EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0779

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/779, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomos išsamios už transporto priemonių techninę priežiūrą atsakingų subjektų sertifikavimo sistemos nuostatos ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 445/2011 (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/3582

OL L 139I, 2019 5 27, p. 360–389 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/779/oj

27.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 139/360


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/779

2019 m. gegužės 16 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomos išsamios už transporto priemonių techninę priežiūrą atsakingų subjektų sertifikavimo sistemos nuostatos ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 445/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (1), ypač į jos 14 straipsnio 6 ir 8 dalis,

kadangi:

(1)

Direktyva (ES) 2016/798 siekiama nustatyti bendruosius geležinkelių saugos valdymo, reguliavimo ir priežiūros principus ir taip užtikrinti galimybę lengviau patekti į geležinkelių transporto paslaugų rinką. Be to, Direktyvoje (ES) 2016/798 numatoma sukurti sistemą, pagal kurią, visoje Sąjungoje taikant tuos pačius sertifikavimo reikalavimus ir sąlygas, visiems už transporto priemonių techninę priežiūrą atsakingiems subjektams būtų užtikrintos vienodos sąlygos;

(2)

sertifikavimo sistema siekiama suvienodinti reikalavimus ir metodus, pagal kuriuos visoje Sąjungoje būtų vertinami už techninę priežiūrą atsakingų subjektų gebėjimai;

(3)

2015 m. kovo 11 d. Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (toliau – Agentūra) pateikė Komisijai teigiamą dabartinės už prekinių vagonų techninę priežiūrą atsakingų subjektų sertifikavimo sistemos įvertinimą, o 2018 m. rugsėjo 27 d. paskelbė Rekomendaciją Nr. 007REC1004 dėl Komisijos reglamento (ES) Nr. 445/2011 (2) persvarstymo;

(4)

Direktyvos (ES) 2016/798 III priede nustatyti reikalavimai ir vertinimo kriterijai, taikomi organizacijoms, teikiančioms paraiškas gauti už techninę priežiūrą atsakingo subjekto sertifikatą (toliau – ECM sertifikatas), arba sertifikatą techninės priežiūros funkcijoms vykdyti pagal rangos susitarimą su atsakingu už techninę priežiūrą subjektu. Kad tuos reikalavimus būtų galima visapusiškai taikyti, jie turi būti išsamiau išdėstyti ir apibrėžti pagal atskiras techninės priežiūros funkcijas, nurodytas direktyvos 14 straipsnio 3 dalies a–d punktuose;

(5)

atsižvelgiant į projektavimo ir techninės priežiūros metodų įvairovę, techninės priežiūros sistema turėtų būti orientuota ne tiek į konkrečius techninius, kiek į valdymo reikalavimus, kaip antai už techninę priežiūrą atsakingų subjektų organizavimą;

(6)

atliekant techninės priežiūros procedūras ypatingą dėmesį ir pirmenybę reikia skirti saugai svarbioms sudedamosioms dalims. Vis dėlto bet kurios sudedamosios dalies svarbos aspektas yra susijęs su transporto priemonės konstrukcija ir tos sudedamosios dalies funkcijomis. Todėl sudaryti baigtinio saugai svarbių sudedamųjų dalių sąrašo neįmanoma. Turėtų būti nustatyti esminiai saugai svarbių sudedamųjų dalių elementai;

(7)

projektuodamas naujo tipo transporto priemones, gamintojas turėtų remdamasis rizika grindžiama analize apibrėžti savo produktų funkcijų ir sudedamųjų dalių svarbą ir ją nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/797 (3) 15 straipsnio 4 dalyje nurodytoje techninėje byloje. Nustatant sudedamosios dalies svarbą saugai turėtų būti atsižvelgiama į tai, kaip ją ketinama naudoti, ir į aplinką, kurioje ji bus naudojama. Už techninę priežiūrą atsakingam subjektui reikėtų suteikti galimybę susipažinti su atitinkamomis techninės bylos dalimis siekiant užtikrinti, kad jis turėtų visą informaciją apie visų tipų transporto priemonių, už kurių techninę priežiūrą jis atsakingas, sudedamųjų dalių svarbą. Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas turėtų stebėdamas ir analizuodamas gedimus ir atsekdamas visus savo intervencinius veiksmus įvertinti sudedamųjų dalių svarbą saugai ir privalėti teikti informaciją bent apie tas sudedamąsias dalis, kurias saugai svarbiomis įvardijo gamintojas;

(8)

jeigu už techninę priežiūrą atsakingas subjektas mano, kad į techninę bylą turėtų būti įtraukta naujų saugai svarbių sudedamųjų dalių arba sudedamosios dalys turėtų būti perskirtos prie saugai nesvarbių sudedamųjų dalių, jis turėtų nedelsdamas apie tai informuoti gamintoją, transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtoją ir transporto priemonės leidimo turėtoją, kad jie prireikus galėtų imtis būtinų priemonių, įskaitant techninės bylos peržiūrą;

(9)

vieną ar kelias Direktyvos (ES) 2016/798 14 straipsnio 3 dalies b–d punktuose nurodytas funkcijas pilnutinai ar iš dalies atliekantis subjektas ar organizacija gali remdamasi 6 straipsnyje nustatytais principais savanoriškai taikyti sertifikavimo sistemą. Tokio sertifikavimo tikslas – užtikrinti, kad techninė priežiūra būtų kontroliuojama, visais jos etapais laikantis bendrųjų kokybės standartų. Direktyvos (ES) 2016/798 14 straipsnio 5 dalis dėl sertifikatų galiojimo visoje Sąjungoje turėtų būti taikoma ir tiems savanoriškiems sertifikatams;

(10)

vykdant savo veiklą infrastruktūros valdytojams gali reikėti eksploatuoti traukinius, infrastruktūros apžiūros riedmenis, geležinkelio statybos ir priežiūros riedmenis ar kitas specialiąsias transporto priemones įvairiais tikslais, pavyzdžiui, infrastruktūros statybai ar techninei priežiūrai skirtoms medžiagoms ar tuos darbus atliekantiems darbuotojams vežti, infrastruktūros objektų techninei priežiūrai atlikti arba nepaprastajai padėčiai valdyti. Tokiais atvejais turėtų būti laikoma, kad infrastruktūros valdytojas veikia kaip geležinkelio įmonė, taikanti savo saugos valdymo sistemą. Infrastruktūros valdytojo gebėjimas šiuo tikslu eksploatuoti transporto priemones turėtų būti vertinamas tuo pačiu metu, kai vertinama jo atitiktis saugos leidimo gavimo reikalavimams pagal Direktyvos (ES) 2016/798 12 straipsnį;

(11)

sertifikavimo įstaiga, vertindama ECM sertifikato paraišką, vertina pareiškėjo gebėjimą valdyti techninės priežiūros veiklą ir pačiam atlikti techninės priežiūros funkcijas arba užtikrinti, kad jas pagal sutartis atliktų kiti subjektai, pvz., techninės priežiūros dirbtuvės, kuriems pavesta pilnutinai arba iš dalies tas funkcijas atlikti;

(12)

pagal Direktyvos (ES) 2016/798 14 straipsnio 4 dalį sertifikavimo įstaigos yra akredituotos įstaigos, pripažintos įstaigos arba nacionalinės saugos institucijos. Akreditavimo sistema turėtų būti naudojama kaip pavojaus valdymo priemonė, padedanti užtikrinti, kad akredituotos įstaigos būtų kompetentingos atlikti apsiimtą darbą. Be to, akreditacija yra akredituotų įstaigų išduotų ECM sertifikatų pripažinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu užtikrinimo priemonė;

(13)

norint turėti sistemą, pagal kurią sertifikavimo įstaigos galėtų tikrinti sertifikuotus už techninę priežiūrą atsakingus subjektus visoje Sąjungoje, ir suderinti sertifikavimo metodus, svarbu, kad visos įstaigos, galinčios išduoti sertifikatą bet kuriam už techninę priežiūrą atsakingam subjektui (toliau – sertifikavimo įstaigos), bendradarbiautų tarpusavyje. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 765/2008 (4) II skyrių turi būti parengti ir patvirtinti konkretūs akreditavimo ir pripažinimo reikalavimai;

(14)

įvairūs už techninę priežiūrą atsakingi subjektai geležinkelių saugos ir sąveikos srityje taiko labai skirtingą veiklos, organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką, ir šie skirtumai trukdo sklandžiai veikti bendrai Europos geležinkelių erdvei. Didžiausią neigiamą tų skirtumų poveikį gali tekti patirti mažosioms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms patekti į geležinkelių rinką kitoje valstybėje narėje. Todėl siekiant didesnio suderinimo Sąjungos lygmeniu ypač svarbu stiprinti veiklos koordinavimą. Siekiant užtikrinti, kad už techninę priežiūrą atsakingi subjektai ir sertifikavimo įstaigos įgyvendintų ir nuosekliai taikytų įvairias šio reglamento nuostatas, Agentūra turėtų vykdydama savo įgaliojimus stebėti bendrus Sąjungos geležinkelių sistemos veikimo rezultatus, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/796 (5) 35 straipsnyje, taip pat atlikdama auditus ir patikrinimus vykdyti sertifikavimo įstaigų veiklos stebėseną. Kad galėtų atlikti šią funkciją, Agentūra turėtų surinkti informaciją apie toje srityje veikiančių sertifikavimo įstaigų pobūdį ir už techninę priežiūrą atsakingiems subjektams išduotų sertifikatų skaičių. Be to, svarbu, kad Agentūra sudarytų sąlygas sertifikavimo įstaigų veiklai koordinuoti;

(15)

kol bus pradėta visapusiškai taikyti šiame reglamente numatyta už priežiūrą atsakingų subjektų sertifikavimo sistema, siekiant užtikrinti nepertraukiamą geležinkelio paslaugų teikimą, visų pirma tarptautiniu lygmeniu, už kitų nei prekiniai vagonai transporto priemonių techninę priežiūrą atsakingi subjektai pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti toliau sertifikuojami pagal šiuo metu taikomą sertifikavimo praktiką;

(16)

šiuo reglamentu numatoma visų tipų transporto priemonių, įskaitant prekinius vagonus, sertifikavimo sistema. Todėl Komisijos reglamentas (ES) Nr. 445/2011 (6) turėtų būti panaikintas;

(17)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Direktyvos (ES) 2016/798 28 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatoma subjektų, atsakingų už Direktyvos (ES) 2016/798 14 straipsnio 3 dalyje aprašytas funkcijas apimančią techninę priežiūrą, sertifikavimo (išduodant ECM sertifikatus) sistema.

2.   Ji taikoma visoms transporto priemonėms ir suteikia galimybę sertifikuoti pagal rangos susitarimą atliktas techninės priežiūros funkcijas.

3.   Šiame reglamente nustatomi reikalavimai dėl saugai svarbių sudedamųjų dalių valdymo, kurių turi laikytis už techninę priežiūrą atsakingi subjektai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(a)   akreditavimas– Reglamento (ES) Nr. 765/2008 2 straipsnio 10 punkte apibrėžtas veiksmas;

(b)   sertifikavimo įstaiga– įstaiga, įgaliota sertifikuoti už techninę priežiūrą atsakingus subjektus arba Direktyvos (ES) 2016/798 14 straipsnio 3 dalies b, c arba d punkte nurodytas techninės priežiūros funkcijas pilnutinai ar iš dalies atliekančius subjektus arba organizacijas;

(c)   techninės priežiūros patvirtinimas– transporto priemonių parko techninės priežiūros valdytojui teikiama pagrįsta, užregistruota ir prireikus dokumentais paremta techninę priežiūrą atliekančio subjekto garantija, kad techninė priežiūra atlikta pagal techninės priežiūros paslaugų užsakymą;

(d)   grąžinimas eksploatuoti– techninės priežiūros patvirtinimu, kurį už techninę priežiūrą atsakingas subjektas pateikia eksploatuotojui, pvz., geležinkelio įmonei arba transporto priemonės valdytojui, grindžiamas pareiškimas, kad visi reikiami techninės priežiūros darbai baigti ir transporto priemonė, kurios eksploatavimas anksčiau buvo nutrauktas, gali būti saugiai eksploatuojama, galbūt su eksploatavimo apribojimais;

Saugai svarbi sudedamoji dalis apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1302/2014 (7) priedo 4.2.12.1 skirsnyje.

3 straipsnis

Sertifikavimo sistema

1.   Nedarant poveikio Direktyvos (ES) 2016/798 15 straipsnio 1 dalies taikymui, visi už transporto priemonių, kurioms taikoma Direktyva (ES) 2016/798, techninę priežiūrą atsakingi subjektai turi atitikti II priedo reikalavimus.

2.   ECM sertifikatas, patvirtinantis atitiktį II priedo reikalavimams, yra privalomas:

(a)

visiems už prekinių vagonų techninę priežiūrą atsakingiems subjektams ir

(b)

visiems už techninę priežiūrą atsakingiems subjektams, išskyrus geležinkelio įmones ir infrastruktūros valdytojus, vykdančius tik savo eksploatuojamų transporto priemonių techninę priežiūrą.

3.   Bet kuris už 2 dalyje nenurodytų transporto priemonių techninę priežiūrą atsakingas subjektas gali teikti ECM sertifikato paraišką.

4.   Atitiktis II priedui įrodoma ECM sertifikatu, arba, nedarant poveikio 2 daliai, geležinkelio įmonių atveju – įgyjant saugos sertifikatą, o infrastruktūros valdytojų atveju – įgyjant saugos leidimą.

5.   Geležinkelio įmonei arba infrastruktūros valdytojui išduotas ECM sertifikatas laikomas atitikties Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/762 (8) I ir II priedų 5.2.4 ir 5.2.5 punktams, susijusiems su transporto priemonių technine priežiūra, įrodymu.

4 straipsnis

Saugai svarbios sudedamosios dalys

1.   Saugai svarbių sudedamųjų dalių valdymo tikslais už techninę priežiūrą atsakingas subjektas atsižvelgia į tai, ar transporto priemonės gamintojas sudedamąją dalį yra įvardijęs kaip svarbią saugai, ir į visas konkrečias techninės priežiūros instrukcijas, įtrauktas į Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 4 dalyje nurodytas posistemių technines bylas.

2.   Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas transporto priemones eksploatuojančioms geležinkelio įmonėms ir infrastruktūros valdytojams, valdytojams, gamintojams, transporto priemonių leidimų turėtojams ir transporto priemonių, posistemių arba sudedamųjų dalių tipo patvirtinimų turėtojams tiesiogiai arba per valdytoją teikia svarbiausią informaciją ir visų pirma praneša apie neįprastus su dėvėjimusi nesusijusius gedimus, nustatytus per techninę priežiūrą.

3.   Jeigu atliekant transporto priemonės techninę priežiūrą už tą priežiūrą atsakingas subjektas randa įrodymų, kad sudedamoji dalis, kuri anksčiau nebuvo įvardyta svarbia saugai, turėtų būti taip įvardyta, jis apie tai nedelsdamas praneša gamintojui, transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojui ir transporto priemonės leidimo turėtojui.

4.   Kad būtų galima patvirtinti sudedamosios dalies svarbą saugai, gamintojas, jei jį įmanoma atsekti, atlieka rizikos vertinimą. Jį atliekant atsižvelgiama į numatomą sudedamosios dalies paskirtį ir aplinką, kurioje ją ketinama naudoti. Atitinkamais atvejais už techninę priežiūrą atsakingas subjektas pakoreguoja savo techninės priežiūros procedūras, kad užtikrintų tinkamą tos sudedamosios dalies stebėseną ir saugią techninę priežiūrą.

5.   Saugai svarbios sudedamosios dalys, įskaitant nurodytas 4 dalyje, registruojamos ir administruojamos naudojant atitinkamus transporto priemonės dokumentus taip::

(a)

gamintojai informaciją apie saugai svarbias sudedamąsias dalis ir su jomis susijusias atitinkamas instrukcijas tvarko pagal jų nuorodas, įtrauktas į Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 4 dalyje nurodytas posistemių technines bylas, ir

(b)

už techninę priežiūrą atsakingi subjektai saugai svarbias sudedamąsias dalis, su jomis susijusias techninės priežiūros instrukcijas ir atitinkamą techninės priežiūros veiklą administruoja tvarkydami Direktyvos (ES) 2016/798 14 straipsnyje nurodytus techninės priežiūros dokumentus.

6.   Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas geležinkelių sektoriui ir geležinkelių tiekimo pramonei praneša apie naujus ar netikėtus saugai reikšmingus transporto priemonių, posistemių ar kitų sudedamųjų dalių gedimus, įskaitant per techninę priežiūrą nustatytus neįprastus su dėvėjimusi nesusijusius gedimus, tais atvejais, kai su jais susijusi rizika aktuali didesniam skaičiui suinteresuotųjų šalių ir greičiausiai yra prastai kontroliuojama. Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas naudoja Agentūros įdiegtą saugos įspėjimų IT ar kitokią informatikos priemonę.

7.   Už transporto priemonės techninę priežiūrą atsakingo subjekto arba transporto priemonės valdytojo prašymu gamintojai teikia su saugai svarbiomis sudedamosiomis dalimis ir saugiu jų integravimu susijusią techninę ir inžinerinę pagalbą.

5 straipsnis

Techninės priežiūros procese dalyvaujančių šalių pareigos

1.   Už transporto priemonės techninę priežiūrą atsakingas subjektas paprašytas tiesiogiai arba per valdytoją geležinkelio įmonėms ir infrastruktūros valdytojams teikia informaciją apie transporto priemonės techninę priežiūrą ir atitinkamais atvejais apie jos eksploatacijai svarbius aspektus.

2.   Geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas paprašytas tiesiogiai arba per transporto priemonės valdytoją už techninę priežiūrą atsakingam subjektui teikia informaciją apie transporto priemonės veikimą.

3.   Visos techninės priežiūros procese dalyvaujančios šalys, kaip antai geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai, valdytojai, už techninę priežiūrą atsakingi subjektai, taip pat transporto priemonių, posistemių ir sudedamųjų dalių gamintojai, pagal II priedo I dalies 7 ir 8 punktuose išvardytus kriterijus keičiasi atitinkama informacija apie techninę priežiūrą.

4.   Jei kuri nors susijusi šalis, visų pirma geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas, turi įrodymų, kad už techninę priežiūrą atsakingas subjektas nesilaiko Direktyvos (ES) 2016/798 14 straipsnio arba šio reglamento reikalavimų, ji apie tai nedelsdama informuoja sertifikavimo įstaigą ir atitinkamą nacionalinę saugos instituciją. Sertifikavimo įstaiga arba, jei už techninę priežiūrą atsakingas subjektas nėra sertifikuotas, atitinkama nacionalinė saugos institucija imasi reikiamų veiksmų siekdama patikrinti, ar pranešimas apie reikalavimų nesilaikymą yra pagrįstas.

5.   Jei pasikeičia už techninę priežiūrą atsakingas subjektas, valdytojas pagal Direktyvos (ES) 2016/797 47 straipsnio 6 dalį nedelsdamas apie tai informuoja Komisijos sprendimo 2007/756/EB (9) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą registravimo instituciją ir paprašo atnaujinti transporto priemonių registrą. Tokiu atveju:

i)

ankstesnis už techninę priežiūrą atsakingas subjektas nedelsdamas valdytojui pateikia techninės priežiūros dokumentus;

ii)

ankstesnis už techninę priežiūrą atsakingas subjektas atleidžiamas nuo savo įpareigojimų, kai pašalinamas iš transporto priemonių registro;

iii)

jei naujo už techninę priežiūrą atsakingo subjekto nėra, transporto priemonės registracijos galiojimas sustabdomas.

6 straipsnis

Sertifikavimo įstaigos

1.   Valstybės narės Agentūrai teikia šią su sertifikavimo įstaigomis susijusią informaciją:

pavadinimą,

adresą,

kontaktinius duomenis,

įgaliojimų pobūdį pagal Direktyvos (ES) 2016/798 14 straipsnį (akreditavimas, pripažinimas arba prisiimtos nacionalinės saugos institucijos funkcijos).

2.   Valstybės narės informuoja Agentūrą apie visus padėties pokyčius per vieną mėnesį nuo pokyčio atsiradimo.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad sertifikavimo įstaigos laikytųsi I priede išdėstytų bendrųjų kriterijų ir principų ir visų atitinkamais Sąjungos teisės aktais nustatytų konkrečių sektorinių akreditavimo sistemų.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad sertifikavimo įstaigų priimti sprendimai galėtų būti peržiūrimi teismine tvarka.

5.   Siekdamos suvienodinti paraiškų vertinimo metodus, sertifikavimo įstaigos bendradarbiauja tarpusavyje tiek valstybių narių, tiek Sąjungos lygmeniu.

6.   Agentūra organizuoja sertifikavimo įstaigų bendradarbiavimą ir sudaro jam sąlygas.

7.   Sertifikavimo įstaigos kas trejus metus elektroninėmis priemonėmis teikia Agentūrai veiklos ataskaitą. Ataskaitos turinį apibrėžia Agentūra (bendradarbiaudama su sertifikavimo įstaigomis), jis paskelbiamas 2020 m. gruodžio 16 d. ir atitinka atitinkamais Sąjungos teisės aktais nustatytas konkrečias sektorines akreditavimo sistemas. Agentūra ataskaitas skelbia savo svetainėje.

8.   Nacionalinė saugos institucija, nacionalinė tyrimo įstaiga arba Agentūra gali bet kurios sertifikavimo įstaigos paprašyti informacijos apie konkretaus ECM sertifikato statusą. Sertifikavimo įstaiga atsako ne vėliau kaip per 2 savaites.

7 straipsnis

Už techninę priežiūrą atsakingų subjektų sertifikavimas

1.   Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas ECM sertifikato paraišką teikia sertifikavimo įstaigai. Jis naudoja atitinkamą III priede pateiktą formą ir pateikia patvirtinamuosius atitikties II priede nustatytiems reikalavimams ir procedūroms dokumentus. Paraiškoje apibūdinama strategija, kuria siekiama užtikrinti, kad po ECM sertifikato suteikimo toliau būtų laikomasi II priede nustatytų reikalavimų ir kad būtų laikomasi Komisijos reglamento (ES) Nr. 1078/2012 (10).

2.   ECM sertifikato paraiška gali apsiriboti tam tikros kategorijos transporto priemonėmis.

3.   Sertifikavimo įstaigos prašymu pareiškėjas pateikia papildomą informaciją ir dokumentus. Laikotarpis, per kurį turi būti pateikta papildoma informacija, turi būti pagrįstas, nustatytas atsižvelgiant į tai, ar sunku surinkti prašomą informaciją, ir suderintas su pareiškėju tos informacijos prašant.

4.   Sertifikavimo įstaiga patikrina, ar įvykdyti II priede nustatyti reikalavimai. Šiuo tikslu ji gali apsilankyti už techninę priežiūrą atsakingo subjekto veiklos vietoje.

5.   Sertifikavimo įstaiga sprendimą suteikti arba atsisakyti suteikti ECM sertifikatą priima ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo visos informacijos ir dokumentų gavimo.

6.   Sertifikavimo įstaiga nurodo savo sprendimo priežastis. Apie savo sprendimą ji praneša už techninę priežiūrą atsakingam subjektui, nurodydama apeliacinio skundo pateikimo tvarką ir terminą ir apeliacinės įstaigos kontaktinius duomenis.

7.   Apie sprendimą suteikti ECM sertifikatą pranešama naudojant IV priede pateiktą atitinkamą formą.

8.   ECM sertifikatas galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Už techninę priežiūrą atsakingas sertifikuotas subjektas nedelsdamas informuoja sertifikavimo įstaigą apie visus pokyčius, kurie gali turėti įtakos jo sertifikato galiojimui.

8 straipsnis

Už techninę priežiūrą atsakingų subjektų atitiktis reikalavimams

1.   Sertifikavimo įstaiga vykdo už techninę priežiūrą atsakingo subjekto priežiūrą, kad patikrintų, ar jis ir toliau laikosi II priede nustatytų reikalavimų. Ji bent kartą per 12 mėnesių rengia apsilankymus vietoje. Priežiūros veiklos pobūdis ir tikrintinos vietos pasirenkamos atsižvelgiant į tikslą užtikrinti nuolatinę bendrą atitiktį ir grindžiamas geografine ir funkcine pusiausvyra. Turi būti atsižvelgiama į anksčiau vykdytą to už techninę priežiūrą atsakingo subjekto priežiūrą.

2.   Jei sertifikavimo įstaiga nustato, kad už techninę priežiūrą atsakingas subjektas nebeatitinka reikalavimų, kuriais remiantis buvo išduotas ECM sertifikatas, ji gali imtis vieno iš šių veiksmų:

su atsakingu už techninę priežiūrą subjektu suderinti veiklos gerinimo planą,

apriboti ECM sertifikato galiojimo sritį,

sustabdyti ECM sertifikato galiojimą arba jį panaikinti, priklausomai nuo reikalavimų nevykdymo masto.

3.   Jei už techninę priežiūrą atsakingas subjektas nevykdo veiklos gerinimo plano arba ir toliau nesilaiko II priede nustatytų reikalavimų, sertifikavimo įstaiga, atsižvelgdama į reikalavimų nevykdymo mastą, nusprendžia apriboti ECM sertifikato galiojimo sritį arba jį panaikinti.

4.   Jei ECM sertifikatas panaikinamas, už nacionalinį arba Europos transporto priemonių registrą atsakingas subjektas užtikrina, kad su panaikintu sertifikatu susijusių transporto priemonių registracijos galiojimas būtų sustabdytas, kol bus užregistruotas naujas už tų transporto priemonių techninę priežiūrą atsakingas subjektas.

5.   Kiekvienas už techninę priežiūrą atsakingas subjektas savo sertifikavimo įstaigai teikia metinę savo veiklos ataskaitą ir paprašytas leidžia su ja susipažinti nacionalinei saugos institucijai ir Agentūrai. Šios ataskaitos reikalavimai išdėstyti V priede.

9 straipsnis

Techninės priežiūros funkcijų perdavimas pagal rangos susitarimą

1.   Viena ar kelios Direktyvos (ES) 2016/798 14 straipsnio 3 dalies b, c ir d punktuose nurodytos funkcijos ar jų dalys gali būti pagal rangos susitarimą pavedamos trečiosioms šalims ir apie tai informuojama sertifikavimo įstaiga.

2.   Už priežiūrą atsakingas subjektas pateikia sertifikavimo įstaigai įrodymus, kad atitinka visus II priede nustatytus reikalavimus ir vertinimo kriterijus, susijusius su funkcijomis, kurias jis nusprendžia perduoti vykdyti pagal rangos susitarimą.

3.   Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas lieka atsakingas už perduotų vykdyti techninės priežiūros darbų rezultatus ir nustato tų darbų rezultatų stebėsenos sistemą.

10 straipsnis

Pagal rangos susitarimą perduotų techninės priežiūros funkcijų sertifikavimas

1.   Subjektas ar organizacija, perimantys vykdyti vieną ar kelias 14 straipsnio 3 dalies b, c arba d punkte nurodytas techninės priežiūros funkcijas, gali prašyti sertifikato. Tokiu sertifikatu patvirtinama, kad techninės priežiūros funkcijų, už kurias atsakingas atitinkamas subjektas ar organizacija, atlikimas atitinka II priede nustatytus reikalavimus.

2.   Sertifikavimo įstaigos taiko 6, 7, 8 straipsniuose ir 13 straipsnio 2 dalyje nustatytas procedūras, pritaikydamos jas konkretaus pareiškėjo atvejui.

Vertindamos pagal rangos susitarimą perduodamų vykdyti funkcijų ar jų dalių sertifikavimo paraiškas sertifikavimo įstaigos taiko:

(a)

II priedo I skirsnyje nustatytus reikalavimus ir vertinimo kriterijus, pritaikydamos juos pagal organizacijos tipą ir paslaugų mastą;

(b)

reikalavimus ir vertinimo kriterijus, susijusius su konkrečia (-omis) techninės priežiūros funkcija (-omis).

11 straipsnis

Nacionalinių saugos institucijų vaidmuo

Jei nacionalinė saugos institucija sužino, kad už techninę priežiūrą atsakingas subjektas neatitinka Direktyvos (ES) 2016/798 III priedo reikalavimų arba šio reglamento sertifikavimo reikalavimų, ji apie tai informuoja už akreditaciją arba pripažinimą atsakingas nacionalines įstaigas ar institucijas, Agentūrą, sertifikavimo įstaigą ir, kai tinkama, kitas atitinkamas suinteresuotąsias šalis.

12 straipsnis

Bendradarbiavimas su sertifikavimo įstaigomis

Agentūra remia suderintą sertifikavimo sistemą,

(a)

teikdama pagalbą nacionalinėms akreditacijos įstaigoms ir atitinkamoms nacionalinėms institucijoms, suteikiančioms pripažinimą sertifikavimo įstaigoms;

(b)

bendradarbiaudama taikant atitinkamas akreditavimo ir sertifikavimo sistemas. Pagal tas sistemas nustatomi vertinimo kriterijai ir procedūros, taikomi vertinant, ar sertifikavimo įstaigos atitinka I priede nustatytus reikalavimus (per Europos akreditavimo infrastruktūrą, įdiegtą pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 14 straipsnį).

13 straipsnis

Informacijos teikimas

1.   Agentūra renka, registruoja ir skelbia pagrindinę informaciją apie sertifikavimo įstaigas ir už techninę priežiūrą atsakingus sertifikuotus subjektus. Agentūra sukuria IT priemonę šiai užduočiai vykdyti.

2.   Sertifikavimo įstaigos naudodamos IV priede pateiktas formas per vieną savaitę nuo savo sprendimo priėmimo praneša Agentūrai apie visus išduotus, iš dalies pakeistus, pratęsto galiojimo, sustabdyto galiojimo ir panaikintus ECM sertifikatus ir apie visus Direktyvos (ES) 2016/798 14 straipsnio 3 dalies b, c ir d punktuose nurodytų funkcijų sertifikatus.

14 straipsnis

Ataskaitų teikimas

Praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Agentūra pateikia Komisijai pirmąją jo įgyvendinimo ataskaitą. Vėlesnes šio reglamento įgyvendinimo ataskaitas Agentūra teikia kas trejus metus po pirmosios ataskaitos pateikimo.

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Pagal Reglamentą (ES) Nr. 445/2011 akredituotos ar pripažintos sertifikavimo įstaigos laikomos akredituotomis arba pripažintomis pagal šį reglamentą taikant tas pačias sąlygas, kurias taikant jos buvo akredituotos arba pripažintos.

2.   Už kitų nei prekiniai vagonai transporto priemonių techninę priežiūrą atsakingo subjekto patvirtinimas, išduotas sertifikavimo įstaigos remiantis šiuo reglamentu reglamentuojamoje srityje taikomais nacionalinės teisės aktais iki 2020 m. birželio 16 d., pripažįstamas lygiaverčiu ECM sertifikatui iki jo pradinio galiojimo laikotarpio pabaigos arba ne ilgiau kaip iki 2023 m. birželio 16 d.

3.   Atitikties Reglamento (ES) Nr. 445/2011 III priedo reikalavimams tapatiems principams ir kriterijams patvirtinimai, kuriuos sertifikavimo įstaiga išdavė dėl kitų nei prekiniai vagonai transporto priemonių ne vėliau kaip 2019 m. birželio 16 d., laikomi lygiaverčiais pagal šį reglamentą išduotiems ECM sertifikatams iki jų pradinio galiojimo laikotarpio pabaigos arba ne ilgiau kaip iki 2023 m. birželio 16 d.

4.   Kitų nei prekiniai vagonai transporto priemonių techninės priežiūros funkcijų, perduotų vykdyti pagal rangos susitarimą, atlikimo atitikties patvirtinimai, kuriuos sertifikavimo įstaiga, remdamasi šiuo reglamentu reglamentuojamoje srityje iki jo įsigaliojimo taikytais nacionalinės teisės aktais, išdavė ne vėliau kaip 2022 m. birželio 16 d., laikomi lygiaverčiais pagal šį reglamentą išduotiems pagal rangos susitarimą vykdyti perduotų funkcijų ECM sertifikatams iki jų pradinio galiojimo laikotarpio pabaigos arba ne ilgiau kaip iki 2025 m. birželio 16 d.

5.   Visi subjektai, atsakingi už 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų kitų nei prekiniai vagonai transporto priemonių ir Direktyvos (ES) 2016/798 15 straipsnio 1 dalyje išvardytų transporto priemonių techninę priežiūrą, kuriems netaikomos 2–4 dalys, turi atitikti šį reglamentą ne vėliau kaip 2022 m. birželio 16 d.

16 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 445/2011 panaikinamas 2020 m. birželio 16 d.

Sertifikatai, kuriuos sertifikavimo įstaiga išdavė pagal Reglamentą (ES) Nr. 445/2011, laikomi lygiaverčiais pagal šį reglamentą išduotiems sertifikatams iki jų pirminio galiojimo laikotarpio pabaigos.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. birželio 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 138, 2016 5 26, p. 102.

(2)  2011 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 445/2011 dėl subjektų, atsakingų už prekinių vagonų priežiūrą, sertifikavimo sistemos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 653/2007 (OL L 122, 2011 5 11, p. 22).

(3)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (OL L 138, 2016 5 26, p. 44).

(4)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

(5)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (OL L 138, 2016 5 26, p. 1–43).

(6)  2011 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 445/2011 dėl subjektų, atsakingų už prekinių vagonų priežiūrą, sertifikavimo sistemos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 653/2007 (OL L 122, 2011 5 11, p. 22).

(7)  2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1302/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“ techninės sąveikos specifikacijos (OL L 356, 2014 12 12, p. 228).

(8)  2018 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/762, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010 (OL L 129, 2018 5 25, p. 26).

(9)  2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse (OL L 305, 2007 11 23, p. 30).

(10)  2012 m. lapkričio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1078/2012 dėl bendrojo stebėsenos saugos būdo, kurį, gavę saugos sertifikatą arba saugos įgaliojimus, taiko geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai, taip pat už techninę priežiūrą atsakingi subjektai (OL L 320, 2012 11 17, p. 8).


I PRIEDAS

Sertifikavimo įstaigų, vertinančių už techninę priežiūrą atsakingus subjektus ir išduodančių už techninę priežiūrą atsakingų subjektų sertifikatus, akreditavimo arba pripažinimo kriterijai

1.   ORGANIZACIJA

Sertifikavimo įstaiga turi pateikti dokumentus, kuriais pagrįstų savo organizacinę struktūrą, nurodydama administracijos ir kitų sertifikavimą vykdančių darbuotojų, taip pat visų komitetų pareigas, atsakomybę ir įgaliojimus. Jeigu sertifikavimo įstaiga yra apibrėžta juridinio asmens dalis, informacijoje apie struktūrą turi būti nurodyti hierarchijos ryšiai ir ryšiai su kitomis to paties juridinio asmens dalimis.

2.   NEPRIKLAUSOMUMAS

Sertifikavimo įstaiga, priimdama sprendimus, organizaciniu ir funkciniu požiūriu turi būti nepriklausoma nuo geležinkelio įmonių, geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelių transporto priemonių valdytojų, gamintojų ir už techninę priežiūrą atsakingų subjektų ir turi neteikti panašių paslaugų.

Turi būti užtikrintas už patikrinimus, susijusius su sertifikavimu, atsakingų darbuotojų nepriklausomumas. Jokiems pareigūnams neturi būti atlyginama remiantis atliktų patikrinimų skaičiumi ar tų patikrinimų rezultatais.

3.   KOMPETENCIJA

Sertifikavimo įstaiga ir paskirtas personalas turi turėti reikalingą profesinę kompetenciją, visų pirma susijusią su transporto priemonių techninės priežiūros organizavimu ir atitinkama techninės priežiūros sistema. Konkretūs reikalavimai, taikomi darbuotojams, susijusiems su valdymu ir vertinimo atlikimu, taip pat sertifikavimu, turi būti aprašyti akreditavimo sistemoje.

4.   NEŠALIŠKUMAS

Sertifikavimo įstaigos sprendimai turi būti grindžiami objektyviais sertifikavimo įstaigos gautais atitikties arba neatitikties įrodymais ir jos sprendimams neturi daryti įtakos kiti interesai arba kitos šalys.

5.   ATSAKOMYBĖ

Sertifikavimo įstaiga neatsako už nuolatinės atitikties sertifikavimo reikalavimams užtikrinimą.

Sertifikavimo įstaiga yra atsakinga už pakankamų ir objektyvių įrodymų, kuriais būtų grindžiamas sprendimas dėl sertifikavimo, vertinimą.

6.   ATVIRUMAS

Sertifikavimo įstaiga turi sudaryti sąlygas laiku viešai susipažinti su atitinkama informacija apie jos vykdomo audito ir sertifikavimo tvarką arba tokią informaciją atskleisti. Be to, siekdama stiprinti pasitikėjimą sertifikavimo principingumu ir patikimumu, ji turi teikti informaciją apie visų organizacijų sertifikavimo statusą (įskaitant sertifikato išdavimą, jo galiojimo laiko pratęsimą, sertifikato patvirtinimą ar atnaujinimą, jo galiojimo sustabdymą, taikymo srities apribojimą arba sertifikato panaikinimą). Atvirumo principas reiškia, kad užtikrinama galimybė susipažinti su atitinkama informacija arba kad tokia informacija atskleidžiama.

7.   KONFIDENCIALUMAS

Kad sertifikavimo įstaiga įgytų išskirtinę teisę susipažinti su informacija, reikalinga atitikčiai sertifikavimo reikalavimams tinkamai įvertinti, ji turi išsaugoti visos komercinės informacijos apie klientą konfidencialumą.

8.   REAGAVIMAS Į SKUNDUS

Sertifikavimo įstaiga turi nustatyti reagavimo į skundus dėl sprendimų ir kitos su sertifikavimu susijusios veiklos tvarką.

9.   ATSAKOMYBĖ IR FINANSAVIMAS

Sertifikavimo įstaiga turi gebėti įrodyti, kad įvertino vykdant sertifikavimo veiklą kylančius pavojus ir turi tinkamas priemones (įskaitant draudimą arba išteklius) įsipareigojimams, kylantiems kiekvienoje jos veiklos srityje ir su ta veikla susijusioje geografinėje srityje, vykdyti.


II PRIEDAS

Organizacijoms, teikiančioms paraiškas gauti už techninę priežiūrą atsakingo subjekto sertifikatą arba sertifikatą techninės priežiūros funkcijoms vykdyti pagal rangos susitarimą su už techninę priežiūrą atsakingu subjektu, taikomi reikalavimai ir vertinimo kriterijai

I.   Valdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomi reikalavimai ir vertinimo kriterijai

1.   Vadovavimasįsipareigojimas plėtoti ir taikyti organizacijos techninės priežiūros sistemą ir nuolat didinti jos veiksmingumą.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią:

a)

būtų nustatyta ir organizacijos generalinio direktoriaus (-ės) arba jo ar jos atstovo patvirtinta techninės priežiūros politika, kuri atitiktų organizacijos tipą ir paslaugų mastą;

b)

būtų užtikrinta, kad pagal teisinę sistemą būtų nustatyti saugos tikslai, kurie atitiktų organizacijos tipą, veiklos mastą ir susijusius pavojus;

c)

atsižvelgiant į bendrus organizacijos saugos tikslus, sauga būtų įvertinta pagal bendruosius saugos rodiklius;

d)

būtų rengiami planai ir procedūros organizacijos saugos tikslams pasiekti;

e)

būtų užtikrinti ištekliai, reikalingi visiems procesams, kuriais užtikrinama atitiktis šiame priede išdėstytiems reikalavimams, vykdyti;

f)

būtų nustatytas ir valdomas kitos valdymo veiklos poveikis techninės priežiūros sistemai;

g)

būtų užtikrinta, kad aukščiausioji vadovybė būtų susipažinusi su veiklos stebėsenos ir audito rezultatais ir prisiimtų bendrą atsakomybę už techninės priežiūros sistemos pakeitimų įgyvendinimą;

h)

būtų užtikrinta, kad darbuotojams ir darbuotojų atstovams būtų tinkamai atstovaujama ir su jais būtų konsultuojamasi nustatant, plėtojant, stebint ir peržiūrint visų susijusių procesų, kuriuose gali dalyvauti personalas, saugos aspektus.

2.   Pavojaus valdymasstruktūrinis su transporto priemonių technine priežiūra susijusių pavojų, įskaitant tiesiogiai su eksploatavimo procesais susijusį ir dėl kitų organizacijų arba asmenų veiklos kylantį pavojų, vertinimo ir tinkamų pavojaus kontrolės priemonių nustatymo metodas.

2.1.   Organizacija turi nustatyti tvarką ir priemones, kad galėtų pripažinti poreikį ir įsipareigojimą bendradarbiauti su geležinkelių transporto priemonių valdytojais, geležinkelio įmonėmis, geležinkelių infrastruktūros valdytojais, transporto priemonių ir komponentų kūrėjais ir gamintojais ar kitomis suinteresuotomis šalimis.

2.2.   Organizacija turi nustatyti pavojaus valdymo tvarką, pagal kurią būtų tvarkomi techninės priežiūros bylos, įskaitant techninės priežiūros planus, įrangą, procedūras, organizavimą, personalo parinkimą ar sąsajas, pakeitimai ir taikomi bendrieji saugos būdai, susiję su pavojaus lygio nustatymo ir vertinimo metodais, patvirtintais pagal Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

2.3.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią vertinant pavojų būtų atsižvelgta į poreikį nustatyti, sudaryti ir palaikyti tinkamą darbo aplinką, atitinkančią Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų, visų pirma Tarybos direktyvos 89/391/EEB, reikalavimus (1).

3.   Stebėsenastruktūrinis užtikrinimo, kad būtų nustatytos ir tinkamai veiktų pavojaus kontrolės priemonės, kurios padėtų siekti organizacijos tikslų, metodas.

3.1.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų reguliariai renkami, stebimi ir analizuojami atitinkami saugos duomenys, įskaitant:

a)

duomenis apie atitinkamų procesų veikimą;

b)

procesų rezultatus (įskaitant visas pagal sutartis teikiamas paslaugas ir produktus);

c)

duomenis apie pavojaus kontrolės priemonių veiksmingumą;

d)

informaciją apie patirtį, gedimus, defektus ir taisymą, susijusius su kasdieniniu įrenginių eksploatavimu ir technine priežiūra.

3.2.   Organizacija turi nustatyti tvarką, kuri užtikrintų, kad apie avarijas, riktus, vos neįvykusias avarijas ir kitus pavojingus įvykius būtų pranešama, jie būtų registruojami, tiriami ir analizuojami.

3.3.   Kad galėtų periodiškai peržiūrėti visus procesus, organizacija turi nustatyti nepriklausomą, nešališką ir skaidriai veikiančią vidaus audito sistemą. Ši sistema turi būti grindžiama tvarka, pagal kurią būtų:

a)

rengiamas vidaus audito planas, kurį būtų galima persvarstyti, atsižvelgiant į ankstesnio audito rezultatus ir veiklos stebėjimą;

b)

analizuojami ir vertinami audito rezultatai;

c)

siūlomos ir įgyvendinamos specialios taisomosios priemonės arba veiksmai;

d)

tikrinamas ankstesnių priemonių arba veiksmų veiksmingumas.

3.4.   Šio skirsnio 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose nurodyta tvarka turi atitikti bendruosius saugos būdus, susijusius su pavojaus lygio nustatymo ir vertinimo metodais, patvirtintais pagal Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnio 1 dalies a punktą, ir su geležinkelio operatorių saugos lygio bei veiklos rezultatų saugos srityje vertinimo nacionaliniu ir Sąjungos lygiu metodais, patvirtintais pagal tos direktyvos 6 straipsnio 1 dalies d punktą.

4.   Nuolatinis gerinimasstruktūrinis informacijos, surinktos vykdant reguliarią stebėseną ir auditą arba iš kitų atitinkamų šaltinių, analizavimo ir rezultatų panaudojimo žinioms kaupti ir imtisprevencinių arba korekcinių veiksmų, kad būtų išlaikyta arba pagerinta sauga, metodas.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų užtikrinta, kad:

a)

būtų ištaisyti nustatyti trūkumai;

b)

būtų įgyvendinti nauji pasiekimai saugos srityje;

c)

vidaus audito rezultatai būtų naudojami sistemai tobulinti;

d)

prireikus būtų įgyvendinami prevenciniai arba korekciniai veiksmai siekiant užtikrinti, kad per visą įrangos eksploatavimo ir veiklos vykdymo laiką geležinkelių sistema atitiktų standartus ir kitus reikalavimus;

e)

atitinkama su avarijų, riktų, vos neįvykusių avarijų ir kitų pavojingų įvykių tyrimu ir priežastimis susijusi informacija būtų panaudota žinioms kaupti ir prireikus priimti saugai pagerinti skirtas priemones;

f)

rekomendacijos, kurias pateikia nacionalinė saugos institucija, nacionalinė tyrimo institucija, taip pat rekomendacijos, pateiktos atlikus pramonės sektoriaus arba vidaus tyrimus, būtų įvertintos ir, jei reikia, įgyvendintos;

g)

geležinkelio įmonių ir (arba) geležinkelių infrastruktūros valdytojų ir geležinkelių transporto priemonių valdytojų pateiktos arba iš kitų susijusių šaltinių gautos atitinkamos ataskaitos ir (arba) informacija būtų įvertintos ir į jas būtų atsižvelgta.

5.   Struktūra ir atsakomybėstruktūrinis atskirų asmenų ir asmenų grupių atsakomybės nustatymo siekiant užtikrinti organizacijos saugos tikslų įgyvendinimą metodas.

5.1.   Organizacija turi nustatyti atsakomybės už visus susijusius procesus paskirstymo visoje organizacijoje tvarką.

5.2.   Organizacija turi nustatyti aiškaus su sauga susijusių atsakomybės sričių nustatymo, aiškaus atsakomybės paskirstymo konkrečioms su ja susijusioms funkcijoms ir jų sąsajų nustatymo tvarką. Ši tvarka apima 2.1 punkte nurodytą organizacijos ir geležinkelių transporto priemonių valdytojų, taip pat, jei taikoma, geležinkelio įmonių ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų santykiams taikomą tvarką.

5.3.   Organizacija turi nustatyti užtikrinimo, kad deleguotą atsakomybę turintys organizacijos darbuotojai turėtų įgaliojimus, kompetenciją ir reikiamus išteklius savo pareigoms vykdyti, tvarką. Atsakomybė ir kompetencija turėtų būti tarpusavyje susijusios ir suderintos su paskirta funkcija, o įgaliojimas turi būti raštiškas.

5.4.   Organizacija turi nustatyti veiklos, susijusios su atitinkamais organizacijoje vykstančiais procesais, koordinavimo užtikrinimo tvarką.

5.5.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią saugos valdymo pareigas einantys asmenys būtų atskaitingi už savo veiklos rezultatus.

6.   Kompetencijos valdymasstruktūrinis užtikrinimo, kad darbuotojai turėtų reikiamų gebėjimų, būtinų siekiant bet kokiomis aplinkybėmis saugiai, efektyviai ir veiksmingai įgyvendinti organizacijos tikslus, metodas.

6.1.   Organizacija turi nustatyti kompetencijos valdymo sistemą, pagal kurią būtų numatyta:

a)

nustatyti pareigas, kurias vykdantis personalas būtų atsakingas už visų sistemos procesų, būtinų siekiant laikytis šiame priede nustatytų reikalavimų, vykdymą;

b)

nustatyti pareigas, susijusias su saugos užduotimis;

c)

atitinkamas užduotis skirti reikiamą kompetenciją turintiems darbuotojams.

6.2.   Organizacijos kompetencijos valdymo sistemoje turi būti nustatyta darbuotojų kompetencijos valdymo tvarka, kuri apimtų bent:

a)

žinių, įgūdžių ir patirties, atitinkančių pareigas ir būtinų vykdant su sauga susijusias užduotis, nustatymą;

b)

atrankos principus, įskaitant pagrindinį išsilavinimo lygį, psichologinį tinkamumą ir gerą fizinę būklę;

c)

pradinį parengimą ir kvalifikacijos suteikimą arba įgytos kompetencijos bei įgūdžių patvirtinimą;

d)

užtikrinimą, kad visi darbuotojai suprastų, kokia aktuali ir svarbi yra jų veikla ir kaip jie prisideda prie saugos tikslų įgyvendinimo;

e)

tęstinį mokymą ir periodinį žinių bei įgūdžių atnaujinimą;

f)

kai tinkama – periodinį kompetencijos, psichologinio tinkamumo ir fizinės būklės tikrinimą;

g)

kai reikia – specialiąsias priemones avarijų ir (arba) riktų atvejais arba ilgai nesant darbe.

7.   Informavimasstruktūrinis užtikrinimo, kad visais organizacijos lygmenimis nuomones teikiantys ir sprendimus priimantys asmenys galėtų susipažinti su svarbia informacija, metodas.

7.1.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų nustatyti pranešimų teikimo kanalai ir taip užtikrinta, kad pačiame subjekte ir jam palaikant ryšius su kitais subjektais, įskaitant geležinkelių infrastruktūros valdytojus, geležinkelio įmones, geležinkelių transporto priemonių valdytojus ir transporto priemonių arba jų komponentų (arba ir vienų, ir kitų) kūrėjus arba gamintojus, prireikus būtų tinkamai ir neatidėliotinai keičiamasi aiškiai pateikiama informacija apie visus susijusius procesus ir ši informacija tiek savo organizacijoje, tiek kitose organizacijose būtų perduodama tinkamas pareigas einančiam asmeniui.

7.2.   Siekdama užtikrinti tinkamą keitimąsi informacija, organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią:

a)

būtų gaunama ir apdorojama konkreti informacija;

b)

konkreti informacija būtų nustatoma, rengiama ir skleidžiama;

c)

būtų sudarytos sąlygos gauti patikimą ir naujausią informaciją.

7.3.   Organizacija turi nustatyti tvarką, kuri užtikrintų, kad pagrindinė veiklos informacija būtų:

a)

aktuali ir pagrįsta;

b)

tiksli;

c)

išsami;

d)

tinkamai atnaujinta;

e)

patikrinta;

f)

nuosekli ir lengvai suprantama (įskaitant vartojamą kalbą);

g)

prieš taikant pateikta susipažinti darbuotojams pagal jų atsakomybės sritis;

h)

lengvai prieinama darbuotojams ir prireikus jiems būtų pateikiamos dokumentų kopijos.

7.4.   Reikalavimai, išdėstyti 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose, visų pirma taikomi šiai veiklos informacijai:

a)

informacijai, susijusiai su nacionaliniuose geležinkelių riedmenų registruose esančios transporto priemonių, kurių techninę priežiūrą atlieka organizacija, identifikavimo (įskaitant priemones) ir registracijos informacijos tikslumo ir išsamumo tikrinimu;

b)

techninės priežiūros dokumentams;

c)

informacijai apie paramą, teikiamą geležinkelių transporto priemonių valdytojams ir atitinkamais atvejais kitoms šalims, įskaitant geležinkelio įmones ir (arba) geležinkelių infrastruktūros valdytojus;

d)

informacijai apie darbuotojų kvalifikaciją ir vėliau vykdant techninės priežiūros plėtojimo veiklą atliekamą kontrolę;

e)

informacijai apie veiklą (įskaitant ridą, veiklos rūšis ir mastą, riktus arba avarijas) ir geležinkelio įmonių, geležinkelių transporto priemonių valdytojų bei geležinkelių infrastruktūros valdytojų prašymus;

f)

įrašams apie atliktą techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie vykdant patikras nustatytus trūkumus ir tokius geležinkelio įmonių arba geležinkelių infrastruktūros valdytojų taisomuosius veiksmus kaip traukinio patikros ir stebėsena prieš jam išvykstant arba esant kelyje;

g)

techninės priežiūros patvirtinimo ir grąžinimo eksploatuoti dokumentams;

h)

techninės priežiūros paslaugų užsakymams;

i)

techninei informacijai, kuri kaip techninės priežiūros nurodymai turi būti teikiama geležinkelio įmonėms ir (arba) infrastruktūros valdytojams ir geležinkelių transporto priemonių valdytojams;

j)

informacijai, teikiamai avariniais atvejais, kai pablogėja eksploatacinė sauga, kuri gali apimti:

i)

informaciją apie nustatytus eksploatavimo apribojimus arba specialias eksploatavimo sąlygas, taikomas transporto priemonėms, kurių techninę priežiūrą vykdo organizacija, arba kitoms tos pačios serijos transporto priemonėms, net jeigu jų techninę priežiūrą vykdo kiti už techninę priežiūrą atsakingi subjektai; ši informacija taip pat turi būti perduota visoms susijusioms šalims.

ii)

skubią informaciją tokiais su sauga susijusiais klausimais, kaip vykdant techninę priežiūrą nustatytas bendro kelių kategorijų ar serijų transporto priemonėms komponento defektas;

k)

visai susijusiai informacijai arba duomenims, kurie reikalingi siekiant sertifikavimo įstaigai ir atitinkamiems užsakovams (įskaitant geležinkelių transporto priemonių valdytojus) pateikti metinę techninės priežiūros ataskaitą; kai prašoma, ataskaita taip pat turi būti pateikiama nacionalinėms saugos institucijoms.

8.   Dokumentavimasstruktūrinis visos susijusios informacijos atsekamumo užtikrinimo metodas.

8.1.   Organizacija turi nustatyti tinkamą visų susijusių procesų tinkamo dokumentavimo tvarką.

8.2.   Organizacija turi nustatyti tinkamą tvarką, pagal kurią būtų:

a)

reguliariai stebimi ir atnaujinami visi susiję dokumentai;

b)

formuojami, rengiami ir platinami visi susiję dokumentai ir tvirtinami jų pakeitimai;

c)

priimami, renkami ir archyvuojami visi susiję dokumentai.

9.   Pavedimas vykdyti veiklą pagal sutartisstruktūrinis tinkamo veiklos pagal subrangos sutartis vykdymo, kad būtų įgyvendinti organizacijos tikslai, užtikrinimo metodas.

9.1.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią užtikrintų, kad būtų nustatyti su sauga susiję produktai ir paslaugos.

9.2.   Organizacija, kuriai rangovai arba tiekėjai (arba ir vieni, ir kiti) tiekia su sauga susijusius produktus ir teikia tokias paslaugas, turi nustatyti tvarką, pagal kurią vykdydama atranką patikrintų:

a)

rangovų, subrangovų ir tiekėjų kompetenciją;

b)

ar rangovų, subrangovų ir tiekėjų techninės priežiūros ir valdymo sistema yra tinkama ir patvirtinta dokumentais.

9.3.   Organizacija turi tokiems rangovams ir tiekėjams taikomų reikalavimų nustatymo tvarką.

9.4.   Organizacija turi nustatyti tiekėjų ir (arba) rangovų informuotumo apie pavojus, kuriuos jie gali sukelti organizacijos veiklai, stebėjimo tvarką.

9.5.   Jei rangovo arba tiekėjo techninės priežiūros arba valdymo sistema yra patvirtinta, 3 punkte nurodytas stebėsenos procesas gali apsiriboti tik 3.1 punkto b papunktyje nurodytais pagal sutartis vykdomos veiklos procesų rezultatais.

9.6.   Turi būti aiškiai apibrėžti, žinomi ir pagal susitariančiųjų šalių susitarimą paskirti bent pagrindiniai toliau nurodytiems procesams taikomi principai:

a)

su geležinkelio saugos klausimais susijusi atsakomybė ir užduotys;

b)

įsipareigojimai, susiję su aktualios informacijos perdavimu tarp abiejų šalių;

c)

su sauga susijusių dokumentų atsekamumas.

II.   Techninės priežiūros plėtojimo funkciją vykdančiam subjektui taikomi reikalavimai ir vertinimo kriterijai

1.   Organizacija turi nustatyti procedūrą, pagal kurią nustatytų ir valdytų:

a)

visą techninės priežiūros veiklą, turinčią įtakos saugai;

b)

visas saugai svarbias sudedamąsias dalis.

2.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią užtikrintų, kad būtų laikomasi esminių sąveikos reikalavimų, įskaitant atnaujinimus per visą eksploatavimo laiką, imantis šių veiksmų:

a)

užtikrinant atitiktį specifikacijoms, susijusioms su atitinkamose techninėse sąveikos specifikacijose (TSS) nurodytais pagrindiniais sąveikos parametrais;

b)

bet kokiomis aplinkybėmis tikrinant techninės priežiūros bylos atitiktį leidimui, susijusiam su transporto priemone (įskaitant visus nacionalinius saugos reikalavimus), įskaitant atitiktį techninei bylai ir įrašų rūšiai pagal Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registrą;

c)

valdant visus vykdant techninę priežiūrą atliekamus pakeitimus;

d)

nustatant poreikį atlikti pavojaus vertinimą, susijusį su galimu minėtų pakeitimų poveikiu geležinkelio sistemos saugai, taikant bendruosius saugos būdus, susijusius su pavojaus lygio nustatymo ir vertinimo metodais, patvirtintais pagal Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnio 1 dalies a punktą;

e)

valdant visų techninių pakeitimų, turinčių poveikį transporto priemonės sistemų vientisumui, konfigūraciją.

3.   Organizacija turi nustatyti specialiai techninės priežiūros veiklai vykdyti skirtos ir reikalingos įrangos, įrenginių ir įrankių įsigijimo ir aprūpinimo jais rėmimo tvarką. Organizacija turi nustatyti tikrinimo, ar ši įranga, įrenginiai ir įrankiai naudojami, laikomi ir prižiūrimi pagal jų techninės priežiūros grafiką ir laikantis jų techninės priežiūros reikalavimų, tvarką.

4.   Pradėdama eksploatuoti transporto priemones, organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų:

a)

gauta prieiga prie pradiniuose dokumentuose pateiktų techninės priežiūros rekomendacijų ir surinkta pakankamai informacijos apie planuojamą veiklą;

b)

išanalizuotos tos pradiniuose dokumentuose pateiktos techninės priežiūros rekomendacijos ir, taikant bendruosius saugos būdus, susijusius su pavojaus lygio nustatymo ir vertinimo metodais, patvirtintais pagal Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnio 1 dalies a punktą, parengta pirmosios techninės priežiūros byla, taip pat atsižvelgiant į visuose susijusiuose garantiniuose dokumentuose pateiktą informaciją;

c)

užtikrinta, kad pirmoji techninė priežiūra būtų atlikta taip, kaip nurodyta pirmosios techninės priežiūros byloje.

5.   Siekdama užtikrinti, kad techninės priežiūros byla būtų atnaujinama per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką, organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų:

a)

renkama bent informacija, susijusi su:

i)

vykdomos veiklos rūšimi ir mastu, įskaitant avarijas, katastrofas ir riktus, bet jais neapsiribojant, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2016/798;

ii)

nustatytais komponentų gedimais;

iii)

planuojamos veiklos rūšimi ir mastu;

iv)

faktiškai atlikta technine priežiūra.

b)

Nustatytas atnaujinimo poreikis, atsižvelgiant į sąveikos ribines vertes;

c)

teikiami ir tvirtinami pasiūlymai dėl pakeitimų ir šių pasiūlymų įgyvendinimo, siekiant priimti aiškiais kriterijais pagrįstą sprendimą, atsižvelgiant į pavojaus vertinimo, atlikto taikant bendruosius saugos būdus, susijusius su pavojaus lygio nustatymo ir vertinimo metodais, patvirtintais pagal Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnio 1 dalies a punktą, rezultatus;

d)

užtikrinamas tinkamas pakeitimų įgyvendinimas;

e)

stebimas pakeitimų veiksmingumas, vykdant procesą, atitinkantį bendruosius saugos būdus, susijusius su geležinkelio operatorių saugos lygio ir veiklos rezultatų saugos srityje vertinimo nacionaliniu ir Sąjungos lygiu metodais, patvirtintais pagal Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnio 1 dalies d punktą.

6.   Kai techninės priežiūros plėtojimo funkciją vykdančiam subjektui taikomas kompetencijos valdymo procesas, turi būti atsižvelgta bent į šiuos poveikį saugai turinčius veiksnius:

a)

bendrųjų saugos būdų, susijusių su pavojaus lygio nustatymo ir vertinimo metodais, patvirtintais pagal Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnio 1 dalies a punktą, taikymą vertinant techninės priežiūros bylos pakeitimus;

b)

kompetenciją inžinerijos srityje, reikalingą techninės priežiūros bylos sudarymui ir pakeitimams, taip pat pakeitimų vykdant techninę priežiūrą parengimui, vertinimui, tikrinimui ir tvirtinimui valdyti;

c)

saugai svarbių sudedamųjų dalių techninės priežiūros veiklą;

d)

sujungimo technologijas (įskaitant suvirinimą ir sujungimą);

e)

neardomąjį bandymą.

7.   Kai techninės priežiūros plėtojimo funkciją vykdančiam subjektui taikomas dokumentavimo procesas, turi būti užtikrintas bent šių elementų atsekamumas:

a)

dokumentų, susijusių su pakeitimų vykdant techninę priežiūrą parengimu, vertinimu, tikrinimu ir tvirtinimu;

b)

transporto priemonių konfigūracijos, įskaitant saugai svarbias sudedamąsias dalis ir vidaus programinės įrangos pakeitimus, bet jais neapsiribojant;

c)

įrašų apie atliktus techninės priežiūros darbus;

d)

tyrimų, susijusių su sukaupta patirtimi, rezultatų;

e)

visų vėlesnių techninės priežiūros bylos, įskaitant pavojaus vertinimą, versijų;

f)

techninės priežiūros vykdymo ir geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo kompetencijos ir šiose srityse vykdomos veiklos kontrolės ataskaitų;

g)

techninės pagalbinės informacijos, kuri turi būti teikiama geležinkelių transporto priemonių valdytojams, geležinkelio įmonėms ir infrastruktūros valdytojams.

III.   Geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomi reikalavimai ir vertinimo kriterijai

1.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią prieš pateikdama techninės priežiūros paslaugų užsakymus galėtų patikrinti už techninės priežiūros vykdymą atsakingo subjekto kompetenciją, galimybes ir gebėjimus. Todėl techninės priežiūros dirbtuvės turi turėti reikiamą kvalifikaciją, kad galėtų priimti sprendimus dėl techninės priežiūros vykdymo funkciją atliekančiam subjektui taikomų techninės kompetencijos reikalavimų.

2.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią sudarytų darbų paketą ir parengtų bei teiktų techninės priežiūros paslaugų užsakymus.

3.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią transporto priemonės būtų tinkamu laiku atiduodamos techninei priežiūrai atlikti.

4.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų nutraukiamas transporto priemonės eksploatavimas techninei priežiūrai atlikti arba tada, kai pablogėja eksploatacinė sauga arba kai poreikis atlikti techninę priežiūrą daro poveikį įprastam eksploatavimui.

5.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų nustatomos būtinos patikrinimo priemonės, taikomos atliekamai techninei transporto priemonių priežiūrai ir jų techninės priežiūros patvirtinimui.

6.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų teikiamas pranešimas dėl grąžinimo eksploatuoti, kuriame būtų nurodyti eksploatavimo apribojimai, siekiant užtikrinti, kad transporto priemonė veiktų saugiai, atsižvelgiant į techninės priežiūros patvirtinimo dokumentaciją.

7.   Kai geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas kompetencijos valdymo procesas, turi būti atsižvelgiama bent į grąžinimą eksploatuoti, įskaitant naudojimo apribojimų nustatymą.

8.   Kai traukinių parko techninės priežiūros valdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas informavimo procesas, techninės priežiūros vykdymo funkciją vykdančiam subjektui turi būti pateikiama bent ši informacija:

a)

taikomos taisyklės ir techninės specifikacijos;

b)

kiekvienos transporto priemonės techninės priežiūros planas;

c)

atsarginių dalių sąrašas, įskaitant pakankamai išsamų kiekvienos atsarginės dalies aprašymą, kad jas būtų galima pakeisti lygiavertėmis dalimis, turinčiomis tokias pačias garantijas;

d)

medžiagų sąrašas, įskaitant pakankamai išsamų jų naudojimo aprašymą ir būtiną informaciją apie sveikatos apsaugą ir saugą;

e)

dokumentų rinkinys, kuriame būtų nustatytos poveikį saugai turinčios veiklos specifikacijos ir komponentams taikomi įsikišimo ir jų naudojimo apribojimai;

f)

komponentų arba sistemų, kuriems taikomi teisiniai reikalavimai, sąrašas (įskaitant stabdžių rezervuarus ir cisternas pavojingiesiems kroviniams vežti) ir tų reikalavimų sąrašas;

g)

bendrųjų saugos būdų, susijusių su pavojaus lygio nustatymo ir vertinimo metodais, patvirtintais pagal Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnio 1 dalies a punktą, taikomais vertinant pakeitimus, turinčius poveikį geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkcijai, taikymas.

9.   Kai geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas informavimo procesas, suinteresuotąsias šalis reikia informuoti bent apie grąžinimą eksploatuoti ir, be kita ko, pateikti naudotojams (geležinkelio įmonėms ir geležinkelių infrastruktūros valdytojams) svarbią informaciją apie naudojimo apribojimus.

10.   Kai geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas dokumentavimo procesas, turi būti registruojama bent ši informacija:

a)

techninės priežiūros paslaugų užsakymai;

b)

informacija apie grąžinimą eksploatuoti, įskaitant geležinkelio įmonėms ir geležinkelių infrastruktūros valdytojams svarbią informaciją apie naudojimo apribojimus.

IV.   Techninės priežiūros vykdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomi reikalavimai ir vertinimo kriterijai

1.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų:

a)

tikrinamas geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkciją vykdančio subjekto pateiktos informacijos, susijusios su užsakytomis paslaugomis, išsamumas ir tinkamumas;

b)

tikrinama, kaip naudojami atitinkami būtini techninės priežiūros dokumentai ir kiti standartai, kurie taikomi pagal techninės priežiūros paslaugų užsakymus teikiamoms techninės priežiūros paslaugoms;

c)

užtikrinama, kad visi susiję darbuotojai galėtų susipažinti su visomis techninės priežiūros paslaugų užsakymuose pateiktomis techninės priežiūros specifikacijomis, apibrėžtomis taikomuose nuostatuose ir specialiuose standartuose (pvz., jos būtų įtrauktos į vidaus darbo instrukcijas).

2.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų užtikrinta, kad:

a)

komponentai (įskaitant atsargines dalis) ir medžiagos būtų naudojami kaip nurodyta techninės priežiūros paslaugų užsakymuose ir tiekėjo dokumentuose;

b)

komponentai ir medžiagos būtų laikomi, tvarkomi ir vežami taip, kad jie nesidėvėtų ir nebūtų gadinami, ir vadovaujantis techninės priežiūros paslaugų užsakymuose ir tiekėjo dokumentuose pateiktais nurodymais;

c)

visi komponentai ir medžiagos, įskaitant tuos, kuriuos pateikė užsakovas, atitiktų taikomose nacionalinėse ir tarptautinėse taisyklėse ir atitinkamuose techninės priežiūros paslaugų užsakymuose nustatytus reikalavimus.

3.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią nustatytų, identifikuotų, parūpintų, registruotų ir užtikrintų galimybę naudoti tinkamą įrangą, įrenginius ir priemones, kad pagal techninės priežiūros paslaugų užsakymus ir kitas taikomas specifikacijas galėtų teikti techninės priežiūros paslaugas ir užtikrinti:

a)

saugų techninės priežiūros vykdymą, įskaitant techninę priežiūrą atliekančių darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą;

b)

ergonomines sąlygas ir sveikatos apsaugą, įskaitant, be kita ko, sąsajas tarp naudotojų ir informacinių technologijų sistemų arba diagnostinės įrangos.

4.   Kai būtina užtikrinti pagrįstus rezultatus, organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią užtikrintų, kad jos matavimo įranga būtų:

a)

kalibruojama arba tikrinama tiksliai nustatytais intervalais arba prieš ją naudojant, vadovaujantis tarptautiniais, nacionaliniais arba pramoniniais matavimo standartais; jeigu tokių standartų nėra, būtina registruoti, kuo remiantis atliekamas kalibravimas arba tikrinimas;

b)

suderinta arba, jei būtina, pakartotinai suderinta;

c)

identifikuota, kad būtų galima nustatyti kalibravimo statusą;

d)

apsaugota nuo derinimo, dėl kurio matavimo rezultatas taptų negaliojančiu;

e)

saugoma nuo sugadinimo ir nusidėvėjimo ją tvarkant, prižiūrint ir laikant.

5.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią užtikrintų, kad visa įranga, įrenginiai ir priemonės būtų tinkamai naudojami, kalibruojami, saugomi ir prižiūrimi pagal dokumentuose nustatytas procedūras.

6.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią tikrintų, ar techninės priežiūros darbai yra vykdomi pagal techninės priežiūros paslaugų užsakymus, ir rengtų pranešimus dėl techninės priežiūros patvirtinimo. Techninės priežiūros patvirtinime turi būti pateikta visa informacija, naudinga nustatant eksploatavimo apribojimus.

7.   Kai techninės priežiūros vykdymo funkciją atliekančiam subjektui taikomas pavojaus vertinimo procesas (visų pirma, I skyriaus 2.2 ir 2.3 punktai), darbo aplinka turi apimti ne tik dirbtuves, kuriose vykdomi techninės priežiūros darbai, bet ir prie dirbtuvių pastatų esančius geležinkelio kelius bei visas vietas, kuriose vykdoma techninės priežiūros veikla.

8.   Kai techninės priežiūros vykdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas kompetencijos valdymo procesas, prireikus turi būti atsižvelgta bent į šiuos poveikį saugai turinčius veiksnius:

a)

sujungimo technologijas (įskaitant suvirinimą ir sujungimą);

b)

neardomuosius bandymus;

c)

galutinį transporto priemonės bandymą ir techninės priežiūros patvirtinimą;

d)

stabdžių sistemos, aširačių ir traukos įrangos techninę priežiūrą ir prekinių vagonų specialių komponentų, naudojamų gabenant pavojinguosius krovinius, pvz., cisternų, čiaupų ir t. t., techninę priežiūrą;

e)

saugai svarbių sudedamųjų dalių techninės priežiūros veiklą;

f)

kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemų techninės priežiūros veiklą;

g)

durų valdymo sistemų techninės priežiūros veiklą;

h)

kitas nustatytas specialias sritis, turinčias įtakos saugai.

9.   Kai techninės priežiūros vykdymo funkciją atliekančiam subjektui taikomas informavimo procesas, geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkciją ir techninės priežiūros plėtojimo funkciją vykdantiems subjektams turi būti pateikiama bent informacija apie:

a)

darbus, atliktus pagal techninės priežiūros paslaugų užsakymus;

b)

visus su sauga susijusius galimus trūkumus arba defektus, kuriuos nustatytų organizacija;

c)

techninės priežiūros patvirtinimą.

10.   Kai techninės priežiūros vykdymo funkciją atliekančiam subjektui taikomas dokumentavimo procesas, turi būti registruojama bent ši informacija, susijusi su techninės priežiūros veikla, darančia poveikį saugai, kaip nurodyta II skirsnio 1 punkto a papunktyje:

a)

aiškiai identifikuojama visa įranga, įrenginiai ir priemonės;

b)

visi atlikti techninės priežiūros darbai, be kita ko, nurodant personalą, naudotas priemones, įrenginius, atsargines dalis ir medžiagas ir atsižvelgiant į:

i)

atitinkamas valstybės, kurioje įsteigta organizacija, taisykles;

ii)

techninės priežiūros paslaugų užsakymuose nustatytus reikalavimus, įskaitant su įrašais susijusius reikalavimus;

iii)

galutinio bandymo rezultatus ir sprendimą dėl techninės priežiūros patvirtinimo;

c)

kontrolės priemonės, kurių reikalaujama techninės priežiūros paslaugų užsakymų ir techninės priežiūros patvirtinimo dokumentuose;

d)

kalibravimo ir tikrinimo rezultatai; jeigu programinė įranga naudojama nustatytų reikalavimų stebėsenai ir matavimams atlikti, programinės įrangos tinkamumas norimoms užduotims atlikti turi būti patvirtinamas prieš pirmąjį jos panaudojimą ir prireikus pakartotinai patvirtinamas;

e)

ankstesnių matavimo rezultatų pagrįstumas, kai nustatoma, kad matavimo prietaisas neatitinka reikalavimų.


(1)  1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).


III PRIEDAS

Paraiškų formos

Image 1 Tekstas paveikslėlio Image 2 Tekstas paveikslėlio Image 3 Tekstas paveikslėlio Image 4 Tekstas paveikslėlio

IV PRIEDAS

Sertifikatų formos

Image 5 Tekstas paveikslėlio Image 6 Tekstas paveikslėlio Image 7 Tekstas paveikslėlio

V PRIEDAS

Už techninę priežiūrą atsakingo subjekto ataskaita

1.   Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas turi parengti laikotarpio, kuris prasideda likus 2 mėnesiams iki paskutinio patikrinimo ir baigiasi likus 2 mėnesiams iki kito planuojamo patikrinimo, ataskaitą.

2.   Ataskaitoje pateikiama bent ši informacija:

paaiškinama ir pagrindžiama, kaip buvo šalinama arba pašalinta (arba ir viena, ir kita) neatitiktis;

pateikiama informacija apie vertinamuoju laikotarpiu vykdytos techninės priežiūros apimtį;

pateikiami atsiliepimai dėl su bendrųjų saugos būdų, susijusių su pavojaus lygio nustatymo ir vertinimo metodais, patvirtintais pagal Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnio 1 dalies a punktą, ir geležinkelio įmonių, infrastruktūros valdytojų bei už techninę priežiūrą atsakingų subjektų taikytinais stebėsenos metodais, patvirtintais pagal tos direktyvos 6 straipsnio 1 dalies c punktą, taikymo;

nurodomi pakeitimai, susiję su:

įmonės teisine nuosavybe;

organizacija (taikoma tvarka);

transporto priemonėmis, už kurių techninę priežiūrą subjektas yra atsakingas;

veiklos vieta ir rangovais, įskaitant procesus ir įrangą;

vidaus ir išorės veiklos, susijusios su trimis techninės priežiūros funkcijomis (techninės priežiūros plėtojimu, geležinkelių riedmenų parko technine priežiūra ir techninės priežiūros vykdymu), pusiausvyra;

sutartimis su naudotojais (įskaitant geležinkelių transporto priemonių valdytojus ir keitimąsi duomenimis);

techninės priežiūros sistema;

su sauga susijusių komponentų defektais ir gedimais, kaip nurodyta II priedo II skirsnyje, ir atitinkama informacija apie techninę priežiūrą, kuria keistasi pagal 5 straipsnio 3 dalį;

vidaus audito ataskaitomis;

Agentūros, nacionalinių saugos institucijų ir kitų institucijų vykdymo užtikrinimo veiksmais arba tyrimais, įskaitant reikalavimus, kaip nustatyta šio teisės akto 8 ir 12 straipsniuose;

kompetencijos valdymu.

3.   Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas ataskaitoje pateikia visą informaciją, kuri jo nuomone yra svarbi sertifikavimo įstaigai.

4.   Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas ataskaitą sertifikavimo įstaigai nusiunčia likus 1 mėnesiui iki kito planinio audito patikrinimo.


Top