EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0497

2005/497/EB: 2005 m. liepos 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/472/EB, nustatantį konkrečius reikalavimus, reglamentuojančius Bulgarijos Respublikos kilmės žuvininkystės produktų importą (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2454) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 183, 14.7.2005, p. 88–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 211–214 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; netiesiogiai panaikino 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/497/oj

14.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/88


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 12 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/472/EB, nustatantį konkrečius reikalavimus, reglamentuojančius Bulgarijos Respublikos kilmės žuvininkystės produktų importą

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2454)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/497/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 91/493/EEB, nustatančią sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų tiekimą į rinką (1), ypač į jos 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 20 d. Komisijos sprendime 2002/472/EB, nustatančiame konkrečius reikalavimus, reglamentuojančius Bulgarijos Respublikos kilmės žuvininkystės produktų importą (2), numatyta, kad Bendrija turi patikrinti įmones ar laivus, kuriuos norima įtraukti į įmonių ir laivų, iš kurių leidžiama įvežti Bulgarijos žuvininkystės produktus, sąrašą.

(2)

Sprendime 2002/472/EB taip pat numatyta, kad Komisijos sprendimo 94/360/EB (3) nuostatos dėl fizinių patikrinimų dažnumo sumažinimo netaikomos iš Bulgarijos įvežamiems žuvininkystės produktams.

(3)

Komisijos ekspertų atlikto naujo patikrinimo rezultatai rodo, kad Bulgarija atitinka sąlygas ir gali teikti higienos garantijas, bent jau atitinkančias Bendrijoje teikiamas garantijas. Atsižvelgiant į tuos rezultatus reikėtų sumažinti fizinių tikrinimų dažnumą, įtraukti naujas įmones į sąrašą ir ateityje tą sąrašą keisti Tarybos sprendimo 95/408/EB (4) 5 straipsnyje numatyta tvarka.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2002/472/EB.

(5)

Šį sprendimą reikėtų taikyti po 45 dienų po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, numatant būtiną pereinamąjį laikotarpį.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/472/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

4 ir 5 straipsniai išbraukiami.

2)

I ir II priedai pakeičiami šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2005 m. rugpjūčio 28 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 163, 2002 6 21, p. 24.

(3)  OL L 158, 1994 6 25, p. 41. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/237/EB (OL L 80, 2002 3 23, p. 40).

(4)  OL L 243, 1995 10 11, p. 17. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33).


PRIEDAS

I PRIEDAS

SANITARINIS PAŽYMĖJIMAS

dėl eksportui į Europos bendriją skirtų žuvininkystės produktų iš Bulgarijos, išskyrus bet kokia forma pateiktus dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius ir jūros pilvakojus

Image

Image

II PRIEDAS

ĮMONIŲ IR LAIVŲ SĄRAŠAS

Patvirtinimo Nr.

Pavadinimas

Miestas Regionas

Patvirtinimo terminas

Kategorija

Pastabos

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello – Vidin District

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi – Plovdiv District

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat – Smolyan District

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad – Haskovo District

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

City of Vidin – Region of Vidin

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

City of Bourgas – Region of Bourgas

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

City of Bourgas – Region of Bourgas

 

PP

A

Kategorijos paaiškinimas

PPa

akvakultūros arba dalinius akvakultūros produktus (išaugintus produktus) perdirbanti įmonė.


Top