EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX0129(02)

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl naudojimosi teise imtis kolektyvinių veiksmų atsižvelgiant į įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisves

OJ C 27, 29.1.2013, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 27/4


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl naudojimosi teise imtis kolektyvinių veiksmų atsižvelgiant į įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisves

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Įvadas

1.1.   Konsultacijos su EDAPP

1.

2012 m. kovo 21 d. Komisija priėmė:

pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo (pasiūlymas dėl darbuotojų komandiravimo) (1), ir

pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl naudojimosi teise imtis kolektyvinių veiksmų atsižvelgiant į įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisves (pasiūlymas dėl kolektyvinių veiksmų) (2).

2.

2012 m. kovo 26 d. abu susiję pasiūlymai buvo nusiųsti EDAPP konsultacijai.

3.

EDAPP palankiai vertina tai, kad pateikusi pasiūlymus Komisija su juo oficialiai konsultavosi ir kad pasiūlymo dėl darbuotojų komandiravimo preambulėje pateikta nuoroda į šią nuomonę. Vis dėlto EDAPP apgailestauja, kad prieš priimant pasiūlymų projektus jam nebuvo suteikta galimybė pateikti neoficialias pastabas.

1.2.   Pasiūlymų tikslai ir bendrosios aplinkybės

4.

Pasiūlymo dėl darbuotojų komandiravimo tikslas – tobulinti metodus, kuriais Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (Darbuotojų komandiravimo direktyva (3)) Europos Sąjungoje yra praktiškai įgyvendinama, taikoma ir užtikrinamas jos vykdymas. Pasiūlymu siekiama šio tikslo nustatant bendrą sistemą dėl geresnio ir vienodesnio direktyvos įgyvendinimo, taikymo ir vykdymo užtikrinimo, įskaitant priemones, kuriomis užkertamas kelias taisyklių nesilaikymui ar piktnaudžiavimui jomis (4).

5.

Pasiūlymo dėl kolektyvinių veiksmų tikslas – patikslinti bendruosius principus ir ES lygmeniu galiojančias taisykles, susijusias su naudojimusi pagrindine teise imtis kolektyvinių veiksmų atsižvelgiant į paslaugų teikimo laisvę ir įsisteigimo laisvę (5).

1.3.   Susijusios nuostatos; EDAPP nuomonės tikslai

6.

Nė vieno iš pasiūlymų pagrindinis tikslas nėra asmens duomenų tvarkymas, vis dėlto bent viename iš jų – pasiūlyme dėl darbuotojų komandiravimo – reikalaujama tvarkyti didelį kiekį asmens duomenų. Kaip bus nurodyta toliau, šie asmens duomenys gali būti susiję su komandiruotais darbuotojais, taip pat asmenimis, veikiančiais komandiruojančių bendrovių vardu, pvz., aukštesniąja vadovybe, vadovybe, įmonių atstovais arba darbuotojais. Be to, pačios komandiruojančios bendrovės gali būti fiziniai asmenys. Jeigu jos yra fiziniai asmenys, jų asmens duomenys irgi gali būti tvarkomi. Kai kurie tvarkomi duomenys gali būti neskelbtini (6): kompetentingos institucijos gali keistis duomenimis apie įtariamą taisyklių nesilaikymą arba piktnaudžiavimą jomis.

7.

Atsižvelgiant į duomenų apsaugą, trys svarbiausios pasiūlymo dėl darbuotojų komandiravimo nuostatos yra šios:

6 straipsnio 2 dalis, kurioje leidžiamas dvišalis keitimasis informacija (tai apima „(atsakymus) į tinkamai pagrįstus prašymus pateikti informacijos“),

6 straipsnio 6 dalis, kurioje iš valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad kitų valstybių narių kompetentingos institucijos „tomis pačiomis sąlygomis“ galėtų naudotis paslaugų teikėjų registrais, ir

7 straipsnio 2 dalis, kurioje reikalaujama, kad įsisteigimo valstybė narė savo iniciatyva pateiktų valstybei narei, į kurią komandiruojami darbuotojai, susijusią informaciją apie galimus pažeidimus.

8.

Numatoma, kad visais trim atvejais asmens duomenys bus tvarkomi per Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI) (7).

9.

Dėl pasiūlymo dėl kolektyvinių veiksmų atrodo, kad 4 straipsnyje numatytoje įspėjimo sistemoje leidžiama keistis asmens duomenimis, galbūt ir neskelbtinais duomenimis (informacija apie dalyvavimą streikuose arba panašiuose kolektyviniuose veiksmuose (8)). Vis dėlto, kaip bus nurodyta toliau esančiame 4 skirsnyje, atrodo, kad keitimasis asmens duomenimis nėra teisės aktų leidėjo ketinimas, todėl bet kokius rūpimus klausimus veikiausiai galima spręsti paprastai paaiškinant, kad šiuose įspėjimuose negali būti jokių neskelbtinų duomenų.

5.   Išvados

32.

EDAPP palankiai vertina tai, kad pasiūlyme dėl darbuotojų komandiravimo atsižvelgiama į rūpimus duomenų apsaugos klausimus. EDAPP taip pat teigiamai vertina tai, kad administracinio bendradarbiavimo srityje siūloma naudoti esamą informacinę sistemą – VRI, kurioje praktiniu lygmeniu jau numatytos kelios duomenų apsaugos priemonės ir kuriai tikimasi greitai vadovaujantis VRI reglamentu priimti konkrečias apsaugos priemones.

33.

Siekdamas spręsti bet kokius likusius rūpimus duomenų apsaugos klausimus EDAPP pateikia toliau išdėstytas rekomendacijas.

34.

Pateikdamas bendrą pastabą EDAPP rekomenduoja nuorodą į taikytiną duomenų apsaugos sistemą pateikti ne konstatuojamojoje dalyje, o materialinėje nuostatoje, ir šioje nuostatoje papildomai turėtų būti pateikta subtili nuoroda į „nacionalines taisykles, kuriomis įgyvendinama“ Direktyva 95/46/EB.

35.

Dvišalio keitimosi informacija pagal pasiūlymą dėl darbuotojų komandiravimo (6 straipsnio 2 dalis) klausimu EDAPP rekomenduoja pasiūlyme aiškiau nurodyti leistinus keitimosi informacija tikslus. Visų pirma žodžių junginys „galimi neteisėtos tarpvalstybinės veiklos atvejai“ turėtų būti išbrauktas, o ši nuostata turėtų būti performuluota siekiant užtikrinti, kad bet koks keitimasis asmens duomenimis būtų įmanomas tik „bet kokio piktnaudžiavimo darbuotojų komandiravimą reglamentuojančiomis taisyklėmis tyrimo“ reikmėms (arba kitoms aiškiai pasiūlyme nurodytoms būtinoms reikmėms).

36.

Dėl galimybės kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms naudotis paslaugų teikėjų registrais (6 straipsnio 6 dalis) EDAPP rekomenduoja pasiūlyme aiškiau nurodyti, kokie registrai iš tikrųjų turimi omenyje. Šis straipsnis visų pirma neturėtų būti naudojamas kaip teisinis pagrindas, pagal kurį būtų leidžiama naudotis registrais, įsteigtais kai kuriose valstybėse narėse, kuriose komandiruojančioms bendrovėms reikia deklaruoti, be kita ko, jų komandiruotų darbuotojų asmens duomenis.

37.

Be to, jeigu ir šioje srityje registrų tarpusavio sujungimas planuojamas kaip bendras Europos projektas, būtina nuodugniai apsvarstyti Europos lygmeniu taikytinas duomenų apsaugos priemones.

38.

Dėl įspėjimo apie galimus pažeidimus sistemos (7 straipsnio 2 dalis) EDAPP rekomenduoja, kad pasiūlyme būtų:

nedviprasmiškai nurodyta, kad įspėjimai gali būti siunčiami tik tais atvejais, kai yra „pagrįstas įtarimas“ dėl galimo pažeidimo,

reikalaujama, kad atvejai būtų automatiškai baigiami nagrinėti gavus įspėjimą, siekiant užtikrinti, kad įspėjimo sistema veiktų kaip įspėjimo priemonė, o ne ilgalaikis juodasis sąrašas, ir

užtikrinta, kad įspėjimai būtų siunčiami tik valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir kad šios institucijos gautą įspėjimo informaciją laikytų konfidencialiai ir toliau jos neplatintų arba neskelbtų.

39.

Pasiūlymo dėl kolektyvinių veiksmų 4 straipsnyje turėtų būti išaiškinta, kad šiuose įspėjimuose negali būti neskelbtinos informacijos.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 19 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno padėjėjas


(1)  COM(2012) 131 galutinis.

(2)  COM(2012) 130 galutinis.

(3)  1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

(4)  Žr. aiškinamąjį memorandumą, p. 11, 3.1 skirsnio pirmą pastraipą.

(5)  Žr. aiškinamąjį memorandumą, p. 10, 3.1 skirsnio ketvirtą pastraipą.

(6)  Duomenys, priskiriami prie „ypatingų duomenų kategorijų“ pagal Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 5 dalį.

(7)  Žr. pasiūlymo dėl darbuotojų komandiravimo 19 straipsnį, kuriuo keičiamas VRI reglamento I priedas. Taip pat žr. Komisijos pasiūlymą dėl Reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą („VRI reglamentas“), kurį galima rasti internetu adresu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:EN:PDF Tikimasi, kad Reglamentas dėl VRI bus priimtas vėliau šiais metais. 2011 m. lapkričio mėn. EDAPP paskelbė nuomonę dėl šio Komisijos pasiūlymo (OL C 48, 2012 2 18, p. 2).

(8)  T. y. „ypatingos duomenų kategorijos“ pagal Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalį.


Top