EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0057

2005/57/EB: 2005 m. sausio 21 d. Komisijos rekomendacija, dėl skirtųjų linijų suteikimo Europos Sąjungoje (1 dalis – Didmeninių skirtųjų linijų pagrindinės tiekimo sąlygos) (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 103)

OJ L 24, 27.1.2005, p. 39–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/57/oj

27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/39


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2005 m. sausio 21 d.

dėl skirtųjų linijų suteikimo Europos Sąjungoje (1 dalis – Didmeninių skirtųjų linijų pagrindinės tiekimo sąlygos)

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 103)

(2005/57/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdana į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (1) (toliau – Pagrindų direktyva), ypač į jos 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vartotojams Bendrijoje yra būtinas konkurencingas skirtųjų linijų suteikimas ir prieiga prie greitojo duomenų perdavimo paslaugų, kad visų pirma Europos mažos ir vidutinės įmonės galėtų naudotis galimybėmis, kurias teikia greitas interneto ir elektroninės prekybos vystymasis.

(2)

Konkurencingas skirtųjų linijų suteikimas prasidėjo nuo telekomunikacijų infrastruktūros liberalizavimo 1996 m. sausio 1 d., bet daugeliu atvejų apsiribojo didelių atstumų didelio pajėgumo linijomis; skirtųjų linijų rinkos bus aptariamos kaip tai paaiškinta žemiau.

(3)

Kai kurios organizacijos, teikiančios skirtųjų linijų paslaugas, buvo įpareigotos suteikti šias paslaugas taikydamos nediskriminavimo principus pagal 1997 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 97/33/EB dėl telekomunikacijų tinklų sujungimo siekiant užtikrinti universaliąsias paslaugas ir sąveiką vadovaujantis atvirojo tinklo teikimo (ATT) nuostatomis (2) ir 1992 m. birželio 5 d. Tarybos direktyva Nr. 94/44/EEB dėl atvirojo tinklo teikimo nuostatos taikymo skirtosioms linijoms (3); nuo 2003 m. liepos 24 d. šios direktyvos buvo panaikintos pagal Pagrindų direktyvos 26 straipsnį.

(4)

Tačiau šie įpareigojimai liks galioti pagal Pagrindų direktyvos 27 straipsnį ir pagal 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (4) (Universaliųjų paslaugų direktyva). Pagal Universaliųjų paslaugų direktyvos 16 straipsnio 1 dalį ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (5) (Prieigos direktyva) 7 straipsnį buvę įpareigojimai galioja iki tol, kol vadovaujantis Pagrindų direktyvos 16 straipsniu ir Universaliųjų pareigų direktyvos 16 straipsnio 3 dalimi bus peržiūrėtos atitinkamos rinkos.

(5)

Vadovaujantis Pagrindų direktyvos 16 straipsnio 4 dalimi, jei nacionalinė reguliavimo institucija (NRI) nustato, kad atitinkamoje rinkoje nėra veiksmingos konkurencijos, ji nustato įmones, turinčias didelę įtaką, ir tokioms įmonėms nustato atitinkamus reglamentuojančio pobūdžio įpareigojimus arba, jei jie tokie įpareigojimai jau nustatyti, juos palieka ar iš dalies pakeičia. Vadovaujantis Pagrindų direktyvos 18 straipsnio 1 dalimi, jei nacionalinė reguliavimo institucija (NRI) nustato, kad atitinkamoje rinkoje nėra veiksmingos konkurencijos, ji nustato įmones, turinčias didelę įtaką, ir tokioms įmonėms nustato atitinkamus reglamentuojančio pobūdžio įpareigojimus arba, jei tokie įpareigojimai jau nustatyti, juos palieka ar iš dalies pakeičia. Pagal Prieigos direktyvos 5 straipsnio 1 dalį NRI remia ir, kai tai yra reikalinga, užtikrina pakankamą prieigą ir sujungimą ir gali tuo tikslu nustatyti įpareigojimus.

(6)

2003 m. vasario 11 d. Komisija priėmė Rekomendaciją 2003/311/EB dėl atitinkamų paslaugų ir produktų rinkų (6), kuri apibrėžia atitinkamas rinkas elektroninių ryšių sektoriuje, kurias NRI turėtų vertinti. Į šį sąrašą yra įtraukti skirtųjų linijų didmeniniai baigiamieji segmentai ir skirtųjų linijų didmeniniai jungiamieji segmentai. Paslaugų, kurioms yra skirta ši rekomendacija, tame tarpe didmeninių skirtųjų linijų ir skirtųjų linijų grandinės dalies, tiekimas yra priskiriamas šioms rinkoms.

(7)

Didmeninių skirtųjų linijų ir skirtųjų linijų grandinės dalių tiekimas yra priskirtas skirtųjų linijų didmeninei baigiamųjų segmentų rinkai ir – dėl pakankamų linijų ilgių – taip pat į skirtųjų linijų didmeninę jungiamųjų segmentų rinką, nurodytą Rekomendacijoje 2003/311/EB; NRI nuspręs, kas sudaro baigiamąjį segmentą priklausomai nuo nacionalinei rinkai būdingos tinklo topologijos.

(8)

64 kbit/s, 2Mbit/s nestruktūrizuotų ir 2 Mbit/s struktūrizuotų skirtųjų linijų teikimas yra priskiriamas prie minimalaus skirtųjų linijų paslaugos rinkinio, nurodyto Rekomendacijoje apie atitinkamas rinkas. Minimalus skirtųjų linijų rinkinys yra apibrėžtas 2003 m. liepos 24 d. Komisijos sprendime 2003/548/EB dėl Universaliųjų paslaugų direktyvos 18 straipsnyje nurodyto minimalaus skirtųjų linijų rinkinio su suderintomis charakteristikomis ir atitinkamų standartų (7).

(9)

Valstybių narių pateikta informacija atskleidžia problemas, susijusias su mažmeninių ir didmeninių skirtųjų linijų ir skirtųjų linijų grandinių dalių ilgiu ir pateikimo laiko skirtumais. Tai nepažeidžia NRI atliekamų atitinkamų rinkų priežiūros pagal Pagrindų direktyvos 16 straipsnį ir Universaliųjų paslaugų direktyvos 16 straipsnio 3 dalį.

(10)

Tais atvejais, kai pagal Prieigos direktyvos 10 straipsnį ir Universaliųjų pareigų direktyvos 18 straipsnį ir VII priedą NRI nustato nediskriminavimo įpareigojimus teikiant tam tikras skirtųjų linijų paslaugas, nediskriminavimo principas yra taikomas atitinkamiems teikiamų paslaugų aspektams, tokiems kaip užsakymas, judėjimas, pristatymas, kokybė, pataisymo laikas, pranešimai ir baudos; sutartyse dėl skirtųjų linijų paslaugos tinkamiausia yra numatyti šiuos aspektus susitarimu dėl paslaugų lygio; vietoje baudų į sutartį galėtų būti įtraukta kompensacija už sutartinių reikalavimų nevykdymą, kai tai būtų labiau tinkama atsižvelgiant į valstybės narės teisinę aplinką.

(11)

Sutartiniai pateikimo laikai ypač turėtų būti įtraukti į susitarimus dėl paslaugų lygio, tokiu būdu užtikrinant, kad tokių operatorių pateikimo laikai didmeninėms skirtosioms linijoms yra tokie patys, kaip ir tie, kurie yra teikiami jų pačių paslaugoms, o tuo pačiu ir žymiai trumpesni už mažmeninėje rinkoje matomus pateikimo laikus.

(12)

Skirtųjų linijų bendro pateikimo laikų geriausių praktikų skaičių paskelbimas padės NRI užtikrinti, kad sutartiniai pateikimo laikai, taikomi didmeninėms skirtosioms linijoms ir skirtųjų linijų grandinės dalims, ypač taikomi operatorių, kuriems nustatytas nediskriminavimo įpareigojimas, netrukdytų kitiems operatoriams, konkuruojantiems skirtųjų linijų mažmeninėje rinkoje, nuo tokių pačių pateikimo laiko savo klientams skaičių. Tokiu būdu sutartiniai didmeninių skirtųjų linijų pateikimo laikai turėtų bent jau leisti mažmeninėje rinkoje konkuruojantiems operatoriams laikytis geriausių dabartinės praktikos pateikimo laikų, kuriuos taiko paskirtieji operatoriai, teikiantys skirtąsias linijas šiose mažmeninėse rinkose. Mažmeniniai pateikimo laikai, kurie yra ilgesni nei geriausios dabartinės praktikos pateikimo laikai, galėtų sukurti kliūtis elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų vidaus rinkos vystymuisi; pagal Pagrindų direktyvos 8 straipsnio 3 dalį NRI uždavinys yra pašalinti tokias kliūtis. Geriausios dabartinės praktikos pateikimo laikai, kuriuos taiko paskirtieji operatoriai mažmeninėse rinkose, apima paskirtųjų operatorių mažmeninius pristatymo laikus; taigi, atitinkami didmeniniai pateikimo laikai būtų trumpesni.

(13)

Pagal Universaliųjų paslaugų direktyvos 18 straipsnį ir VII priedą NRI turi užtikrinti, kad būtų skelbiamas įvardintų įmonių taikomas tipinis minimalaus rinkinio skirtosios linijos pateikimo laikas; tam, kad peržiūrėtų šią rekomendaciją, Komisijai taip pat gali reikėti prieinamų duomenų apie skirtąsias linijas, kurioms nėra taikomas minimalus rinkinys.

(14)

Komisija, siekdama atsižvelgti į technologijų ir rinkų pokyčius, peržiūrės šią rekomendaciją ne vėliau, kaip 2005 gruodžio 31 d.

(15)

Ryšių komitetas pateikė savo nuomonę pagal Pagrindų direktyvos 22 straipsnio 2 dalį,

ŠIUO DOKUMENTU REKOMENDUOJA:

1.

Nustatant ar paliekant nediskriminavimo įpareigojimą pagal Prieigos direktyvos 10 straipsnį ar pagal Direktyvos Nr. 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyva) 18 straipsnį ar VII priedą operatoriams, teikiantiems skirtųjų linijų paslaugas (toliau – paskirtieji operatoriai), nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų:

a)

užtikrinti, kad į sutartis būtų įtraukti įgyvendinami susitarimai (toliau – susitarimai dėl paslaugų lygio), kurie apimtų susijusius su įvairiais teikiamos didmeninės skirtosios linijos paslaugos aspektus, tokius kaip užsakymas, judėjimas, pristatymas, kokybė, pataisymo laikas, pranešimai ir įtikinančios finansinės baudos;

b)

užtikrinti, kad sutartiniai didmeninių skirtųjų linijų pateikimo laikai šiuose susitarimuose dėl paslaugų lygio būtų kiek įmanoma trumpesni visų kategorijų linijoms. Sutartiniai pateikimo laikai didmenos lygyje turėtų bet kuriuo atveju būti trumpesni, nei geriausia dabartinė paskirtųjų operatorių pateikimo laiko praktika mažmeninėse rinkose. Paskirtųjų operatorių geriausios dabartinės praktikos pateikimo laikai 64 kbit/s, 2Mbit/s struktūrizuotų ir 34 Mbit/s nestruktūrizuotų skirtųjų linijų mažmeninėse rinkose pateikiami priede.

Metodologija, kuri buvo naudota siekiant apskaičiuoti dabartinius praktikos skaičius, pateikiamus priede, yra vertinama kaip tinkama tam, kad apimtų pripažintus skirtumus tarp tinklų struktūrų ir pristatymo procedūrų tarp skirtingų paskirtųjų operatorių skirtingose valstybėse narėse;

c)

itin užtikrinti, kad finansinės baudos, įtrauktos į sutartis, kaip numatyta a punkte, būtų taikomos tais atvejais, kai yra vėluojama pateikti linijas ir susideda iš konkrečių sumų už kiekvieną uždelsimo dieną už kiekvieną užsakytą liniją; sutartys taip pat numato, kad suma neturės būti mokama tais atvejais ir tada, kai paskirtasis operatorius pateikia įrodymus, kad vėlavimo priežastys priklauso ne nuo jo;

d)

užtikrinti, kad informacija, būtina bet kokiam šios rekomendacijos peržiūrėjimui, yra teikiama pagal Direktyvos Nr. 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 5 straipsnio 1 dalį, ir teikti šią informaciją Komisijai kaip yra numatyta Pagrindų direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje.

2.

Ši rekomendacija yra skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 21 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

(2)  OL L 199, 1997 7 26, p. 32. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/61/EB (OL L 268, 1998 10 3, p. 37).

(3)  OL L 165, 1992 6 19, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 98/80/EB (OL L 14, 1998 1 20, p. 27).

(4)  OL L 108, 2002 4 24, p. 51.

(5)  OL L 108, 2002 4 24, p. 7.

(6)  OL L 114, 2003 5 8, p. 45.

(7)  OL L 186, 2003 7 25, p. 43.


PRIEDAS

METODOLOGIJA IR DUOMENYS APIE SKIRTĄSIAS LINIJAS VALSTYBĖSE NARĖSE

Metodologija

Metodologija dėl rekomenduojamo maksimalaus sutartinio pateikimo laiko remiasi trečiąja žemiausia valstybėse narėse nustatyta verte tam, kad būtų suderinti tinklo struktūrų ir pateikimo procedūrų skirtumai skirtingose valstybėse narėse. Remiantis šia metodologija ir žemiau pateiktais duomenimis, nustatyti tokie skirtųjų linijų, teikiamų paskirtųjų operatorių, geriausios dabartinės praktikos pateikimo laikai:

1.

64 kbit/s paskirtųjų linijų: 18 kalendorinių dienų

2.

2 Mbit/s paskirtųjų nestruktūrizuotų linijų: 30 kalendorinių dienų

3.

2 Mbit/s paskirtųjų struktūrizuotų linijų: 33 kalendorinės dienos

4.

34 Mbit/s paskirtųjų nestruktūrizuotų linijų: 52 kalendorinės dienos

Duomenys apie skirtųjų linijų pateikimo laikus valstybėse narėse

Komisija gavo iš valstybių narių duomenis apie NRI nurodytų operatorių, kaip reikšmingos jėgos rinkoje pagal Direktyvos Nr. 92/44/EEB 11 straipsnio 1 dalies a punktą, skirtųjų linijų pateikimo laikus kaip atsakymus į klausimyną 2002 m. Ataskaitai apie skirtąsias linijas (1). Duomenys buvo gauti 2003 m. rugsėjį. Pranešti pateikimo laikai yra pateikiami kaip laiko terminai, skaičiuojami nuo tos datos, kai naudotojas pateikė aiškų prašymą skirtajai linijai gauti, kur 95 proc. visų tos pačios rūšies skirtųjų linijų buvo suteiktos klientams (2)  (3).

64 kbit/s skirtosios linijos

Image

2 Mbit/s nestruktūrizuotos skirtosios linijos

Image

2 Mbit/s struktūrizuotos skirtosios linijos

Image

34 Mbit/s nestruktūrizuotos skirtosios linijos

Image


(1)  2001 m. ataskaita pateikiama http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf

(2)  Žr. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 97/51/EB 2 straipsnio 3 dalį (OL L 295, 1997 10 29, p. 23).

(3)  Liuksemburgas pateikė skaičius tik už pusę 2002 m. Šiose lentelėse pateikiami skaičiai už abu pusmečius. Atitinkamais atvejais buvo atsižvelgiama į didesnį iš dviejų pateiktų skaičių kaip aukštesnė visų metų skaičių riba, siekiant gauti geriausios dabartinės praktikos skaičius.

Apie Austriją pateikti duomenys: duomenys pateikti apie mažmenines ir didmenines linijas; statistika atitinka direktyvą (95 proc. visų pateikimo laikų), duomenys apima taip pat ir užsakymus, kai turi būti įrengiama infrastruktūra; nėra atskirti duomenys apie 2 Mbit/s nestruktūrizuotas ir struktūrizuotas linijas; pavyzdys apie 34 Mbit/s and 155 Mbit/s linijas yra pernelyg mažas, kad būtų galima kalbėti apie patikimus statistinius duomenis; tam tikri atidėjimai dėl klientų, klientų užsakytų suteikimo datų pakeitimai (ne „geriausių pastangų pateikimai“) ir projektiniai užsakymai nėra įtraukti; pateikimo laikai skaičiuojami nuo to momento, kai buvo priimta pasirašyta sutartis, jei nėra sutarta dėl kitos datos (žr. atidėjimai dėl klientų).


Top