EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020G0227(01)

Tarybos rezoliucija dėl švietimo ir mokymo Europos semestro kontekste: informacija pagrįstų debatų dėl reformų ir investicijų užtikrinimas 2020/C 64/01

ST/5537/2020/INIT

OJ C 64, 27.2.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 64/1


Tarybos rezoliucija dėl švietimo ir mokymo Europos semestro kontekste: informacija pagrįstų debatų dėl reformų ir investicijų užtikrinimas

(2020/C 64/01)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

primindama politinį šio klausimo kontekstą, kaip išdėstyta priede,

PABRĖŽDAMA, KAD:

Europos semestras yra valdymo procesas, pirmiausia padedantis valstybėms narėms koordinuoti jų ekonominę, užimtumo ir fiskalinę politiką; todėl, vadovaujantis strategija „Europa 2020“, jį įgyvendinant taip pat sprendžiami klausimai, susiję su struktūrinėmis reformomis kitose politikos srityse (pavyzdžiui, švietimo ir mokymo srityje), galinčiomis skatinti darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą bei konkurencingumą ir turinčiomis teigiamą papildomą poveikį;

netrukus po to, kai buvo sukurta Europos semestro sistema, švietimo ministrai akcentavo, kad yra pasirengę prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ ir Europos semestro įgyvendinimo. Per pastarąjį dešimtmetį šis indėlis buvo įvairių formų ir išreiškiamas įvairiais būdais;

baigiantis 2020 m. strategijos laikotarpiui ir žvelgiant į ateitį, svarbu didinti švietimo ir mokymo sektoriaus indėlį į Europos semestro diskusijas, kad debatai dėl reformų ir investicijų švietimo ir mokymo srityje būtų grindžiami įrodymais, išvengiant, kad šis procesas taptų pernelyg sudėtingas ir reikalaujantis daugiau administracinių pastangų;

Europos lygmeniu bendradarbiaujant švietimo ir mokymo srityje sprendžiami bendri su švietimu ir mokymu susiję uždaviniai, kartu laikantis subsidiarumo principo ir atsižvelgiant į valstybių narių kompetencijas – šis principas taip pat turi būti atspindėtas Europos semestro procese;

IR ATSIŽVELGDAMA Į:

naująją augimo strategiją – Europos žaliąjį kursą, pagal kurį tvarumo aspektas integruojamas į visų sričių Sąjungos politiką, įskaitant švietimą ir mokymą;

2020 m. metinę tvaraus augimo strategiją, kuria Europos semestro kryptis perorientuojama, sutelkiant dėmesį į tvarų vystymąsi, ir daug dėmesio skiriama šiems tikslams:

didinti švietimo ir mokymo sistemų įtraukumą ir gerinti jų kokybę, kad būtų skatinama į ateities visuomenę integruoti visus žmones;

mažinti skaitmeninių įgūdžių trūkumą;

vykdyti pirminio švietimo ir mokymo reformas, būtinas siekiant pakeisti tendenciją, kai vis prastėja skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų mokymosi rezultatų rodikliai;

plėtoti visapusiškas įgūdžių ugdymo strategijas, orientuotas į individualius kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo poreikius;

remti suaugusius darbuotojus, kad jie įgytų daugiau aukštesnio lygmens įgūdžių;

mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, taip pat gerinti profesinio rengimo ir mokymo kokybę ir didinti jo patrauklumą;

investuoti į įgūdžių ugdymą ir kokybišką švietimą bei mokymą, siekiant užtikrinti didesnį našumą ir inovacijas; be to, darant tokias investicijas svarbu didinti teisingumą, skatinti įtrauktį ir užtikrinti sanglaudą Sąjungoje;

gerinti viešųjų finansų kokybę, visų pirma srityse, kuriomis skatinamas ilgalaikis augimas, įskaitant švietimą;

2019 m. lapkričio 8 d. Briuselyje buvo surengti patys pirmieji bendri finansų ir švietimo ministrų politiniai debatai tema „Tvirtas Europos ekonominis pagrindas: švietimo ir mokymo efektyvumo, veiksmingumo ir kokybės užtikrinimas“, kurių metų ministrai:

pabrėžė, kad žmogiškasis kapitalas yra itin svarbus veiksnys didinant ekonomikos augimą, konkurencingumą, įsidarbinamumą, socialinę sanglaudą ir įtrauktį, taip pat visuomenių atsparumą;

akcentavo, kad būtina efektyviau ir veiksmingiau investuoti į švietimą ir mokymą, įgūdžius ir kompetencijas, kiek tai susiję su kokybe, kiekybe, įtraukumu ir teisingumu;

nurodė, kad investuojant į švietimą ir mokymą daromas platesnis papildomas poveikis, o tai teigiamai veikia dabartines ir būsimas išlaidas tokiose srityse kaip užimtumas, sveikatos priežiūra ir socialinės paslaugos, taip užtikrinant socialinį teisingumą ir klestėjimą.

PRIPAŽĮSTA, KAD:

1.

Kalbant apie pažangą siekiant strateginėje programoje „ET 2020“ nustatytų švietimo ir mokymo lyginamųjų standartų (1), lyginamieji standartai, kuriuose nurodytas aukštasis išsilavinimas ir ikimokyklinis ugdymas bei priežiūra, jau pasiekti, vertinant pagal Sąjungos vidurkį. Be to, beveik pasiekti lyginamieji standartai dėl įdarbintų naujų absolventų ir dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo. Vis dėlto tebėra sudėtinga pasiekti lyginamuosius standartus, susijusius su prastais 15 metų amžiaus moksleivių mokymosi rezultatais, nustatytais atlikus Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) tyrimą, ir su suaugusiųjų švietimu (2).

2.

Pažanga, kurią Sąjunga padarė siekdama programoje „ET 2020“ nustatytų lyginamųjų standartų, yra vertingas indėlis norint įgyvendinti pirmąjį Europos socialinių teisių ramsčio principą (3) ir 4-ąjį Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslą (4).

PAŽYMI, KAD:

3.

Per pastarąjį dešimtmetį Europos semestro politikos turinyje vis daugiau dėmesio buvo skiriama iššūkiams ir tikslams, susijusiems su švietimu ir mokymu, todėl buvo pateikiama daugiau atitinkamų konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų (KŠSR). (5) Valstybių narių, kurioms pateikiamos tokios KŠSR, skaičius taip pat palaipsniui didėjo ir 2019 m. Europos semestro ciklo metu tai buvo visos 28 valstybės narės.

4.

2019 m. Europos semestro ciklo metu į šalims skirtas ataskaitas buvo įtrauktas naujas priedas, kuriame pristatomos preliminarios Komisijos tarnybų nuomonės dėl Europos semestro prioritetinių investicijų sričių ir sanglaudos politikos finansavimo 2021–2027 m. laikotarpiu, atspindint, inter alia, būtinybę teikti pirmenybę investicijoms į švietimą ir mokymą.

5.

Tam tikros švietimo ir mokymo tendencijos, susijusios su Europos socialinių teisių ramsčiu, stebimos naudojantis socialinių rodiklių suvestine.

MANO, KAD:

6.

Švietimas ir mokymas yra itin svarbūs siekiant ateityje užtikrinti tvarų ekonomikos augimą, konkurencingumą ir užimtumą, o ugdyti bendrąsias kompetencijas (6) ir skatinti judumą bei mokymąsi visą gyvenimą yra svarbu siekiant plėtoti žmogiškąjį kapitalą. Be to, kokybišku ir įtraukiu švietimu ir mokymu ne tik atsižvelgiama į darbo rinkos poreikius, bet ir sudaromos sąlygos asmenų savirealizacijai, socialinei sanglaudai ir įtraukioms visuomenėms.

7.

Svarbu laikytis holistinio požiūrio ir rengti bei vykdyti visapusiškas mokymosi visą gyvenimą strategijas ir politiką, atsižvelgiant į mokymąsi visuose kontekstuose ir bet kokioje aplinkoje – nesvarbu, ar jie formalūs, neformalūs ar susiję su savaiminiu mokymusi, – ir visais lygmenimis: pradedant nuo ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo mokyklinio ugdymo ir baigiant aukštuoju mokslu, profesiniu rengimu bei mokymu ir suaugusiųjų švietimu.

8.

Investicijos į švietimą ir mokymą yra galingiausios galimos investicijos į žmones ir į ateitį, o socialinė ir ekonominė grąža, kurią efektyvios ir veiksmingos investicijos į švietimą ir mokymą suteiktų atskiriems asmenims, darbdaviams ir visai visuomenei, yra neabejotina.

9.

Bendradarbiavimo strateginė programa „ET 2020“ suteikia galimybių valstybių narių ekspertams keistis tarpusavyje analitiškai įvertinta informacija, žiniomis, gebėjimais ar technologijomis. Be to, įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ šia programa remiamasi rengiant informacija pagrįstus politinius debatus dėl iššūkių ir prioritetų, susijusių su švietimu ir mokymu, be kita ko, nustatytų įgyvendinant Europos semestrą.

10.

Švietimui ir mokymui tenka svarbus vaidmuo siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, nes du programoje „ET 2020“ nustatyti lyginamieji standartai atitinka strategijoje „Europa 2020“ nustatytus pagrindinius tikslus švietimo srityje (mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas ir aukštąjį išsilavinimą įgyjančių asmenų skaičiaus didinimas). Be to, įgyvendinant programą „ET 2020“ prie Europos semestro prisidedama išsamiais teminiais ir konkrečių šalių duomenimis, kurie kasmet pateikiami Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje (ET Monitor).

11.

Programoje „ET 2020“ nustatyti lyginamieji standartai gali būti laikomi vertingais politiniais skatinamaisiais veiksniais ir, tuo pačiu metu valstybėms narėms keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais, gali būti įkvėpimo šaltinis ir suteikti postūmį rengti ir įgyvendinti švietimo ir mokymo srities reformas, kuriomis būtų keičiama politika. Pagal programą „ET 2020“ vykdoma tarpusavio mokymosi veikla, tarpusavio vertinimas ir tarpusavio konsultavimas suteikia vertingų mokymosi ir politikos peržiūros galimybių ir gali būti naudingi teikiant konkrečiai šaliai skirtą paramą arba paramą valstybių narių grupėms, reaguojant į problemas, nustatytas ir Europos semestro kontekste.

12.

Siekiant geriau atspindėti realybę, Komisijos faktų nustatymo misijos gali suteikti papildomų galimybių stiprinti Komisijos faktinį ir analitinį švietimo ir mokymo srities prioritetų, ypatumų ir politikos pokyčių valstybėse narėse supratimą.

PABRĖŽIA, KAD:

13.

Padaryta vilčių teikianti (tačiau nevienoda) pažanga Sąjungos lygmeniu įgyvendinant programoje „ET 2020“ nustatytus lyginamuosius standartus – valstybės narės daro pažangą skirtingu tempu ir mastu. Norint įtvirtinti pažangą ir toliau gerinti padėtį, reikės dėti daugiau pastangų ir jas atnaujinti, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes. Būtina, kad valstybės narės toliau dėtų pastangas dar labiau padidinti švietimo ir mokymo kokybę, teisingumą, įtraukumą ir aktualumą.

14.

Kad švietimo ir mokymo srities reformos būtų sėkmingai vykdomos, o jų rezultatai taptų apčiuopiami, reikia skirti pakankamai laiko – dažnai daugiau laiko, nei trunka metinis Europos semestro stebėsenos ciklas. Rengiant KŠSR itin svarbu pripažinti valstybių narių atsakomybę ir suteikti joms lankstumo rengiant reformas, taip pat pakankamai laiko ir galimybių jas įgyvendinti ir įvertinti.

15.

Diskusijose dėl švietimo ir mokymo reformų Europos semestro kontekste svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į platesnį kontekstą, taip pat reikia suprasti, su kokiais iššūkiais susiduriama ir kokių reformų priemonių jau imtasi nacionaliniu lygmeniu. Tačiau, analizuojant nacionalines švietimo ir mokymo sistemas ir atitinkamą politinį atsaką vykdant faktų nustatymo misijas, dvišalio informavimo ir tolesnės veiklos ataskaitų teikimo aprėptis turėtų būti tikslinė ir ne pernelyg plati, kad būtų išvengta papildomos administracinės naštos.

16.

Siekiant išlaikyti Sąjungos ekonomikos konkurencinį pranašumą, užtikrinti jos piliečių gerovę ir sudaryti jiems sąlygas išnaudoti savo potencialą, būtinos pakankamos ir veiksmingos investicijos į švietimą ir mokymą. Siekiant pagrįsti ekonominę ir socialinę švietimo ir mokymo svarbą, reikia geresnio duomenų prieinamumo ir palyginamumo, taip pat reikia toliau dėti pastangas rengiant bendrus kriterijus ir patikimas metodikas, pagal kuriuos būtų vertinamas investicijų veiksmingumas.

17.

Sąjungos lėšos ir toliau turėtų būti svarbi švietimo ir mokymo sistemų modernizavimo rėmimo priemonė ir jomis turėtų būti reaguojama į nacionalinius ir regioninius iššūkius, nustatytus Europos semestro procese, taip pat į kitus valstybių narių nustatytus iššūkius ir poreikius.

PRITARIA TAM, KAD:

18.

Rotacijos tvarka ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė turėtų užtikrinti tęstinį švietimo ir mokymo sektoriaus darbą su Europos semestru susijusiais klausimais, laiku parengdama pasiūlymus, tiek, kiek tie klausimai susiję su švietimu ir mokymu, ir jei tai yra aktualu, be kita ko:

sudarydama palankesnes sąlygas dialogui tiek politiniu, tiek techniniu lygmeniu, įskaitant galimus bendrus ministrų posėdžius, kuriuose vyktų politiniai debatai ir nagrinėjami kompleksiniai su švietimu ir mokymu susiję klausimai, pavyzdžiui, klausimai, susiję su moksliniais tyrimais, užimtumu ar investicijomis į žmogiškąjį kapitalą ir švietimo infrastruktūrą;

išnagrinėdama galimybę pasinaudoti Švietimo ir mokymo aukšto lygio grupės posėdžiais kaip neformalių diskusijų forumu su Europos semestru susijusiems klausimams nagrinėti. Diskusijos dėl pažangos, padarytos reaguojant į KŠSR, galėtų būti surengtos ir Švietimo komitete, daugiausia dėmesio skiriant kompleksinėms problemoms, su kuriomis susiduria kelios valstybės narės, ir atitinkamoms valstybėms narėms pritarus;

paprašydama Komisijos reguliariai ir laiku teikti informaciją su švietimu ir mokymu susijusiais klausimais, kiek tai susiję su konkrečiais Europos semestro etapais, pavyzdžiui, kaip nurodyta metinėje tvaraus augimo strategijoje ir šalims skirtose ataskaitose.

19.

Pagal dabartinę Europos semestro valdymo sistemą turėtų būti stiprinamas švietimo bei mokymo ir kitų sektorių, kurių politikos klausimai iš dalies sutampa, bendradarbiavimas, kad diskusijos apie reformas ir investicijas švietimo ir mokymo srityje būtų prasmingesnės ir labiau pagrįstos informacija. Prie šio tikslo gali būti prisidedama skatinant geresnį Švietimo komiteto ir Užimtumo komiteto dialogą ir, jei tikslinga ir atsižvelgiant į iš dalies sutampantį politikos klausimą, kitų vadovaujančių Europos semestro komitetų dialogą. Šiuo atžvilgiu rotacijos tvarka ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė turėtų tęsti darbą ir toliau nagrinėti galimybes, kaip:

užtikrinti Švietimo komiteto bendradarbiavimą su Užimtumo komitetu, kai aktualu, atliekant daugiašales KŠSR, susijusių su švietimu ir mokymu, peržiūras, ir bendro intereso temomis, susijusiomis su Europos semestro procesu;

sudaryti galimybes Švietimo komitetui teikti paramą Užimtumo komitetui nagrinėjant KŠSR projektus, atsižvelgiant į pridėtinę vertę, kurią teikia valstybių narių švietimo ir mokymo politikos gilesnis supratimas;

prireikus ir jei tinkama, parengti Švietimo komiteto rašytines nuomones, skirtas Užimtumo komitetui, dėl užimtumo gairių klausimų, susijusių su švietimu ir mokymu;

užtikrinti, kad būtų laiku keičiamasi informacija ir bendrai planuojama, kiek tai susiję su prioritetais ir numatytais veiksmais, taip pat su komitetų pasiektais rezultatais, visų pirma, tarp Švietimo komiteto ir Užimtumo komiteto pirmininkų, atsižvelgiant į Europos semestro proceso tvarkaraštį;

raginti svarbiausių Europos semestro komitetų pirmininkus, visų pirma Užimtumo komiteto pirmininką, kai aktualu, dalyvauti Švietimo komiteto posėdžiuose, pavyzdžiui, Europos semestro ciklo pradžioje ir pabaigoje, kad jie galėtų trumpai informuoti apie esamą padėtį ir pokyčius, kurie yra svarbūs švietimo ir mokymo atžvilgiu.

IR PAREIŠKIA ESANTI ĮSIPAREIGOJUSI:

20.

Toliau dėti pastangas gerinti švietimo ir mokymo kokybę, teisingumą, įtraukumą ir atitiktį darbo rinkos poreikiams, be kita ko, kai tikslinga ir atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes, rengiant visapusiškas įgūdžių ir mokymosi visą gyvenimą strategijas.

21.

Siekiant didinti švietimo ir mokymo matomumą ir toliau pripažinti jo, kaip galimybių suteikiančios struktūrinės politikos, vaidmenį, toliau prisidėti prie Europos semestro ir naujosios augimo strategijos – Europos žaliojo kurso – įgyvendinimo, kiek tai susiję su švietimo ir mokymo klausimais.

22.

Toliau stebėti pažangą siekiant bendrai Sąjungos lygmeniu sutartų tikslų švietimo ir mokymo srityje, o rezultatai, jei aktualu, gali būti panaudoti Europos semestro procese.

PRAŠO KOMISIJOS, VEIKIANT PAGAL JOS KOMPETENCIJĄ IR DERAMAI ATSIŽVELGIANT Į SUBSIDIARUMO PRINCIPĄ:

23.

Informuoti Švietimo komitetą apie Europos semestro proceso tvarkaraštį, įskaitant įvairius jo etapus.

24.

Glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis toliau populiarinti Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenį, įskaitant jo indėlį stiprinant faktinę bazę, susijusią su švietimu ir mokymu Europos semestro procese, kartu užtikrinant, kad Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis būtų grindžiamas įrodymais pagrįstomis išvadomis ir patikima metodika.

25.

Rengiant metinį Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenį, užtikrinti, kad būtų laiku bendradarbiaujama su valstybėmis narėmis, taip pat užtikrinti, kad Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje būtų tiksliai atspindėtos vykdomos reformos ir nacionalinių švietimo ir mokymo sistemų ypatumai.

26.

Išnagrinėti galimybę prireikus priimti Komisijos komunikatą, kuris būtų pridėtas prie Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio, kad juo būtų galima remtis rengiant Tarybos politines gaires, susijusias su svarbiausiais klausimais, nurodytais Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje.

27.

Siekti įvairių analitinių veiksmų, susijusių su švietimo ir mokymo sritimi, sinergijos ir tarpusavio papildomumo, visų pirma užtikrinant, kad Rodiklių ir lyginamųjų standartų nuolatinė grupė labiau įsitrauktų į darbą, susijusį su Europos semestre naudojamais rodikliais.

28.

Pateikti komunikatą dėl Europos švietimo erdvės, įskaitant Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę programą po 2020 m., apimančią visus švietimo ir mokymo lygmenis ir sektorius atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą. Tai turėtų apimti lyginamuosius standartus ir rodiklius, atspindinčius valstybių narių nustatytus prioritetus, atsižvelgiant į valstybių narių duomenų prieinamumą ir palyginamumą ir į ankstesnių konsultacijų rezultatus.

29.

Atnaujinti Skaitmeninio švietimo veiksmų planą ir Europos įgūdžių darbotvarkę, kad būtų galima reaguoti į šiuo metu iškilusius neatidėliotinus su įgūdžiais susijusius iššūkius ir, atsižvelgiant į technologijų ir visuomenės pokyčius, atliepti ateities poreikius.

30.

Išnagrinėti būdus, kaip būtų galima geriau palyginti skirtingą ekonominę ir socialinę investicijų grąžą, parengiant viešųjų išlaidų švietimui ir mokymui matavimo metodiką ir rodiklius, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis.

31.

Glaudžiai bendradarbiauti su EBPO ir UNESCO, kad būtų pagerinta įrodymais grindžiamų analizių kokybė ir, jei įmanoma ir jei reikia, pagerintas bendras stebėsenos ir ataskaitų teikimo procesas.

32.

Toliau skatinti atvirą Komisijos ir valstybių narių dialogą dėl KŠSR, susijusių su švietimu ir mokymu, atsižvelgiant į nacionalinių švietimo ir mokymo sistemų ypatumus.


(1)  Vadovaujantis naujausiais 2019 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio (ET Monitor 2019) duomenimis, 30–34 metų amžiaus asmenų, kurie sėkmingai įgijo tretinį ar lygiavertį išsilavinimą, dalis pasiekė 40,7 % (tikslas buvo 40 %). Vaikų nuo ketverių metų amžiaus iki privalomo mokyklos lankymo pradžios amžiaus, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, dalis pasiekė 95,4 % (tikslas buvo 95 %). Mokyklos nebaigusių asmenų dalis šiuo metu sudaro 10,6 % (tikslas – mažiau nei 10 %). Įdarbintų naujų absolventų dalis šiuo metu sudaro 81,6 % (tikslas – 82 %). Besimokančiųjų suaugusiųjų dalis padidėjo tik iki 11,1 %, taigi, 15 % tikslas nepasiektas.

(2)  Naujausio PISA 2018 m. tyrimo duomenimis, moksleivių, kurių mokymosi rezultatai yra prasti skaitymo (21,7 %), matematikos (22,4 %) ir gamtos mokslų (21,6 %) srityse, dalis ir toliau yra didelė – tai rodo, kad vieno iš penkių 15 metų amžiaus ES moksleivių mokymosi rezultatai vis dar nepriartėjo prie atitinkamo ES tikslo.

(3)  „Kiekvienas turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti įgūdžius, leidžiančius visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir sėkmingai valdyti savo statuso pokyčius darbo rinkoje.“ (pirmasis 2017 m. Europos socialinių teisių ramsčio principas).

(4)  „Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi“. (4-asis JT darnaus vystymosi tikslas).

(5)  Kaip nurodyta 2019 m. Užimtumo komiteto ir Socialinės apsaugos komiteto bendroje ataskaitoje „Strategijos „Europa 2020“ vertinimas“, KŠSR užimtumo ir socialinės politikos srityse skaičius nuolat didėjo, palyginti su bendru KŠSR skaičiumi. 2018 m. daugiau kaip pusė KŠSR apėmė užimtumo ar socialinius klausimus. Visu 2011–2018 m. laikotarpiu KŠSR, į kurias įtraukti užimtumo ir socialiniai elementai, daugiausia buvo susijusios su įgūdžiais, švietimu ir mokymu (20 %).

(6)  Kaip apibrėžta 2018 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų.


PRIEDAS

POLITINIS KONTEKSTAS

1.   

Tarybos išvados dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) (2009 m. gegužės 12 d.).

2.   

Komisijos komunikatas „2020 m. Europa – Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (2010 m. kovo 3 d.)

3.   

Tarybos išvados dėl švietimo ir mokymo vaidmens įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ (2011 m. vasario 14 d.)

4.   

Tarybos išvados dėl švietimo ir mokymo vaidmens įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ – dėl švietimo ir mokymo indėlio į ekonomikos atsigavimą, augimą ir darbo vietų kūrimą (2012 m. lapkričio 26 d.)

5.   

Tarybos išvados dėl investavimo į švietimą ir mokymą. Veikla, susijusi su komunikatu „Švietimo persvarstymas. Investavimas į gebėjimus siekiant geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų“ ir 2013 m. metine augimo apžvalga (2013 m. vasario 15 d.)

6.   

Tarybos išvados – Veiksmingas ir novatoriškas švietimas ir mokymas siekiant investuoti į gebėjimus – 2014 m. Europos semestro rėmimas (2014 m. vasario 24 d.)

7.   

2015 m. Tarybos ir Komisijos Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) įgyvendinimo bendra ataskaita – Nauji Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje prioritetai (2015 m. lapkričio 23–24 d.)

8.   

Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl socialinio bei ekonominio vystymosi ir įtraukumo skatinimo ES pasitelkiant švietimą: švietimo ir mokymo indėlis į 2016 m. Europos semestrą (2016 m. vasario 24 d.).

9.   

Europos Vadovų Tarybos išvados (2017 m. gruodžio 14 d.)

10.   

Europos Vadovų Taryba: nauja 2019–2024 m. strateginė darbotvarkė (2019 m. birželio 20 d.)

11.   

Tarybos išvados dėl mokymosi visą gyvenimą politikos esminio vaidmens įgalinant visuomenes spręsti technologinių pokyčių ir perėjimo prie žaliosios ekonomikos klausimus remiant integracinį ir tvarų augimą (2019 m. lapkričio 8 d.)

12.   

Rezoliucija dėl tolesnio Europos švietimo erdvės plėtojimo siekiant remti į ateitį orientuotas švietimo ir mokymo sistemas (2019 m. lapkričio 8 d.)

13.   

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“ (2019 m. gruodžio 11 d.)

14.   

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „2020 m. metinė tvaraus augimo strategija“ (2019 m. gruodžio 17 d.)

15.   

2019 m. Europos semestro konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

16.   

2019 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

17.   

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) 2018 m. tyrimas


Top