EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AA0002

Nuomonė Nr. 2/2014 (pagal SESV 336 straipsnį) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai, pasiūlymo ir dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2012 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai, pasiūlymo

OJ C 94, 31.3.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 94/3


NUOMONĖ Nr. 2/2014

(pagal SESV 336 straipsnį)

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai, pasiūlymo

ir

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2012 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai, pasiūlymo

2014/C 94/02

EUROPOS SĄJUNGOS AUDITO RŪMAI,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 336 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir į kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas (toliau – Tarnybos nuostatai) (1),

atsižvelgdami į 2013 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-63/12,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 10 d. Komisijos pasiūlymą (2),

atsižvelgdami į 2014 m. vasario 26 d. Audito Rūmų gautą Tarybos prašymą ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 5 d. parengti nuomonę dėl pirmiau minėtų pasiūlymų,

atsižvelgdami į 2014 m. kovo 3 d. Audito Rūmų gautą Europos Parlamento prašymą parengti nuomonę dėl pirmiau minėtų pasiūlymų,

kadangi pagal Tarnybos nuostatų 65 straipsnį Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimai kasmet atnaujinami atsižvelgiant į Europos Sąjungos ekonomikos ir socialinę politiką,

kadangi 2011 ir 2012 m. koregavimai vis dar nėra atlikti,

kadangi savo sprendime byloje C-63/12, susijusioje su 2011 m. koregavimu Teisingumo Teismas pabrėžė (3), kad kai Taryba, remdamasi Komisijos pateiktais objektyviais duomenimis, konstatuoja, kad staiga labai pablogėjo Sąjungos ekonominė ir socialinė padėtis, kaip numatyta Tarnybos nuostatų XI priedo 10 straipsnyje, pagal šį straipsnį Komisija privalo Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus pasiūlymus. Vis dėlto šioje situacijoje Komisija turi veiksmų laisvę spręsti dėl šių pasiūlymų turinio, t. y. dėl to, kokios priemonės jai atrodo tinkamos, atsižvelgiant į konkrečią ekonominę ir socialinę padėtį ir, prireikus, į kitus svarbius veiksnius, pavyzdžiui, susijusius su žmogiškųjų išteklių valdymu, ypač su priėmimo į darbą poreikiais,

kadangi byla C-86/13, susijusi su 2012 m. koregavimu, vis dar nėra išnagrinėta,

kadangi Komisija mano, kad yra tikslinga pasiūlyti atlikti darbo užmokesčio ir pensijų Belgijoje ir Liuksemburge 0,9 % koregavimą nuo 2011 m. liepos 1 d. ir 0,9 % koregavimą nuo 2012 m. liepos 1 d.,

kadangi Komisija, kaip savo pasiūlymų pagrindu, remiasi „išimties išlygos“ nuostatomis (buvęs Tarnybos nuostatų XI priedo 10 straipsnis) ir savo veiksmų laisve pagal šią išlygą,

kadangi Tarnybos nuostatų pakeitimai, susiję su metinio darbo užmokesčio koregavimo procedūra, buvo priimti ir įsigaliojo (4) šešias savaites prieš tai, kai Komisija pateikė pasiūlymus, dėl kurių pateikiama ši nuomonė,

kadangi buvusi „išimties išlyga“ buvo pakeista į „nuosaikumo ir išimties išlygas“ (Tarnybos nuostatų XI priedo 10 ir 11 straipsniai),

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

1.

Audito Rūmai pažymi, kad Komisija remiasi savo veiksmų laisve, atsižvelgiant į atlyginimų ir pensijų koregavimo tinkamų pasiūlymų turinį.

2.

Audito Rūmai pažymi, kad abiejų pasiūlymų 3 konstatuojamosios dalies formuluotė gali būti klaidinanti, kadangi nėra aiškiai išskiriamas perkamosios galios sumažėjimas ir nominalus darbo užmokesčio ir pensijų koregavimas. Be to, nepakankamai aišku, kuo pagrįstas pasiūlytų 0,9 % koregavimų apskaičiavimas.

3.

Audito Rūmai atkreipia dėmesį į tai, kad „išimties išlyga“, kaip Komisijos pasiūlymų pagrindas, nebegalioja.

4.

Audito Rūmai siūlo apsvarstyti, ar dabartinės Tarnybos nuostatų XI priede nustatytos taisyklės ir prireikus juose pateiktos nuosaikumo ir išimties išlygų taisyklės galėtų būti taikomos atliekant nepadarytus metinius 2011 ir 2012 m. koregavimus. Šiose taisyklėse pateikiama patikrintais ir objektyviais duomenimis pagrįsta procedūra.

5.

Audito Rūmai pažymi, kad pasiūlytiems koregavimams reikės numatyti biudžeto asignavimus.

Šią nuomonę priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Louis GALEA, Liuksemburge 2014 m. kovo 3 d.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA


(1)  Reglamentas Nr. 31/EEB, 11/EAEB, nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL 45, 1962 6 14, p. 1385/62).

(2)  COM(2013) 895 final ir COM(2013) 896 final.

(3)  Žr. Sprendimo 74 dalį.

(4)  Žr. 2013 m. spalio 22 d. Europos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, 1 straipsnio 44 punktą (OL L 287, 2013 10 29, p. 15).


Top