EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0299

2005/299/EB: 2005 m. kovo 8 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 3/2005, dėl AKR ir EB Ambasadorių komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo

OJ L 95, 14.4.2005, p. 51–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 362–364 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/299/oj

14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/51


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 3/2005

2005 m. kovo 8 d.

dėl AKR ir EB Ambasadorių komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo

(2005/299/EB)

AKR IR EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į AKR ir EB partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu, ypač į jo 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

AKR ir EB Ambasadorių komitetas 2001 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 2/2001 priėmė savo darbo tvarkos taisykles.

(2)

Būtini tam tikri pakeitimai siekiant atsižvelgti į naujųjų valstybių narių įstojimą į Europos Sąjungą.

(3)

2004 m. gegužės 6 d. Gaborone, Botsvanoje, vykusiame 29 AKR ir EB Ministrų Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas atitinkamai iš dalies pakeisti darbo tvarkos taisykles,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Posėdžių data ir vieta

1.   Kaip nurodyta AKR ir EB partnerystės susitarimo (toliau – AKR ir EB susitarimas) 16 straipsnio 2 dalyje, AKR ir EB Ambasadorių komitetas (toliau – Komitetas) reguliariai susitinka pirmiausia parengti AKR ir EB Ministrų Tarybos (toliau – Taryba) posėdžius ir tais atvejais, kai tai atrodo būtina, vienos iš Šalių prašymu.

2.   Komitetą sušaukia jo pirmininkas. Jo posėdžių datos nustatomos bendru Šalių susitarimu.

3.   Komitetas susitinka Europos Sąjungos Tarybos arba AKR valstybių grupės sekretoriato buveinėje. Jis gali susitikti viename iš AKR valstybių miestų, jeigu dėl to yra priimtas specialus sprendimas.

2 straipsnis

Komiteto funkcijos

1.   Pagal AKR ir EB susitarimo 16 straipsnio 2 dalį Komitetas padeda Tarybai vykdyti jos užduotis ir vykdo visus įgaliojimus, kuriuos Taryba gali jam patikėti. Šiomis sąlygomis jis kontroliuoja AKR ir EB susitarimo įgyvendinimą ir pažangą siekiant jame nustatytų tikslų.

2.   Komitetas pateikia Tarybai ataskaitas, visų pirma tų sričių, kuriose kompetencija buvo perduota.

3.   Taip pat Tarybai jis pateikia rezoliucijas, rekomendacijas arba nuomones, kurias jis laiko būtinomis ar tinkamomis.

3 straipsnis

Posėdžių darbotvarkė

1.   Laikiną kiekvieno posėdžio darbotvarkę parengia pirmininkas. Darbotvarkė išsiunčiama kitiems Komiteto nariams ne vėliau kaip aštuonias dienas prieš posėdžio pradžią.

Į laikinąją darbotvarkę įeina klausimai, dėl kurių prašymus juos įtraukti į darbotvarkę pirmininkas gavo ne vėliau kaip dešimt dienų prieš posėdžio pradžią. Į laikiną darbotvarkę yra įtraukiami tik tie klausimai, su kuriais susiję dokumentai Tarybos sekretoriatui buvo perduoti laiku, kad būtų spėjama juos nusiųsti Komiteto nariams ne vėliau kaip aštuonias dienas prieš posėdžio pradžią.

2.   Komitetas priima darbotvarkę kiekvieno posėdžio pradžioje. Skubiais atvejais AKR valstybių arba Bendrijos prašymu Komitetas gali nuspręsti įtraukti į darbotvarkę klausimus, dėl kurių nebuvo laikomasi 1 dalyje nurodytų terminų.

4 straipsnis

Svarstymai

1.   Komitetas sprendžia bendru Bendrijos ir AKR valstybių susitarimu.

2.   Komiteto svarstymai galioja tik dalyvaujant mažiausiai pusei Bendrijos valstybių narių nuolatinių atstovų, vienam Europos Bendrijų Komisijos (toliau – Komisijos) atstovui ir pusei AKR valstybių Ambasadorių komiteto narių.

3.   Visus posėdyje dalyvauti negalinčius Komiteto narius gali pakeisti atstovai. Šiuo atveju nariai apie tai praneša pirmininkui ir nurodo jiems atstovauti įgaliotą asmenį arba delegaciją. Atstovas turi visas posėdyje dalyvauti negalinčio nario teises.

4.   Komiteto narius gali lydėti patarėjai.

5.   Komiteto posėdžiuose dalyvauja Europos Investicijų Banko (toliau – Bankas) atstovas, kuomet darbotvarkėje yra su Banku susijusių klausimų.

5 straipsnis

Rašytinės procedūros, oficialūs leidiniai ir teisės aktų forma

AKR ir EB Tarybos darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnis, 9 straipsnio 3 dalis ir 14 straipsnis taikomi Komiteto priimtiems teisės aktams.

6 straipsnis

Stebėtojo teisėmis dalyvaujančios valstybės

1.   AKR ir EB susitarimą pasirašiusių valstybių atstovai, kurie Susitarimo įsigaliojimo dieną dar neužbaigė procedūrų, nurodytų jo 93 straipsnio 1 ir 2 dalyje, gali dalyvauti Komiteto posėdžiuose kaip stebėtojai. Šiuo atveju jiems gali būti leista dalyvauti Komiteto debatuose.

2.   Ta pati taisyklė taikoma AKR ir EB susitarimo 93 straipsnio 6 dalyje nurodytoms šalims.

3.   Komitetas gali leisti šalies, pateikusios paraišką prisijungti prie AKR ir EB susitarimo, atstovams Komiteto svarstymuose dalyvauti kaip stebėtojams.

7 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Jei nėra nuspręsta kitaip, Komiteto posėdžiai nėra vieši.

2.   Nepažeidžiant kitų taikomų nuostatų, Komiteto svarstymams yra taikomas profesinės paslapties laikymosi reikalavimas, išskyrus tuos atvejus, kai Komitetas nusprendžia kitaip.

8 straipsnis

Pranešimai ir posėdžių protokolai

1.   Visus pranešimus, numatytus šiose darbo tvarkos taisyklėse, Tarybos sekretoriatas perduoda AKR valstybių atstovams, AKR valstybių grupės sekretoriatui, valstybių narių nuolatiniams atstovams, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam Sekretoriatui ir Komisijai.

Jeigu tokie pranešimai yra susiję su Banku, jie taip pat siunčiami Banko prezidentui.

2.   Rašomas kiekvieno posėdžio protokolas, visų pirma pažymint Komiteto priimtus sprendimus.

Po to, kai Komitetas protokolus patvirtina, juos pasirašo Komiteto pirmininkas bei Tarybos sekretoriai ir jie saugomi Tarybos archyvuose. Posėdžio protokolo egzemplioriai siunčiami 1 dalyje išvardytiems gavėjams.

9 straipsnis

Pirmininkas

Komitetui paeiliui šešis mėnesius pirmininkauja Bendrijos paskirtas valstybės narės nuolatinis atstovas ir AKR valstybių paskirtas misijos, atstovaujančios AKR valstybei, vadovas.

10 straipsnis

Korespondencija ir dokumentai

1.   Komitetui skirta korespondencija siunčiama jos pirmininkui į Tarybos sekretoriato buveinę.

2.   Jei nėra nuspręsta kitaip, Komitetas svarsto remdamasis dokumentais, parengtais oficialiomis Šalių kalbomis.

11 straipsnis

Komitetai, pakomitečiai ir darbo grupės

1.   Komitetui padeda:

i)

Muitinių bendradarbiavimo komitetas, įkurtas AKR ir EB susitarimo V priedo 1 protokolo 37 straipsniu;

ii)

Nuolatinė jungtinė grupė dėl bananų, nurodyta AKR ir EB susitarimo V priedo 5 protokolo 3 straipsnyje;

iii)

Bendradarbiavimo prekybos srityje pakomitetis;

iv)

Pakomitetis dėl cukraus;

v)

Jungtinė darbo grupė dėl ryžių, nurodyta AKR ir EB susitarimo baigiamojo akto XXIV deklaracijos 5 dalyje;

vi)

Jungtinė darbo grupė dėl romo, nurodyta AKR ir EB susitarimo baigiamojo akto XXV deklaracijos 6 dalyje.

2.   Taryba gali įsteigti atitinkamus komitetus, pakomitečius arba darbo grupes atlikti darbui, kurį ji laiko būtinu siekiant įgyvendinti AKR ir EB susitarimo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytus tikslus.

3.   Šie komitetai, pakomitečiai ir darbo grupės pateikia Komitetui savo darbo ataskaitas.

12 straipsnis

Komitetų, pakomitečių ir darbo grupių sudėtis

1.   Išskyrus Muitinių bendradarbiavimo komitetą, 11 straipsnyje nurodytus komitetus, pakomitečius ir darbo grupes sudaro AKR ambasadoriai arba jų atstovai, Komisijos atstovai ir valstybių narių atstovai.

2.   Banko atstovas dalyvauja komiteto, pakomitečio arba darbo grupės posėdžiuose, jeigu jų darbotvarkėje yra su Banku susijusių klausimų.

3.   Šių komitetų, pakomitečių ir darbo grupių nariams vykdyti užduotis gali padėti ekspertai.

13 straipsnis

Komitetų, pakomitečių ir darbo grupių pirmininkai

1.   11 straipsnyje nurodytiems komitetams, pakomitečiams ir darbo grupėms bendrai pirmininkauja AKR valstybių vardu AKR ambasadorius ir Bendrijos vardu Komisijos atstovas arba valstybės narės atstovas.

2.   Nepažeidžiant 1 dalies, pirmininkams gali, išskirtiniais atvejais bendru susitarimu, atstovauti jų paskirti asmenys.

14 straipsnis

Komitetų, pakomitečių ir darbo grupių posėdžių tvarka

11 straipsnyje nurodyti komitetai, pakomitečiai ir darbo grupės posėdžiauja vienos iš dviejų Šalių prašymu, pasikonsultavus jų pirmininkams; išskyrus skubius atvejus, apie tokius posėdžius pranešama prieš septynias dienas.

15 straipsnis

Komitetų, pakomitečių ir darbo grupių darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnyje nurodyti komitetai, pakomitečiai ir darbo grupės gali, Komitetui sutikus, nustatyti savo darbo tvarkos taisykles.

16 straipsnis

Sekretoriatas

1.   Sekretoriato ir kitą darbą (darbotvarkių rengimą ir atitinkamų dokumentų išplatinimą), būtiną Komiteto bei 11 straipsnyje nurodytų komitetų, pakomitečių ir darbo grupių veiklai, atlieka Tarybos sekretoriatas.

2.   Po kiekvieno posėdžio sekretoriatas kuo greičiau parengia šių komitetų, pakomitečių ir darbo grupių posėdžių protokolus.

Protokolus Tarybos sekretoriatas siunčia AKR valstybių atstovams, AKR valstybių grupės sekretoriatui, valstybių narių nuolatiniams atstovams, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam Sekretoriatui ir Komisijai.

17 straipsnis

Šiuo sprendimu panaikinamas ir pakeičiamas 2001 m. sausio 30 d. AKR ir EB Ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 2/2001 dėl darbo tvarkos taisyklių priėmimo.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


Top