, kad per trijų mėnesių laikotarpį, bent vieną kartą būtų patikrinta tiek Bendrijos laivų, kiek jų iškrauna 20 % arba daugiau iškraunamų menkių (pagal svorį);

ii)

Galima remtis paprastu atsitiktiniu mėginių ėmimu arba naudoti atitinkamą mėginių ėmimo planą, kuriuo būtų pasiektas bent jau toks pats tikslumo lygis.

b)

Pardavimo tikrinimo lygis

Patikrinama 5 % aukcione parduodamų menkių kiekio.

c)

Patikrinimo jūroje lygis

Lankstus standartas: turi būti nustatomas atlikus išsamią žvejybos veiklos kiekviename žvejybos rajone analizę. Standartai jūroje nurodo patruliavimo dienų jūroje skaičių menkių išteklių valdymo rajonuose; gali būti nustatyti atskiri standartai toms dienoms, kai patruliuojama tam tikruose žvejybos rajonuose.

d)

Iš oro atliekamos priežiūros lygis

Lankstus standartas: turi būti nustatomas atlikus išsamią kiekviename žvejybos rajone vykdytos žvejybos veiklos analizę ir atsižvelgiant į valstybės narės turimus išteklius.

III priedo 2 priedėlis

Nacionalinių kontrolės veiksmų programų turinys

Nacionalinėse kontrolės veiksmų programose siekiama inter alia nustatyti toliau nurodytus dalykus.

1.   KONTROLĖS PRIEMONĖS

Žmogiškieji ištekliai

1.1.

Krante ir jūroje dirbančių inspektorių skaičius, jų darbo laikotarpiai ir žvejybos zonos, kuriose jie turi dirbti.

Techniniai ištekliai

1.2.

Patruliuojančių laivų ir orlaivių skaičius, jų dislokavimo laikotarpiai ir zonos.

Finansiniai ištekliai

1.3.

Biudžeto asignavimai, skirti žmogiškųjų išteklių, patruliuojančių laivų ir orlaivių panaudojimui.

2.   UOSTŲ NUSTATYMAS

Jei tinka, uostų, kurie pagal III priedo 2.5.3 punktą nustatyti menkėms iškrauti, sąrašas.

3.   IŠANKSTINIS PRANEŠIMAS

Sistemų, kurios įdiegtos siekiant užtikrinti III priedo 2.4 punkto nuostatų laikymąsi, aprašymas.

4.   IŠKROVIMŲ KONTROLĖ

Priemonių ir sistemų, kurios įdiegtos siekiant užtikrinti III priedo 2.3, 2.5 ir 2.6 punktų nuostatų laikymąsi, aprašymas.

5.   TIKRINIMO PROCEDŪROS

Nacionalinėse kontrolės veiksmų programose nustatomos procedūros, kurių bus laikomasi:

a)

vykdant patikrinimus jūroje ir sausumoje;

b)

teikiant informaciją kompetentingoms institucijoms, kurias kitos valstybės narės paskyrė atsakingomis už nacionalines menkių išteklių kontrolės veiksmų programas;

c)

bendrai vykdant priežiūrą ir keičiantis inspektoriais, įskaitant nurodymus dėl kitų valstybių narių vandenyse dirbančių inspektorių įgaliojimų ir kompetencijos.


Top