EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_156_R_0021_01

2005 m. kovo 14 d. Tarybos sprendimas 2005/447/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimo dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea)
Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimas dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea)

OJ L 156, 18.6.2005, p. 21–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 188–192 (MT)

18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/21


TARYBOS SPRENDIMAS 2005/447/BUSP

2005 m. kovo 14 d.

dėl Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimo dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2004 m. liepos 12 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje (1).

(2)

Minėtų bendrųjų veiksmų 11 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarimu pagal Europos Sąjungos sutarties 24 straipsnį.

(3)

2004 m. rugsėjo 13 d. gavusi Tarybos leidimą, pirmininkaujanti valstybė narė, padedama generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio, vedė derybas dėl Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimo dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea) sudarymo.

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimas dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas yra įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pasirašyti Europos Sąjungą įpareigojantį Susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 252, 2004 7 28, p. 10.


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos

SUSITARIMAS

dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea)

EUROPOS SĄJUNGA (ES)

ir

ARGENTINOS RESPUBLIKA,

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į:

tai, kad 2004 m. liepos 12 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje (1),

pakvietimą Argentinos Respublikai dalyvauti ES vadovaujamoje operacijoje,

sėkmingai baigtą pajėgų formavimo procesą ir ES operacijos vado bei ES karinio komiteto rekomendaciją susitarti dėl Argentinos Respublikos pajėgų dalyvavimo ES vadovaujamoje operacijoje,

2004 m. rugsėjo 21 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimą BiH/1/2004 (2) dėl Argentinos Respublikos prisidėjimo prie ES karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje,

2004 m. rugsėjo 29 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimą BiH/3/2004 dėl prie ES karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje prisidedančių valstybių komiteto įsteigimo (3),

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalyvavimas operacijoje

1.   Argentinos Respublika prisideda prie 2004 m. liepos 12 d. Bendrųjų veiksmų 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje ir bet kokių bendrųjų veiksmų arba sprendimų, kuriais Europos Sąjungos Taryba nusprendžia išplėsti ES karinę krizių valdymo operaciją, pagal šio Susitarimo nuostatas ir visus būtinus įgyvendinimo susitarimus.

2.   Argentinos Respublikos indėlis į ES karinę krizių valdymo operaciją nepažeidžia Europos Sąjungos autonomijos priimant sprendimus.

3.   Argentinos Respublika užtikrina, kad jos pajėgos ir personalas, dalyvaujantis ES karinėje krizių valdymo operacijoje, vykdo savo misiją pagal:

Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP ir galimus vėlesnius dalinius pakeitimus,

operacijos planą,

įgyvendinimo priemones.

4.   Į operaciją nusiųstos Argentinos Respublikos pajėgos ir jos komandiruotas personalas vykdo savo pareigas ir elgiasi atsižvelgdami išimtinai į ES karinės krizių valdymo operacijos reikmes.

5.   Argentinos Respublika laiku informuoja ES operacijos vadą apie visus jos dalyvavimo operacijoje pasikeitimus.

2 straipsnis

Pajėgų statusas

1.   ES karinėje krizių valdymo operacijoje dalyvaujančių Argentinos Respublikos pajėgų ir personalo statusą reglamentuoja Europos Sąjungos ir priimančiosios šalies sutartos nuostatos dėl pajėgų statuso, jei tokios nuostatos yra.

2.   Vadaviečių ar vadovavimo elementų, esančių už Bosnijos ir Hercegovinos ribų, pajėgų ir personalo statusą reglamentuoja susitarimai tarp konkrečių vadaviečių bei vadovavimo elementų ir Argentinos Respublikos.

3.   Nepažeidžiant 1 dalyje nurodytų nuostatų dėl pajėgų statuso, Argentinos Respublikos pajėgos ir personalas, dalyvaujantis ES karinėje krizių valdymo operacijoje, priklauso Argentinos Respublikos jurisdikcijai.

4.   Argentinos Respublika yra atsakinga už reagavimą į visas su dalyvavimu ES karinėje krizių valdymo operacijoje susijusias pretenzijas, pateikiamas jos pajėgų ir personalo ar susijusias su pajėgomis ar personalu. Argentinos Respublika yra atsakinga už bet kokio ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, pateikimą bet kuriam savo pajėgų ir personalo nariui pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.   Argentinos Respublika įsipareigoja pareikšti apie pretenzijų bet kuriai valstybei, dalyvaujančiai ES karinėje krizių valdymo operacijoje, atsisakymą ir tai padaryti pasirašydama šį Susitarimą.

6.   Europos Sąjunga įsipareigoja užtikrinti, kad valstybės narės pareikš apie pretenzijų dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo ES karinėje krizių valdymo operacijoje atsisakymą ir tai padarys pasirašydamos šį Susitarimą.

3 straipsnis

Įslaptinta informacija

1.   Argentinos Respublika imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad ES įslaptinta informacija būtų saugoma pagal Europos Sąjungos Tarybos saugumo nuostatus, pateiktus 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendime 2001/264/EB (4), ir pagal kompetentingų institucijų, įskaitant ES operacijos vadą, tolimesnius nurodymus.

2.   Jei ES ir Argentinos Respublika yra sudariusios susitarimą dėl saugumo procedūrų keičiantis įslaptinta informacija, tokio susitarimo nuostatos taikomos ES karinės krizių valdymo operacijos metu.

4 straipsnis

Vadovavimo tvarka

1.   Visos ES karinėje krizių valdymo operacijoje dalyvaujančios pajėgos ir personalas išlieka visiškai pavaldūs savo nacionalinėms valdžios institucijoms.

2.   Operacinį ir taktinį vadovavimą savo pajėgoms ir personalui ir (arba) jų kontrolę nacionalinės valdžios institucijos perduoda ES operacijos vadui. ES operacijos vadas turi teisę deleguoti savo įgaliojimus.

3.   Vykdant einamąjį vadovavimą operacijai, Argentinos Respublika turi tokias pačias teises ir pareigas, kokias turi ir dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės.

4.   ES operacijos vadas, pasikonsultavęs su Argentinos Respublika, bet kuriuo metu gali pareikalauti nutraukti Argentinos Respublikos dalyvavimą.

5.   Argentinos Respublika paskiria vyresnįjį karinį atstovą (VKA), kuris ES karinėje krizių valdymo operacijoje atstovaus jos nacionaliniam kontingentui. VKA visais klausimais, susijusiais su operacija, konsultuojasi su ES pajėgų vadu ir atsako už kasdienę kontingento drausmę.

5 straipsnis

Finansiniai aspektai

1.   Argentinos Respublika prisiima padengti visas savo dalyvavimo operacijoje išlaidas, jeigu tokios išlaidos nepatenka į bendrą finansavimą, kaip numatyta šio Susitarimo 1 straipsnio 1 dalyje minimuose teisiniuose dokumentuose, taip pat 2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendime 2004/197/BUSP, nustatančiame ES karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą (5).

2.   Valstybės (-ių), kurioje (-se) vykdoma operacija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo, netekties atveju arba jiems patyrus žalą, Argentinos Respublika, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją laikydamasi Susitarimo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų nuostatų dėl pajėgų statuso, jei tokios yra.

6 straipsnis

Susitarimai dėl šio Susitarimo įgyvendinimo

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai ir atitinkamos Argentinos Respublikos valdžios institucijos sudaro šiam Susitarimui įgyvendinti būtinus techninius ir administracinius susitarimus.

7 straipsnis

Įsipareigojimų nesilaikymas

Jei viena iš Šalių nesilaiko pirmesniuose straipsniuose nustatytų savo įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę nutraukti šį Susitarimą, pranešusi apie tai prieš vieną mėnesį.

8 straipsnis

Ginčų sprendimas

Ginčus dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys sprendžia diplomatinėmis priemonėmis.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną.

2.   Šis Susitarimas galioja visą Argentinos Respublikos dalyvavimo operacijoje laiką.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 9 d. keturiais egzemplioriais anglų kalba.

Europos Sąjungos vardu

Argentinos Respublikos vardu


(1)  OL L 252, 2004 7 28, p. 10.

(2)  OL L 324, 2004 10 27, p. 20.

(3)  OL L 325, 2004 10 28, p. 64. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu BiH/5/2004 (OL L 357, 2004 12 2, p. 39).

(4)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/194/EB (OL L 63, 2004 2 28, p. 48).

(5)  OL L 63, 2004 2 28, p. 68.

DEKLARACIJOS,

nurodytos Susitarimo 2 straipsnio 5 ir 6 dalyse

ES valstybių narių deklaracija:

„2004 m. liepos 12 d. ES Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje taikančios ES valstybės narės stengsis tiek, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisinės sistemos, kiek galima atsisakyti galimų pretenzijų Argentinos Respublikai dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba ES krizių valdymo operacijos metu naudojamam joms priklausančiam turtui padarytos žalos ar praradimo tais atvejais, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė Argentinos Respublikos personalas, vykdantis su ES krizių valdymo operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

atsirado naudojant Argentinos Respublikai priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio Argentinos Respublikos ES krizių valdymo operacijos personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“.

Argentinos Respublikos deklaracija:

„2004 m. liepos 12 d. ES Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje taikanti Argentinos Respublika stengsis tiek, kiek jai tai leidžia jos vidaus teisinė sistema, kiek galima atsisakyti galimų pretenzijų kitai ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančiai valstybei dėl savo personalo sužalojimo, mirties arba ES krizių valdymo operacijų metu naudojamam jai priklausančiam turtui padarytos žalos ar praradimo tais atvejais, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė personalas, vykdantis su ES krizių valdymo operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus,

atsirado naudojant ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio ES krizių valdymo operacijos personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“.


Top