EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0309(03)

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

OJ C 71, 9.3.2012, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/23


Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

2012/C 71/08

Paskelbus pranešimą apie artėjantį galiojančių antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – nagrinėjamoji šalis) kilmės volframo elektrodams, galiojimo terminą (1), Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą atlikti peržiūrą pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis reglamentas) 11 straipsnio 2 dalį.

1.   Prašymas atlikti peržiūrą

2011 m. gruodžio 12 d.Eurométaux (toliau – pareiškėjas) gamintojų, kurie pagamina didžiąją dalį (šiuo atveju daugiau nei 50 proc.) visų tam tikrų volframo elektrodų Sąjungoje, vardu pateikė prašymą.

2.   Nagrinėjamasis produktas

Nagrinėjamasis produktas yra Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo suvirinimo elektrodai, įskaitant suvirinimo elektrodams skirtas volframo juostas ir strypus, kurių sudėtyje esantis volframas sudaro ne mažiau kaip 94 proc. masės, išskyrus pagamintus paprasto sukepinimo būdu, išilgai supjaustytus arba nesupjaustytus (toliau – nagrinėjamasis produktas), kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8101 99 10 ir ex 8515 90 00 (TARIC kodai yra 8101991010 ir 8515900010).

3.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės – tai galutinis antidempingo muitas, nustatytas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 260/2007 (3).

4.   Priemonių galiojimo termino peržiūros pagrindas

Pareiškėjai pateikė pakankamai įrodymų, kad, priemonėms nustojus galioti, greičiausiai ir toliau būtų vykdomas dempingas ir daroma žala.

4.1.   Įtarimas dėl dempingo pasikartojimo tikimybės

Remdamasis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies nuostatomis pagal 5.1.3 punkte nurodytos atitinkamos rinkos ekonomikos šalies nustatytas pardavimo kainas pareiškėjas nustatė normaliąją vertę Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojantiems gamintojams, kuriems atliekant tyrimą, po kurio nustatytos galiojančios priemonės, nebuvo taikomas rinkos ekonomikos režimas. Bendrovėms, kurioms atliekant tyrimą buvo taikomas rinkos ekonomikos režimas, normalioji vertė buvo nustatyta remiantis Kinijos Liaudies Respublikoje nustatyta normaliąja verte. Įtarimas dėl dempingo tęsimosi grindžiamas pirmiau pateiktuose sakiniuose nurodytos normaliosios vertės palyginimu su nagrinėjamojo produkto pardavimo eksportui į Sąjungą kainomis.

Atsižvelgiant į tai, apskaičiuotas dempingo skirtumas yra reikšmingas.

4.2.   Įtarimas dėl žalos pasikartojimo tikimybės

Taip pat įtariama, kad nagrinėjamasis produktas iš Kinijos Liaudies Respublikos buvo ir toliau dideliais kiekiais įvežamas ir tebedarė žalą Sąjungos pramonei.

Iš pareiškėjo pateiktų prima facie įrodymų matyti, kad nagrinėjamojo importuojamo produkto kiekis bei kainos, be kitų neigiamų padarinių, darė neigiamą poveikį parduotam kiekiui bei kainų lygiui ir Sąjungos pramonės rinkos daliai, ir dėl to turėjo neigiamo poveikio bendriems Sąjungos pramonės veiklos rezultatams bei finansinei padėčiai.

Pareiškėjas taip pat teigia, kad, jeigu būtų leista nebetaikyti priemonių, dėl didėjančio importo dempingo kainomis iš nagrinėjamosios šalies Sąjungos pramonė vėl patirtų žalą. Dėl to pareiškėjas pateikė įrodymų, kad nustojus galioti priemonėms dabartinė nagrinėjamojo produkto importo apimtis veikiausiai padidėtų, nes nagrinėjamojoje šalyje yra nepanaudotų pajėgumų.

5.   Procedūra

Pasitarusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pateisinančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, inicijuoja peržiūrą.

Atlikus tyrimą bus nustatyta, ar yra tikimybė, kad pasibaigus priemonių galiojimo terminui bus toliau arba ir vėl vykdomas dempingas ir daroma žala.

5.1.   Tikimybės, kad bus toliau arba ir vėl vykdomas dempingas, nustatymo tvarka

5.1.1.   Eksportuojančių gamintojų tyrimas

Šiame peržiūros tyrime kviečiami dalyvauti nagrinėjamąjį produktą iš nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai (4).

Atsižvelgdama į galimą didelį Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojančių gamintojų skaičių šiame tyrime ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą laikotarpį, Komisija gali sumažinti tirtinų eksportuojančių gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų eksportuojančių gamintojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma Komisijai pranešti apie save. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo A priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga atrenkant eksportuojančius gamintojus, Komisija taip pat kreipsis į eksportuojančios šalies valdžios institucijas ir visas žinomas eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka bus būtina, eksportuojantys gamintojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška nagrinėjamojo produkto eksporto į Sąjungą apimtimi, kurią galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems eksportuojantiems gamintojams, nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms ir eksportuojančių gamintojų asociacijoms praneš (prireikus, per nagrinėjamosios šalies valdžios institucijas) apie atrinktas bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga atliekant tyrimą, susijusį su eksportuojančiais gamintojais, Komisija nusiųs klausimynus atrinktiems eksportuojantiems gamintojams, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms.

Visi atrinkti eksportuojantys gamintojai klausimyno atsakymus turės pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Klausimyne turi būti pateikiama informacijos apie, inter alia, eksportuojančio gamintojo bendrovės (-ių) struktūrą, veiklą, susijusią su nagrinėjamuoju produktu, gamybos sąnaudas, nagrinėjamojo produkto pardavimą nagrinėjamosios šalies vidaus rinkoje ir nagrinėjamojo produkto pardavimą Sąjungoje.

Bendrovės, kurios sutiko, kad gali būti atrenkamos, bet nebuvo atrinktos, laikomos bendradarbiaujančiomis bendrovėmis (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai).

5.1.2.   Nesusijusių importuotojų tyrimas  (5)  (6)

Šiame tyrime kviečiami dalyvauti nesusiję importuotojai, importuojantys nagrinėjamąjį produktą iš Kinijos Liaudies Respublikos į Sąjungą.

Atsižvelgdama į galimą didelį šiame tyrime dalyvaujančių nesusijusių importuotojų skaičių ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą laikotarpį, Komisija gali sumažinti tirtinų nesusijusių importuotojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų nesusijusių importuotojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma Komisijai pranešti apie save. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti B priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga atliekant nesusijusių importuotojų atranką, Komisija taip pat gali kreiptis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka bus būtina, importuotojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška nagrinėjamojo produkto pardavimo Sąjungoje apimtimi, kurią galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laiką. Komisija praneš visiems žinomiems nesusijusiems importuotojams ir importuotojų asociacijoms apie atrinktas bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus atrinktiems nesusijusiems importuotojams ir visoms žinomoms importuotojų asociacijoms. Šios šalys klausimyno atsakymus turi pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Klausimyne turi būti pateikta informacija, inter alia, apie jų bendrovės (-ių) struktūrą, bendrovės (-ių) veiklą, susijusią su nagrinėjamuoju produktu, ir nagrinėjamojo produkto pardavimą.

5.1.3.   Rinkos ekonomikos trečiosios šalies parinkimas

Atliekant ankstesnį tyrimą, nustatant normaliąją vertę Kinijos Liaudies Respublikai nuspręsta Jungtines Amerikos Valstijas laikyti tinkama rinkos ekonomikos šalimi. Šiuo tikslu Komisija vėl ketina pasirinkti Jungtines Amerikos Valstijas. Suinteresuotosios šalys buvo paragintos pateikti pastabas dėl šios šalies tinkamumo. Pastabas Komisija turi gauti per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

5.2.   Tikimybės, kad žala bus toliau arba ir vėl daroma, nustatymo tvarka ir Sąjungos gamintojų tyrimas

Šiame Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti nagrinėjamojo produkto Sąjungos gamintojai.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga Sąjungos gamintojų tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus žinomiems ar tipiškiems Sąjungos gamintojams ir visoms žinomoms Sąjungos gamintojų asociacijoms. Visi Sąjungos gamintojai ir Sąjungos gamintojų asociacijos raginami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip, apie save pranešti Komisijai, pageidautina – e. paštu, ir paprašyti klausimyno.

Sąjungos gamintojai ir Sąjungos gamintojų asociacijos turi pateikti klausimyno atsakymus per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip. Užpildytame klausimyne bus pateikta informacija, inter alia, apie jų bendrovės (-ių) struktūrą, bendrovės (-ių) finansinę padėtį, bendrovės (-ių) veiklą, susijusią su nagrinėjamuoju produktu, gamybos sąnaudas ir nagrinėjamojo produkto pardavimą.

5.3.   Sąjungos interesų vertinimo procedūra

Remiantis pagrindinio reglamento 21 straipsniu ir įrodžius, kad toliau vykdomas arba kartojasi dempingas ir daroma žala, bus sprendžiama, ar toliau taikant antidempingo priemones nebus prieštaraujama Sąjungos interesams. Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos bei vartotojams atstovaujančios organizacijos raginami pranešti apie save per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip. Kad galėtų dalyvauti tyrime, vartotojams atstovaujančios organizacijos per tą patį laikotarpį turi įrodyti, kad esama objektyvaus jų veiklos ir nagrinėjamojo produkto ryšio.

Jei nenurodyta kitaip, šalys, kurios apie save praneša per minėtą laikotarpį, per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos gali pateikti Komisijai informacijos apie Sąjungos interesus. Šią informaciją galima teikti laisva forma arba užpildant Komisijos parengtą klausimyną. Bet kuriuo atveju į informaciją, pateiktą pagal 21 straipsnį, bus atsižvelgta tik tuomet, jei pateikiant ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.

5.4.   Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos pareikšti savo nuomonę, pateikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius įrodymus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5.5.   Galimybė būti išklausytoms Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų. Visi prašymai išklausyti turėtų būti pateikti raštu, nurodant prašymo priežastis. Prašymai būti išklausytoms dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privalo būti pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Po to prašymai išklausyti turėtų būti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

5.6.   Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Visa rašytinė informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ grifu (7).

Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį suinteresuotosios šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, privalo pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, ženklinamą „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Šios santraukos turėtų būti pakankamai išsamios, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią konfidencialią informaciją gali būti neatsižvelgta.

Suinteresuotosios šalys privalo visą informaciją ir prašymus pateikti elektronine forma (nekonfidencialią informaciją – e. paštu, konfidencialią informaciją – vienkartinio rašymo kompaktiniame diske ir (arba) universaliajame diske) ir nurodyti savo pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Vis dėlto visi įgaliojimai, prie klausimyno atsakymų pridedami pasirašyti pažymėjimai ir bet kokia atnaujinta informacija privalo būti pateikta atspausdinta, t. y. išsiųsta paštu toliau nurodytu adresu arba įteikta asmeniškai. Jei suinteresuotoji šalis negali pateikti informacijos ir prašymų elektronine forma, ji apie tai turi nedelsdama pranešti Komisijai, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje. Daugiau informacijos apie susirašinėjimą su Komisija suinteresuotosios šalys gali rasti atitinkamame Prekybos generalinio direktorato svetainės tinklalapyje: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks. +32 22985353

El. paštas: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(skirta Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojantiems gamintojams, susijusiems importuotojams, asociacijoms ir atstovams, trečiosios rinkos ekonomikos šalies gamintojams) ir

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(skirta Sąjungos gamintojams, nesusijusiems importuotojams, naudotojams, vartotojams, Sąjungoje veikiančioms asociacijoms)

6.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytus terminus arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (negalutinės arba galutinės, teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama, o remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

7.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininkas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas peržiūri prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminus ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visiškai įgyvendintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

Visi prašymai būti išklausytoms dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, nurodant prašymo priežastis. Prašymai būti išklausytoms dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privalo būti pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Po to prašymai išklausyti turi būti pateikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę klausyme dalyvauti šalims, kurios galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateiktų paneigiančių argumentų dėl klausimų, susijusių su, be kita ko, tikimybe, kad bus toliau vykdomas arba kartosis dempingas ir bus daroma žala, ir Sąjungos interesais.

Daugiau informacijos ir duomenis ryšiams suinteresuotosios šalys gali rasti Prekybos GD svetainėje bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Tyrimo tvarkaraštis

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalį tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

9.   Galimybė prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį

Kadangi ši priemonių galiojimo termino peržiūra inicijuojama vadovaujantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, dėl jos išvadų nebus keičiamas galiojančių priemonių dydis, bet tos priemonės bus panaikintos arba toliau taikomos pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 6 dalį.

Jei kuri nors suinteresuotoji šalis mano, kad priemonių dydžio peržiūra yra pateisinama, kad būtų sudaryta galimybė iš dalies keisti (t. y. padidinti arba sumažinti) priemonių dydį, ji gali prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

Šalys, norinčios prašyti tokios peržiūros, kuri būtų atliekama nepriklausomai nuo šiame pranešime minimos priemonių galiojimo termino peržiūros, gali kreiptis į Komisiją pirmiau nurodytu adresu.

10.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (8).


(1)  OL C 169, 2011 6 9, p. 14.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(3)  OL L 72, 2007 3 13, p. 1.

(4)  Eksportuojantis gamintojas – bet kuri nagrinėjamosios šalies bendrovė, gaminanti ir į Sąjungos rinką tiesiogiai ar per trečiąją šalį eksportuojanti nagrinėjamąjį produktą, įskaitant visas jos susijusias bendroves, dalyvaujančias gaminant, vidaus rinkoje parduodant ar eksportuojant nagrinėjamąjį produktą.

(5)  Atrinkti galima tik su eksportuojančiais gamintojais nesusijusius importuotojus. Su eksportuojančiais gamintojais susiję importuotojai turi užpildyti šiems eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno I priedą. Pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo 143 straipsnį asmenys laikomi susijusiais tik tuomet, jei: a) vienas iš jų yra kito asmens verslo vadovas arba darbuotojas; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) bet kuris asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba disponuotojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) juos abu tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja trečiasis asmuo; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį; arba h) jie yra vienos šeimos nariai. Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona; ii) tėvai ir vaikai; iii) brolis ir sesuo (tikri ar pusiau tikri); iv) seneliai ir anūkai; v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia; vi) uošvis ir žentas arba marti; vii) svainis ir svainė (OL L 253, 1993 10 11, p. 1). Šiuo atveju asmuo reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį.

(6)  Nesusijusių importuotojų pateikti duomenys taip pat gali būti naudojami dėl kitų šio tyrimo aspektų, ne vien tik nustatant dempingą.

(7)  „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (OL L 343, 2009 12 22, p. 51) 19 straipsnį ir PPO Susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Jis taip pat apsaugotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(8)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


A PRIEDAS

Image

Image


B PRIEDAS

Image

Image


Top