EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1471

2004 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1471/2004, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 XI priedą dėl elnių šeimos gyvūnų produktų importo iš Kanados ir Jungtinių Valstijų(Tekstas svarbus EEE)

OJ L 271, 19.8.2004, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 102–104 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 207 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 207 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 29 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1471/oj

19.8.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1471/2004

2004 m. rugpjūčio 18 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 XI priedą dėl elnių šeimos gyvūnų produktų importo iš Kanados ir Jungtinių Valstijų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 23 straipsnio pirmąją dalį,

kadangi:

(1)

Kanadoje ir Jungtinėse Valstijose buvo užregistruota ūkiuose auginamų ir laukinių elnių ir briedžių susirgimo lėtine išsekimo liga atvejų. Kol kas kitur vietinių ligos atvejų nebuvo patvirtinta.

(2)

Mokslo iniciatyvinis komitetas 2003 m. kovo 6–7 d. nuomonėje rekomendavo Bendrijoje stiprinti gyvūnų ir visuomenės sveikatos apsaugą nuo pavojaus, kurią kelia Kanados ir Jungtinių Valstijų elnių šeimos gyvūnų lėtinė išsekimo liga.

(3)

Kadangi Kanados ir Jungtinių Valstijų nėra trečiųjų šalių, kurioms leidžiama į Bendriją eksportuoti ne naminius galvijus sąraše, nustatytame Tarybos sprendime 79/542/EEB dėl trečiųjų šalių ar trečiųjų šalių teritorijų, iš kurių į Bendriją leidžiama importuoti tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų šviežią mėsą, sąrašo sudarymo ir nustatančio gyvūnų ir visuomenės sveikatos bei veterinarinių sertifikatų suteikimo sąlygas (2), gyvų elnių šeimos gyvūnų eksportui į Bendriją iš šių šalių jau yra užkirstas kelias.

(4)

Tarybos direktyvoje 92/65/EEB, nustatančioje gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (3), nurodyta, kad į Bendriją gali būti importuojama tik tam tikrų nurodytų gyvūnų rūšių sėkla, kiaušialąstės ir embrionai. Elnių šeimos gyvūnų rūšys nėra įtrauktos. Todėl elnių šeimos gyvūnų sėklos, embrionų ir kiaušialąsčių importui į Bendriją kelias jau yra užkirstas.

(5)

Turėtų būti patvirtintos priemonės galimai importuojamos ūkiuose augintų ir laukinių elnių šeimos gyvūnų šviežios mėsos, mėsos produktų ir mėsos pusgaminių keliamai grėsmei visuomenės ir gyvūnų sveikatai užkirsti.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 999/2001 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 XI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 876/2004 (OL L 162, 2004 4 30, p. 52).

(2)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2004/554/EB (OL L 248, 2004 7 9, p. 1).

(3)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais direktyva 2004/68/EB (OL L 139, 2004 4 30, p. 320).


PRIEDAS

XI priedo D dalis papildoma tokiu 4 punktu:

„4.

a)

Iš Kanados ar Jungtinių Valstijų į Bendriją importuojant ūkiuose augintų elnių šeimos gyvūnų mėsą, apibrėžtą Tarybos direktyva 91/495/EEB (1), mėsos pusgaminius, apibrėžtus Tarybos direktyva 94/65/EB (2), ir mėsos produktus, apibrėžtus Tarybos direktyva 77/99/EEB (3), prie sveikatos sertifikatų pridedama šalies gamintojos kompetentingos institucijos pasirašyta deklaracija, kurios tekstas yra toks:

„Šiame produkte yra arba jis yra pagamintas vien iš elnių šeimos gyvūnų mėsos, išskyrus plaučkepenius ir nugarkaulį, kurios tyrimų lėtinei išsekimo ligai nustatyti, atliktų taikant histopatologijos, imunohistochemijos ar kitą kompetentingos institucijos pripažintą diagnostikos metodą, rezultatai buvo neigiami ir kuri nėra gyvūnų iš bandos, kurioje buvo patvirtinta ar oficialiai įtariama lėtinė išsekimo liga.“

b)

Iš Kanados ar Jungtinių Valstijų į Bendriją importuojant laukinių elnių šeimos gyvūnų mėsą, apibrėžtą Tarybos direktyva 92/45/EEB (4), mėsos pusgaminius, apibrėžtus Tarybos direktyva 94/65/EB, ir mėsos produktus, apibrėžtus Tarybos direktyva 77/99/EEB, prie sveikatos sertifikatų pridedama šalies gamintojos kompetentingos institucijos pasirašyta deklaracija, kurios tekstas yra toks:

„Šiame produkte yra arba jis yra pagamintas vien iš elnių šeimos gyvūnų mėsos, išskyrus plaučkepenius ir nugarkaulį, kurios tyrimų lėtinei išsekimo ligai nustatyti, atliktų taikant histopatologijos, imunohistochemijos ar kitą kompetentingos institucijos pripažintą diagnostikos metodą, rezultatai buvo neigiami ir kuri nėra gyvūnų iš regiono, kuriame per pastaruosius trejus metus buvo patvirtinta ar oficialiai įtariama lėtinė išsekimo liga.“


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 41.

(2)  OL L 368, 1994 12 31, p. 10.

(3)  OL L 26, 1977 1 31, p. 85.

(4)  OL L 268, 1992 9 14, p. 35.


Top