EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1870

2005 m. lapkričio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1870/2005, atidarantis iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą

OJ L 300, 17.11.2005, p. 19–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 019 P. 3 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 019 P. 3 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007; panaikino 32007R0341 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1870/oj

17.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1870/2005

2005 m. lapkričio 16 d.

atidarantis iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 2 dalį ir 34 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Po derybų, vykusių pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį, Bendrija iš dalies pakeitė česnakų importo sąlygas. Nuo 2001 m. birželio 1 d. įprastinį muito mokestį už KN kodu 0703 20 00 klasifikuojamus česnakus sudarė 9,6 % ad valorem muitas ir specifinė 1 200 EUR suma už neto svorio toną. Tačiau specifiniu muitu neapmokestinama 38 370 tonų kvota buvo atidaryta Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarimu pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį dėl GATT priedo CXL lentelėje nurodytiems česnakams suteikiamų lengvatų pakeitimo, patvirtinto Tarybos sprendimu 2001/404/EB (2) (toliau-GATT kvota). Susitarimu nustatyta, kad ši kvota padalijama į tokias dalis: iš Argentinos (eilės numeriai 09.4104 ir 09.4099) leidžiama importuoti iki 19 147 tonų, iš Kinijos (eilės numeriai 09.4105 ir 09.4100) – iki 13 200 tonų, o iš kitų šalių (eilės numeriai 09.4106 ir 09.4102) – iki 6 023 tonų.

(2)

Česnakus galima taip pat importuoti ne pagal GATT kvotą už juos mokant įprastinį muitą ar lengvatinį muitą remiantis Bendrijos ir tam tikrų trečiųjų šalių sudarytais susitarimais.

(3)

Česnakai yra svarbus Europos Sąjungos vaisių ir daržovių sektoriaus produktas, kurių per metus ES užauginama apie 250 000 tonų. Metinis importas iš trečiųjų šalių taip pat didelis – jis svyruoja nuo 60 000 iki 80 000 tonų per metus. Dvi didžiausios trečiosios šalys tiekėjos yra Kinija (nuo 30 000 iki 40 000 tonų per metus) ir Argentina (apie 15 000 tonų per metus).

(4)

Šių kvotų administravimo sąlygos nustatytos 2002 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 565/2002, nustatančiame iš trečiųjų šalių importuojamo česnako tarifinių kvotų administravimo metodiką ir įvedantis prekių kilmės pažymėjimų sistemą (3). Atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant minėtą Reglamentą, būtina pakeisti kai kurias esamas sąlygas, kad sistema taptų paprastesnė ir skaidresnė.

(5)

Atsižvelgiant į tai, kad specifinis muitas taikomas nelengvatiniam importui ne pagal GATT kvotą, GATT kvotai administruoti reikėtų įvesti importo licencijų sistemą. Tokia sistema užtikrintų išsamią viso česnakų importo kontrolę. Išsamios tos sistemos taisyklės turėtų papildyti taisykles, nustatytas 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1291/2000, nustatančiame bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4), ir galėtų nuo jų nukrypti.

(6)

Siekiant kuo atidžiau kontroliuoti visą importą, ypač atsižvelgiant į atskleistus pastarojo meto pažeidimus, reikėtų įvesti dvi importo licencijų kategorijas visam česnakų importui. Patirtis rodo, kad pažeidimai paprastai vykdomi vežant česnakus iš Kinijos per trečiąsias šalis, su kuriomis Europos bendrija pasirašiusi lengvatinės prekybos susitarimus. Į ES česnakai įvežami su suklastotais dokumentais.

(7)

Perėjimas nuo vienos sistemos prie kitos turėtų būti kuo sklandesnis. Šiuo tikslu reikėtų perimti kai kurios išsamias Komisijos reglamento (EB) Nr. 565/2002 taikymo taisykles ir toliau laikytis įprastinio importo tvarkaraščio.

(8)

Česnakų importą reikėtų kontroliuoti vadovaujantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (5), 308d straipsniu.

(9)

Minėtų produktų tiekimas į Bendrijos rinką stabiliomis kainomis neturėtų sutrikti ir turėtų būti išvengta nereikalingų rinkos trikdymų, pvz., didelių kainų svyravimų bei neigiamo poveikio Bendrijos gamintojams. Dėl šios priežasties reikėtų skatinti didesnį konkurencingumą tarp importuotojų ir mažinti administracinę naštą, su kuria jie susiduria.

(10)

Atsižvelgiant į esamų importuotojų, paprastai importuojančių didelį česnakų kiekį, ir į rinką atėjusių naujų importuotojų, kuriems turėtų būti suteiktos visos galimybės kreiptis dėl importo licencijos tam tikram kiekiui česnakų įvežti pagal tarifinę kvotą, interesus, reikėtų padaryti skirtumą tarp tradicinių ir naujų importuotojų. Reikėtų aiškiai apibrėžti šias dvi importuotojų kategorijas ir nustatyti tam tikrus kriterijus, susijusius su pareiškėjo statusu ir su išduotų licencijų panaudojimu.

(11)

Šioms importuotojų kategorijoms paskirtinas kiekis turėtų būti nustatomas labiau atsižvelgiant į faktiškai importuotą kiekį ir kiek mažiau – į išduotas importo licencijas.

(12)

Kad Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija (toliau – naujosios valstybės narės) galėtų pasinaudoti šio reglamento nuostatomis, reikėtų nustatyti priemones, taikomas 2005–2006 m. ir 2006–2007 importo laikotarpiams, siekiant užtikrinti, kad būtų atskirti Bendrijos tradiciniai ir nauji importuotojai (tokios sudėties, kokios jie buvo 2004 m. balandžio 30 d.) ir naujųjų valstybių narių tradiciniai ir nauji importuotojai.

(13)

Atsižvelgiant į skirtingus atskirų naujųjų valstybių narių prekybos modelius, naujųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms reikėtų leisti pasirinkti vieną iš dviejų metodų, skirtų nustatyti savo tradicinių importuotojų importuojamą referencinį kiekį.

(14)

Reikėtų taikyti tam tikrus apribojimus abiejų kategorijų importuotojų pateikiamoms importo licencijų paraiškoms, susijusioms su česnakų importu iš trečiųjų šalių. Šių apribojimų reikia ne tik tam, kad būtų išlaikyta konkurencija tarp importuotojų, bet ir kad vaisių ir daržovių rinkoje veikiantiems importuotojams būtų suteikta galimybė apginti savo teisėtas prekybines pozicijas kitų importuotojų atžvilgiu, ir neleisti vienam importuotojui pradėti kontroliuoti rinkos.

(15)

Siekiant išlaikyti konkurenciją tarp tikrųjų importuotojų ir užkirsti kelią spekuliacijai įsigyjant importo licencijas bei išvengti piktnaudžiavimo sistema, kuomet būtų kenkiama naujųjų ir tradicinių importuotojų teisėtoms prekybinėms pozicijoms, reikėtų griežčiau kontroliuoti, ar teisingai naudojamos importo licencijos. Todėl reikėtų uždrausti perduoti importo licencijas.

(16)

Siekiant sumažinti papildomą administracinę naštą importuotojams ir piktnaudžiavimo galimybes, importo licencijų paraiškas reikėtų pateikti tik toje valstybėje narėje, į kurios registrą importuotojas yra įtrauktas.

(17)

Taip pat turėtų būti priimtos priemonės, saugančios nuo abejotinų paraiškų išduoti importo licenciją, dėl kurių tarifinė kvota gali likti ne iki galo išnaudota. Dėl produkto pobūdžio ir vertės, reikėtų sumokėti užstatą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 15 straipsnio 2 dalyje, už kiekvieną česnakų toną, kuriai importo licencijos paraiška yra pateikta. Užstatas turėtų būti pakankamai didelis, kuris neskatintų teikti spekuliacinių paraiškų, bet ne toks didelis, kad atbaidytų tikruosius importuotojus, užsiimančius prekyba česnakais. Tinkamiausias užstato dydis yra 5 % vidutinio papildomo muito, taikomo KN kodu 0703 20 00 klasifikuojamų česnakų importui.

(18)

Kad GATT kvota būtų tinkamai administruojama, reikėtų nustatyti priemones, kurių imsis Komisija, tuo atveju, kai importo licencijų paraiškose nurodyti tam tikros kilmės ar tam tikrą ketvirtį česnakų kiekis viršys Sprendime 2001/404/EB nustatytą kiekį, padidintą nepanaudotu kiekiu pagal anksčiau išduotas importo licencijas. Jeigu pagal šias priemones išduodant importo licencijas taikomas sumažinimo koeficientas, turi būti suteikta galimybė atsiimti paraiškas toms importo licencijoms gauti ir iškart atgauti sumokėtą užstatą.

(19)

Siekiant užtikrinti, kad kvotos būtų naudojamos teisingai, valstybės narės reguliariai Komisijai praneša apie kiekį, kuriam valstybės narės kompetentingos institucijos išdavė importo licencijas, tačiau importuotojai jomis nepasinaudojo. Apskaičiuojant kiekį, kuriam buvo išduota importo licencija, atsižvelgiama į importuotojų atsiimtas importo licencijų paraiškas.

(20)

Česnakų tarifinių kvotų administravimo tikslais, importuotojai, pateikiantys valstybės narės kompetentingai institucijai importo licencijos paraišką, turėtų pridėti pareiškimą nurodydami, kad jie įsipareigoja laikytis šiame reglamente nustatytų apribojimų. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui šia sistema, šiame reglamente reikėtų numatyti atgrasančias nuobaudas ir leisti valstybėms narėms savo nuožiūra, tačiau laikantis tam tikrų ribų, taikyti papildomas nuobaudas importuotojams, pateikiantiems kompetentingoms institucijoms melagingas, klaidinančias ar netikslias paraiškas ar pareiškimus.

(21)

Tam, kad būtų pagerinta kontrolė ir dėl neteisingos dokumentacijos nebūtų iškraipyta prekyba, reikia išlaikyti esamą iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamų česnakų kilmės sertifikatų sistemą ir reikalavimą, kad česnakai būtų vežami tiesiai iš trečiosios šalies kilmės į Bendriją, bei išplėsti šalių sąrašą, atsižvelgiant į papildomą informaciją. Tokie kilmės sertifikatai turi išduoti nacionalinės kompetentingos institucijos remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 56–62 straipsnius.

(22)

Reikėtų patikslinti visą būtiną informaciją, kuria keičiasi valstybės narės ir Komisija pagal šį reglamentą, visų pirma informaciją, susijusią su tarifinių kvotų administravimu, priemonėmis prieš sukčiavimą ir rinkos stebėsena.

(23)

Reikėtų panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 565/2002, 2004 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 228/2004, nustatantį pereinamojo laikotarpio priemones, taikomas Reglamentui (EEB) Nr. 565/2002 dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo (6), ir 2004 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 229/2004, nukrypstantį nuo Reglamento (EB) Nr. 565/2002 dėl paraiškų gauti licenciją 2004–2005 metų laikotarpio pirmąjį ketvirtį importuoti česnaką pateikimo datų (7). Šis reglamentas pirmą kartą turėtų būti taikomas importo licencijų paraiškoms pirmajam 2006–2007 importo laikotarpio ketvirčiui. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad importo veiklai, reglamentuojamai šio reglamento nuostatomis dėl „B“ licencijų, šiuo metu netaikomos jokios specialios licencijavimo taisyklės, ir siekiant pagerinti kontrolę, reikėtų, kad nuostatos dėl „B“ licencijų būtų taikomos kuo skubiau.

(24)

Jeigu česnakai buvo importuoti po šio reglamento įsigaliojimo pagal importo licencijas, išduotas remiantis Reglamentu (EB) Nr. 565/2002 ir kitais reglamentais, atidarančiais česnakų autonomines tarifines kvotas ir nustatančiais jų administravimą, nuostatos, galiojusios importo licencijų išdavimo metu, turėtų toliau galioti.

(25)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarifinių kvotų atidarymas ir taikomi muitai

1.   Remiantis Sprendimu 2001/404/EB yra atidaromos į Bendriją importuojamų česnakų, klasifikuojamų KN kodu 0703 20 00 (toliau – česnakai), tarifinės kvotos laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų. Kiekvienos tarifinės kvotos dydis, jos taikymo laikotarpis ir eilės numeris yra nurodyti šio reglamento priede.

2.   Pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas kvotas importuojamiems česnakams taikomas ad valorem muitas yra 9,6 %.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi šie apibrėžimai:

1)

„importo laikotarpis“ – tai laikotarpis nuo birželio 1 d. iki kitų metų gegužės 31 d.;

2)

„naujosios valstybės narės“ – tai Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija;

3)

„kitos šalys“ – tai trečiosios šalys, išskyrus Argentiną ir Kiniją;

4)

„kompetentingos institucijos“ – institucija ar institucijos, valstybės narės, paskirtos įgyvendinti šį reglamentą;

5)

„referencinis kiekis“ – tai tradicinio importuotojo, kaip apibrėžta 3 straipsnyje, importuotas česnakų kiekis:

a)

tradicinių importuotojų, kurie importavo į Bendriją 1998–2000 metų laikotarpiu tokios sudėties, kokios ji buvo 2004 m. balandžio 30 d., atveju, didžiausias česnakų kiekis, importuotas per 1998, 1999 ir 2000 kalendorinius metus;

b)

tradicinių importuotojų, kurie importavo česnakus 2001–2003 metų laikotarpiu į naująsias valstybes nares, atveju, didžiausias česnakų kiekis, importuotas per

i)

arba 2001, 2002 ar 2003 kalendorinius metus;

ii)

arba 2001–2002, 2002–2003 ar 2003–2004 importo laikotarpius;

c)

prie a ir b punktų nepriskirtų tradicinių importuotojų atveju, didžiausias česnakų kiekis, importuotas per vieną iš pirmųjų trijų importo laikotarpių, per kuriuos jie gavo importo licencijas pagal Reglamentą (EB) Nr. 565/2002 ar šį reglamentą.

Į referencinį kiekį neįtraukiami naujųjų valstybių narių ar Bendrijos, tokios sudėties, kokios ji buvo 2004 m. balandžio 30 d., kilmės česnakai.

Valstybės narės pasirenka vieną iš šių dviejų b punkte nurodytų metodų, taikytinų visiems tradiciniams importuotojams, remdamosi objektyviais kriterijais ir užtikrindamos vienodą požiūrį į visus ūkio subjektus.

3 straipsnis

Importuotojų kategorijos

1.   „Tradiciniai importuotojai“ – tai importuotojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, individualūs asmenys ar ūkio subjektų grupės, įsteigti remiantis nacionaline teise, galintys įrodyti, kad jie:

a)

gavo importo licencijas pagal Reglamentą (EB) Nr. 565/2002 ar šį reglamentą kiekvienam iš trijų praėjusių importo laikotarpių;

b)

į Bendriją importavo česnakus ne mažiau kaip du iš trijų praėjusių importo laikotarpių;

c)

importavo į Bendriją ne mažiau kaip 50 tonų vaisių ir daržovių, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2200/96 1 straipsnio 2 dalyje, per importo laikotarpį iki savo paraiškų pateikimo.

2.   „Nauji importuotojai“ – tai kiti nei 1 dalyje apibrėžti importuotojai, kurie yra fiziniai ar juridiniai asmenys, individualūs asmenys ar ūkio subjektų grupės, įsteigti remiantis nacionaline teise, kurie importavo į Bendriją ne mažiau kaip 50 tonų vaisių ir daržovių, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2200/96 1 straipsnio 2 dalyje, per kiekvienus dvejus pastaruosius kalendorinius metus. Šios sąlygos atitikimą patvirtina įregistravimas valstybės narės įmonių registre ar kitas valstybei narei priimtinas įrodymas ir importo įrodymas.

3.   Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, importo laikotarpio nuo 2006 m. birželio 1 d. iki 2007 m. gegužės 31 d. atveju ir tik naujosiose valstybėse narėse:

a)

„tradiciniai importuotojai“ – tai importuotojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, individualūs asmenys ar ūkio subjektų grupės, įsteigti remiantis nacionaline teise, galintys įrodyti, kad:

i)

jie importavo ne naujųjų valstybių narių ar Bendrijos, tokios sudėties, kokios ji buvo 2004 m. balandžio 30 d., o kitų šalių kilmės česnakus ne mažiau kaip dvejus iš trijų praėjusių importo laikotarpių;

ii)

jie importavo į Bendriją ne mažiau kaip 50 tonų vaisių ir daržovių, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2200/96 1 straipsnio 2 dalyje, per ankstesnius kalendorinius metus.

iii)

i ir ii punktuose nurodytas importas buvo vykdomas naujojoje valstybėje narėje, kurioje tas importuotojas turi pagrindinę buveinę;

b)

„nauji importuotojai“ – tai kiti nei tradiciniai importuotojai, kaip apibrėžta a punkte – fiziniai ar juridiniai asmenys, individualūs asmenys ar ūkio subjektų grupės, įsteigti remiantis nacionaline teise, galintys įrodyti, kad:

i)

jie importavo ne mažiau kaip 50 tonų vaisių ir daržovių, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2200/96 1 straipsnio 2 dalyje, per kiekvienus dvejus pastaruosius kalendorinius metus iš kilmės šalių, kitų nei valstybės narės ar Bendrija, tokios sudėties, kokios ji buvo 2004 m. balandžio 30 d.;

ii)

i papunktyje nurodytas importas buvo vykdomas naujojoje valstybėje narėje, kurioje tas importuotojas turi pagrindinę buveinę.

4 straipsnis

Importo licencijų pateikimas

1.   Išleidžiant importuotus česnakus į laisvą apyvartą Bendrijoje yra pateikiama pagal šį reglamentą išduota importo licencija.

2.   Česnakus pagal 1 straipsnio 1 dalį nurodytas kvotas galima išleisti į laisvą apyvartą, tik jeigu į atitinkamos importo licencijos 24 langelį įrašytas vienas iš II priede nurodytų įrašų.

Tokios importo licencijos toliau vadinamos „A licencijomis“. Kitos importo licencijos toliau vadinamos „B licencijomis“.

5 straipsnis

Bendrosios importo licencijų paraiškų ir importo licencijų nuostatos

1.   Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000 taikomas „A“ ir „B“ licencijoms, jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip.

2.   „A“ licencijos galioja tik ketvirtį, kuriam buvo išduotos. 24 langelyje įrašomas vienas iš III priede nurodytų įrašų.

„B“ licencijos galioja tris mėnesius nuo išdavimo datos.

3.   Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta užstato suma yra 50 EUR už toną.

4.   Kilmės šalis įrašoma į „A“ ir „B“ licencijos paraiškos 8 langelį, o žodis „taip“ pažymimas kryželiu. Licencija galioja tik prekėms, importuojamoms iš nurodytos kilmės šalies.

5.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, „A“ ir „B“ licencijų suteiktos teisės neperleidžiamos.

6 straipsnis

Viso kiekio paskirstymas tradiciniams ir naujiems importuotojams

1.   Visas Argentinai, Kinijai ir kitoms valstybėms skirtas kiekis pagal I priedą paskirstomas taip:

a)

70 % tradiciniams importuotojams;

b)

30 % naujiems importuotojams.

2.   Jeigu viena iš importuotojų kategorijų per kurį nors ketvirtį paskirto Argentinos, Kinijos ir kitų šalių kilmės česnakų kiekio neišnaudoja, likusi dalis paskiriama kitai kategorijai.

3.   Kiekvienai iš trijų kilmės šalių, nurodytai 2 dalyje, ir kiekvienam I priede nurodytam ketvirčiui „A“ licencijų išduodamos neviršijant didžiausio kiekio, kurį sudaro:

a)

to ketvirčio ir tos kilmės šalies produktų kiekis, nurodytas I priede;

b)

tos kilmės šalies ankstesnio ketvirčio produktų kiekis, dėl kurio nebuvo pateiktos paraiškos;

c)

pagal anksčiau išduotas „A“ licencijas tos kilmės šalies produktų nepanaudotas kiekis, apie kuriuos pranešta Komisijai.

Tačiau kiekis, dėl kurio nebuvo prašyta licencijos, arba kuris nebuvo išnaudotas per importo laikotarpį, negali būti perkeliamas į kitą importo laikotarpį.

7 straipsnis

„A“ licencijų paraiškoms taikomi apribojimai

1.   Bendras kiekis, nurodytas tradicinio importuotojo pateiktose „A“ licencijų paraiškose kiekvienam importo laikotarpiui, negali viršyti importuotojo referencinio kiekio. Šios taisyklės neatitinkančias paraiškas kompetentingos institucijos atmeta.

2.   Bendras kiekis, nurodytas naujo importuotojo pateiktose „A“ licencijų paraiškose bet kuriam ketvirčiui, negali viršyti 10 % to ketvirčio ir tos kilmės produktų kiekio, nurodyto I priede. Šios taisyklės neatitinkančias paraiškas kompetentingos institucijos atmeta.

8 straipsnis

Importo licencijų paraiškų pateikimas

1.   Pateikėjas „A“ ir „B“ licencijų paraiškas pateikti gali tik vienos valstybės narės, kurioje pareiškėjas užregistruotas PVM mokėtoju, kompetentingai institucijai.

2.   „A“ licencijų paraiškas teikti gali tik importuotojai, kaip apibrėžta 3 straipsnyje.

Prie „A“ licencijų paraiškų importuotojai prideda informaciją, kurios reikia, kad atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija galėtų patikrinti, kad jie atitinka 3 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Jeigu nauji importuotojai per praėjusį importo laikotarpį gavo importo licencijas pagal šį reglamentą arba Reglamentą (EB) Nr. 565/2002, jie pateikia įrodymus, kad ne mažiau kaip 90 % jiems paskirto kiekio iš tikrųjų buvo pateikta į laisvą rinką.

Jeigu trečioje pastraipoje nurodyti įrodymai nepateikiami, arba iš pateiktų įrodymų matyti, kad mažiau kaip 90 % importuotojui paskirto kiekio buvo išleista į laisvą apyvartą per bet kurį toje pastraipoje nurodytą importo laikotarpio ketvirtį, importo licencija paraiškos teikėjui neišduodama, išskyrus force majeure atvejus.

3.   Importuotojai pateikia „A“ licencijų paraiškas per pirmąsias balandžio, liepos, spalio ir sausio mėnesių penkias darbo dienas prieš atitinkamą ketvirtį.

4.   Importuotojai prie „A“ licencijos paraiškų prideda pareiškimą, kuriame nurodo, kad yra susipažinę su 7 straipsnio nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.

Tokius pareiškimus importuotojai pasirašo ir patvirtina jų tikslumą.

5.   „A“ licencijų paraiškų 20 langelyje nurodoma „tradicinis importuotojas“ arba „naujas importuotojas“.

6.   Negalima pateikti „A“ licencijų paraiškų konkrečiam ketvirčiui ir konkrečios kilmės šalies produktams, jeigu I priede tam ketvirčiui ar tos kilmės šalies produktams nenurodytas kiekis.

7.   Pagal „A“ licencijos paraišką „B“ licencija negali būti išduota.

9 straipsnis

Pranešimai apie „A“ licencijų paraiškas

Iki 15 kiekvieno mėnesio, kaip nurodyta 8 straipsnio 3 dalyje, dienos valstybės narės praneša Komisijai apie kiekį pagal „A“ licencijų paraiškas, pateiktas atitinkamam ketvirčiui.

Pranešimai pateikiami pagal produktų kilmę. Pranešimuose taip pat atskirai pateikiamas česnakų kiekis, dėl kurio paraiškas pateikė tradiciniai ir nauji importuotojai.

Pranešimai, taip pat ir pranešimai apie paraiškų nebuvimą, perduodami elektroninėmis priemonėmis naudojant šiuo tikslu Komisijos valstybėms narėms atsiųstą pranešimo formą.

10 straipsnis

Importo licencijų išdavimas

1.   „A“ licencijas išduoda kompetentinga institucija septintąją darbo dieną nuo 9 straipsnyje numatyto pranešimo.

2.   Jeigu viename ketvirtyje kiekis, kurio prašoma pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas kvotas, viršija turimą kiekį, Komisija reglamentu nustato atitinkamoms „A“ licencijų paraiškoms taikytiną paskirstymo koeficientą ir prireikus sustabdo „A“ licencijų pagal vėlesnes paraiškas išdavimą.

Kai taikoma pirma pastraipa, kompetentingos institucijos išduoda „A“ licencijas trečiąją darbo dieną nuo toje pastraipoje minimo reglamento įsigaliojimo datos.

3.   Draudžiama išduoti „A“ licencijas importuoti produktus iš IV priede išvardytų šalių, kurios neperdavė Komisijai informacijos, reikalingos administracinei bendradarbiavimo procedūrai įdiegti pagal Reglamento (EB) Nr. 2454/93 63, 64 ir 65 straipsnius. Tokia informacija laikoma pateikta paskelbimo dieną, kaip numatyta šio reglamento 15 straipsnyje.

4.   9 straipsnio pirmoje dalyje nurodytą dieną valstybės narės pateikia Komisijai „A“ licencijų prašančių tradicinių ir naujų importuotojų sąrašą pagal atitinkamą ketvirtį. Pagal nacionalinę teisę įsteigtų ūkio subjektų grupių atveju išvardijami grupę sudarantys ūkio subjektai.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija perduodama elektroninėmis priemonėmis naudojant šiuo tikslu Komisijos valstybėms narėms atsiųstą pranešimo formą.

5.   „B“ licencijos išduodamos nedelsiant netaikant kiekio apribojimų.

11 straipsnis

„A“ licencijų paraiškų atsiėmimas

Jei pagal 10 straipsnio 2 dalį kiekis, kuriam išduota „A“ licencija, yra mažesnis už kiekį, kuriam buvo pateikta paraiška išduoti „A“ licenciją, importuotojas per tris darbo dienas nuo Reglamento, priimto pagal 10 straipsnio 2 dalį, įsigaliojimo gali paprašyti kompetentingos institucijos leisti atsiimti „A“ licencijos paraišką. Atsiėmus paraišką, užstatas yra grąžinamas nedelsiant.

12 straipsnis

Valstybių šalių pranešimai Komisijai

1.   Valstybės narės praneša Komisijai apie:

a)

kiekį pagal „B“ licencijų paraiškos;

b)

paskutiniojo pasibaigusio ketvirčio kiekį pagal nepanaudotas ar iš dalies panaudotas „A“ licencijas, atitinkančius skirtumą tarp licencijų kitoje pusėje nurodyto kiekio ir kiekio, kuriam jos buvo išduotos;

c)

kiekį pagal „A“ licencijas, atsiimtas remiantis 11 straipsniu.

2.   1 dalyje nurodyta informacija pranešama:

a)

dėl 1 dalies a punkto – iki kiekvienos savaitės antros darbo dienos – apie praėjusią savaitę gautas paraiškas;

b)

dėl 1 dalies b punkto – iki 9 straipsnio pirmos dalyje nurodytos dienos;

c)

dėl 1 dalies c punkto – iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kaip nurodyta 8 straipsnio 3 dalyje.

Jeigu nėra pateikta „B“ licencijų paraiškų ir nėra nepanaudoto arba atsiimto kiekio, kaip apibrėžta 1 dalies b ir c punktuose, atitinkama valstybė narė praneša apie tai Komisijai šioje dalyje nurodytomis dienomis.

3.   Pirmoje dalyje nurodyta informacija perduodama elektroninėmis priemonėmis naudojant šiuo tikslu Komisijos valstybėms narėms atsiųstą pranešimo formą.

Pranešimai apie kiekį pateikiami pagal importo licencijų paraiškų datą, trečiąsias kilmės šalis, licencijų rūšis („A“ ar „B“), o „A“ licencijų atveju – pagal importuotojų kategoriją, kaip apibrėžta 3 straipsnyje.

13 straipsnis

Kilmės sertifikatai

Česnakai, kurių kilmės šalis yra trečioji šalis, išvardyta IV priede, gali būti išleidžiami į laisvą apyvartą, jeigu:

a)

pateikiamas tos šalies nacionalinių kompetentingų institucijų pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 56–62 straipsnių nuostatas išduotas kilmės sertifikatas;

b)

produktai buvo įvežti iš tos šalies tiesiai į Bendriją remiantis 14 straipsniu.

14 straipsnis

Tiesioginis transportavimas

1.   Laikoma, kad tiesiai atvežama į Bendriją iš IV priede išvardytų trečiųjų šalių, jeigu:

a)

produktai atvežami nekirtus jokios kitos trečiosios šalies teritorijos;

b)

produktai pervežami per vieną ar daugiau trečiųjų šalių, išskyrus kilmės šalį, perkraunant arba neperkraunant krovinio ar laikinai sandėliuojant arba nesandėliuojant tose šalyse, jei taip daroma dėl geografinių priežasčių ar išskirtinai dėl su transportavimu susijusių reikalavimų, ir su sąlyga, kad:

i)

produktus nuolatos prižiūrėjo tranzito ar sandėliavimo šalies ar šalių muitinės;

ii)

toje šalyje ar šalyse produktai nebuvo pateikti į rinką ar vartojimui;

iii)

su produktais nieko nebuvo daroma, išskyrus iškrovimo bei perkrovimo darbus ir visus kitus veiksmus, reikalingus jų tinkamai būklei išsaugoti.

2.   1 dalies a punkte nurodytų reikalavimų atitikimo įrodymas yra pateikiamas valstybių narių kompetentingomis institucijomis, pridedant:

a)

kilmės šalies išduotą bendrąjį transporto dokumentą kelionei per tranzito šalį ar šalis arba

b)

tranzito šalies ar šalių muitinės išduotas pažymėjimas, kuriame:

i)

tiksliai aprašytas krovinys;

ii)

nurodytos jo iškrovimo ir perkrovimo datos, informacija apie naudotas transporto priemones;

iii)

trumpai išdėstomos produkto laikymo sąlygos;

c)

arba, jeigu a ir b punktuose minimo įrodymo negalima pateikti – kitus įrodančiuosius dokumentus.

15 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas su tam tikromis trečiosiomis šalimis

Visoms IV priede išvardytoms šalims perdavus administracinei bendradarbiavimo procedūrai įdiegti reikalingą informaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 2454/93 63, 64 ir 65 straipsnius, Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje paskelbiamas pranešimas apie tos informacijos perdavimą.

16 straipsnis

Importuotojams taikomos nuobaudos

1.   Jeigu nustatoma, kad importuotojo valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateiktose „A“ licencijų paraiškose ar pareiškimuose yra melagingos, klaidinančios ar netikslios informacijos, nebent joje tikrai įsivėlė klaida, atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į atvejo rimtumą, tą importuotoją pašalina iš „A“ licencijų paraiškų sistemos ne daugiau kaip keturiems ketvirčiams po tokio fakto nustatymo datos, nepažeidžiant visų susijusių nacionalinių teisės aktų taikymo. Tokiais atvejais grąžinamas visas 5 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas.

2.   Valstybės narės gali priimti papildomas nacionalines priemones, reglamentuojančias „A“ paraiškų licencijų pateikimą savo kompetentingoms institucijoms ir nustatyti importuotojams, užregistruotiems savo teritorijoje PVM mokėtojais, nuobaudas, taikomas proporcingai atskleistų pažeidimų sunkumui. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tokių nacionalinių nuostatų taikymą.

17 straipsnis

Komisijos pateikiama informacija

Kiekvieną septintąją darbo dieną, einančią po kiekvieno 8 straipsnio 3 dalyje nurodyto mėnesio 15 dienos, Komisija valstybėms narėms pateikia pagal 10 straipsnio 4 dalį gautą informaciją, kad joms būtų lengviau atskleisti ūkio subjektų neteisėtas pretenzijas arba jų išvengti.

Kiekvieną septintąją darbo dieną, einančią po kiekvieno 8 straipsnio 3 dalyje nurodyto mėnesio pabaigos, Komisija valstybėms narėms pateikia pagal 12 straipsnį gautą informaciją.

Komisija reguliariai, tinkamu laiku ir būdu informuoja valstybes nares apie išnaudotų kvotų sumas ir apie pagal 16 straipsnio 2 dalį gautą informaciją.

Komisija perduoda valstybėms narėms kitą svarbią informaciją, visų pirma sukčiavimo prevencijai skirtą informaciją.

18 straipsnis

Valstybių narių administracinis bendradarbiavimas

Tam, kad šis reglamentas būtų tinkamai įgyvendintas, valstybės narės imasi priemonių, reikalingų užtikrinti tarpusavio administracinį bendradarbiavimą.

19 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EB) Nr. 565/2002, (EB) Nr. 228/2004 ir (EB) Nr. 229/2004 panaikinami nuo 2006 m. balandžio 1 d.

Tačiau Reglamentai (EB) Nr. 565/2002, (EB) Nr. 228/2004 ir (EB) Nr. 229/2004 toliau galioja pagal tuos reglamentus išduotoms importo licencijoms importo laikotarpiui, kuris baigiasi 2006 m. gegužės 31 d.

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Nuostatos, susijusios su „A“ licencijomis 2006 m. birželio 1 d. prasidedančiam importo laikotarpiui, taikomos nuo 2006 m. balandžio 1 d.

Su „B“ licencijomis susijusios nuostatos taikomos nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 142, 2001 5 29, p. 7.

(3)  OL L 86, 2002 4 3, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 537/2004 (OL L 86, 2004 3 24, p. 9).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1741/2004 (OL L 311, 2004 10 8, p. 17).

(5)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).

(6)  OL L 39, 2004 2 11, p. 10.

(7)  OL L 39, 2004 2 11, p. 12.


I PRIEDAS

Pagal Sprendimą 2001/404/EB atidarytos KN kodu 0703 20 00 klasifikuojamų česnakų importo tarifinės kvotos

Kilmė

Eilės numeris

Kvota (tonomis)

Pirmasis ketvirtis

(birželis–rugpjūtis)

Antrasis ketvirtis

(rugsėjis–lapkritis)

Trečiasis ketvirtis

(gruodis–vasaris)

Ketvirtasis ketvirtis

(kovas–gegužė)

Iš viso

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Tradiciniai importuotojai

09.4104

9 590

3 813

Nauji importuotojai

09.4099

4 110

1 634

Kinija

 

 

 

 

 

13 200

Tradiciniai importuotojai

09.4105

2 520

2 520

2 100

2 100

Nauji importuotojai

09.4100

1 080

1 080

900

900

Kitos šalys

 

 

 

 

 

6 023

Tradiciniai importuotojai

09.4106

941

1 960

929

386

Nauji importuotojai

09.4102

403

840

398

166

Iš viso

4 944

6 400

18 027

8 999

38 370


II PRIEDAS

Įrašai, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje

:

ispaniškai

:

Derecho de aduana 9,6 % — Reglamento (CE) no 1870/2005,

:

čekiškai

:

Celní sazba 9,6 % – nařízení (ES) č. 1870/2005,

:

daniškai

:

Toldsats 9,6 % — forordning (EF) nr. 1870/2005,

:

vokiškai

:

Zollsatz 9,6 % — Verordnung (EG) Nr. 1870/2005,

:

estiškai

:

Tollimaks 9,6 % – määrus (EÜ) nr 1870/2005,

:

graikiškai

:

Δασμός 9,6 % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1870/2005,

:

angliškai

:

Customs duty 9,6 % — Regulation (EC) No 1870/2005,

:

prancūziškai

:

Droit de douane: 9,6 % — Règlement (CE) no 1870/2005,

:

itališkai

:

Dazio: 9,6 % — Regolamento (CE) n. 1870/2005,

:

latviškai

:

Muitas nodoklis 9,6 % – Regula (EK) Nr. 1870/2005,

:

lietuviškai

:

Muito mokestis 9,6 % – Reglamentas (EB) Nr. 1870/2005,

:

vengriškai

:

Vám: 9,6 % – 1870/2005/EK rendelet,

:

olandiškai

:

Douanerecht: 9,6 % — Verordening (EG) nr. 1870/2005,

:

lenkiškai

:

Cło 9,6 % – Rozporządzenie (WE) nr 1870/2005,

:

portugališkai

:

Direito aduaneiro: 9,6 % — Regulamento (CE) n.o 1870/2005,

:

slovakiškai

:

Clo 9,6 % – nariadenie (ES) č. 1870/2005,

:

slovėniškai

:

Carina: 9,6 % – Uredba (ES) št. 1870/2005,

:

suomiškai

:

Tulli 9,6 prosenttia – Asetus (EY) N:o 1870/2005,

:

švediškai

:

Tull 9,6 % – Förordning (EG) nr 1870/2005.


III PRIEDAS

Įrašai, kaip nurodyta 5 straipsnio 2 dalyje

––

:

ispaniškai

:

certificado expedido y válido solamente para el trimestre comprendido entre el 1 … y el 28/29/30/31 …

––

:

čekiškai

:

Licence vydaná a platná pouze pro čtvrtletí od 1. … do 28./29./30./31. …

––

:

daniškai

:

licens, der kun er udstedt og gyldig for kvartalet fra 1. … til 28./29./30./31. …

––

:

vokiškai

:

Lizenz nur erteilt und gültig für das Quartal vom 1. … bis 28./29./30./31. …

––

:

estiškai

:

Litsents on välja antud üheks kvartaliks alates 1. [kuu] kuni 28./29./30./31. [kuu] ja kehtib selle aja jooksul

––

:

graikiškai

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για το τρίμηνο από την 1η … έως τις 28/29/30/31 …

––

:

angliškai

:

licence issued and valid only for the quarter 1 [month] to 28/29/30/31 [month]

––

:

prancūziškai

:

certificat émis et valable seulement pour le trimestre du 1er … au 28/29/30/31 …

––

:

itališkai

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il trimestre dal 1o … al 28/29/30/31 …

––

:

latviškai

:

atłauja izsniegta un derīga tikai ceturksni no 1. [ménesis] līdz 28/29/30/31 [ménesis]

––

:

lietuviškai

:

Licencija išduota ir galioja tik vienam ketvirčiui nuo 1 [mėnuo] iki 28/29/30/31 [mėnuo]

––

:

vengriškai

:

Az engedélyt kizárólag a [hó] 1-jétől [hó] 28/29/30/31-ig terjedő negyedévre állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

––

:

olandiškai

:

voor het kwartaal van 1 … tot en met 28/29/30/31 … afgegeven en uitsluitend in dat kwartaal geldig certificaat

––

:

lenkiškai

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na kwartał od 1 … do 28/29/30/31 …

––

:

portugališkai

:

certificado emitido e válido apenas para o trimestre de 1 de … a 28/29/30/31 de …

––

:

slovakiškai

:

povolenie vydané a platné len pre štvrťrok od 1. [mesiac] do 28./29./30./31. [mesiac]

––

:

slovėniškai

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za četrtletje od 1. … do 28./29./30./31. …

––

:

suomiškai

:

todistus on myönnetty 1 päivän … ja 28/29/30/31 päivän … väliselle vuosineljännekselle ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä vuosineljänneksenä

––

:

švediškai

:

licens utfärdad och giltig endast för tremånadersperioden den 1 … till den 28/29/30/31 …


IV PRIEDAS

Trečiųjų šalių sąrašas, kaip nurodyta 13, 14 ir 15 straipsniuose

 

Iranas

 

Libanas

 

Malaizija

 

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

Vietnamas


Top