EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_029_R_0020_01

2005/76/: 2005/76/EB:
2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimas, dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Protokolo, nustatančio žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Federacinės Islamo Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, pratęsimo laikotarpiui nuo 2004 m. vasario 28 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino taikymo
Susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Protokolo, nustatančio žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Federacinės Islamo Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, pratęsimo laikotarpiui nuo 2004 m. vasario 28 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

OJ L 29, 2.2.2005, p. 20–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 79–82 (MT)

2.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/20


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. lapkričio 22 d.

dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Protokolo, nustatančio žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Federacinės Islamo Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, pratęsimo laikotarpiui nuo 2004 m. vasario 28 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino taikymo

(2005/76/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalimi,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Federacinės Islamo Respublikos susitarimo dėl žvejybos prie Komorų krantų (1) nuostatas Susitariančiosios Šalys, prieš pasibaigiant priede pateikto protokolo galiojimui, pradeda derybas siekdamos abiejų šalių sutarimu nustatyti protokolo turinį kitam laikotarpiui ir, jei reikia, iš dalies pakeisti ar papildyti priedą.

(2)

Derybų dėl protokolo pakeitimų metu abi Susitariančiosios Šalys nusprendė, kad reikėtų pratęsti šio protokolo, patvirtinto Reglamentu (EB) Nr. 1439/2001 (2), galiojimą laikotarpiui nuo 2004 m. vasario 28 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d., sudarant susitarimą pasikeičiant laiškais.

(3)

Pasikeitimas laiškais suteikia žvejybos galimybes Bendrijos žvejams nuo 2004 m. vasario 28 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. Komorų suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse.

(4)

Siekiant, kad Bendrijos žvejybos laivų veikla nebūtų pertraukta, labai svarbu, kad minėtas pratęsimas įsigaliotų kuo greičiau. Todėl reikėtų pasirašyti susitarimą pasikeičiant laiškais, su sąlyga, kad jį vėliau sudarys Taryba.

(5)

Reikėtų patvirtinti žvejybos galimybių paskirstymo tarp valstybių narių metodą pagal pratęstą protokolą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Protokolo, nustatančio žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Federacinės Islamo Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, pratęsimo laikotarpiui nuo 2004 m. vasario 28 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. pasirašymas Bendrijos vardu, atsižvelgiant į Tarybos sprendimą dėl minėto susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas yra įpareigojamas paskirti asmenis, įgaliotus Bendrijos vardu pasirašyti susitarimą pasikeičiant laiškais, atsižvelgiant į jo sudarymą.

3 straipsnis

Bendrija susitarimą pasikeičiant laiškais laikinai taiko nuo 2004 m. vasario 28 d.

4 straipsnis

Protokolo 1 straipsnyje nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip:

a)

tunų žvejybos seineriams:

Ispanija

:

18 laivų

Prancūzija

:

21 laivas

Italija

:

1 laivas;

b)

laivams, žvejojantiems dreifinėmis ūdomis:

Ispanija

:

20 laivų

Portugalija

:

5 laivai.

Jeigu šių valstybių narių paraiškos gauti licencijas neišnaudoja visų protokole nustatytų žvejybos galimybių, Komisija gali apsvarstyti bet kurios kitos valstybės narės paraiškas.

5 straipsnis

Valstybės narės, kurių laivai žvejoja pagal šį protokolą, praneša Komisijai apie kiekvienos rūšies sugavimų Komorų žvejybos zonoje kiekius pagal 2001 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 500/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 taikymo taisykles dėl Bendrijos žvejybos laivų sugavimų trečiųjų šalių vandenyse ir atviroje jūroje kontrolės (3).

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  OL L 137, 1988 6 2, p. 19.

(2)  OL L 193, 2001 7 17, p. 1.

(3)  OL L 73, 2001 3 15, p. 8.


SUSITARIMAS PASIKEIČIANT LAIŠKAIS

dėl Protokolo, nustatančio žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Federacinės Islamo Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, pratęsimo laikotarpiui nuo 2004 m. vasario 28 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

Pone,

Turiu garbės patvirtinti, kad mes pritariame šiai laikinai tvarkai dėl šiuo metu galiojančio Protokolo, nustatančio žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Federacinės Islamo Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, pratęsimo (2001 m. vasario 28 d.–2004 m. vasario 27 d.) iki tol, kol bus užbaigtos derybos dėl pakeitimų, kuriuos reikėtų padaryti Žvejybos susitarimo protokole:

1)

Nuo 2004 m. vasario 28 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. paliekama galioti per pastaruosius trejetą metų galiojusi tvarka. Finansinė Bendrijos parama pagal laikinąją tvarką bus lygi pro rata temporis sumai, numatytai dabar galiojančio protokolo 2 straipsnyje, t. y. 291 875 eurai. Ši finansinė parama turi būti sumokėta ne vėliau kaip 2004 m. gruodžio 1 d. Taip pat galioja protokolo 3 straipsnyje numatytos sumos mokėjimo tvarka.

2)

Laikinuoju laikotarpiu žvejybos licencijos bus suteikiamos laikantis dabar galiojančio protokolo 1 straipsnyje nustatytų ribų, ir už tokius pačius mokesčius ar avansus, kokie nustatyti protokolo priedo 1 punkte.

Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte patvirtinti, kad gavote šį laišką ir pritariate jo turiniui.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Europos Sąjungos Tarybos vardu

Pone,

Turiu garbės pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

„Turiu garbės patvirtinti, kad mes pritariame šiai laikinai tvarkai dėl šiuo metu galiojančio Protokolo, nustatančio žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Federacinės Islamo Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, pratęsimo (2001 m. vasario 28 d.–2004 m. vasario 27 d.) iki tol, kol bus užbaigtos derybos dėl pakeitimų, kuriuos reikėtų padaryti Žvejybos susitarimo protokole:

1)

Nuo 2004 m. vasario 28 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. paliekama galioti per pastaruosius trejetą metų galiojusi tvarka. Finansinė Bendrijos parama pagal laikinąją tvarką bus lygi pro rata temporis sumai, numatytai dabar galiojančio protokolo 2 straipsnyje, t. y. 291 875 eurai. Ši finansinė parama turi būti sumokėta ne vėliau kaip 2004 m. gruodžio 1 d. Taip pat galioja protokolo 3 straipsnyje numatytos sumos mokėjimo tvarka.

2)

Laikinuoju laikotarpiu žvejybos licencijos bus suteikiamos laikantis dabar galiojančio protokolo 1 straipsnyje nustatytų ribų, ir už tokius pačius mokesčius ar avansus, kokie nustatyti protokolo priedo 1 punkte.

Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte patvirtinti, kad gavote šį laišką ir pritariate jo turiniui.“

Turiu garbės patvirtinti, kad Komorų Sąjungos Vyriausybei priimtina tai, kas išdėstyta pirmiau, ir kad Jūsų laiškas ir šis laiškas yra susitarimas pagal Jūsų pasiūlymą.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Komorų Sąjungos Vyriausybės vardu


Top