EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_127_R_0027_01

2005 m. kovo 14 d. Tarybos sprendimas 2005/386/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea) sudarymo
Susitarimas Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea)

OJ L 127, 20.5.2005, p. 27–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 25–29 (MT)

20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/27


TARYBOS SPRENDIMAS 2005/386/BUSP

2005 m. kovo 14 d.

dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea) sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2004 m. liepos 12 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje (1).

(2)

Minėtų bendrųjų veiksmų 11 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarimu pagal Europos Sąjungos sutarties 24 straipsnį.

(3)

2004 m. rugsėjo 13 d. gavusi Tarybos leidimą, pirmininkaujanti valstybė narė, padedama generalinio sekretoriaus –vyriausiojo įgaliotinio, vedė derybas dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea).

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas yra įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pasirašyti Susitarimą, kad jis taptų privalomas Europos Sąjungai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 252, 2004 7 28, p. 10.


VERTIMAS

SUSITARIMAS

Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea)

EUROPOS SĄJUNGA (ES)

ir

NAUJOSIOS ZELANDIJOS VYRIAUSYBĖ (NAUJOJI ZELANDIJA),

(toliau – Šalys),

ATSIŽVELGDAMOS Į:

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalyvavimas operacijoje

1.   Naujoji Zelandija prisideda prie 2004 m. liepos 12 d. Bendrųjų veiksmų 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje ir bet kokių bendrųjų veiksmų arba sprendimų, kuriais Europos Sąjungos Taryba nusprendžia išplėsti ES karinę krizių valdymo operaciją, pagal šio Susitarimo nuostatas ir visus būtinus įgyvendinimo susitarimus.

2.   Naujosios Zelandijos indėlis į ES karinę krizių valdymo operaciją nepažeidžia Europos Sąjungos autonomijos priimant sprendimus.

3.   Naujoji Zelandija užtikrina, kad jos pajėgos ir personalas, dalyvaujantis ES karinėje krizių valdymo operacijoje, vykdo savo misiją pagal:

Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP ir galimus vėlesnius dalinius pakeitimus,

operacijos planą,

įgyvendinimo priemones.

4.   Į operaciją nusiųstos Naujosios Zelandijos pajėgos ir jos komandiruotas personalas vykdo savo pareigas ir elgiasi atsižvelgdami išimtinai į ES karinės krizių valdymo operacijos reikmes.

5.   Naujoji Zelandija laiku informuoja ES operacijos vadą apie visus jos dalyvavimo operacijoje pasikeitimus.

2 straipsnis

Pajėgų statusas

1.   Į ES karinę krizių valdymo operaciją nusiųstų Naujosios Zelandijos pajėgų ir personalo statusas reglamentuojamas pagal 2004 m. lapkričio 22 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1575 (2004) 12 dalies nuostatas.

2.   Vadaviečių ar vadovavimo elementų, esančių už Bosnijos ir Hercegovinos ribų, pajėgų ir personalo statusą reglamentuoja susitarimai tarp konkrečių vadaviečių bei vadovavimo elementų ir Naujosios Zelandijos.

3.   Nepažeidžiant šio straipsnio 1 dalyje nurodytų nuostatų dėl pajėgų statuso, Naujosios Zelandijos pajėgos ir personalas, dalyvaujantis ES karinėje krizių valdymo operacijoje, priklauso Naujosios Zelandijos jurisdikcijai.

4.   Naujoji Zelandija yra atsakinga už reagavimą į visas pretenzijas, pateikiamas jos pajėgų ir personalo, susijusias su jos pajėgomis ar personalu, ar susijusias su jos pajėgų ir personalo dalyvavimu ES karinėje krizių valdymo operacijoje. Naujoji Zelandija yra atsakinga už bet kokio ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, pateikimą bet kuriam savo pajėgų ir personalo nariui pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.   Naujoji Zelandija įsipareigoja pareikšti apie pretenzijų bet kuriai valstybei, dalyvaujančiai ES karinėje krizių valdymo operacijoje, atsisakymą ir tai padaryti pasirašydama šį Susitarimą.

6.   Europos Sąjunga įsipareigoja užtikrinti, kad ES valstybės narės pareikš apie pretenzijų dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo ES karinėje krizių valdymo operacijoje atsisakymą ir tai padarys pasirašydamos šį Susitarimą.

3 straipsnis

Įslaptinta informacija

1.   Naujoji Zelandija imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad ES įslaptinta informacija būtų saugoma pagal Europos Sąjungos Tarybos saugumo taisykles, pateiktas 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendime 2001/264/EB (4), ir pagal kompetentingų institucijų, įskaitant ES operacijos vadą, tolimesnius nurodymus.

2.   Jei ES ir Naujoji Zelandija yra sudariusios susitarimą dėl saugumo procedūrų keičiantis įslaptinta informacija, tokio susitarimo nuostatos taikomos ES karinės krizių valdymo operacijos metu.

4 straipsnis

Vadovavimo tvarka

1.   Visos ES karinių krizių valdymo operacijoje dalyvaujančios pajėgos ir personalas išlieka visiškai pavaldūs savo nacionalinės valdžios institucijoms.

2.   Nacionalinės valdžios institucijos perduoda operacinį ir taktinį vadovavimą ir (arba) savo pajėgų ir personalo kontrolę ES operacijos vadui. ES operacijos vadas turi teisę deleguoti savo įgaliojimus.

3.   Vykdant einamąjį vadovavimą operacijai, Naujoji Zelandija turi tokias pačias teises ir pareigas, kokias turi ir dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės.

4.   ES operacijos vadas, pasikonsultavęs su Naująja Zelandija, bet kuriuo metu gali pareikalauti nutraukti Naujosios Zelandijos dalyvavimą.

5.   Naujoji Zelandija paskiria vyresnįjį karinį atstovą (VKA), kuris ES karinėje krizių valdymo operacijoje atstovaus jos nacionaliniam kontingentui. VKA visais klausimais, susijusiais su operacija, konsultuojasi su ES pajėgų vadu ir atsako už kasdienę kontingento drausmę.

5 straipsnis

Finansiniai aspektai

1.   Naujoji Zelandija prisiima padengti visas savo dalyvavimo operacijoje išlaidas, jeigu tokios išlaidos nepatenka į bendrą finansavimą, kaip numatyta šio Susitarimo 1 straipsnio 1 dalyje minimuose teisiniuose dokumentuose, taip pat 2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendime 2004/197/BUSP, nustatančiame ES karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą (5).

2.   Valstybės (-ių), kurioje (-se) vykdoma operacija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo, netekties atveju arba jiems patyrus žalą, Naujoji Zelandija, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją laikydamasi šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalies nuostatose dėl pajėgų statuso nurodytų sąlygų.

6 straipsnis

Susitarimai dėl šio Susitarimo įgyvendinimo

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai ir atitinkamos Naujosios Zelandijos valdžios institucijos sudaro šiam Susitarimui įgyvendinti būtinus techninius ir administracinius susitarimus.

7 straipsnis

Įsipareigojimų nesilaikymas

Jei viena iš Šalių nesilaiko pirmesniuose straipsniuose nustatytų savo įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę nutraukti šį Susitarimą, pranešusi apie tai prieš vieną mėnesį.

8 straipsnis

Ginčų sprendimas

Ginčus dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys sprendžia diplomatinėmis priemonėmis.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmojo mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, pirmąją dieną.

2.   Šis Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

3.   Šis Susitarimas galioja visą Naujosios Zelandijos dalyvavimo operacijoje laiką.

Priimta Briuselyje Image keturiais egzemplioriais anglų kalba.

Europos Sąjungos vardu

Naujosios Zelandijos vardu


(1)  OL L 252, 2004 7 28, p. 10.

(2)  OL L 324, 2004 10 27, p. 20.

(3)  OL L 325, 2004 10 28, p. 64. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu BiH/5/2004 (OL L 357, 2004 12 2, p. 39).

(4)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/194/EB (OL L 63, 2004 2 28, p. 48).

(5)  OL L 63, 2004 2 28, p. 68.

DEKLARACIJOS,

nurodytos Susitarimo 2 straipsnio 5 ir 6 dalyse

ES valstybių narių deklaracija:

„2004 m. liepos 12 d. ES bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje taikančios ES valstybės narės stengsis tiek, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisinės sistemos, kiek galima abipusiškai atsisakyti galimų pretenzijų Naujajai Zelandijai dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba ES krizių valdymo operacijos metu jų naudojamam turtui padarytos žalos ar praradimo, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė Naujosios Zelandijos personalas, jam vykdant su ES krizių valdymo operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus,

arba sukėlė Naujajai Zelandijai priklausančio turto naudojimas, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio Naujosios Zelandijos ES krizių valdymo operacijos personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus“.

Naujosios Zelandijos deklaracija:

„2004 m. liepos 12 d. ES bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje taikanti Naujoji Zelandija stengsis tiek, kiek jai tai leidžia jos vidaus teisinė sistema, kiek galima abipusiškai atsisakyti galimų pretenzijų kitai ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančiai valstybei dėl savo personalo sužalojimo, mirties arba ES krizių valdymo operacijų metu jos naudojamam turtui padarytos žalos ar praradimo, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė personalas, vykdantis su ES krizių valdymo operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus,

arba sukėlė ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausančio turto naudojimas, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio ES krizių valdymo operacijos personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus“.


Top