EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0300

2005/300/EB: 2005 m. kovo 8 d. AKR ir EB Ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 2/2005, dėl AKR ir EB muitinių bendradarbiavimo komiteto darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo

OJ L 95, 14.4.2005, p. 54–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 365–366 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/300/oj

14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/54


AKR IR EB AMBASADORIŲ KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2005

2005 m. kovo 8 d.

dėl AKR ir EB muitinių bendradarbiavimo komiteto darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo

(2005/300/EB)

AKR IR EB AMBASADORIŲ KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1995 m. birželio 8 d. EKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimą Nr. 2/1995 dėl narystės AKR ir EB muitinių bendradarbiavimo komitete ir Komiteto veiklos taisyklių,

atsižvelgdamas į EKR ir EB partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), (toliau – Partnerystės susitarimas), ypač į jo V priedo 1 protokolo 37 straipsnį,

atsižvelgdamas į AKR ir EB ambasadorių komiteto darbo tvarkos taisykles, ypač į jų 15 straipsnį, kuriame nurodytas Ambasadorių komitetui padedančių komitetų, pakomitečių ir darbo grupių darbo tvarkos taisyklių nustatymas,

norėdamas užtikrinti tikslų, kuriuos AKR valstybės ir Europos bendrija nustatė Partnerystės susitarimo trečios dalies II antraštinėje dalyje, įgyvendinimą,

manydamas, kad veiksmingas AKR valstybių ir Europos bendrijos muitinių bendradarbiavimas gali padėti plėtoti AKR valstybių ir Europos bendrijos prekybą,

atsižvelgdamas į tai, kad Komiteto kompetencija nustatyta Partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo 37 ir 38 straipsniuose,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Muitinių bendradarbiavimo komitetas, įsteigtas pagal Partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo 37 straipsnį (toliau – Komitetas), susideda iš Europos bendrijos valstybių narių ekspertų bei už muitų klausimus atsakingų Komisijos pareigūnų ir AKR valstybes atstovaujančių ekspertų bei AKR valstybių regioninių grupių pareigūnų, kurie yra atsakingi už muitų klausimus. Prireikus Komitetas gali pasinaudoti reikiama ekspertų patirtimi.

2.   AKR ir EB Ministrų Tarybos sekretoriatui susitarimo Šalys praneša savo atstovų ir pirmininko pavardes.

2 straipsnis

Komiteto pareigos, apibrėžtos Partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo 37 straipsnio 1–6 dalyse ir 38 straipsnio 8–10 dalyse, yra tokios:

a)

bendradarbiauti administravimo srityje, siekiant tiksliai ir vienodai taikyti Partnerystės susitarimo 1 protokolą, ir vykdyti bet kokias kitas užduotis muitų srityje, kurios jam gali būti patikėtos;

b)

reguliariai tirti kilmės taisyklių taikymo poveikį AKR valstybėms ir teikti rekomendacijas AKR ir EB Ministrų Tarybai dėl atitinkamų priemonių;

c)

priimti sprendimus dėl nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo kilmės taisyklių, pagal Partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo 38 straipsnio 9 ir 10 dalyse nustatytas sąlygas;

d)

rengti AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimus pagal Partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo 40 straipsnį.

3 straipsnis

1.   Komiteto posėdžiai, kurių datas paprastai iki AKR ir EB ambasadorių komiteto posėdžio likus mažiausiai aštuonioms dienoms abipusiu susitarimu nustato AKR valstybių grupė ir Europos bendrija, vyksta bent du kartus per metus; prireikus gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai.

2.   Komitetas prireikus gali sudaryti ad hoc darbo grupes konkretiems klausimams nagrinėti.

3.   Komiteto posėdžius šaukia Komiteto pirmininkas. Jei nenusprendžiama kitaip, Komiteto posėdžiai yra konfidencialūs.

4 straipsnis

Komitetui pakaitomis, kas šešis mėnesius, pirmininkauja AKR valstybių grupė ir Europos bendrija:

nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. – AKR paskirtas pirmininkas,

nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. – Europos bendrijos paskirtas pirmininkas.

5 straipsnis

1.   Kiekvieno posėdžio preliminarią darbotvarkę parengia tuo metu pirmininkaujantis pirmininkas, konsultuodamasis su kitu paskirtu pirmininku, o tvirtina Komitetas kiekvieno posėdžio pradžioje.

2.   Sekretoriavimo užduotis ir kitą Komiteto veiklai būtiną darbą atlieka AKR ir EB Ministrų Tarybos sekretoriatas.

3.   Sekretoriatas Komiteto nariams išsiunčia pranešimus apie šaukiamą posėdį, darbotvarkę, numatomas patvirtinti priemones ir kitus darbo dokumentus likus bent dviem savaitėms iki posėdžio.

4.   Po kiekvieno posėdžio Sekretoriatas parengia posėdžio protokolo santrauką, kuri tvirtinama kitame Komiteto posėdyje.

6 straipsnis

Komiteto posėdžių nutarimai gali būti laikomi galiojančiais tik tuo atveju, jei posėdžiuose dalyvauja AKR valstybių grupės paskirtų atstovų dauguma ir vienas Komisijos atstovas.

7 straipsnis

1.   Komiteto sprendimai priimami AKR valstybių ir Europos bendrijos sutarimu.

2.   Jei Komitetas negali priimti sprendimo, jis perduoda klausimą AKR ir EB ambasadorių komitetui.

3.   Išskirtiniais atvejais pirmininkai gali nuspręsti priimti sprendimus taikant rašytinę procedūrą, ypač priimant sprendimus pagal Partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo 38 straipsnį.

8 straipsnis

Komitetas gali, jei, jo nuomone, tai yra tikslinga, į posėdžius, kuriuose aptariamiems klausimams reikalingos specialios žinios, pakviesti ekspertus.

Nepaisant 1 straipsnio nuostatų, bet kuri Komiteto nare nesanti AKR valstybė gali dalyvauti posėdžiuose stebėtojos teisėmis, išskyrus tuos atvejus, kai Komitetas nusprendžia surengti ribotos sudėties posėdį.

9 straipsnis

Komitetas teikia ataskaitas EKR ir EB ambasadorių komitetui.

10 straipsnis

AKR valstybės ir Europos bendrijos valstybės narės įsipareigoja, kiek tai susiję su joms aktualiais klausimais, imtis priemonių, reikalingų šiam sprendimui įgyvendinti.

11 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jį pasirašius. Jis panaikina ir pakeičia 1995 m. birželio 8 d. EKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimą Nr. 2/1995 dėl narystės AKR ir EB muitinių bendradarbiavimo komitete ir Komiteto veiklos taisyklių.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

AKR ir EB ambasadorių komiteto vardu

Pirmininkas

M. SCHOMMER


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 1.


Top