EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D1554

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1554/2005/EB, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2001/51/EB, patvirtinantį programą, susijusią su Bendrijos pagrindų strategija dėl lyčių lygybės, bei Sprendimą Nr. 848/2004/EB, nustatantį Bendrijos veiksmų programą skatinti vyrų ir moterų lygybės srityje Europos lygmeniu aktyvioms organizacijoms

OJ L 255, 30.9.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/1554/oj

30.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/9


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1554/2005/EB

2005 m. rugsėjo 7 d.

iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2001/51/EB, patvirtinantį programą, susijusią su Bendrijos pagrindų strategija dėl lyčių lygybės, bei Sprendimą Nr. 848/2004/EB, nustatantį Bendrijos veiksmų programą skatinti vyrų ir moterų lygybės srityje Europos lygmeniu aktyvioms organizacijoms

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Sprendimu 2001/51/EB (2) Taryba patvirtino programą, susijusią su Bendrijos pagrindų strategija dėl lyčių lygybės siekiant pagerinti su lyčių lygybe susijusių klausimų supratimą, skatinti ir skleisti lyčių lygybę pabrėžiančias vertybes ir praktiką bei didinti veikiančių asmenų pajėgumus efektyviai skatinti lyčių lygybę.

(2)

Sprendimu Nr. 848/2004/EB (3) Europos Parlamentas ir Taryba nustatė Bendrijos veiksmų programą skatinti vyrų ir moterų lygybės srityje Europos lygmeniu aktyvioms organizacijoms, taip siekdami paremti tokių organizacijų, kurių vykdomos darbo programos arba specialios priemonės tarnauja Europos interesui vyrų ir moterų lygybės srityje arba kurios siekia tikslų, esančių šios Europos Sąjungos politikos srities dalimi, veiklą.

(3)

Abi programos baigiasi 2005 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į Sutarties 13 straipsnyje įtvirtintus tikslus, labai svarbu užtikrinti Bendrijos lyčių lygybės skatinimo politikos tęstinumą.

(4)

Būtina pratęsti programas vienerių metų pereinamajam laikotarpiui, kol bus patvirtinta daugiametė pagrindų programą dėl veiksmų užimtumo ir socialinių reikalų srityje finansavimo 2007–2013 m. laikotarpiu, įskaitant lyčių lygybės kryptį.

(5)

Sprendimas 2001/51/EB buvo grindžiamas Sutarties 13 straipsniu. Tačiau po Nicos sutartimi padarytų pakeitimų 13 straipsnio 2 dalyje numatomas specialus Bendrijos skatinamųjų priemonių, skirtų prisidėti prie kovos su diskriminacija, teisinis pagrindas. Todėl Sprendimo 2001/51/EB pakeitimą reikia grįsti 13 straipsnio 2 dalimi,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2001/51/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnyje data „2005 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2006 m. gruodžio 31 d.“;

2)

11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.   „Finansinės sumos programai įgyvendinti 2001–2006 m. dydis yra 61,5 milijonų EUR.“

2 straipsnis

Sprendimas Nr. 848/2004/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 3 dalyje data „2005 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2006 m. gruodžio 31 d.“;

2)

6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.   „Finansinė struktūra programai įgyvendinti 2004–2006 m. yra 3,3 milijonų EUR.“

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2005 m. rugsėjo 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  2005 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 17, 2001 1 19, p. 22.

(3)  OL L 157, 2004 4 30, p. 18. Ištaisytas sprendimas, OL L 195, 2004 6 2, p. 7.


Top