EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1553

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1553/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 32 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 32 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 165 - 167

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; netiesiogiai panaikino 32019R1700

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1553/oj

30.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/6


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1553/2005

2005 m. rugsėjo 7 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS)

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 285 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) (2) sukuria bendrą sistemingo Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas rinkimo programą, apimančią palyginamą ir savalaikę skerspjūvio bei išilginio pjūvio informaciją apie pajamas, skurdo bei socialinės atskirties lygį ir sudėtį nacionaliniu ir Europos Sąjungos mastais.

(2)

2004 m. gegužės 1 d. naujoms valstybėms narėms įstojus į Europos Sąjungą, Reglamento (EB) Nr. 1177/2003 II priedas turi būti išplėstas, kadangi jame nurodomi pagal ES-SPGS programą reikalaujami mažiausi efektyvieji imčių dydžiai kiekvienai valstybei narei.

(3)

Be to, paaiškėjo, kad daugumai naujųjų valstybių narių ir keletui esamų valstybių narių reikėtų skirti daugiau laiko jų sistemų pritaikymui prie suderintų metodų ir sąvokų, naudojamų Bendrijos statistinių duomenų kaupimui.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1177/2003,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 iš dalies keičiamas taip:

(1)

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

2.   „Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, Čekija, Vokietija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Slovėnija, Slovakija ir Jungtinė Karalystė metinius skerspjūvio ir išilginio pjūvio duomenis gali pradėti rinkti 2005 metais.

Šis leidimas suteikiamas tik tuo atveju, jei šios valstybės narės pateikia palyginamus 2004 metų duomenis bendriems Europos Sąjungos skerspjūvio rodikliams, kuriuos Taryba priėmė iki 2003 m. sausio 1 d. atviro koordinavimo metodo kontekste ir kuriuos galima išvesti remiantis ES-SPGS priemone.“

(2)

13 straipsnyje pridedamos šios dalys:

4.   „Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, Estijai suteikiamas Bendrijos finansinis indėlis su duomenų rinkimu susijusiems darbams keturiems duomenų rinkimo metams, pradedant 2005 m..

5.   2007 m. finansavimas dar turės būti užtikrintas būsima Bendrijos programa.“

(3)

II priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2005 m. rugsėjo 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  2005 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 165, 2003 7 3, p. 1.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

MAŽIAUSI EFEKTYVIEJI IMČIŲ DYDŽIAI

 

Namų ūkiai

Apklaustini asmenys nuo 16 metų amžiaus

Skerspjūvio

Išilginio pjūvio

Skerspjūvio

Išilginio pjūvio

1

2

3

4

ES valstybės narės

Belgija

4 750

3 500

8 750

6 500

Čekija

4 750

3 500

10 000

7 500

Danija

4 250

3 250

7 250

5 500

Vokietija

8 250

6 000

14 500

10 500

Estija

3 500

2 750

7 750

5 750

Graikija

4 750

3 500

10 000

7 250

Ispanija

6 500

5 000

16 000

12 250

Prancūzija

7 250

5 500

13 500

10 250

Airija

3 750

2 750

8 000

6 000

Italija

7 250

5 500

15 500

11 750

Kipras

3 250

2 500

7 500

5 500

Latvija

3 750

2 750

7 650

5 600

Lietuva

4 000

3 000

9 000

6 750

Liuksemburgas

3 250

2 500

6 500

5 000

Vengrija

4 750

3 500

10 250

7 750

Malta

3 000

2 250

7 000

5 250

Nyderlandai

5 000

3 750

8 750

6 500

Austrija

4 500

3 250

8 750

6 250

Lenkija

6 000

4 500

15 000

11 250

Portugalija

4 500

3 250

10 500

7 500

Slovėnija

3 750

2 750

9 000

6 750

Slovakija

4 250

3 250

11 000

8 250

Suomija

4 000

3 000

6 750

5 000

Švedija

4 500

3 500

7 500

5 750

Jungtinė Karalystė

7 500

5 750

13 750

10 500

ES valstybės narės iš viso

121 000

90 750

250 150

186 850

Islandija

2 250

1 700

3 750

2 800

Norvegija

3 750

2 750

6 250

4 650

Iš viso su Islandija ir Norvegija

127 000

95 200

260 150

194 300

Pastaba: Turimas omenyje efektyvusis imties dydis, kuris yra reikalaujamas dydis, jei tyrimas būtų paremtas paprastąja atsitiktine imčių atranka (imties plano efektas „skurdo rizikos lygio“ kintamojo atžvilgiu = 1,0). Faktiški imčių dydžiai turės būti padidinti, kad imties plano efektas viršytų 1,0 ir kad būtų kompensuojamas visų rūšių atsisakymas dalyvauti tyrime. Be to, imties dydis reiškia namų ūkių, apie kuriuos ir kurių narius surinkta visa arba beveik visa reikalinga informacija, skaičių.“


Top