EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1552

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1552/2005 dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 260 - 264
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 260 - 264
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 200 - 204

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1552/oj

30.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1552/2005

2005 m. rugsėjo 7 d.

dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

2000 m. kovo 23 ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime Lisabonoje Europos Sąjunga nustatė strateginį tikslą – tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis paremta ekonomika pasaulyje, galinčia nuolatos ekonomiškai augti, kuriant daugiau ir geresnių darbo vietų bei siekiant didesnės socialinės sanglaudos.

(2)

Siekiant įgyvendinti įsipareigojimą tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis paremta ekonomika pasaulyje, piliečių užimtumas, prisitaikymo galimybės ir mobilumas yra nepaprastai svarbūs Sąjungai.

(3)

Visą gyvenimą trunkantis mokymasis yra svarbiausias faktorius ugdant ir skatinant kvalifikuotą, profesiniu požiūriu pasirengusią ir mokančią prisitaikyti darbo jėgą.

(4)

2003 m. gegužės 5 d. Tarybos išvadose dėl Europos švietimo ir profesinio mokymo vidurkio rodiklių (Gairės) (2) buvo patvirtinta ši gairė dėl visą gyvenimą trunkančio mokymosi: „Todėl iki 2010 m. dalyvavimo visą gyvenimą trunkančiame mokymesi Europos Sąjungos vidurkis turėtų būti mažiausiai 12,5 % suaugusių darbingo amžiaus gyventojų (amžiaus grupė nuo 25 iki 64 metų)“.

(5)

Lisabonos Europos Vadovų Taryba patvirtino, kad visą gyvenimą trunkantis mokymasis yra pagrindinė Europos socialinio modelio sudedamoji dalis.

(6)

2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimu 2003/578/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (3) patvirtintoje naujoje Europos užimtumo strategijoje siekiama labiau prisidėti prie Lisabonos strategijos bei įgyvendinti nuoseklias ir visapusiškas visą gyvenimą trunkančio mokymosi strategijas.

(7)

Taikant šį reglamentą reikėtų atsižvelgti į „palankių sąlygų darbo rinkoje neturinčių žmonių“ sąvoką, pateiktą valstybių narių užimtumo politikos gairėse.

(8)

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti mokymui darbo vietoje ir darbo metu, kaip dviems esminiams visą gyvenimą trunkančio mokymosi aspektams.

(9)

Palyginama statistinė informacija Bendrijos lygiu, apie profesinį mokymą įmonėse, yra labai svarbi plėtojant visą gyvenimą trunkančio mokymosi strategijas bei stebint jų įgyvendinimo pažangą.

(10)

Konkrečios Bendrijos statistikos rengimas reglamentuojamas 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (4)nustatytomis taisyklėmis.

(11)

Konfidencialių statistinių duomenų perdavimas reglamentuojamas Reglamente (EB) Nr. 322/97 ir 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamente (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (5) nustatytomis taisyklėmis.

(12)

2002 m. gegužės 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 831/2002, įgyvendinantis, dėl teisės naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (6), nustatė teisės naudotis Bendrijos institucijai pateiktais konfidencialiais duomenimis suteikimo sąlygas.

(13)

Kadangi šio reglamento tikslo – sukurti bendrų statistikos standartų, leidžiančių parengti suderintus duomenis dėl profesinio mokymo įmonėse, – valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(14)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7). Šiose priemonėse turėtų būti atsižvelgiama į valstybėse narėse turimus pajėgumus rinkti ir apdoroti duomenis.

(15)

Pagal 1989 m. birželio 19 d. Tarybos sprendimo 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiančio Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (8), 3 straipsnį buvo pasikonsultuota su Statistikos programų komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šis reglamentas sukuria Bendrijos statistikos apie profesinį mokymą įmonėse rengimo bendrą sistemą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente naudojami tokie sąvokų apibrėžimai:

1.

„Įmonė“ – tai įmonė, kaip apibrėžta 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (9).

2.

„NACE 1.1 red.“ – bendroji Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių statistinė klasifikacija, kaip nustatyta 1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3037/90 dėl statistinio Europos Bendrijos ekonominės veiklos klasifikatoriaus (10).

3 straipsnis

Rinktini duomenys

1.   Valstybės narės renka informaciją, siekdamos parengti Bendrijos statistiką, skirtą analizuoti tęstinį profesinį mokymą įmonėse šiose srityse:

a)

įmonių mokymo politika ir mokymo strategijos plėtojant jų darbo jėgos gebėjimus;

b)

tęstinio profesinio mokymo įmonėse valdymas, organizavimas ir formos;

c)

socialinių partnerių vaidmuo užtikrinant tęstinio profesinio mokymo darbo vietoje visus aspektus;

d)

galimybė dalyvauti tęstiniame profesiniame mokyme, jo aprėptis ir turinys, pirmiausia atsižvelgiant į ekonominę veiklą ir įmonės dydį;

e)

konkrečios įmonių tęstinio profesinio mokymo priemonės, siekiant pagerinti jų darbo jėgos IT įgūdžius;

f)

mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų galimybės dalyvauti tęstiniame profesiniame mokyme ir įgyti naujų įgūdžių bei mažų ir vidutinių įmonių konkretūs mokymo poreikiai;

g)

viešųjų priemonių įtaka tęstiniam profesiniam mokymui įmonėse;

h)

visų darbuotojų lygios galimybės dalyvauti tęstiniame profesiniame mokyme įmonėse visų pirma lyčių lygybės ir tam tikrų amžiaus kategorijų požiūriu;

i)

konkrečios tęstinio profesinio mokymo priemonės, skirtos palankių sąlygų darbo rinkoje neturintiems žmonėms;

j)

tęstinio profesinio mokymo priemonės, susijusios su įvairiomis darbo sutarčių rūšimis;

k)

tęstinio profesinio mokymo išlaidos: finansavimo lygmenys ir ištekliai, paskatos dalyvauti tęstiniame profesiniame mokyme ir

l)

įmonėse taikomos tęstinio profesinio mokymo vertinimo ir stebėjimo procedūros.

2.   Valstybės narės renka šiuos specifinius duomenis apie pirminį profesinį mokymą įmonėse:

a)

apie pirminio profesinio mokymo dalyvius ir

b)

apie visas išlaidas, susijusias su pirminiu profesiniu mokymu.

4 straipsnis

Statistinių duomenų aprėptis

Profesinio mokymo įmonėse statistika aprėpia bent jau visas NACE 1.1 red. C–K ir O skirsniuose apibrėžtas ekonominės veiklos rūšis.

5 straipsnis

Statistiniai vienetai

1.   Įmonė, vykdanti vieną iš 4 straipsnyje minėtų ekonominių veiklų ir turinti 10 ar daugiau darbuotojų, renkant duomenis laikoma statistiniu vienetu.

2.   Atsižvelgdamos į specifinį nacionalinį įmonių dydžio pasiskirstymą ir politikos poreikių raidą, valstybės narės savo teritorijoje gali naudoti platesnį statistinio vieneto apibrėžimą. Komisija 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka taip pat gali nuspręsti naudoti platesnį apibrėžimą, jei tai gerokai padidintų tyrimų rezultatų atitinkamose valstybėse narėse reprezentatyvumą ir kokybę.

6 straipsnis

Duomenų šaltiniai

1.   Valstybės narės gauna reikiamus duomenis atlikdamos tyrimą įmonėse arba kartu su tyrimu įmonėse naudodamos kitus šaltinius, taikydamos naštos respondentams mažinimo ir administravimo supaprastinimo principus.

2.   Valstybės narės nustato būdus, kaip įmonės teikia duomenis.

3.   Kai atliekamas tyrimas, įmonės raginamos per nustatytus terminus pateikti teisingus ir išsamius duomenis.

4.   Siekiant papildyti renkamus duomenis galima naudotis kitais šaltiniais, įskaitant administracinius duomenis, jeigu šie šaltiniai yra tinkami svarbos ir savalaikiškumo požiūriu.

7 straipsnis

Tyrimo ypatumai

1.   Šis tyrimas yra atrankinis.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad duomenys, kuriuos jos pateikia, atspindėtų statistinių vienetų gyventojų struktūrą. Tyrimas atliekamas tokiu būdu, kad rezultatus būtų galima suskirstyti Bendrijos lygiu bent į tokias kategorijas:

a)

ekonominės veiklos rūšys pagal NACE 1.1 red. ir

b)

įmonių dydis.

3.   Imties ir tikslumo reikalavimai, šiuos reikalavimus atitinkantys imties dydžiai, NACE 1.1 red. ir dydžių kategorijų, į kurias galima suskirstyti rezultatus, išsamus aprašymas nustatomi 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

8 straipsnis

Tyrimo modelis

1.   Siekiant sumažinti naštą respondentams, tyrimo modelis leidžia duomenų rinkimą pritaikyti:

a)

įmonėms, kurios vykdo mokymą ir kurios jo nevykdo ir

b)

įvairioms profesinio mokymo formoms.

2.   Konkretūs renkami duomenys, susiję su įmonėmis, kurios vykdo profesinį mokymą ir kurios jo nevykdo bei su įvairiomis profesinio mokymo formomis, nustatomi 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

9 straipsnis

Kokybės kontrolė ir ataskaitos

1.   Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti jų pateikiamų duomenų kokybę.

2.   Ne vėliau kaip per 21 mėnesį nuo kiekvieno 10 straipsnyje nurodyto ataskaitinio laikotarpio pabaigos valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) kokybės ataskaitą, kurioje pateikiama visa tuo tikslu prašoma informacija ir jai reikalingi duomenys siekiant įvertinti pateiktų duomenų kokybę. Ataskaitoje nurodomi galimi metodinių reikalavimų pažeidimai.

3.   Komisija (Eurostatas) 2 dalyje minimų ataskaitų pagrindu įvertina pateiktų duomenų kokybę, ypatingą dėmesį skirdama valstybių narių duomenų palyginamumui.

4.   Renkamų ir pateikiamų duomenų, skirtų Bendrijos statistikai apie profesinį mokymą įmonėse, kokybės reikalavimai, 2 dalyje nurodytų kokybės ataskaitų struktūra bei visos priemonės, būtinos duomenų kokybei įvertinti ar pagerinti, nustatomos 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

10 straipsnis

Ataskaitinis laikotarpis ir periodiškumas

1.   Duomenų rinkimui skirtas ataskaitinis laikotarpis yra vieneri kalendoriniai metai.

2.   14 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Komisija nustato pirmuosius ataskaitinius metus, kurių duomenys turi būti surinkti.

3.   Valstybės narės renka duomenis kas penkeri metai.

11 straipsnis

Duomenų perdavimas

1.   Valstybės narės ir Komisija pagal jų atitinkamas kompetencijos sritis sudaro sąlygas, kurios skatintų elektroninį duomenų rinkimą, elektroninį duomenų perdavimą ir automatizuotą jų tvarkymą.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) individualius duomenis apie įmones, laikydamosi galiojančių Bendrijos nuostatų dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo, kaip nustatyta Reglamentuose (EB) Nr. 322/97 ir (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90. Valstybės narės užtikrina, kad pateikti duomenys neleistų tiesiogiai identifikuoti statistinių vienetų.

3.   Valstybės narės duomenis pateikia elektroniniu būdu, laikydamosi tinkamo techninio formato ir keitimosi standarto, kurie nustatomi 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

4.   Valstybės narės pateikia išsamius ir teisingus duomenis ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo kiekvienų ataskaitinių metų pabaigos.

12 straipsnis

Pranešimas apie įgyvendinimą

1.   Iki 2010 m. spalio 20 d. ir pasikonsultavusi su Statistikos programų komitetu, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie šio reglamento įgyvendinimą. Šiame pranešime visų pirma:

a)

įvertinama Bendrijos, valstybių narių ir statistinių duomenų naudotojų gauta nauda, palyginus su našta respondentams, ir

b)

nustatomos sritys, kurias atsižvelgiant į gautus rezultatus reikėtų tobulinti bei keisti.

2.   Po pranešimo Komisija gali pasiūlyti priemones šio reglamento įgyvendinimui pagerinti.

13 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Priemonės, reikalingos įgyvendinti šį reglamentą, įskaitant priemones, padedančias atsižvelgti į ekonomikos bei technikos raidą duomenų rinkimo, perdavimo ir tvarkymo srityse, priimamos 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

14 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

15 straipsnis

Finansavimas

1.   Pirmiesiems ataskaitiniams metams, kuriems rengiami šiame reglamente numatyti statistiniai duomenys, Komisija suteikia valstybėms narėms finansinę paramą, kad padėtų padengti jų patirtas duomenų rinkimo, tvarkymo ir perdavimo išlaidas.

2.   Finansinės paramos dydis nustatomas per atitinkamą metinę biudžeto sudarymo procedūrą. Biudžeto valdymo institucija nustato galimus skirti asignavimus.

3.   Įgyvendindama šį reglamentą Komisija gali kreiptis į ekspertus ir techninės pagalbos organizacijas, kurių veikla gali būti finansuojama iš bendros šiam reglamentui numatytos finansinės struktūros. Komisija gali organizuoti ekspertų seminarus, kolokviumus ar kitokius susitikimus, galinčius padėti įgyvendinti šį reglamentą ir vykdyti atitinkamus informavimo, paskelbimo ir platinimo veiksmus.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2005 m. rugsėjo 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL C 134, 2003 6 7, p. 3.

(3)  OL L 197, 2003 8 5, p. 13.

(4)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(5)  OL L 151, 1990 6 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(6)  OL L 133, 2002 5 18, p. 7.

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(8)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(9)  OL L 76, 1993 3 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(10)  OL L 293, 1990 10 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.


Top