EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0041

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/41/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/115/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 149–151 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 168 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 168 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 59 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; netiesiogiai panaikino 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/41/oj

30.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/149


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/41/EB

2005 m. rugsėjo 7 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/115/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Tyrimai parodė, kad saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų naudojimas gali padėti iš esmės sumažinti mirties atvejų skaičių ir sužalojimo sunkumą įvykus avarijai, net ir apsivertus transporto priemonei. Jų įrengimas visų kategorijų transporto priemonėse bus tikrai svarbus žingsnis į priekį didinant kelių eismo saugumą ir taip išsaugant gyvybes.

(2)

Saugos diržų įrengimas visose transporto priemonėse gali būti labai naudingas visuomenei.

(3)

1986 m. vasario 18 d. rezoliucijoje dėl bendrų priemonių sumažinti kelių eismo įvykių skaičių, priimtoje vykdant Bendrijos kelių eismo saugumo programą (3), Europos Parlamentas pabrėžė, jog reikia nustatyti reikalavimą, kad segėti saugos diržus privalo visi keleiviai, įskaitant vaikus, išskyrus visuomeninėse transporto priemonėse. Todėl privalomai įrengiant saugos diržus ir (arba) keleivio apsaugos sistemas turi būti atsižvelgiama į skirtumą tarp visuomeninių autobusų ir kitų transporto priemonių.

(4)

Laikantis 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (4), Bendrijos tipo patvirtinimo sistema buvo įgyvendinta tik visoms naujoms M1 kategorijos transporto priemonėms nuo 1998 m. sausio 1 d. Todėl tik šiose transporto priemonėse turi būti įrengti saugos diržams skirti įtvirtinimo įtaisai ir (arba) keleivio apsaugos sistemos, atitinkančios Direktyvos 76/115/EEB (5) nuostatas.

(5)

Kol Bendrijos tipo patvirtinimo sistema bus pradėta taikyti visų kategorijų transporto priemonėms, kelių eismo saugumui užtikrinti kitose nei M1 kategorijos transporto priemonėse turėtų būti reikalaujama įrengti saugos diržams skirtus įtvirtinimo įtaisus ir (arba) keleivio apsaugos sistemas.

(6)

Direktyvoje 76/115/EEB jau numatytos visos techninės ir administracinės nuostatos, leidžiančios kitų nei M1 kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimą. Todėl valstybėms narėms nereikia įvesti papildomų nuostatų.

(7)

Nuo 1996 m. birželio 17 d. Komisijos direktyvos 96/38/EB, derinančios su technikos pažanga Tarybos direktyvą 76/115/EEB dėl motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimo, įsigaliojimo kelios valstybės narės jau nustatė, kad joje išdėstytos nuostatos yra privalomos ir tam tikroms kitoms nei M1 kategorijos transporto priemonėms. Todėl gamintojai ir jų tiekėjai sukūrė atitinkamas technologijas.

(8)

Direktyva 76/115/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(9)

Kadangi siūlomos direktyvos tikslo, t. y. gerinti kelių eismo saugumą įvedant reikalavimą privalomai įrengti saugos diržus tam tikrų kategorijų transporto priemonėse, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir todėl to tikslo dėl veiksmų masto geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/115/EEB pakeitimai

Direktyva 76/115/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

2 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės yra skirstomos į klases kaip apibrėžta 2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes, I priedo 2 skirsnyje (6).

2.

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1.9 punktas išbraukiamas;

b)

4.3.1 punktas pakeičiamas taip:

4.3.1.

„M1, M2 (III arba B klasės), M3 (III arba B klasės) ir N kategorijoms priklausančiose transporto priemonėse privalo būti įrengti šios direktyvos reikalavimus atitinkantys saugos diržų įtvirtinimo įtaisai.“;

c)

4.3.8 punktas pakeičiamas taip:

4.3.8.

„Sėdynėms, kurios skirtos naudoti išskirtinai tuo metu, kai transporto priemonė stovi, taip pat ir bet kurios transporto priemonės, kuriai netaikomi 4.3.1–4.3.5 punktai, sėdynėms nereikalaujama įrengti diržų įtvirtinimo įtaisų. Jeigu transporto priemonėje yra įrengti tokioms sėdynėms skirti įtvirtinimo įtaisai, šie įtaisai privalo atitikti šios direktyvos nuostatas. Tačiau bet kuris įtvirtinimo įtaisas, skirtas naudoti tik kartu su neįgalaus asmens saugos diržu, arba bet kuri kita keleivio apsaugos sistema, minima 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo (7) 2a straipsnyje, neprivalo atitikti šios direktyvos reikalavimų, jeigu šis įtaisas ar sistema yra suprojektuoti ir sukonstruoti pagal nacionalinės teisės reikalavimus, kad užtikrintų maksimalų faktinį saugos lygį.

2 straipsnis

Neįgaliems asmenims numatytos priemonės

Ne vėliau kaip 2008 m. balandžio 20 d. Komisija, remdamasi esamais tarptautiniais standartais ir nacionalinės teisės reikalavimais, išnagrinėja konkrečias reikalavimų, keliamų tik kartu su neįgalaus asmens diržu skirtiems naudoti įtvirtinimo įtaisams ar bet kurioms kitoms Direktyvos 77/541/EEB 2a straipsnyje paminėtoms keleivio apsaugos sistemoms, suderinimo procedūras, kad būtų užtikrintas saugos lygis, kuris atitiktų šia Direktyva nustatytą lygį. Prireikus Komisija pateikia priemonių projektą. Šios direktyvos pakeitimai priimami pagal Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnį.

3 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Jei saugos diržų įtvirtinimo įtaisai atitinka Direktyvoje 76/115/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytus reikalavimus, nuo 2006 m. balandžio 20 d. valstybės narės:

a)

neatsisako tam tikram transporto priemonių tipui suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą;

b)

nedraudžia registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones.

2.   Jei saugos diržų įtvirtinimo įtaisai neatitinka Direktyvoje 76/115/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytų reikalavimų, nuo 2006 m. spalio 20 d. valstybės narės naujo tipo transporto priemonėms:

a)

nebesuteikia EB tipo patvirtinimo;

b)

atsisako suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą.

3.   Jei saugos diržų įtvirtinimo įtaisai neatitinka Direktyvoje 76/115/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytų reikalavimų, nuo 2007 m. spalio 20 d. valstybės narės:

a)

Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalies atžvilgiu naujų transporto priemonių atitikties liudijimus laiko nebegaliojančiais;

b)

atsisako registruoti, leisti parduoti ar leisti pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, išskyrus atvejus, kai taikomos Direktyvos 70/156/EEB 8 straipsnio 2 dalies nuostatos.

4 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios direktyvos įgyvendinimui, iki 2006 m. balandžio 20 d. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

2.   Jos taiko šias nuostatas nuo 2006 m. balandžio 21 d.

3.   Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2005 m. rugsėjo 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  OL C 80, 2004 3 30, p. 8.

(2)  2003 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 91 E, 2004 4 15, p. 496), 2005 m sausio 24 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 111 E, 2005 5 11, p. 23), 2005 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL C 68, 1986 3 24, p. 35.

(4)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/78/EB (OL L 153, 2004 4 30, p. 103).

(5)  OL L 24, 1976 1 30, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 96/38/EB (OL L 187, 1996 7 26, p. 95).

(6)  OL L 42, 2002 2 13, p. 1.“

(7)  OL L 220, 1977 8 29, p. 95. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.“


Top