EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1201

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1201/2004, atidarantis tarifų kvotas ne daugiau kaip 80 kilogramų sveriantiems veršeliams, kurių kilmės šalis yra Bulgarija arba Rumunija, ir numatantis jų administravimą (nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.)

OJ L 230, 30.6.2004, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1201/oj

30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1201/2004

2004 m. birželio 29 d.

atidarantis tarifų kvotas ne daugiau kaip 80 kilogramų sveriantiems veršeliams, kurių kilmės šalis yra Bulgarija arba Rumunija, ir numatantis jų administravimą (nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/18/EB dėl Protokolo, patikslinančio Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją, prekybos aspektus siekiant atsižvelgti į šalių derybų dėl naujų abipusių žemės ūkio lengvatų rezultatus, sudarymo (2), ir 2003 m. balandžio 8 d. Tarybos sprendimas 2003/286/EB dėl Protokolo, patikslinančio Europos sutarties, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, prekybos aspektus siekiant atsižvelgti į šalių derybų rezultatus dėl žemės ūkiui taikytinų naujų abipusių lengvatų, pasirašymo (3), numato kiekvieniems metams atidaryti tam tikras tarifų kvotas, tai yra 178 000 ne daugiau kaip 80 kilogramų sveriančių gyvų galvijų (eilės numeris 09.4598), kurių kilmės vieta yra kai kurios trečiosios šalys, įskaitant Bulgariją ir Rumuniją, taikant tam tikras sąlygas, nustatytas šių sprendimų atitinkamų protokolų A priedų b dalyje. Išsamios šių tarifų kvotų taikymo taisyklės buvo priimtos 1999 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1128/1999, nustatančiu ne daugiau kaip 80 kilogramų sveriančių veršelių, kurių kilmės šalys yra kai kurios trečiosios šalys (4), tarifų kvotų taikymo išsamias taisykles.

(2)

Norint atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Lenkijos ir Slovakijos įstojimą, į šių tarifų kvotų gavėjus įskaitant Bulgariją ir Rumuniją bei į Kipro, Maltos ir Slovėnijos įstojimą ir laukiant derybų dėl tarifų nuolaidų Bulgarijai ir Rumunijai rezultatų, išsamiose šių tarifų kvotų paskirstymo taisyklėse reikia nustatyti, kad laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. turimi kiekiai turi būti tinkamai išdėstyti per metų laikotarpį ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 32 straipsnio 4 dalyje numatytą tvarką.

(3)

Norint atsižvelgti į tradicinius prekybos tarp Bendrijos ir Bulgarijos bei Rumunijos modelius, reikia nustatyti kiekius trims laikotarpiams, atsižvelgiant į per ataskaitinį laikotarpį nuo 2000 m. liepos 1 d. iki 2003 m. birželio 30 d. pristatytą gyvų gyvulių, kurių kilmės šalys yra Bulgarija ir Rumunija, kiekį. Pasibaigus deryboms, vykstančioms dėl papildomų protokolų atitinkamiems Europos susitarimams su šiomis dvejomis šalimis ir jas ratifikavus, naujos paskirstymo taisyklės bus įgyvendinamos nuo naujų nuolaidų įsigaliojimo dienos.

(4)

Siekiant numatyti vienodas galimybes gauti kvotas užtikrinant pelningą kiekvienos paraiškos gyvulių kiekį, kiekvienoje paraiškoje importo licencijai gauti turi būti atsižvelgiama į mažiausią ir didžiausią galvijų skaičių.

(5)

Siekiant išvengti spekuliacijos, kvotose numatyti kiekiai turi būti prieinami tik tiems prekybininkams, kurie gali įrodyti, kad iš tiesų užsiima didelės apimties importo veikla iš trečiųjų šalių. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti efektyvų paskirstymą, iš atitinkamų prekybininkų gali būti reikalaujama įrodyti, kad 2003 metais jie importavo mažiausiai 100 gyvulių, kadangi 100 gyvulių gali būti laikoma pelninga partija. Prekybininkams iš Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos turėtų būti leista teikti paraiškas pagal importą iš tų šalių, kurios 2003 metais buvo trečiosios šalys.

(6)

Norint patikrinti visus šiuos kriterijus, visos to paties prekybininko paraiškos turi būti pateiktos valstybėje narėje, kurioje prekybininkas yra registruotas PVM mokėtoju.

(7)

Siekiant užkirsti kelią spekuliacijai, galimybė pasinaudoti kvota neturi būti suteikta importuotojams, kurie nuo 2004 m. sausio 1 d. nebeprekiavo gyvais galvijais, o licencijos neturėtų būti perleidžiamos.

(8)

Turėtų būti numatyta, kad importo teisės kiekiams, kuriems gali būti pateiktos paraiškos išduoti licencijas, turi būti suteikiamos praėjus svarstymo laikotarpiui ir, jei reikia, pritaikius nustatytą koeficientą, sumažinant kvotą.

(9)

Priemonės turėtų būti valdomos importo licencijomis. Norint tai pasiekti, turėtų būti nustatytos paraiškų pateikimo ir paraiškų bei licencijų informacijos taisyklės ir, jei reikia, atitinkamomis nuostatomis papildant 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo taisyklių galvijienos sektoriuje, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (5) ir 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1291/2000, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6).

(10)

Patirtis rodo, kad siekiant tvarkingai paskirstyti kvotas, reikia patikrinti, ar licencijos turėtojas tikrai užsiima importo veikla. Todėl toks importuotojas turėtų aktyviai dalyvauti perkant, transportuojant ir importuojant atitinkamus gyvulius. Šios veiklos įrodymų pateikimas ir turi būti pagrindinis reikalavimas, nustatant licencijų saugumą.

(11)

Siekiant užtikrinti griežtą statistinę pagal kvotas importuotų gyvulių kontrolę, išimtis, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalyje netaikoma.

(12)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1128/99 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu.

(13)

Kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal šį reglamentą per laikotarpį nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. galima importuoti 178 000 gyvų galvijų, sveriančių ne daugiau kaip 80 kilogramų, klasifikuojamų pagal KN kodą 0102 90 05 ir kurių kilmės šalis yra Bulgarija arba Rumunija, atsižvelgiant į visus sumažinimus, dėl kurių Bendrija ir šios šalys vėliau susitars.

Tarifų kvotos eilės numeris yra 09.4598.

2.   Muitų tarifas sumažinamas 90 %.

3.   1 dalyje nurodytas kiekis padalijamas per toje dalyje nurodytą laikotarpį taip:

a)

5 000 gyvų galvijų per laikotarpį nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.;

b)

86 500 gyvų galvijų per laikotarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.;

c)

86 500 gyvų galvijų per laikotarpį nuo 2005 m. balandžio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.

4.   Jeigu per kurį nors 3 dalies a ir b punktuose minėtą laikotarpį kiekis, kuriam pateiktos paraiškos išduoti licenciją, yra mažesnis, nei visas tam laikotarpiui numatytas kiekis, tada likęs to laikotarpio kiekis bus pridėtas prie kiekio, numatyto kitam laikotarpiui.

2 straipsnis

1.   Norėdami gauti 1 straipsnyje numatytas kvotas, pareiškėjai turi būti fiziniai arba juridiniai asmenys ir susijusios valstybės kompetentingoms institucijoms turi įrodyti, kad 2003 m. iki paraiškos importo licencijai gauti pateikimo dienos jie jau importavo ne mažiau 100 gyvulių, kurie klasifikuojami pagal HS 0102 90 subpoziciją.

Pareiškėjai turi būti registruoti nacionaliniais PVM mokėtojais.

2.   Prekybininkai iš Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos gali teikti paraiškas importo licencijoms gauti pagal 1 dalyje nurodytus importus iš tų šalių, kurios 2003 metais jiems buvo trečiosios šalys.

3.   Importą įrodyti galima tik pateikus muitinės dokumentą dėl prekių išleidimo į laisvą apyvartą, tinkamai pasirašytą muitinės ir iš kurių matoma, kad šis pareiškėjas yra importuojamų prekių gavėjas.

Valstybės narės gali priimti tinkamai išduodančiosios institucijos patvirtintas pirmoje pastraipoje minėtų dokumentų kopijas. Jeigu tokios kopijos buvo priimtos, valstybė narė pagal šio reglamento 3 straipsnio 5 dalį savo pranešime paskelbia apie tai visiems susijusiems pareiškėjams.

4.   Prekybininkai, kurie 2004 m. sausio 1 d. nebeužsiėmė jokia prekybine veikla su trečiosiomis šalimis galvijienos sektoriuje, neturi teisės pateikti paraišką.

5.   Įmonė, įsteigta sujungus keletą įmonių, iš kurių kiekviena turėjo nustatytus importo kiekius, atitinkančius mažiausius 1 pastraipoje numatytus kiekius, gali naudotis šiais importo kiekiais, norėdama pagrįsti savo paraišką.

3 straipsnis

1.   Paraiškos importo licencijoms gauti gali būti pateiktos tik toje valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas yra registruotas PVM mokėtoju.

2.   Paraiškos importo licencijoms gauti kiekvienam 1 straipsnio 3 dalyje nurodytam laikotarpiui:

a)

turi apimti ne mažiau kaip 100 gyvulių;

b)

negali apimti daugiau nei 5 % nustatyto kvotos kiekio.

Jeigu paraiškoje pateiktas kiekis viršija pirmos pastraipos b punkte nurodytą kiekį, į viršijamą kiekį neatsižvelgiama.

3.   Paraiškos importo licencijoms gauti pateikiamos per kiekvieno 1 straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio pirmąsias dešimt dienų. Tačiau paraiškos pirmajam laikotarpiui pateikiamos ne vėliau kaip iki antro ketvirtadienio po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.   Vienas pareiškėjas kiekvienam 1 straipsnio 3 dalyje nurodytam laikotarpiui gali pateikti tik vieną paraišką. Jei tas pats pareiškėjas pateikia daugiau negu vieną paraišką, nepriimama nė viena šio asmens paraiška.

5.   Patikrinusios pateiktus dokumentus, valstybės narės ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos siunčia Komisijai pareiškėjų sąrašą, jų adresus ir prašomus kiekius.

Jei buvo pateikta paraiškų, visi pranešimai, įskaitant pranešimus apie „nulinį rezultatą, siunčiami faksu arba el. paštu, užpildžius I priede nustatytą formą.

4 straipsnis

1.   Atsižvelgdama į pranešimą, kaip nustatyta 3 straipsnio 5 dalyje, Komisija kuo greičiau nusprendžia, koks paraiškose prašomas kiekis gali būti skirtas.

2.   Jeigu 3 straipsnyje minimose paraiškose prašoma didesnio kiekio nei tam laikotarpiui numatytas kiekis, Komisija nustato vienodą procentą, kuriuo sumažinami prašomi kiekiai.

Jei, nustatytu būdu pritaikius pirmoje pastraipoje nurodytą sumažinimo koeficientą, vienai paraiškai tenka mažiau negu 100 galvijų, kvotas 100 galvijų partijoms skiria atitinkamos valstybės narės burtų keliu. Jei likęs kiekis yra mažesnis negu 100 galvijų, jis vis tiek laikomas viena partija.

3.   Komisijai nusprendus, kad paraiškas galima priimti, licencijos išduodamos kuo greičiau.

5 straipsnis

1.   Importo licencijos išduodamos paraišką pateikusio prekybininko vardu.

2.   Licencijos paraiškoje ir licencijose nurodoma ši informacija:

a)

8 langelyje – kilmės šalis;

b)

16 langelyje – toks Kombinuotosios nomenklatūros kodas: 0102 90 05;

c)

20 langelyje – kvotos eilės numeris (09.4598) ir ne mažiau kaip vienas iš II priede nurodytų duomenų.

Licencija numato pareigą importuoti tik iš a punkte nurodytos šalies.

6 straipsnis

1.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, pagal šį reglamentą išduotos licencijos neperleidžiamos ir suteikia teisę į tarifų kvotas tik tuo atveju, jeigu jos išduotos tuo pačiu vardu ir adresu, kaip ir kartu pateiktoje muitinės deklaracijoje dėl prekių išleidimo į laisvą apyvartą įrašytas gavėjo pavadinimas ir adresas.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1445/95 3 straipsnio nuostatų, pagal 1 straipsnio 3 dalies a punktą išduotos licencijos galioja 150 dienų. Importo licencijos nebegalioja po 2005 m. birželio 30 d.

3.   Užstatas už importo licenciją sudaro 20 eurų už galviją ir pareiškėjo turi būti pateikiamas kartu su paraiška licencijai gauti.

4.   Išduotos licencijos galioja visoje Bendrijoje.

5.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 50 straipsnio 1 dalį kiekiams, kurie viršija importo licencijoje nurodytą kiekį, taikomas pilnas muitinės deklaracijos dėl prekių išleidimo į laisvą apyvartą priėmimo dieną galiojantis Bendrijos muitų tarifas.

6.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 III antraštinės dalies 4 skirsnio nuostatų, užstatas bus grąžinamas tik įrodžius, kad licencijos savininkas komerciškai ir logistiškai atsako už susijusių gyvulių pirkimą, transportą ir išleidimo į laisvą apyvartą formalumų atlikimą. Įrodymui turi būti pateikiami bent šie dokumentai:

a)

sąskaitos faktūros originalas, pardavėjo arba jo atstovo, įsisteigusio eksporto valstybėje, licencijos savininkui ir licencijos savininko mokėjimo įrodymas arba dokumentas apie pardavėjui suteiktą neatšaukiamą akredityvą;

b)

važtaraštis arba tam tikrais atvejais sausumos arba oro transporto dokumentas, sudarytas licencijos savininko vardu atitinkamiems gyvuliams;

c)

IM 4 formos kopija Nr. 8, kur 8 langelyje įrašytas tik licencijos savininko vardas ir adresas.

7 straipsnis

Importuojamiems gyvuliams taikomi 1 straipsnyje nurodyti muitai, kai pateikiamas EUR.1 judėjimo sertifikatas, išduotas eksportuojančios šalies pagal prie Europos sutarčių su Bulgarija ir Rumunija pridėtą 4 protokolą arba pagal šiuos protokolus eksportuotojo surašytą deklaraciją.

8 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1445/95 taikomi vadovaujantis šio reglamento nuostatomis

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1128/1999 panaikinamas. Paraiškos importo teisėms, kurios galėjo būti pateiktos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1128/1999 automatiškai atmetamos.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 8, 2003 1 14, p. 18.

(3)  OL L 102, 2003 4 24, p. 60.

(4)  OL L 135, 1999 5 29, p. 50. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1144/2003 (OL L 160, 2003 6 28, p. 44).

(5)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 360/2004 (OL L 63, 2004 2 28, p. 13).

(6)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 636/2004 (OL L 47, 2004 4 6, p. 25).


I PRIEDAS

EK faksas (32-2) 299 85 70

El. paštas: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Reglamento (EB) Nr. 1201/2004 taikymas

Eilės Nr. 09.4598

Image


II PRIEDAS

Duomenys, nurodyti 5 straipsnio 2 dalies c punkte

—   ispanų kalba: Reglamento (CE) no 1201/2004

—   čekų kalba: Nařízení (ES) č. 1201/2004

—   danų kalba: Forordning (EF) nr 1201/2004

—   vokiečių kalba: Verordnung (EG) Nr. 1201/2004

—   estų kalba: Määrus (EÜ) nr 1201/2004

—   graikų kalba: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1201/2004

—   angų kalba: Regulation (EC) No 1201/2004

—   prancūzų kalba: Règlement (CE) no 1201/2004

—   italų kalba: Regolamento (CE) n. 1201/2004

—   latvių kalba: Regula (EK) Nr. 1201/2004

—   lietuvių kalba: Reglamentas (EB) Nr. 1201/2004

—   vengrų kalba: Az 1201/2004/EK rendelet

—   olandų kalba: Verordening (EG) nr. 1201/2004

—   lenkų kalba: Rozporządzenie (WE) nr 1201/2004

—   portugalų kalba: Regulamento (CE) n.o 1201/2004

—   slovakų kalba: Nariadenie (ES) č. 1201/2004

—   slovėnų kalba: Uredba (ES) št. 1201/2004

—   suomių kalba: Asetus (EY) N:o 1201/2004

—   švedų kalba: Förordning (EG) nr 1201/2004


Top