EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0118

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 118/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priedą ir nustatantis biudžetų viršutines ribas tame reglamente numatytam daliniam ar savanoriškam bendrosios išmokos schemos įgyvendinimui ir tame reglamente numatytus metinius finansinius paketus bendrosios išmokos schemai

OJ L 24, 27.1.2005, p. 15–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 149–155 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 115 - 122
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 115 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 16/04/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/118/oj

27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 118/2005

2005 m. sausio 26 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priedą ir nustatantis biudžetų viršutines ribas tame reglamente numatytam daliniam ar savanoriškam bendrosios išmokos schemos įgyvendinimui ir tame reglamente numatytus metinius finansinius paketus bendrosios išmokos schemai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 64 straipsnio 2 dalį, 70 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnio 2 dalį, 143b straipsnio 3 dalį ir 145 straipsnio i punktą,

kadangi:

(1)

Remiantis gauta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 145 straipsnio i punkte numatyta informacija, reikėtų pakeisti VIII priedo sumas valstybėms narėms, kurios pasinaudoja to reglamento 62 straipsnyje numatyta galimybe.

(2)

Reikėtų 2005 metams numatyti biudžeto viršutines ribas valstybėms narėms, įgyvendinančioms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III antraštinėje dalyje numatytą bendrosios išmokos schemą 2005 metams, dėl kiekvienos to reglamento 66–69 straipsniuose numatytos išmokos.

(3)

Reikėtų 2005 metams nustatyti biudžeto viršutines ribas valstybėms narėms, pasinaudojančioms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnyje numatyta galimybe, dėl tiesioginių išmokų, kurioms netaikoma bendrosios išmokos schema.

(4)

Reikėtų 2005 metams nustatyti biudžeto viršutines ribas valstybėms narėms, pasinaudojančioms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnyje numatytu pereinamuoju laikotarpiu, dėl tiesioginių išmokų, išvardytų to reglamento priede.

(5)

Aiškumo sumetimais reikėtų paskelbti bendrosios išmokos schemos biudžeto viršutines ribas 2005 metams, nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priedo persvarstytų viršutinių ribų atėmus to reglamento 66–70 straipsniuose numatytoms išmokoms nustatytas viršutines ribas.

(6)

Valstybėms narėms, kurios įstojo į Bendriją 2004 m., ir 2005 m. įgyvendins Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IVa antraštinėje dalyje numatytą bendrosios išmokos schemą, turėtų būti nustatyti metiniai finansiniai paketai, remiantis to reglamento 143b straipsnio 3 dalimi.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

2 straipsnis

1.   Biudžeto viršutinės ribos 2005 metams, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 64 straipsnio 2 dalyje, yra tokios, kaip nurodoma šio reglamento II ir III prieduose.

2.   Biudžeto viršutinės ribos 2005 metams, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalyje, yra tokios, kaip nurodoma šio reglamento IV priede.

3.   Biudžeto viršutinės ribos 2005 metų bendrajai išmokų schemai yra tokios, kaip nurodoma šio reglamento V priede.

4.   Metiniai finansiniai paketai 2005 metams, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143b straipsnio 3 dalyje, yra tokie, kaip nurodoma šio reglamento VI priede

3 straipsnis

Valstybės narės, pasirinkdamos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 58 straipsnyje numatytą regionavimą, praneša Komisijai apie viršutines ribas regionų lygmeniu, nustatytas iki pirmųjų bendrosios išmokos schemos taikymo metų gruodžio 31 d., iki kitų metų kovo 1 d.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2217/2004 (OL L 375, 2004 12 23, p. 1).


I PRIEDAS

„VIII PRIEDAS

41 STRAIPSNYJE NURODYTOS NACIONALINĖS VIRŠUTINĖS RIBOS

(tūkst. eurų)

 

2005

2006

2007, 2008 ir 2009

2010 ir vėliau

Belgija

411 053

530 573

530 053

530 053

Danija

943 369

996 165

996 000

996 000

Vokietija

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Graikija

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Ispanija

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Prancūzija

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Airija

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Italija

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Liuksemburgas

33 414

36 602

37 051

37 051

Nyderlandai

386 586

386 586

779 586

779 586

Austrija

613 000

614 000

712 000

712 000

Portugalija

452 000

493 000

559 000

561 000

Suomija

467 000

467 000

552 000

552 000

Švedija

637 388

650 108

729 000

729 000

Jungtinė Karalystė

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473“


II PRIEDAS

BIUDŽETO VIRŠUTINĖS RIBOS TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS, MOKĖTINOMS PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1782/2003 65–69 STRAIPSNIUS

2005 kalendoriniai metai

(tūkst. eurų)

 

Belgija

Danija

Vokietija

Italija

Austrija

Portugalija

Švedija

JK

 

Flandrija

Škotija

Priemokos už karves žindenes

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Papildomos priemokos už karves žindenes

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Specialios priemokos už galvijieną

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Skerdimo priemokos (suaugę galvijai)

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Skerdimo priemokos (veršeliai)

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Priemokos už avis ir ožkas

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Papildomos priemokos už avis ir ožkas

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Apyniai

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

69 straipsnis

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

69 straipsnis, pasėliai

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

69 straipsnis, ryžiai

 

 

 

 

 

 

150

 

 

69 straipsnis, galvijiena

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

69 straipsnis, avys ir ožkos

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


III PRIEDAS

BIUDŽETO VIRŠUTINĖS RIBOS TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS, MOKĖTINOMS PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1782/2003 70 STRAIPSNĮ

2005 kalendoriniai metai

(tūkst. eurų)

 

Belgija

Italija

Portugalija

70 straipsnio 1 dalies a punktas

Pagalba sėklų gamybai

1 397 (1)

13 321

272

70 straipsnio 1 dalies b punktas

Išmokos už lauko kultūras

 

 

1 871


(1)  Pagalba už Triticum spelta L. (100 %) ir pagalba už Linum usitatissimum L. (pluoštiniai linai) (100 %), kuriems netaikoma bendrosios išmokos schema.


IV PRIEDAS

BIUDŽETO VIRŠUTINĖS RIBOS TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS, MOKĖTINOMS PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1782/2003 71 STRAIPSNĮ

2005 kalendoriniai metai

(tūkst. eurų)

 

Graikija

Suomija

Prancūzija (1)

Malta

Nyderlandai

Slovėnija

Ispanija (1)

Išmoka už pasėlių plotą 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Išmoka už pasėlių plotą 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Konkreti regioninė pagalba už pasėlius 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Priemoka už kietuosius kviečius (291 EUR/ha) ir specialioji pagalba netradicinėms zonoms (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Pagalba už ankštinius augalus

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Pagalba už ankštinius augalus, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Pagalba už sėklas

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Priemoka už karves žindenes

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Papildoma priemoka už karves žindenes

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Speciali priemoka už galvijieną

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Skerdimo priemoka už suaugusius galvijus

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Skerdimo priemoka už veršelius

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Galvijienos sektoriaus ekstensifikacijos išmoka

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Papildomos išmokos galvijų augintojams

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Išmokos už avis ir ožkas

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Papildomos išmokos už avis ir ožkas

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Papildomi mokėjimai galvijienos gamintojams

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Išmokos bulvių krakmolo gamintojams (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Pagalba už plotą: ryžiai (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Pagalba už plotą: ryžiai (102 EUR/t) Prancūzijos užjūrio departamentuose

 

 

3 053

 

 

 

 

Parama pajamoms už sausus pašarus

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Papildomos priemokos už galvijus ir avis Egėjo salose

1 000

 

 

 

 

 

 

Pagalba už plotą: apyniai

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Atskaičiavus pagalbos sumas, atitinkančias gyvulių sektoriuje mokamas priemokas ataskaitiniais 2000–2002 metais atokiausiuose regionuose.


V PRIEDAS

BIUDŽETO VIRŠUTINĖS RIBOS BENDROSIOS IŠMOKOS SCHEMAI VALSTYBĖSE NARĖSE AR JŲ REGIONUOSE

2005 kalendoriniai metai

(tūkst. eurų)

Valstybė narė ir (arba) regionas

 

BELGIJA (3)

 

Flandrija

 

Valonija

306 318

DANIJA

909 429

VOKIETIJA (3)

 

Badenas-Viurtembergas

 

Bavarija

 

Brandenburgas ir Berlynas

 

Hesenas

 

Žemutinė Saksonija ir Bremenas

 

Meklenburgas-Pomeranija

 

Šiaurės Reinas-Vestfalija

 

Reino kraštas-Pfalcas

 

Saro kraštas

 

Saksonija

 

Saksonija-Anhaltas

 

Šlėzvigas-Holšteinas ir Hamburgas

 

Tiuringija

5 145 726

AIRIJA

1 260 142

ITALIJA

2 345 849

LIUKSEMBURGAS

33 414

AUSTRIJA

519 863

PORTUGALIJA (1)  (2)

302 562

ŠVEDIJA (3)

 

1 regionas

 

2 regionas

 

3 regionas

 

4 regionas

 

5 regionas

597 073

JUNGTINĖS KARALYSTĖ (3)

 

1 Anglijos

 

2 Anglijos

 

3 Anglijos

 

Škotija

 

Velsas

 

Šiaurės Airija

3 667 728


(1)  Atskaičiavus pagalbos sumas, atitinkančias gyvulių sektoriuje mokamas priemokas ataskaitiniais 2000–2002 metais atokiausiuose regionuose.

(2)  Atėmus 10 000 priemokų už karves žindenes ir papildomų priemokų už karves žindenes pervedimą Azorams, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 147 straipsnio 3 dalies b punkte.

(3)  Pakeisti regioninių viršutinių ribų sumomis, apie kurias pranešta pagal šio reglamento 2 straipsnį.


VI PRIEDAS

METINIAI FINANSINIAI PAKETAI BENDROSIOS IŠMOKOS SCHEMAI

2005 kalendoriniai metai

(tūkst. eurų)

Valstybė narė

 

Čekija

249 296

Estija

27 908

Vengrija

375 431

Latvija

38 995

Lietuva

104 346

Lenkija

823 166

Slovakija

106 959

Kipras

14 274


Top