EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_195_R_0015_01

2005 m. liepos 18 d. Tarybos direktyva 2005/47/EB, dėl Europos Geležinkelių Bendrijos (CER) ir Europos Transporto Darbuotojų Federacijos (ETF) susitarimo dėl mobiliųjų darbuotojų, teikiančių su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas geležinkelių transporto sektoriuje, darbo sąlygų tam tikrų aspektų
Europos Transporto Darbuotojų Federacijos (ETF) ir Europos Geležinkelių Bendrijos (CER) susitarimas dėl mobiliųjų darbuotojų, teikiančių su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas, darbo sąlygų tam tikrų aspektų

OJ L 195, 27.7.2005, p. 15–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M, 16.6.2006, p. 317–323 (MT)

27.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 195/15


TARYBOS DIREKTYVA 2005/47/EB

2005 m. liepos 18 d.

dėl Europos Geležinkelių Bendrijos (CER) ir Europos Transporto Darbuotojų Federacijos (ETF) susitarimo dėl mobiliųjų darbuotojų, teikiančių su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas geležinkelių transporto sektoriuje, darbo sąlygų tam tikrų aspektų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 139 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Ši direktyva atitinka pagrindines teises ir principus, išdėstytus Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ir yra skirta užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi jos 31 straipsnio, kuriame numatyta, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias darbo sąlygas, į tai, kad būtų apribotas maksimalus darbo laikas, į dienos ir savaitės poilsį bei į kasmetines mokamas atostogas.

(2)

Socialiniai partneriai pagal Sutarties 139 straipsnio 2 dalį gali kartu prašyti, kad Bendrijos lygiu sudaryti susitarimai būtų įgyvendinami remiantis Komisijos pasiūlymu priimtu Tarybos sprendimu.

(3)

Taryba priėmė 1993 m. lapkričio 23 d. Direktyvą 93/104/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (1). Geležinkelių transportas buvo tarp tų veiklos sektorių, kurių ta direktyva nereglamentavo. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė 2000 m. birželio 22 d. Direktyvą 2000/34/EB (2), iš dalies keičiančią Direktyvą 93/104/EB, kad ji apimtų tuos sektorius ir veiklą, kuriems ji anksčiau nebuvo taikoma.

(4)

Europos Parlamentas ir Taryba priėmė 2003 m. lapkričio 4 d. Direktyvą 2003/88/EB (3) dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų, kuria buvo kodifikuota ir panaikinta Direktyva 93/104/EB.

(5)

Direktyva 2003/88/EB numato galimybę nukrypti nuo jos 3, 4, 5, 8 ir 16 straipsnių nuostatų geležinkelių transporto sektoriuje dirbančių asmenų, kurių darbas vyksta traukiniuose, atžvilgiu.

(6)

Europos geležinkelių bendrija (CER) ir Europos transporto darbuotojų federacija (ETF) Komisijai pranešė, kad jos nori pradėti derybas pagal Sutarties 139 straipsnio 1 dalį.

(7)

2004 m. sausio 27 d. šios organizacijos sudarė Susitarimą dėl mobiliųjų darbuotojų, teikiančių su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas, darbo sąlygų tam tikrų aspektų (toliau – Susitarimas).

(8)

Susitarime yra bendras prašymas Komisijai dėl Susitarimo įgyvendinimo pagal Sutarties 139 straipsnio 2 dalį Komisijos pasiūlymu priimtu Tarybos sprendimu.

(9)

Direktyva 2003/88/EB taikoma mobiliesiems darbuotojams, teikiantiems su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas, išskyrus tuos atvejus, kai šioje direktyvoje ir prie jos pridėtame Susitarime pateikiamos konkretesnės nuostatos.

(10)

Kaip apibrėžta Sutarties 249 straipsnyje, Susitarimo įgyvendinimui tinkamas dokumentas yra direktyva.

(11)

Kadangi, atsižvelgdamos į geležinkelių transporto sektoriaus vidaus rinkos sukūrimo užbaigimą ir į konkurenciją šiame sektoriuje, šios direktyvos tikslų, skirtų sveikatos apsaugai ir saugai, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą ši direktyva neviršija būtinų priemonių nurodytiems tikslams pasiekti.

(12)

Europos geležinkelių transporto sektoriaus vystymasis reikalauja atidaus esamų ir naujų dalyvių stebėjimo, kad būtų užtikrintas harmoningas vystymasis visoje Bendrijoje. Europos socialinis dialogas šioje srityje turėtų atspindėti šį vystymąsi ir kaip galima geriau į jį atsižvelgti.

(13)

Ši direktyva palieka valstybėms narėms galimybę pagal nacionalinius įstatymus ir praktiką nustatyti Susitarimo sąlygas, kurios nėra jame konkrečiai apibrėžtos, kaip yra daroma su kitomis socialinės politikos direktyvomis, naudojančiomis panašias nuostatas, jeigu naudojami Susitarimą atitinkantys apibrėžimai.

(14)

Atsižvelgdama į atstovaujamąjį susitariančiųjų šalių statusą ir kiekvieno Susitarimo straipsnio teisėtumą, Komisija, vadovaudamasi savo 1998 m. gegužės 20 d. komunikatu „Socialinio dialogo pritaikymas ir skatinimas Bendrijos lygiu“, parengė pasiūlymą dėl Direktyvos; pasirašančiosios šalys pakankamai atstovauja mobiliesiems geležinkelių transporto darbuotojams, teikiantiems su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas, kurias teikia geležinkelio bendrovės.

(15)

Komisija pagal Sutarties 137 straipsnio 2 dalį parengė pasiūlymą dėl Direktyvos, kurioje numatoma, kad socialinės srities direktyvose reikia vengti „nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, galinčius varžyti mažųjų bei vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą“.

(16)

Šia direktyva ir Susitarimu nustatomi minimalūs standartai; valstybės narės ir (arba) socialiniai partneriai turėtų įstengti išlaikyti ar įvesti palankesnes nuostatas.

(17)

Komisija Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui nusiuntė pasiūlymą dėl Direktyvos dėl susitarimo įgyvendinimo.

(18)

2005 m. gegužės 26 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl socialinių partnerių susitarimo.

(19)

Susitarimo įgyvendinimu prisidedama prie Sutarties 136 straipsnyje išdėstytų tikslų siekimo.

(20)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnio teisės aktų rengimo (4) 34 dalį valstybės narės, jų pačių ir Bendrijos interesais, yra skatinamos parengti savo lenteles, kurios kiek galima parodys direktyvos ir perkėlimo priemonių atitiktį, bei jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šios direktyvos tikslas yra įgyvendinti 2004 m. sausio 27 d. Europos geležinkelių bendrijos (CER) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą Susitarimą dėl mobiliųjų darbuotojų, teikiančių su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas, darbo sąlygų tam tikrų aspektų.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šios direktyvos.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės gali išlaikyti arba įvesti palankesnes nuostatas nei numatytos šioje direktyvoje.

2.   Šios direktyvos įgyvendinimas jokiomis aplinkybėmis nėra pakankamas pagrindas, pateisinantis bendro darbuotojų apsaugos lygio šioje direktyvoje aptariamose srityse sumažinimą. Tai nepažeidžia valstybių narių ir (arba) socialinių partnerių teisių, atsižvelgiant į besikeičiančias sąlygas, nustatyti nuo direktyvos priėmimo metu galiojančios teisės aktų, reglamentavimo ar sutarčių tvarkos besiskiriančią tvarką, su sąlyga, kad visais atvejais būtų laikomasi šioje direktyvoje numatytų minimalių reikalavimų.

3 straipsnis

Nepažeisdama Susitarimo nuostatų dėl pasirašiusiųjų šalių vykdomų vėlesnių veiksmų ir vertinimo, Komisija, pasikonsultavusi su administracija ir darbuotojais Europos lygiu, iki 2011 m. liepos 27 d. mėn. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl šios direktyvos įgyvendinimo, atsižvelgiant į geležinkelių transporto sektoriaus vystymąsi.

4 straipsnis

Valstybės narės nustato sankcijas, taikomas už nacionalinių nuostatų, priimtų dėl šios direktyvos taikymo, pažeidimus ir imasi visų reikiamų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės apie šias nuostatas Komisijai praneša iki 2008 m. liepos 27 d. mėn., o apie kiekvieną vėlesnį pakeitimą – per tinkamą laiką.

5 straipsnis

Po konsultacijų su socialiniais partneriais valstybės narės iki 2008 m. liepos 27 d. priima šiai direktyvai įgyvendinti reikalingas įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, arba užtikrina, kad iki nurodytos datos socialiniai partneriai susitarimu priims reikalingas nuostatas. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai nuostatų tekstą.

Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių, kad bet kada galėtų garantuoti, kad laikomasi šia direktyva nustatytų reikalavimų ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

6 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

7 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. BECKETT


(1)  OL L 307, 1993 12 13, p. 18. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2000/34/EB.

(2)  OL L 195, 2000 8 1, p. 41.

(3)  OL L 299, 2003 11 18, p. 9.

(4)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.


Europos Transporto Darbuotojų Federacijos (ETF) ir Europos Geležinkelių Bendrijos (CER)

SUSITARIMAS

dėl mobiliųjų darbuotojų, teikiančių su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas, darbo sąlygų tam tikrų aspektų

ATSIŽVELGDAMOS Į:

geležinkelių transporto ateitį, kurios labui reikia modernizuoti ir plėsti transeuropinio transporto eismo sistemą, ir tam reikalingos su sąveika susijusios paslaugos,

būtinybę vystyti saugų tarpvalstybinį eismą ir rūpintis mobiliųjų darbuotojų, teikiančių su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas, sveikata ir saugumu,

poreikį vengti vien tik darbo sąlygų skirtumais pagrįstos konkurencijos,

geležinkelių transporto Europos Sąjungoje vystymo svarbą,

sumanymą, kad šie tikslai bus pasiekti sukuriant bendras taisykles dėl mobiliųjų darbuotojų, teikiančių su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas, minimalių darbo sąlygų,

įsitikinimą, kad tokių darbuotojų artimiausiais metais daugės,

Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 138 straipsnį ir 139 straipsnio 2 dalį,

Direktyvą 93/104/EB (iš dalies pakeistą Direktyva 2000/34/EB), ypač į jos 14 ir 17 straipsnius,

Konvenciją dėl teisės, taikomos sutartiniams įsipareigojimams (Roma, 1980 m. birželio 19 d.),

tai, kad Sutarties 139 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Europos lygiu sudaryti susitarimai yra įgyvendinami remiantis Komisijos pasiūlymu priimtu Tarybos sprendimu po to kai pasirašiusios šalys kartu paprašo,

tai, kad pasirašiusios šalys pateikia tokį prašymą,

PASIRAŠIUSIOS ŠALYS SUSITARĖ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis Susitarimas taikomas mobiliesiems geležinkelio darbuotojams, paskirtiems teikti geležinkelio bendrovių vykdomas su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas.

Šio Susitarimo neprivalu taikyti vietiniam ir regioniniam keleivių vežimui per sieną ir krovinių gabenimui per sieną, jeigu atstumas nuo sienos trumpesnis nei 15 kilometrų, ir eismui tarp oficialių pasienio stočių, kurių sąrašas pateikiamas priede.

Susitarimo taip pat neprivalu taikyti traukiniams, kurių tarpvalstybiniai maršrutai prasideda ir baigiasi tos pačios valstybės narės infrastruktūroje ir tokiuose maršrutuose naudojamasi kitos valstybės narės infrastruktūra, joje nesustojant (todėl tai gali būti laikoma vidaus transporto veikla).

Direktyva 93/104/EB netaikoma mobiliesiems darbuotojams, teikiantiems tarpvalstybines su sąveika susijusias paslaugas, srityse, kuriose šis Susitarimas nustato konkretesnes nuostatas.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame Susitarime:

1)

„su sąveika susijusios tarpvalstybinės paslaugos“ – tarpvalstybinės paslaugos, kurioms teikti geležinkelio įmonės pagal Direktyvą 2001/14/EB privalo turėti bent du saugos sertifikatus;

2)

„mobilusis darbuotojas, teikiantis su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas“ – traukinio brigados narys, paskirtas teikti su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas ilgiau nei vienai valandai per pamainą;

3)

„darbo laikas“ – laikas, kurio metu darbuotojas yra darbo vietoje, darbdavio dispozicijoje ir vykdo veiklą ar eina pareigas pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) praktiką;

4)

„poilsio laikas“ – laikas, kuris nėra darbo laikas;

5)

„nakties laikas“ – ne trumpesnis kaip 7 valandų nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas laikotarpis, kuris bet kuriuo atveju turi apimti laiką tarp vidurnakčio ir 5 valandos ryto;

6)

„nakties pamaina“ – pamaina, trunkanti mažiausiai tris darbo valandas nakties laiku;

7)

„poilsis ne namuose“ – dienos poilsis, kai mobilusis darbuotojas neturi galimybės ilsėtis įprastoje gyvenamojoje vietoje;

8)

„mašinistas“ – darbuotojas, vairuojantis traukimo priemonę;

9)

„vairavimo trukmė“ – suplanuotos veiklos trukmė, kai mašinistas atsako už traukimo priemonės vairavimą, išskyrus laiką, skirtą traukimo priemonės paleidimui ar sustabdymui. Į šį laiką įeina suplanuotos pertraukos, kurių metu mašinistas yra atsakingas už traukimo priemonę.

3 straipsnis

Dienos poilsis namie

Dienos poilsis namie turi trukti ne mažiau kaip 12 valandų iš eilės 24 valandų laikotarpiu.

Vieną kartą per 7 dienas jis gali būti sutrumpintas ne daugiau nei iki 9 valandų. Tokiu atveju sutrumpinto poilsio ir 12 valandų skirtumas valandomis pridedamas prie artimiausio dienos poilsio namie.

Labai sutrumpintas dienos poilsis negali būti skiriamas tarp dviejų dienos poilsio laikotarpių ne namie.

4 straipsnis

Dienos poilsis ne namie

Dienos poilsis ne namie trunka ne mažiau kaip 8 valandas iš eilės 24 valandų laikotarpiu.

Po dienos poilsio ne namie turi būti dienos poilsis namie (1).

Rekomenduojama pasirūpinti mobiliųjų darbuotojų apgyvendinimo patogumo lygiu, kai ilsimasi ne namie.

5 straipsnis

Pertraukos

a)   Mašinistai

Jei mašinisto darbo laikas viršija 8 valandas, darbo dienos metu turi būti pasinaudota ne trumpesne kaip 45 minučių pertrauka.

Arba:

kai darbo laikas yra nuo 6 iki 8 valandų, ši pertrauka turi būti ne trumpesnė kaip 30 minučių ir ja turi būti pasinaudota darbo dienos metu.

Pertraukai skirtas dienos laikas ir pertraukos trukmė turi būti pakankami darbuotojui veiksmingai atgauti jėgas.

Traukiniams vėluojant, darbo dienos metu pertraukos gali būti koreguojamos.

Dalis pertraukos turėtų būti skiriama tarp trečios ir šeštos darbo valandos.

5 straipsnio a punktas netaikomas, jei yra antras mašinistas. Tokiu atveju pertraukų suteikimo sąlygos reguliuojamos nacionaliniu lygiu.

b)   Lydintysis personalas

Lydintysis personalas turi pasinaudoti ne trumpesne kaip 30 minučių pertrauka, jei darbo laikas yra ilgesnis kaip 6 valandos.

6 straipsnis

Savaitės poilsis

Mobiliajam darbuotojui, teikiančiam su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas, kas septynias dienas skiriamas nepertraukiamas 24 valandų savaitės poilsis, prie kurio pridedamas 3 straipsnyje nurodytas 12 valandų dienos poilsis.

Kiekvienais metais mobiliajam darbuotojui skiriami 104 dvidešimt keturių valandų trukmės poilsio laikotarpiai, įskaitant 52 dvidešimt keturių valandų trukmės savaitės poilsio laikotarpius.

Įskaitant:

12 dvigubų poilsio laikotarpių (48 valandos, prie kurių pridedamas dienos 12 valandų poilsis), įskaitant šeštadienį ir sekmadienį;

ir

12 dvigubų poilsio laikotarpių (48 valandos, prie kurių pridedamas dienos 12 valandų poilsis) be garantijos, kad šeštadieniai ir sekmadieniai bus įtraukti.

7 straipsnis

Vairavimo trukmė

Vairavimo trukmė, kaip ji apibūdinta 2 straipsnyje, neturi viršyti 9 valandų dienos pamainos metu ir 8 valandų nakties pamainos metu tarp dviejų dienos poilsio laikotarpių.

Maksimali vairavimo trukmė per dvi savaites negali viršyti 80 valandų.

8 straipsnis

Kontrolė

Pildomas mobiliųjų darbuotojų kiekvienos dienos darbo valandų ir poilsio laiko registras, kad būtų galima stebėti, kaip laikomasi šio Susitarimo nuostatų. Jame turi būti informacija apie realias darbo valandas. Registras įmonėje saugomas mažiausiai vienerius metus.

9 straipsnis

Nekintamumo išlyga

Šio Susitarimo įgyvendinimas nėra tinkamas pagrindas sumažinti bendrą apsaugos lygį, taikomą mobiliesiems darbuotojams, teikiantiems su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas.

10 straipsnis

Vėlesni veiksmai dėl Susitarimo

Pasirašiusios šalys stebi, kaip įgyvendinamas ir taikomas šis Susitarimas, naudodamosi geležinkelių transporto sektoriaus Sektorių dialogo komitetu, įkurtu pagal Komisijos sprendimą 98/500/EB.

11 straipsnis

Įvertinimas

Šalys šio Susitarimo nuostatas įvertina praėjus dvejiems metams po jo pasirašymo, atsižvelgdamos į pradinę patirtį vystant su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas.

12 straipsnis

Peržiūra

Šalys peržiūri pirmesnes nuostatas praėjus dvejiems metams po to, kai pasibaigia įgyvendinimo laikotarpis, nustatytas Tarybos sprendime, kuriuo įsigalioja šis Susitarimas.

Briuselis, 2004 m. sausio 27 d.

CER vardu

Giancarlo CIMOLI

Pirmininkas

Johannes LUDEWIG

Vykdantysis direktorius

Francesco FORLENZA

Žmogiškųjų išteklių direktorių grupės pirmininkas

Jean-Paul PREUMONT

Patarėjas socialiniams reikalams

ETF vardu

Norbert HANSEN

Geležinkelių skyriaus pirmininkas

Jean-Louis BRASSEUR

Geležinkelių skyriaus pirmininko pavaduotojas

Doro ZINKE

Generalinis sekretorius

Sabine TRIER

Politikos sekretorė


(1)  Šalys susitaria, kad socialinių partnerių derybos dėl antrojo poilsio iš eilės ne namie ir dėl kompensacijos už poilsį ne namie galėtų vykti atitinkamai geležinkelio įmonių arba nacionaliniu lygiu. Europos lygiu dėl iš eilės einančių poilsio ne namie laikotarpių ir kompensacijos už poilsį ne namie iš naujo bus deramasi praėjus dvejiems metams po šio susitarimo pasirašymo.

PRIEDAS

Oficialių pasienio punktų, esančių už 15 km ribos ir kuriems šis susitarimas nėra privalomas, sąrašas

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (IT)


Top