EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A1217(01)

Europos Sąjungos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimas dėl pinigų

OJ C 369, 17.12.2011, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2023

Related Council decision

17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/1


Europos Sąjungos ir Andoros Kunigaikštystės

SUSITARIMAS DĖL PINIGŲ

2011/C 369/01

EUROPOS SĄJUNGA, atstovaujama Europos Komisijos,

ir

ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTĖ

kadangi:

(1)

pagal 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 974/98 1999 m. sausio 1 d. euro pakeitė kiekvienos trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape dalyvaujančios valstybės narės, tarp jų ir Ispanijos ir Prancūzijos, valiutą;

(2)

iki šio susitarimo sudarymo Andoros Kunigaikštystė neturėjo oficialios valiutos ir nebuvo sudariusi susitarimo dėl pinigų su valstybe nare arba trečiąja šalimi. Andoroje faktiškai galiojo Prancūzijos ir Ispanijos banknotai ir monetos, o nuo 2002 m. sausio 1 d. jie buvo pakeisti euro banknotais ir monetomis. Andoros Kunigaikštystė taip pat yra išleidusį keletą dinerais nominuotų kolekcinių monetų;

(3)

pagal šį susitarimą dėl pinigų euro yra oficiali Andoros Kunigaikštystės valiuta. Todėl Andoros Kunigaikštystė turi teisę leisti euro monetas ir įsipareigoja leisti atsiskaityti eurosistemos ir valstybių narių, kurios yra įsivedusios euro, banknotais ir monetomis. Andoros Kunigaikštystė turi užtikrinti, kad jos teritorijoje būtų taikomos Europos Sąjungos taisyklės dėl euro banknotų ir monetų, įskaitant euro apsaugos nuo padirbinėjimo taisykles;

(4)

Andoros Kunigaikštystė turi didelį bankininkystės sektorių, kurio veikla glaudžiai susijusi su euro zona. Todėl siekiant užtikrinti lygias galimybes reikėtų, kad su bankais ir finansais, pinigų plovimo prevencija, sukčiavimo prevencija ir negrynųjų mokėjimo priemonių padirbinėjimo prevencija, taip pat prievole teikti statistinius duomenis susijusios ES teisės aktų nuostatos palaipsniui įsigaliotų Andoros Kunigaikštystėje;

(5)

šiuo susitarimu ECB ir nacionaliniai centriniai bankai neįpareigojami įtraukti Andoros Kunigaikštystės finansinių priemonių į vertybinių popierių, tinkamų eurosistemos pinigų politikos operacijoms, sąrašą (-us);

(6)

iš Andoros Kunigaikštystės ir Europos Sąjungos atstovų turėtų būti sudarytas jungtinis komitetas, kuris stebėtų šio susitarimo taikymą, nustatytų metinį maksimalų išleidžiamų monetų kiekį ir vertintų Andoros Kunigaikštystės priemones, priimtas aktualiems ES teisės aktams įgyvendinti. ES delegaciją turi sudaryti Europos Komisijos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos ir Europos centrinio banko atstovai;

(7)

ginčus, kurie kiltų taikant susitarimą, turėtų spręsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Laikantis reglamentų (EB) Nr. 1103/97 ir (EB) Nr. 974/98 Andoros Kunigaikštystei suteikiama teisė naudoti euro kaip oficialią valiutą. Andoros Kunigaikštystė suteikia euro banknotams ir monetoms teisėtos atsiskaitymo priemonės statusą.

2 straipsnis

1.   Andoros Kunigaikštystė banknotų į apyvartą neleidžia. Euro monetų išleidimo į apyvartą nuo 2013 m. liepos 1 d. sąlygos išdėstytos tolesniuose straipsniuose.

2.   Teisės leisti euro monetas į apyvartą nuo 2013 m. liepos 1 d. sąlygos:

a)

Andoros Kunigaikštystė pirmiau priima visus šio susitarimo priede išvardytus ES teisės aktus ir taisykles, kurių perkėlimui į nacionalinę teisę numatyta 12 arba 18 mėnesių nuo šio susitarimo įsigaliojimo datos;

b)

Andoros Kunigaikštystė ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo susitarimo įsigaliojimo datos pasirašo Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos daugiašalį susitarimo dėl konsultavimosi, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija memorandumą.

3 straipsnis

Didžiausią metinį Andoros Kunigaikštystės išleidžiamų euro monetų kiekį (išreikštą verte) apskaičiuoja šiuo susitarimu įsteigtas jungtinis komitetas, susumavęs:

fiksuotą dalį, kurios pradinė 2013 metams nustatyta suma yra 2 342 000 EUR. Atsižvelgdamas į infliaciją (pagal euro zonos suderintą vartotojų kainų indeksą per paskutiniuosius 12 mėnesių) ir į galimus reikšmingus pokyčius, turinčius įtakos kolekcinių euro monetų rinkai, jungtinis komitetas gali fiksuotą dalį kasmet persvarstyti;

kintamą dalį, atitinkančią vienam euro zonos gyventojui tenkančių per pastaruosius 12 mėnesių išleistų monetų kiekį (išreikštą verte), padaugintą iš Andoros Kunigaikštystės gyventojų skaičiaus.

4 straipsnis

1.   Andoros Kunigaikštystės išleistos euro monetos yra identiškos euro įvedusių Europos Sąjungos valstybių narių išleistoms monetoms nominalios vertės, teisėtos atsiskaitymo priemonės statuso, techninių charakteristikų, bendrosios pusės meninių savybių ir bendrų nacionalinės pusės meninių savybių aspektais.

2.   Andoros Kunigaikštystė iš anksto pateikia savo euro monetų nacionalinių pusių projektus Komisijai, kuri patikrina, ar jie atitinka ES taisykles.

5 straipsnis

1.   Andoros Kunigaikštystės leidžiamos euro monetos kaldinamos Europos Sąjungos pinigų kalykloje, turinčioje euro monetų kalimo patirties. Jungtiniam komitetui pranešama apie rangovo keitimą.

2.   Ne mažiau kaip 80 % apyvartinių monetų išleidžiamos į apyvartą nominaliąja verte. Jungtinis komitetas gali nuspręsti padidinti šį santykį.

3.   Andoros Kunigaikštystė leidžia kolekcines euro monetas laikydamasi ES kolekcinių euro monetų gairių, pagal kurias, inter alia, kolekcinių euro monetų techninės charakteristikos, meninės savybės ir nominalai turėtų leistų tas monetas atskirti nuo apyvartinių monetų.

6 straipsnis

1.   Kad Europos centrinis bankas galėtų patvirtinti Ispanijos Karalystės ir Prancūzijos Respublikos emisijos apimtį pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 128 straipsnio 2 dalį, pusė Andoros Kunigaikštystės išleidžiamų euro monetų kiekio pridedama prie Ispanijos Karalystės išleidžiamų monetų kiekio, o kita pusė – prie Prancūzijos Respublikos išleistų monetų kiekio.

2.   Kiekvienais metais ne vėliau kaip rugsėjo 1 dieną Andoros Kunigaikštystė praneša Europos Komisijai, Ispanijos Karalystei ir Prancūzijos Respublikai, kokia bus visa euro monetų, kurias ji numato išleisti kitais metais, nominali vertė. Andoros Kunigaikštystė taip pat praneša Komisijai numatomas šių monetų išleidimo sąlygas, pirmiausia kolekcinių monetų santykį ir išsamią apyvartinių monetų įvedimo tvarką.

7 straipsnis

1.   Šiuo susitarimu nepažeidžiama Andoros Kunigaikštystės teisė toliau leisti kolekcines monetas dinerais.

2.   Andoros Kunigaikštystės išleistos kolekcinės monetos dinerais Europos Sąjungoje nėra teisėta atsiskaitymo priemonė.

8 straipsnis

1.   Andoros Kunigaikštystė įsipareigoja imtis visų tinkamų priemonių, tiesiogiai į savo teisę perkeldama teisės aktus arba imdamasi lygiaverčių veiksmų, kad įgyvendintų šio susitarimo priede išvardytus ES teisės aktus ir taisykles, kurių taikymo sritys yra šios:

a)

euro banknotai ir monetos;

b)

bankų ir finansų srities teisės aktai, ypač tie, kurie taikomi tų sričių institucijų veiklai ir priežiūrai;

c)

pinigų plovimo prevencija, sukčiavimo ir grynųjų bei negrynųjų mokėjimo priemonių klastojimo prevencija (dėl kurių turi būti pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Europolu), medalių bei žetonų taisyklės ir statistinės atskaitomybės reikalavimai. Teisės aktų dėl statistinių duomenų rinkimų srityje su Europos centrinio banko pritarimu ne vėliau kaip likus 18 mėnesių iki faktinės statistinio duomenų rinkimo pradžios turi būti priimtos išsamios įgyvendinimo taisyklės ir techninio pritaikymo priemonės, įskaitant reikiamas nukrypti leidžiančias nuostatas, kuriomis būtų atsižvelgta į specifinę Andoros padėtį;

d)

euro kaip bendrą valiutą naudoti reikalingos priemonės, nustatytos remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 133 straipsniu.

2.   1 dalyje nurodytus teisės aktus Andoros Kunigaikštystė įgyvendina per priede nustatytus laikotarpius.

3.   ES teisės aktų, ypač dėl statistinių duomenų rinkimo, įgyvendinimo tikslais Andoros Kunigaikštystė gali paprašyti techninės pagalbos iš Europos Sąjungos delegaciją sudarančių subjektų.

4.   Vieną kartą per metus arba prireikus ir dažniau Komisija iš dalies pakeičia priedą atsižvelgdama į naujausius ES teisės ir reguliavimo aktus ir į galiojančių teisės aktų pakeitimus. Po to jungtinis komitetas nustato tinkamus ir pagrįstus terminus, iki kada Andoros Kunigaikštystė turi įgyvendinti į priedą įtrauktus naujuosius teisės aktus ir taisykles.

5.   Ypatingomis aplinkybėmis Jungtinis komitetas gali persvarstyti priede nustatytą laikotarpį.

6.   Atnaujintas priedas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Kredito įstaigos ir prireikus kitos finansų įstaigos, kurioms leista vykdyti veiklą Andoros Kunigaikštystėje, gali naudotis tarpbankinio atsiskaitymo, mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemomis euro zonoje, laikydamosi tvarkos ir sąlygų, kurias suderinusios su Europos centriniu banku nustato Ispanijos ir Prancūzijos kompetentingos institucijos.

10 straipsnis

1.   Išskirtinė kompetencija spręsti visus šalių ginčus, kurie galėtų kilti taikant šį susitarimą ir kurių nepavyktų išspręsti jungtiniame komitete, priklauso Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

2.   Europos Komisijos atstovaujama Europos Sąjunga, veikdama pagal ES delegacijos jungtiniame komitete rekomendaciją, arba Andoros Kunigaikštystė gali kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, jei mano, kad kita šalis nevykdo su šiuo susitarimu siejamų įsipareigojimų. Teismo sprendimas šalims yra privalomas ir jos turi imtis būtinų priemonių, kad jį įvykdytų per Teismo sprendime nustatytą laikotarpį, ir negali dėl jo teikti apeliacijos.

3.   Jei Europos Sąjunga ar Andoros Kunigaikštystė nesiima reikiamų priemonių įvykdyti Teismo sprendimą per nustatytą laiko tarpą, kita šalis gali nutraukti susitarimą apie tai įspėjusi prieš tris mėnesius.

11 straipsnis

1.   Įsteigiamas Jungtinis komitetas. Jį sudaro Andoros Kunigaikštystės ir Europos Sąjungos atstovai. Europos Sąjungos delegaciją sudaro Europos Komisijos atstovai (jie delegacijai pirmininkauja), Ispanijos Karalystės atstovai, Prancūzijos Respublikos atstovai ir Europos Centrinio banko atstovai.

2.   Jungtinis komitetas susitinka ne rečiau kaip kartą per metus. Komitetui kasmet paeiliui pirmininkauja vienas Europos Sąjungos atstovas ir vienas Andoros Kunigaikštystės atstovas. Jungtinis komitetas sprendžia vieningai.

3.   Jungtinis komitetas keičiasi nuomonėmis ir informacija ir priima 3 ir 8 straipsniuose minėtus sprendimus. Europos Sąjungos delegacija informuoja Andoros Kunigaikštystę apie svarstomus Europos Sąjungos teisės aktų 8 straipsnyje nurodytose srityse projektus. Jungtinis komitetas taip pat svarsto Andoros Kunigaikštystės priimtas priemones ir stengiasi išspręsti ginčus, jeigu jie kiltų įgyvendinant šį susitarimą.

4.   Įsigaliojus šiam susitarimui pagal 13 straipsnį, pirmoji Jungtiniam komitetui pirmininkauja Europos Sąjunga.

12 straipsnis

Nepažeidžiant 10 straipsnio 3 punkto, kiekviena šalis gali nutraukti šį susitarimą pranešusi apie tai prieš metus.

13 straipsnis

Šis susitarimas įsigalioja antrojo mėnesio po to, kai abi šalys viena kitai praneša apie joms būtinų ratifikavimo procedūrų pabaigimą, pirmą dieną.

14 straipsnis

Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas keturiomis kalbomis (katalonų, prancūzų, anglų ir ispanų); tekstai visomis šiomis kalbomis yra vienodai autentiški.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 30 d.

Europos Sąjungos vardu

Olli REHN

Europos Komisijos narys

Andoros Kunigaikštystės vardu

Antoni MARTÍ PETIT

Vyriausybės vadovas


PRIEDAS

Įgyvendintinos teisės nuostatos

Įgyvendinimo laikotarpis

(nuo įsigaliojimo datos)

Pinigų plovimo prevencija

2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, OL L 309, 2005 11 25, p. 15,

su pakeitimais, padarytais:

 

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 97/5/EB, OL L 319, 2007 12 5, p. 1,

 

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/20/EB, iš dalies keičiančia Direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, OL L 76, 2008 3 19, p. 46,

 

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB, OL L 267, 2009 10 10, p. 7,

 

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų, OL L 331, 2010 12 15, p. 120,

su papildymais, padarytais:

 

2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimu 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje, OL L 332, 2007 12 18, p. 103,

 

2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos direktyva 2006/70/EB, nustatančia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo priemones, susijusias su politikoje dalyvaujančių asmenų apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūroms taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl to, kad finansine veikla verčiamasi retai arba labai ribotai, OL L 214, 2006 8 4, p. 29,

 

2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas, OL L 345, 2006 12 8, p. 1,

 

2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas, klaidų ištaisymu, OL L 323, 2007 12 8, p. 59,

 

2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės, OL L 309, 2005 11 25, p. 9,

 

2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo, OL L 182, 2001 7 5, p. 1,

 

2000 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimu 2000/642/TVR dėl valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo susitarimų dėl keitimosi informacija, OL L 271, 2000 10 24, p. 4.

18 mėnesių

Sukčiavimo ir pinigų padirbinėjimo prevencija

2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2001, nustatantis priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, OL L 181, 2001 7 4, p. 6,

su pakeitimais, padarytais:

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 44/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001, nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, OL L 17, 2009 1 22, p. 1.

18 mėnesių

2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas 2003/861/EB dėl analizės ir bendradarbiavimo dėl padirbtų euro monetų, OL L 325, 2003 12 12, p. 44.

18 mėnesių

2004 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų, OL L 373, 2004 12 21, p. 1,

su pakeitimais, padarytais:

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 46/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2183/2004, išplečiantį Reglamento (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų taikymą nedalyvaujančioms valstybėms narėms, OL L 17, 2009 1 22, p. 5.

18 mėnesių

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu, OL L 140, 2000 6 14, p. 1,

su pakeitimais, padarytais:

2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2001/888/TVR, iš dalies keičiančiu Pamatinį sprendimą 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu, OL L 329, 2001 12 14, p. 3,

18 mėnesių

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo, OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

18 mėnesių

2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas 2001/923/EB, nustatantis mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą), OL L 339, 2001 12 21, p. 50,

su pakeitimais, padarytais:

 

2006 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimu 2006/75/EB, iš dalies keičiančiu ir pratęsiančiu Sprendimą 2001/923/EB, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą), OL L 36, 2006 2 8, p. 40,

 

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimu 2006/849/EB, iš dalies keičiančiu ir pratęsiančiu Sprendimą 2001/923/EB, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą), OL L 330, 2006 11 28, p. 28,

su papildymais, padarytais:

2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimu 2001/887/TVR dėl euro apsaugos nuo klastojimo, OL L 329, 2001 12 14, p. 1,

18 mėnesių

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR, skirtas kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, OL L 149 2001 6 2, p. 1,

18 mėnesių

2010 m. rugsėjo 16 d. Europos centrinio banko sprendimas 2010/597/ES dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (ECB/2010/14), OL L 267, 2010 10 9, p. 1.

18 mėnesių

Euro banknotų ir monetų taisyklės

1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų, OL L 139, 1998 5 11, p. 6,

su pakeitimais, padarytais:

1999 m. vasario 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 423/1999, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų, OL L 52, 1999 2 27, p. 2.

12 mėnesių

1999 m. gegužės 10 d. Tarybos išvados dėl euro monetų kokybės valdymo sistemos

12 mėnesių

1998 m. lapkričio 23 d. ir 2002 m. lapkričio 5 d. Tarybos išvados dėl kolekcinių monetų

12 mėnesių

2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendacija 2009/23/EB dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (C(2008) 8625), OL L 9, 2009 1 14, p. 52,

12 mėnesių

2001 m. spalio 22 d. Komisijos komunikatas 2001/C 318/03 dėl euro monetų bendro reverso dizaino autorių teisų apsaugos (C(2001) 600 final), OL C 318, 2001 11 13, p. 3.

12 mėnesių

2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1210/2010 dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo, OL L 339, 2010 12 22, p. 1.

12 mėnesių

2003 m. kovo 20 d. Europos centrinio banko gairės ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos, OL L 78, 2003 3 25, p. 20.

12 mėnesių

2003 m. kovo 20 d. Europos centrinio banko sprendimas 2003/205/EB dėl euro banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (BCE/2003/4), OL L 78, 2003 3 25, p. 16.

12 mėnesių

Bankų ir finansų srities teisės aktai

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (nauja redakcija), OL L 177, 2006 6 30, p. 201,

su pakeitimais, padarytais:

 

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/23/EB, iš dalies keičiančia Direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, OL L 76, 2008 3 19, p. 54,

 

2009 m. balandžio 7 d. Komisijos direktyva 2009/27/EB, iš dalies keičiančia tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/49/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo, OL L 94, 2009 4 8, p. 97,

 

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/111/EB, iš dalies keičiančia direktyvų 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2007/64/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo, OL L 302, 2009 11 17, p. 97,

 

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/76/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatos, susijusios su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu, OL L 329, 2010 12 14, p. 3,

 

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų, OL L 331, 2010 12 15, p. 120,

4 metai

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija), OL L 177, 2006 6 30, p. 1,

su pakeitimais, padarytais:

 

2007 m. kovo 27 d. Komisijos direktyva 2007/18/EB, iš dalies keičiančia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl tam tikrų įstaigų išbraukimo iš įstaigų, kurioms ši direktyva netaikoma, sąrašo ar įtraukimo į jį ir dėl daugiašalių plėtros bankų pozicijų vertinimo, OL L 87, 2007 3 28, p. 9,

 

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/44/EB, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 92/49/EEB ir direktyvas 2002/83/EB, 2004/39/EB, 2005/68/EB ir 2006/48/EB dėl riziką ribojančio vertinimo tvarkos taisyklių ir vertinimo kriterijų, taikomų akcijų paketų įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje, OL L 247, 2007 9 21, p. 1,

 

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 97/5/EB, OL L 319, 2007 12 5, p. 1,

 

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/24/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, OL L 81, 2008 3 20, p. 38,

 

2009 m. liepos 27 d. Komisijos direktyva 2009/83/EB, iš dalies keičiančia tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo, OL L 196, 2009 7 28, p. 14,

 

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB, OL L 267, 2009 10 10, p. 7,

 

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/111/EB, iš dalies keičiančia direktyvų 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2007/64/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo, OL L 302, 2009 11 17, p. 97,

 

2010 m. kovo 9 d. Komisijos direktyva 2010/16/ES, iš dalies keičiančia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl jos netaikymo konkrečiai įstaigai, OL L 60, 2010 3 10, p. 15,

 

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/76/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatos, susijusios su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu, OL L 329, 2010 12 14, p. 3,

 

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų, OL L 331, 2010 12 15, p. 120.

4 metai

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB, OL L 267, 2009 10 10, p. 7.

4 metai

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 97/5/EB, OL L 319, 2007 12 5, p. 1,

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičiančios direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinančios Direktyvą 97/5/EB, klaidų ištaisymas, OL L 187, 2009 7 18, p. 5,

su pakeitimais, padarytais:

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/111/EB, iš dalies keičiančia direktyvų 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2007/64/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo, OL L 302, 2009 11 17, p. 97.

4 metai

1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės, OL L 372, 1986 12 31, p. 1,

su pakeitimais, padarytais:

 

2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/65/EB, iš dalies keičiančia direktyvas 78/660/EEB, 83/349/EEB ir 86/635/EEB, dėl vertinimo taisyklių rengiant tam tikrų bendrovių, taip pat bankų ir kitų finansų įstaigų metinę ir konsoliduotą atskaitomybę, OL L 283, 2001 10 27, p. 28,

 

2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/51/EB, iš dalies keičianti direktyvas 78/660/EEB, 83/349/EEB, 86/635/EEB ir 91/674/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių, bankų ir kitų finansų įstaigų bei draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės, OL L 178, 2003 7 17, p. 16,

 

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/46/EB, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvas 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių, 83/349/EEB dėl konsoliduotos atskaitomybės, 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir 91/674/EEB dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės, OL L 224, 2006 8 16, p. 1.

4 metai

1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų, OL L 135, 1994 5 31, p. 5,

su pakeitimais, padarytais:

 

2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/1/EB, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB, 91/675/EEB, 92/49/EEB bei 93/6/EEB, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 94/19/EB, 98/78/EB, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/83/EB ir 2002/87/EB, siekiant sukurti naują finansinių paslaugų komitetų organizacinę struktūrą, OL L 79, 2005 3 24, p. 9,

 

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/14/EB, iš dalies keičiančia Direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų nuostatas dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino, OL L 68, 2009 3 13, p. 3.

4 metai

2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo, OL L 125, 2001 5 5, p. 15.

6 metai

1989 m. vasario 13 d. Tarybos direktyva 89/117/EEB dėl valstybėje narėje įsteigtų kredito ir finansų įstaigų, kurių pagrindinės buveinės yra kitoje valstybėje narėje, filialų prievolių, susijusių su metinės finansinės atskaitomybės dokumentų skelbimu, OL L 44, 1989 2 16, p. 40.

6 metai

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB, OL L 35, 2003 2 11, p. 1,

su pakeitimais, padarytais:

 

2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/1/EB, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB, 91/675/EEB, 92/49/EEB bei 93/6/EEB, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 94/19/EB, 98/78/EB, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/83/EB ir 2002/87/EB, siekiant sukurti naują finansinių paslaugų komitetų organizacinę struktūrą, OL L 79, 2005 3 24, p. 9,

 

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/25/EB, iš dalies keičiančia Direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, OL L 81, 2008 3 20, p. 40,

 

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų, OL L 331, 2010 12 15, p. 120.

6 metai

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB, OL L 145, 2004 4 30, p. 1,

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 93/22/EEB, klaidų ištaisymas, OL L 45, 2005 2 16, p. 18,

su pakeitimais, padarytais:

 

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/31/EB, iš dalies keičiančia Direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų dėl tam tikrų galutinių terminų, OL L 114, 2006 4 27, p. 60,

 

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/44/EB, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 92/49/EEB ir direktyvas 2002/83/EB, 2004/39/EB, 2005/68/EB ir 2006/48/EB dėl riziką ribojančio vertinimo tvarkos taisyklių ir vertinimo kriterijų, taikomų akcijų paketų įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje, OL L 247, 2007 9 21, p. 1,

 

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/10/EB, iš dalies keičiančia Direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, OL L 76, 2008 3 19, p. 33,

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų, OL L 331, 2010 12 15, p. 120,

su papildymais, padarytais:

 

2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai, OL L 241, 2006 9 2, p. 26,

 

2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1287/2006, įgyvendinančiu Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl investicinėms įmonėms taikomų apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimų, informacijos apie sandorius pateikimo, rinkos skaidrumo, leidimų prekiauti finansinėmis priemonėmis ir toje direktyvoje apibrėžtų sąlygų, OL L 241, 2006 9 2, p. 1.

6 metai

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, OL L 266, 2009 10 9, p. 11.

6 metai

2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito, OL L 168, 2002 6 27, p. 43,

su pakeitimais, padarytais:

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/44/EB, iš dalies keičiančia Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose ir Direktyvos 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito nuostatas dėl susietųjų sistemų ir kredito reikalavimų, OL L 146, 2009 6 10, p. 37.

6 metai

1997 m. liepos 30 d. Komisijos rekomendacija 97/489/EB dėl operacijų elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir jas išleidusių ir turinčių asmenų santykių, OL L 208, 1997 8 2, p. 52.

6 metai

1997 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų, OL L 84, 1997 3 26, p. 22.

6 metai

1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, OL L 166, 1998 6 11, p. 45,

su pakeitimais, padarytais:

 

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/44/EB, iš dalies keičiančia Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose ir Direktyvos 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito nuostatas dėl susietųjų sistemų ir kredito reikalavimų, OL L 146, 2009 6 10, p. 37,

 

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų, OL L 331, 2010 12 15, p. 120.

6 metai

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų, OL L 331, 2010 12 15, p. 120.

4 metai

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB, OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

4 metai

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB, OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

4 metai

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo, OL L 331, 2010 12 15, p. 1.

4 metai

2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla, OL L 331, 2010 12 15, p. 162.

4 metai

Teisės aktai dėl statistinių duomenų rinkimo (įgaliojimo 6 straipsnio 1 dalis)

2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) (ECB/2008/32), OL L 15, 2009 1 20, p. 14.

4 metai

2001 m. gruodžio 20 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 63/2002 dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (ECB/2001/18), OL L 10, 2002 1 12, p. 24,

su pakeitimais, padarytais:

 

2010 m. liepos 23 d. Europos centrinio banko reglamentu (ES) Nr. 674/2010, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (ECB/2010/7), OL L 196, 2010 7 28, p. 23,

 

2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentu (EB) Nr. 290/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2009/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (ECB/2009/7), OL L 94, 2009 4 8, p. 75,

 

2004 m. gruodžio 16 d. Europos centrinio banko reglamentu (EB) Nr. 2181/2004, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso ir Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansinės institucijos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (ECB/2004/21), OL L 371, 2004 12 18, p. 42.

4 metai

2007 m. rugpjūčio 1 d. Europos centrinio banko gairės ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (nauja redakcija), OL L 341, 2007 12 27, p. 1,

2007 m. rugpjūčio 1 d. Europos centrinio banko gairių ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (naujos redakcijos) klaidų ištaisymas, OL L 84, 2008 3 26, p. 393,

su pakeitimais, padarytais:

 

2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairėmis ECB/2008/31, iš dalies keičiančiomis Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją), OL L 53, 2009 2 26, p. 76,

 

2009 m. gruodžio 4 d. Europos centrinio banko gairėmis ECB/2009/23, iš dalies keičiančiomis Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos, OL L 16, 2010 1 21, p. 6.

4 metai

2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairės ECB/2002/7 dėl Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje, OL L 334, 2002 12 11, p. 24,

su pakeitimais, padarytais:

 

2005 m. lapkričio 17 d., Europos centrinio banko gairėmis ECB/2005/13, iš dalies keičiančiomis Gaires ECB/2002/7 dėl Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje, OL L 30, 2006 2 2, p. 1,

 

2006 m. balandžio 20 d. Europos centrinio banko gairėmis ECB/2006/6, iš dalies keičiančiomis Gaires ECB/2002/7 dėl Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje, OL L 115, 2006 4 28, p. 46,

 

2007 m. lapkričio 15 d. Europos centrinio banko gairėmis ECB/2007/13, iš dalies keičiančiomis Gaires ECB/2002/7 dėl Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje, OL L 311, 2007 11 29, p. 47,

 

2008 m. rugpjūčio 26 d. Europos centrinio banko gairėmis ECB/2008/6, iš dalies keičiančiomis Gaires ECB/2002/7 dėl Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje, OL L 259, 2008 9 27, p. 12.

4 metai


Top