EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0011(01)

2004/525/EB:2004 m. birželio 3 d. Europos centrinio banko sprendimas, dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo (ECB/2004/11)

OJ L 230, 30.6.2004, p. 56–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 10–14 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 263 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 263 - 267
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 78 - 82

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; panaikino 32016D0003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/525/oj

30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/56


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2004 m. birželio 3 d.

dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo

(ECB/2004/11)

(2004/525/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 12.3 straipsnį ir 36.1 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko (ECB) bendrosios tarybos įnašą vadovaujantis Statuto 47.2 straipsnio penkta įtrauka,

atsižvelgdama į ECB personalo komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 (toliau – OLAF reglamentas) nustato, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) EB sutartimi ir Euratomo sutartimi arba jomis remiantis įsteigtose institucijose, įstaigose, tarnybose ir organizacijose pradeda ir atlieka administracinius sukčiavimo tyrimus (toliau – vidaus tyrimai), kuriais siekiama kovoti su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla. Vadovaujantis OLAF reglamentu, vidaus tyrimai gali būti susiję su svarbiais su profesinių pareigų atlikimu susijusiais atvejais, kurie gali būti laikomi tokių institucijų, įstaigų, tarnybų ir organizacijų personalo narių pareigų nevykdymu, galinčiu užtraukti drausminę arba atitinkamais atvejais baudžiamąją atsakomybę, arba atvejais, susijusiais su institucijų ir įstaigų narių, tarnybų ir organizacijų vadovų arba institucijų, įstaigų, tarnybų ir organizacijų personalo narių, kuriems netaikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (toliau – Tarnybos nuostatai), lygiaverčiu pareigų nevykdymu.

(2)

ECB atveju tokias profesines pareigas ir įsipareigojimus, ypač įsipareigojimus, susijusius su profesiniu elgesiu ir profesine paslaptimi, nustato: a) Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygos; ir b) Europos centrinio banko personalo taisyklės; ir c) Įdarbinimo sąlygų dėl trumpalaikio įdarbinimo sąlygų I priedas; d) Europos centrinio banko trumpalaikio įdarbinimo taisykles; ir papildomi nurodymai pateikiami e) Europos centrinio banko elgesio kodekse (2); ir f) Valdančiosios tarybos narių elgesio kodekse (3) (toliau bendrai – ECB įdarbinimo sąlygos).

(3)

OLAF reglamento 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ir bet kokia kita neteisėta veikla atžvilgiu Tarnyba „atlieka administracinius tyrimus institucijose, įstaigose, tarnybose ir organizacijose“; o 4 straipsnio 6 dalis – kad kiekviena institucija, įstaiga, tarnyba ir organizacija turi priimti sprendimą, kuriame „turi būti visų pirma nustatytos taisyklės, reglamentuojančios: a) institucijų ir įstaigų narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų bei tarnybų ir organizacijų vadovų, pareigūnų ir tarnautojų pareigą bendradarbiauti su Tarnybos tarnautojais ir teikti jiems informaciją; b) tvarką, kurios turi laikytis Tarnybos darbuotojai, atlikdami vidaus tyrimus ir asmenų, susijusių su vidaus tyrimu, teisių garantijas“. Pagal Bendrijos precedentų teisę Tarnyba gali pradėti tyrimą tik remdamasi pakankamai svarbiais įtarimais (4).

(4)

OLAF reglamentas nustato (4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa), kad vidaus tyrimai turėtų būti atliekami laikantis Sutartyse nustatytų taisyklių, visų pirma remiantis Protokolu dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų, ir deramai atsižvelgiant į Tarnybos nuostatus. Tarnybos vidaus tyrimams taip pat taikoma Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalis ir kiti valstybėms narėms bendri Teisingumo Teismo pripažinti principai ir pagrindinės teisės, tokios, kaip, pavyzdžiui, teisinės konsultacijos konfidencialumas (legal privilege).

(5)

Vidaus tyrimai atliekami laikantis OLAF reglamente ir kiekvienos institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos priimtuose reglamentą įgyvendinančiuose sprendimuose nustatytos tvarkos. Priimdamas šį įgyvendinantį sprendimą ECB privalo pateisinti bet kokius vidaus tyrimų, kurie įtakoja Sutarties 105 ir 106 straipsniais Europos centriniam bankui patikėtas specialias užduotis ir pareigas, apribojimus. Viena vertus, tokie apribojimai turėtų užtikrinti tam tikrai ECB informacijai būtiną konfidencialumą ir, kita vertus, įgyvendinti teisės aktų leidėjo ketinimą sustiprinti kovą su sukčiavimu. Išskyrus šių specialių užduočių ir pareigų atžvilgiu, ECB turėtų būti laikomas, taip pat šio sprendimo tikslu, į kitas Bendrijos institucijas ir įstaigas panašiu viešuoju subjektu.

(6)

Ypatingais atvejais kai kurios ECB jo uždavinių vykdymo tikslu turimos konfidencialios informacijos plitimas už ECB galėtų rimtai pakenkti ECB veiklai. Tokiais atvejais Vykdomoji valdyba priima sprendimą dėl leidimo Tarnybai susipažinti su informacija arba informacijos Tarnybai perdavimo. Su informacija, kuri yra senesnė negu vienerių metų, srityse, tokiose kaip pinigų politikos sprendimai arba su užsienio atsargų valdymu susijusios operacijos ir intervencija į užsienio valiutos rinkas, susipažinti leidžiama. Apribojimams kitose srityse, tokiose kaip iš prudencinės priežiūros įstaigų gauti duomenys apie finansų sistemos ar individualių kredito įstaigų stabilumą ir informacija apie dabartinių ir būsimų eurų banknotų apsaugos požymius ir technines specifikacijas, laikina riba netaikoma. Nors tokia informacija, kurios plitimas už ECB galėtų rimtai pakenkti ECB veiklai, šiuo sprendimu yra apribota konkrečiomis veiklos sritimis, būtina numatyti galimybę pritaikyti ši sprendimą bet kokiems nenumatytiems pokyčiams, siekiant užtikrinti, kad ECB toliau vykdytų Sutartimi jam pavestus uždavinius.

(7)

Šis sprendimas atsižvelgia į tą faktą, kad ECB Valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos nariai, kurie nėra taip pat ECB Vykdomosios valdybos nariai, be savo ECBS funkcijų taip pat atlieka nacionalines funkcijas. Tokių nacionalinių funkcijų atlikimą reglamentuoja nacionalinė teisė, ir tai nepriklauso Tarnybos vidaus tyrimų sričiai. Todėl šis sprendimas tokiems asmenims taikomas tik jų kaip ECB sprendimus priimančių organų narių profesinei veiklai. Šis sprendimas buvo parengtas naudojantis iš Bendrosios tarybos narių gautais įnašais tiek, kiek tokius narius Tarnybos vidaus tyrimai gali paveikti.

(8)

Statuto 38.1 straipsnis nustato, kad ECB sprendimus priimančių organų nariai ir personalas, netgi nustoję eiti savo pareigas, privalo neatskleisti informacijos, kuriai taikomi profesinės paslapties reikalavimai. Vadovaujantis OLAF reglamento 8 straipsniu, Tarnybai ir jos darbuotojams taikomi tokie patys konfidencialumo ir profesinės paslapties reikalavimai, kaip ir pagal Statutą ir ECB įdarbinimo sąlygas ECB personalui taikomi reikalavimai.

(9)

Vadovaujantis OLAF reglamento 6 straipsnio 6 dalimi, nacionalinės kompetentingos institucijos, laikydamosi nacionalinių nuostatų, teikia paramą Tarnybai jai atliekant ECB tyrimus. Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybė ir ECB yra 1998 m. rugsėjo 18 d. Susitarimo dėl būstinės (5), kuris ECB atžvilgiu įgyvendina Protokolą dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų ir apima nuostatas dėl ECB patalpų, archyvų, komunikatų neliečiamybės ir dėl ECB Vykdomosios valdybos narių diplomatinių privilegijų ir imunitetų, signatarės.

(10)

Pagal OLAF reglamento 14 straipsnį, kiekvienas Europos Bendrijų pareigūnas ar kitas tarnautojas, laikydamasis Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, gali pateikti Tarnybos direktoriui skundą dėl jam pakenkusių veiksmų, padarytų Tarnybai atliekant vidaus tyrimą. Pagal analogiją ta pati tvarka turėtų būti taikoma ECB darbuotojų ar ECB sprendimus priimančio organo narių Tarnybos direktoriui pateiktiems skundams, o dėl tokių skundų priimamiems sprendimams turėtų būti taikomas Tarnybos nuostatų 91 straipsnis,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis sprendimas taikomas:

ECB Valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos nariams, su jų šių ECB sprendimus priimančių organų narių funkcija susijusiais klausimais,

ECB Vykdomosios valdybos nariams,

nacionalinių centrinių bankų valdymo organų nariams ar bet kuriems personalo nariams, kurie dalyvauja ECB Valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos posėdžiuose kaip pakaitiniai asmenys ir (arba) kaip lydintys asmenys, su šia funkcija susijusiais klausimais,

(toliau bendrai – sprendimus priimančių organų dalyviai), ir:

nuolatiniams ar laikiniems ECB personalo nariams, kuriems taikomos ECB įdarbinimo sąlygos,

asmenims, dirbantiems Europos centriniam bankui ne darbo sutarties pagrindu, su jų darbu ECB susijusiais klausimais,

(toliau bendrai – ECB darbuotojai).

2 straipsnis

Pareiga bendradarbiauti su Tarnyba

Sprendimus priimančių organų dalyviai ir ECB darbuotojai visokeriopai bendradarbiauja su vidaus tyrimus atliekančiais Tarnybos atstovais ir teikia bet kokią tyrimui reikalingą pagalbą, nepažeisdami Sutarties, Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų ir Statuto atitinkamų nuostatų, ir atsižvelgdami į OLAF reglamente nustatytą tvarką ir šiame sprendime nustatytas taisykles.

3 straipsnis

Pareiga perduoti bet kokią informaciją apie neteisėtą veiklą

1.   ECB darbuotojai, sužinoję apie įrodymus, kurie leidžia įtarti, kad yra galimų Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos atvejų arba apie tokiems finansiniams interesams kenkiančius svarbius atvejus, susijusius su profesinių pareigų atlikimu, kurie gali būti laikomi ECB darbuotojo ar sprendimus priimančių organų dalyvio pareigų nevykdymu, galinčiu užtraukti drausminę arba atitinkamais atvejais baudžiamąją atsakomybę, nedelsdami perduoda tokius įrodymus Vidaus audito direktoriui, jų veiklos srities vyresniajam vadovui arba už jų veiklos sritį pirmiausiai atsakingam Vykdomosios valdybos nariui. Pastarieji asmenys nedelsdami perduoda įrodymus Sekretoriato ir kalbos paslaugų generaliniam direktoriui. ECB darbuotojai jokiu būdu negali būti diskriminuojami ar su jais negali būti šališkai elgiamasi dėl to, kad jie pranešė šiame straipsnyje nurodytą informaciją.

2.   Sprendimus priimančių organų dalyviai, sužinoję apie 1 dalyje nurodytus įrodymus, informuoja Sekretoriato ir kalbos paslaugų generalinį direktorių arba ECB pirmininką.

3.   Kai Sekretoriato ir kalbos paslaugų generalinis direktorius arba atitinkamais atvejais ECB pirmininkas gauna įrodymus pagal 1 ar 2 dalį, jis, atsižvelgdamas į šio sprendimo 4 straipsnį, nedelsdamas perduoda juos Tarnybai ir informuoja Vidaus audito direktoratą ir atitinkamais atvejais ECB pirmininką.

4.   Jei ECB darbuotojas arba sprendimus priimančių organų dalyvis turi konkrečių įrodymų, kurie patvirtina įtarimą, kad yra 1 dalyje apibrėžtų sukčiavimo, korupcijos ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos atvejų, ir tuo pačiu metu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad ankstesnėse dalyse nustatyta tvarka sutrukdytų tuo konkrečiu atveju tinkamai pranešti apie tokius įrodymus Tarnybai, jis gali tiesiogiai pranešti Tarnybai, jam netaikant 4 straipsnio.

4 straipsnis

Bendradarbiavimas su Tarnyba jautrios informacijos atžvilgiu

1.   Ypatingais atvejais, kai tam tikros informacijos plitimas už ECB galėtų rimtai pakenkti ECB veiklai, sprendimą dėl to, ar leisti Tarnybai susipažinti su tokia informacija arba ar perduoti jai tokią informaciją, priima Vykdomoji valdyba. Tai taikoma informacijai apie pinigų politikos sprendimus arba su užsienio atsargų valdymu susijusias operacijas ir intervenciją į užsienio valiutos rinkas, jei tokia informacija yra ne daugiau kaip vienerių metų senumo, Europos centrinio banko iš prudencinės priežiūros įstaigų gautiems duomenims apie finansų sistemos ar individualių kredito įstaigų stabilumą arba informacijai apie eurų banknotų apsaugos požymius ir technines specifikacijas.

2.   Bet koks toks Vykdomosios valdybos sprendimas atsižvelgia į visus susijusius aspektus, tokius kaip Tarnybos tyrimo tikslais reikalaujamos informacijos jautrumo laipsnis, jos svarba tyrimui ir Tarnybos, ECB darbuotojo ar sprendimus priimančių organų dalyvio ECB pirmininkui pateikto įtarimo svarbumas, ir ECB būsimai veiklai keliamos rizikos laipsnis. Jei susipažinti neleidžiama, sprendime nurodomi jo motyvai. Vykdomoji valdyba gali nuspręsti leisti Tarnybai susipažinti su Europos centrinio banko iš prudencinės priežiūros įstaigų gaunamais duomenimis apie finansų sistemos ar individualių kredito įstaigų stabilumą, nebent atitinkama prudencinės priežiūros įstaiga mano, kad tokios informacijos atskleidimas sukels pavojų finansų sistemos ar individualios kredito įstaigos stabilumui.

3.   Labai ypatingais atvejais, susijusiais su informacija, kuri yra susijusi su tam tikra ECB veiklos sritimi, lygiaverčio jautrumo kaip ir 1 dalyje nurodyti informacijos tipai, Vykdomoji valdyba gali laikinai nuspręsti neleisti Tarnybai susipažinti su tokia informacija. Tokiems sprendimams taikoma 2 dalis ir jie galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Po to Tarnybai leidžiama susipažinti su tokia informacija, nebent tuo tarpu Valdančioji taryba būtų iš dalies pakeitusi šį sprendimą, informacijos tipus, kuriems taikoma 1 dalis, papildydama tokios informacijos tipu. Valdančioji taryba nurodo šio sprendimo dalinio pakeitimo motyvus.

5 straipsnis

ECB pagalba vidaus tyrimuose

1.   Pradedant ECB vidaus tyrimą, už ECB apsaugą atsakingas vadovas suteikia Tarnybos atstovams galimybę patekti į ECB patalpas, šiems pateikus raštišką įgaliojimą, kuriame nurodyta jų tapatybė ir Tarnybos atstovų pareigos, bei Tarnybos direktoriaus išduotą raštišką įgaliojimą, kuriame nurodytas tyrimo dalykas. Pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir Vidaus audito direktorius informuojami nedelsiant.

2.   Vidaus audito direktoratas padeda Tarnybai praktiškai organizuoti tyrimus.

3.   ECB darbuotojai ir sprendimus priimančių organų dalyviai pateikia visą reikalaujamą informaciją tyrimą atliekantiems Tarnybos atstovams, nebent reikalaujama informacija galėtų būti laikoma jautria pagal 4 straipsnį, o tokiu atveju sprendžia Vykdomoji valdyba. Vidaus audito direktoratas surašo protokolą dėl visos pateiktos informacijos.

6 straipsnis

Suinteresuotų šalių informavimas

1.   Jei atsiranda galimybė, kad ECB darbuotojas ar sprendimus priimančio organo dalyvis turės dalyvauti procese, apie tai nedelsiant pranešama suinteresuotai šaliai, jeigu tai nepakenks tyrimui. Bet kuriuo atveju išvados, kuriose įvardijamas ECB darbuotojas ar sprendimus priimančio organo dalyvis, baigus tyrimą negali būti daromos tol, kol suinteresuotai šaliai nebus suteikta galimybė pareikšti savo nuomonės dėl visų su ja susijusių faktų, įskaitant bet kokius įrodymus prieš ją. Suinteresuotos šalys turi teisę tylėti, susilaikyti nuo parodymų prieš save ir reikalauti asmeninės teisinės pagalbos.

2.   Tais atvejais, kai tyrimo tikslais būtina išlaikyti visišką slaptumą, bet reikia vykdyti tyrimo procesą, patenkantį į nacionalinės teisminės institucijos kompetenciją, pareiga kviesti ECB darbuotoją ar sprendimus priimančio organo dalyvį, kad šis galėtų pareikšti savo nuomonę, gali būti atidėta ribotam laikotarpiui susitarus su pirmininku ar pirmininko pavaduotoju.

7 straipsnis

Informavimas apie tyrimo pabaigą nesiimant jokių tolesnių veiksmų

Jei atlikus vidaus tyrimą ECB darbuotojui ar sprendimus priimančio organo dalyviui, kurie buvo įtariami neteisėta veikla, negali būti keliama jokia byla, Tarnybos direktoriaus sprendimu vidaus tyrimas baigiamas, nesiimant jokių tolesnių veiksmų. Tarnybos direktorius apie tai raštu praneša susijusiam ECB darbuotojui ar sprendimus priimančio organo dalyviui.

8 straipsnis

Neliečiamumo panaikinimas

Visi nacionalinės policijos ar teisminės institucijos prašymai dėl ECB darbuotojo ar Vykdomosios valdybos, Valdančiosios tarybos ar Bendrosios tarybos nario neliečiamumo nuo teisminio bylos nagrinėjimo panaikinimo galimais Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos atvejais perduodami Tarnybos direktoriui nuomonei pateikti. ECB pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas priima sprendimą dėl ECB darbuotojų neliečiamumo, o Valdančioji taryba priima sprendimą dėl Vykdomosios valdybos, Valdančiosios tarybos ar Bendrosios tarybos narių neliečiamumo.

9 straipsnis

ECB personalo įdarbinimo sąlygų dalinis pakeitimas

ECB personalo įdarbinimo sąlygos iš dalies keičiamos taip:

1)

Po 4 straipsnio a dalies antro sakinio pridedamas šis sakinys:

„Jie yra įpareigoti laikytis Sprendimo ECB/2004/11 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo nuostatų.“

.

2)

5 straipsnio b dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„b)

Jeigu Sprendime ECB/2004/11 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo nenustatyta kitaip, personalo nariai be išankstinio Vykdomosios valdybos leidimo negali:“.

10 straipsnis

ECB personalo įdarbinimo sąlygų I priedo dalinis pakeitimas

ECB įdarbinimo sąlygų dėl trumpalaikio įdarbinimo sąlygų I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Po 4 straipsnio antro sakinio pridedamas šis sakinys:

„Jie yra įpareigoti laikytis Sprendimo ECB/2004/11 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo nuostatų.“

.

2)

10 straipsnio b dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„b)

Jeigu Sprendime ECB/2004/11 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo nenustatyta kitaip, pagal trumpalaikę darbo sutartį dirbantys darbuotojai be išankstinio Vykdomosios valdybos leidimo negali:“.

11 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2004 m. birželio 3 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(2)  OL C 76, 2001 3 8, p. 12.

(3)  OL C 123, 2002 5 24, p. 9.

(4)  Teisingumo Teismo sprendimas; Europos Bendrijos/Europos centrinis bankas (C-11/00, Rink. [2003], p. I-7147).

(5)  Federacinis oficialusis leidinys (Bundesgesetzblatt) Nr. 45, 1998, 1998 10 27 ir Nr. 12, 1999, 1999 5 6.


Top