EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0560

2005 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

OJ L 95, 14.4.2005, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 347–354 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 183 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 183 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 80 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; panaikino 32016R0907 . Latest consolidated version: 22/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/560/oj

14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 560/2005

2005 m. balandžio 12 d.

nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60, 301 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui (1),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

JT Saugumo Taryba, veikdama pagal Jungtinių Tautų chartijos VII skyrių ir pasmerkdama karo veiksmų atnaujinimą Dramblio Kaulo Krante bei pakartotinius 2003 m. gegužės 3 d. susitarimo dėl ugnies nutraukimo pažeidimus, savo 2004 m. lapkričio 15 d. Rezoliucijoje 1572 (2004) nusprendė nustatyti Dramblio Kaulo Krantui tam tikras ribojančias priemones.

(2)

Bendrojoje pozicijoje 2004/852/BUSP yra numatytas JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1572 (2004) nustatytų priemonių įgyvendinimas, įskaitant kompetentingo Jungtinių Tautų sankcijų komiteto įvardytų asmenų, kurie kelia grėsmę taikos ir nacionalinio susitaikymo procesui Dramblio Kaulo Krante, ypač tų, kurie trukdo įgyvendinti Linas-Marcoussis ir Akros III susitarimus, visų kitų asmenų, kurie, kaip nustatyta remiantis atitinkama informacija, yra atsakingi už didelius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Dramblio Kaulo Krante, visų kitų asmenų, kurie viešai kursto neapykantą ir smurtą, ir visų asmenų, kurie, kaip nustatė Komitetas, yra pažeidę ginklų embargą, nustatytą ta pačia Rezoliucija 1572 (2004), lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą.

(3)

Šios priemonės įeina į Sutarties taikymo sritį, todėl, siekiant išvengti bet kokio konkurencijos iškraipymo, būtini Bendrijos teisės aktai toms priemonėms įgyvendinti tiek, kiek tai susiję su Bendrija. Šiame reglamente Bendrijos teritorija – tai valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijos, taikant Sutartyje nustatytas sąlygas.

(4)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

1)

„Sankcijų komitetas“ – tai Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įkurtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1572 (2004) 14 punktą;

2)

„lėšos“ – tai finansinis turtas ir bet kokios rūšies nauda, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant:

a)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigines perlaidas ir visas kitas mokėjimo priemones;

b)

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

c)

viešu ar uždaru būdu parduodamus vertybinius popierius ir skolos priemones, įskaitant akcijas ir pajus, pakvitavimus dėl vertybinių popierių, obligacijas, vekselius, varantus, skolinius įsipareigojimus ir išvestinių priemonių sutartis;

d)

palūkanas, dividendus ar kitas pajamas ar vertę, įgyjamus ar sukaupiamus iš turto;

e)

paskolą, priešpriešinio reikalavimo teisę, garantijas, įvykdymo pasižadėjimus ar kitus finansinius įsipareigojimus;

f)

akredityvus, važtaraščius, perdavimo aktus;

g)

dokumentus, patvirtinančius lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisę;

h)

visas kitas eksporto finansavimo priemones;

3)

„lėšų įšaldymas“ – bet kokio lėšų judėjimo, perdavimo, pakeitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis ar jų tvarkymo taip, kad dėl to pasikeistų jų kiekis, suma, buvimo vieta, nuosavybės teisė, valdymo teisė, pobūdis, paskirtis, ar atsirastų kiti pasikeitimai, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą, uždraudimas;

4)

„ekonominiai ištekliai“ bet kurios rūšies materialus ar nematerialus, kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti;

5)

„ekonominių išteklių įšaldymas“ – draudimas ekonominius išteklius naudoti lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą, tačiau tuo neapsiribojant.

2 straipsnis

1.   Visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams priklausančios arba jų tiesiogiai ar netiesiogiai valdomos lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi.

2.   Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams arba jų naudai.

3.   Sąmoningas ir tyčinis dalyvavimas veikloje, kurios tikslas ar poveikis yra tiesiogiai ar netiesiogiai išvengti 1 ir 2 dalyse minimų priemonių, yra draudžiamas.

3 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos, pranešusios Sankcijų komitetui apie jų ketinimą leisti naudotis minėtomis lėšomis bei ekonominiais ištekliais ir per dvi darbo dienas nuo šio pranešimo negavusios neigiamo minėto komiteto sprendimo, gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras įšaldytas lėšas arba ekonominius išteklius, arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jeigu kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

reikalingi esminėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba turto įkeitimą, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išskirtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c)

skirti išskirtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių aptarnavimą ar laikymą sumokėti.

2.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras įšaldytas lėšas ar ekonominius išteklius, arba leisti jais naudotis, nusprendusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini ypatingoms išlaidoms, jei jos apie tai pranešė Sankcijų komitetui, kuris šį sprendimą patvirtino Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1572 (2004) 14 punkto e papunktyje numatytomis sąlygomis.

4 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras įšaldytas lėšas arba ekonominius išteklius, jeigu įvykdytos šios sąlygos:

a)

lėšos arba ekonominiai ištekliai yra teismo, administracinio ar arbitražinio turto arešto, nustatyto iki 2004 m. lapkričio 15 d., arba iki tos dienos priimto teismo, administracinio ar arbitražo sprendimo objektas;

b)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami išskirtinai tokiu turto areštu garantuotiems arba tokiu sprendimu galiojančiais pripažintiems reikalavimams patenkinti laikantis tokių reikalavimų turinčių asmenų teises reglamentuojančiais taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų ribų;

c)

toks turto areštas arba sprendimas nėra naudingas I priede išvardytiems asmenims ar subjektams;

d)

turto arešto ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai;

e)

kompetentingos institucijos pranešė Sankcijų komitetui apie turto areštą arba teismo sprendimą.

5 straipsnis

Atitinkama kompetentinga institucija informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją apie visus pagal 3 ir 4 straipsnius suteiktus leidimus.

6 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a)

palūkanoms arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią šioms sąskaitoms pradėtas taikyti šis reglamentas,

jei tokios palūkanos, kitos pajamos bei mokėjimai yra įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

7 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis nekliudo finansų įstaigoms, kurios gauna trečiųjų šalių į I priede išvardytų asmenų ar subjektų sąskaitą pervedamas lėšas, pervesti pinigų sumas į įšaldytas sąskaitas, su sąlyga, kad visi tokių sąskaitų papildymai taip pat yra įšaldyti. Finansų įstaiga nedelsdama informuoja kompetentingas institucijas apie tokias operacijas.

8 straipsnis

1.   Nepažeisdami taikomų taisyklių dėl informacijos teikimo, slaptumo ir profesinės paslapties bei Sutarties 284 straipsnio nuostatų, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos:

a)

nedelsdami pateikia informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pvz., apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, II priede išvardytoms valstybių narių, kuriose jie gyvena ar yra įsikūrę, kompetentingoms institucijoms ir tiesiogiai arba per šias kompetentingas institucijas šią informaciją perduoda Komisijai;

b)

kiekvieną kartą bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis tikrinant šią informaciją.

2.   Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pranešama atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

3.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tiems tikslams, kuriems ji buvo pateikta ar gauta.

9 straipsnis

Lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, įvykdomi sąžiningai remiantis tuo, jog tokie veiksmai neprieštarauja šiam reglamentui, nenumato jokios juos vykdančio fizinio ar juridinio asmens ar subjekto, jo direktorių ar darbuotojų atsakomybės, nebent įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti dėl nerūpestingumo.

10 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai pateikia kitą turimą su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų paskelbtus sprendimus.

11 straipsnis

Komisija įgaliojama:

a)

iš dalies keisti I priedą remiantis Sankcijų komiteto sprendimu; ir

b)

iš dalies keisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

12 straipsnis

Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, kurios yra būtinos jų įgyvendinimui užtikrinti. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsiant praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus paskesnius jų pakeitimus.

13 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose orlaiviuose ir laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;

c)

visiems asmenims, esantiems Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems juridiniams asmenims, grupėms ar subjektams, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e)

visiems juridiniams asmenims, grupėms ar subjektams, vykdantiems veiklą Bendrijoje.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-C. JUNCKER


(1)  OL L 368, 2004 12 15, p. 50

(2)  2005 m. vasario 24 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


I PRIEDAS

2, 4 ir 7 straipsniuose minėtų fizinių ar juridinių asmenų arba subjektų sąrašas


II PRIEDAS

3, 4, 5, 7 ir 8 straipsniuose minėtų kompetentingų institucijų sąrašas

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČEKIJA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

tel.: (420-2) 57 04 45 01

fax: (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

tel.: (420-2) 24 18 29 87

fax: (420-2) 24 18 40 80

DANIJA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

VOKIETIJA

Dėl lėšų įšaldymo:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Dėl techninės pagalbos:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680 500

Fax: +372 6680 501

GRAIKIJA

A.

Lėšų įšaldymas

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tel.: (30) 210 333 27 86

Fax: (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 333 27 86

Φαξ: (30) 210 333 28 10

B.

Importo – eksporto apribojimai

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel.: (30) 210 328 64 01-3

Fax: (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

Φαξ: (30) 210 328 64 04

ISPANIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

PRANCŪZIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction «Politique commerciale et investissements»

Service «Investissements et propriété intellectuelle»

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

AIRIJA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tel. (353-1) 478 08 22

Fax (353-1) 408 21 65

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax (353-1) 679 88 82

ITALIJA

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

KIPRAS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tel: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tel: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tel: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tālr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

LIETUVA

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tel. +370 5 271 74 47

Faks. +370 5 262 18 26

LIUKSEMBURGAS

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

VENGRIJA

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

NYDERLANDAI

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax: (31-70) 342 79 84

Tel: (31-70) 342 89 97

AUSTRIJA

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax: (+43-1) 404 20-7399

LENKIJA

Pagrindinė valdžios institucija:

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Koordinuojanti valdžios institucija:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

PORTUGALIJA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 33 90/8

Fax: (351) 218 82 33 99

SLOVĖNIJA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

Faks (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 22 11

Faks (386-1) 431 81 64

SLOVAKIJA

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 78 11 11

Fax: (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 11 11

Fax: (421-2) 52 49 80 42

SUOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVEDIJA

3, 4 ir 5 straipsniai:

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

7 ir 8 straipsniai:

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-20) 72 70 59 77

Fax (44-20) 72 70 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-20) 76 01 46 07

Fax (44-20) 76 01 43 09

EUROPOS BENDRIJA

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63


Top