EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1340

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1340/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo I priedą

OJ L 249, 23.7.2004, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; netiesiogiai panaikino 32004R1810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1340/oj

23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1340/2004

2004 m. liepos 22 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 buvo nustatyta prekių nomenklatūra (toliau – kombinuotoji nomenklatūra), kuri yra šio reglamento I priede.

(2)

Siekiant apibrėžti 2009 pozicijoje klasifikuojamose vaisių sultyse pridėtojo cukraus kiekį, Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 kombinuotosios nomenklatūros 20 skirsnio 5 dalies a punkto papildomojoje pastaboje buvo panaudotos tam tikros vertės, nustatytos 1968 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 950/68 dėl bendrojo muitų tarifo (2). Obuolių sultims ši vertė yra 11.

(3)

2001 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1776/2001, iš dalies keičiančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo (3) I priedą, buvo įterpta 20 skirsnio 5 dalies b punkto papildomoji pastaba, pakeičianti kombinuotosios nomenklatūros 5 papildomąją pastabą. Remiantis 5 dalies b punkto papildomąja pastaba, vaisių sultys, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ir mažiau kaip 50 % masės natūralių vaisių sulčių, praranda savo pirmines 2009 pozicijoje klasifikuojamų vaisių sulčių savybes.

(4)

Sultyse esančio vaisių sulčių kiekio apskaičiavimo metodas naudojant Brikso vertę yra apibrėžtas kombinuotosios nomenklatūros 20 skirsnio 2 dalies b punkto papildomojoje pastaboje, o standartinė vertė, naudojama kombinuotosios nomenklatūros 20 skirsnio 2 dalies a punkto papildomojoje pastaboje, yra aprašyta kombinuotosios nomenklatūros 2009 pozicijos aiškinamajame rašte (4).

(5)

Įsigaliojus Reglamentui (EB) Nr. 1776/2001 ir 2009 pozicijos aiškinamajam raštui, pasirodė, kad kai kurios koncentruotos obuolių sultys, kurių Brikso vertė mažesnė kaip 67, buvo neįtrauktos į 2009 poziciją remiantis 5 pastaba ir pagal 2009 pozicijos aiškinamąjį raštą apskaičiuotu obuolių sulčių kiekiu, nors tos sultys buvo natūralios obuolių sultys, į kurias nepridėta cukraus ir iš kurių buvo pašalintas vanduo koncentratui gauti.

(6)

Be to, moksliniais tyrimais nustatyta, kad 1968 m. obuolių sultims įvedus standartinę vertę 11, buvo išvestos naujos obuolių rūšys, kurios naudotos obuolių sulčių koncentratui gaminti. Iš šių naujų pakankamai didelį rūgštingumą turinčių rūšių pagamintos nekoncentruotos obuolių sultys gali pasiekti vidutinę Brikso vertę 13. Todėl 1968 m. nustatytą vertę 11 reikėtų padidinti iki 13 tam, kad kai kurios iš naujų rūšių pagamintos natūralių obuolių sultys nebūtų pašalintos iš 2009 pozicijos.

(7)

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede esančios kombinuotosios nomenklatūros 20 skirsnio 5 dalies a punkto papildomoji pastaba turėtų būti atitinkamai pakeista išbraukiant įrašą „— obuolių sultys: 11“ ir jį perkeliant prie įrašo „— kitos vaisių arba daržovių sultys, įskaitant sulčių mišinius: 13“.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede esančios kombinuotosios nomenklatūros 20 skirsnio 5 dalies a punkto papildomosios pastabos antroji įtrauka „— obuolių sultys: 11“ yra išbraukiama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Frederik BOLKESTEIN

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2344/2003 (OL L 346, 2003 12 31, p. 38).

(2)  OL L 172, 1968 7 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3529/87 (OL L 336, 1987 11 26, p. 3).

(3)  OL L 240, 2001 9 8, p. 3.

(4)  OL C 256, 2002 10 23, p. 84.


Top