EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG0113(01)

Dvyliktoji metinė ataskaita pagal Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP, nustatančios bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksportą, 8 straipsnio 2 dalį

OJ C 9, 13.1.2011, p. 1–417 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.1.2011   

LT EN

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 9/1


DVYLIKTOJI METINĖ ATASKAITA PAGAL TARYBOS BENDROSIOS POZICIJOS 2008/944/BUSP, NUSTATANČIOS BENDRĄSIAS TAISYKLES, REGLAMENTUOJANČIAS KARINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR ĮRANGOS EKSPORTĄ, 8 STRAIPSNIO 2 DALĮ

(2011/C 9/01)

ĮVADAS

2009–2010 m. Europos Sąjungos valstybės narės tęsė Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP, nustatančios bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (1), kuria pakeičiamas nuo 1998 m. birželio mėn. galiojęs elgesio kodeksas ginklų eksporto srityje, perkėlimą į savo nacionalinės teisės aktus.

Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP kriterijus ir principus oficialiai taiko šios trečiosios valstybės: Bosnija ir Hercegovina, Kanada, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Juodkalnija ir Norvegija.

2009 m. ir 2010 m. Taryba priėmė keletą sprendimų dėl informavimo veiklos finansavimo ginklų kontrolės eksporto srityje:

2009 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimą 2009/42/BUSP dėl paramos ES veiklai siekiant trečiosiose šalyse pagal Europos saugumo strategiją remti procesą, kurio tikslas – Sutartis dėl prekybos ginklais (2),

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2009/1012/BUSP dėl paramos ES veiklai, kuria siekiama trečiosiose šalyse skatinti ginklų eksporto kontrolę ir Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytų principų bei kriterijų laikymąsi (3),

2010 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimą 2010/336/BUSPdėl ES veiklos pagal Europos saugumo strategiją remiant Sutarties dėl prekybos ginklais sudarymą (4).

I.   TARYBOS BENDROSIOS POZICIJOS 2008/944/BUSP ĮGYVENDINIMAS

1.   Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP nuostatų perkėlimas į nacionalinės teisės aktus arba administracines taisykles

Valstybės narės taiko bendrosios pozicijos, kuria 2008 m. gruodžio mėn. buvo pakeistas ES Elgesio kodeksą ginklų eksporto srityje ir kuri, palyginti su kodeksu, yra atnaujintas ir patobulintas dokumentas, nuostatas. Bendroji pozicija – daug platesnio užmojo nei Elgesio kodeksas dokumentas, be kita ko, joje išplečiama kontrolės sritis į ją įtraukiant tarpininkavimą, tranzitą ir nematerialų technologijų perdavimą, taip pat numatomos sugriežtintos procedūros valstybių narių eksporto politikai suderinti.

Kai kurioms valstybėms narėms reikia pritaikyti savo nacionalinės teisės aktus arba administracines taisykles siekiant užtikrinti, kad Bendrosios pozicijos nuostatos būtų aiškiai ir visapusiškai įtrauktos į nacionalinę teisę. Toks perkėlimas į nacionalinės teisės aktus arba administracines taisykles jau užbaigtas arba dar vykdomas. Bendrosios pozicijos įgyvendinimo valstybių narių nacionalinės teisės aktuose padėtis nušviečiama priede pateiktoje C lentelėje.

2.   Naudojimosi vadovas

Naudojimosi vadovas yra svarbus dokumentas, kuriame apibendrintos Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP strateginių nuostatų įgyvendinimo sutartos rekomendacijos ir aiškinami kriterijai.

Jis minimas Bendrosios pozicijos 13 straipsnyje, prireikus vadovą atnaujina Tarybos įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupė (COARM). Vadovas visų pirma yra skirtas naudotis eksporto licencijas išduodantiems pareigūnams, todėl juo pragmatiškai ir svariai prisidedama prie valstybių narių eksporto kontrolės politikos ir procedūrų vienodinimo. Šis dokumentas viešas, jį galima rasti Tarybos interneto tinklavietėje (http://www.consilium.europa.eu/export-controls).

Naudojimosi vadove, inter alia, pateikti skirsniai šiais klausimais:

a)   Pranešimai apie atsisakymą išduoti licenciją ir konsultacijos

Pranešimai apie atsisakymą išduoti licenciją toliau teikiami ir dvišalės konsultacijos vyksta kasdien naudojantis ES elektronine COREU sistema; informacija yra teikiama aiškiai ir laiku, užtikrinant valstybių narių ginklų eksporto politikos skaidrumą konkrečių galutinės paskirties šalių ir konkrečių galutinių naudotojų atžvilgiu.

Pateikti pranešimai apie atsisakymą išduoti licencijas ir dvišalių konsultacijų rezultatai įtraukiami į centrinę elektroninę ES atsisakymų išduoti licenciją duomenų bazę. Ši duomenų bazė, kurią administruoja ES Tarybos sekretoriatas, yra dinamiška sistema, atspindinti valstybių narių ginklų eksporto kontrolės politiką. AI lentelės d eilutėje nurodomas atsisakymų išduoti licenciją pagal paskirties šalį ir karinės įrangos sąrašo kategoriją skaičius (paskelbta 2009 m.); BI ir BII lentelėse nurodomas atitinkamai kiekvienos valstybės narės suteiktų ir gautų konsultacijų skaičius ir konsultacijų dėl kiekvienos paskirties šalies skaičius.

b)   Geriausia kriterijų aiškinimo praktika

Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP kriterijų aiškinimo geriausios praktikos tikslas – užtikrinti didesnį nuoseklumą valstybėms narėms taikant bendrosios pozicijos kriterijus. Tuo tikslu nustatomi veiksniai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama vertinant paraiškas eksporto licencijoms gauti. Geriausia praktika skirta naudotis eksporto licencijas išduodantiems pareigūnams ir kitiems vyriausybės padalinių bei agentūrų pareigūnams, kurių patirtimi, inter alia, regionų, teisiniais (pvz., žmogaus teisių, tarptautinės viešosios teisės), techniniais, vystymosi, saugumo ir kariniais klausimais turėtų būti remiamasi sprendimų priėmimo procese.

3.   Informavimo veikla

Bendrosios pozicijos 11 straipsnyje valstybės narės raginamos dėti visas pastangas paskatinti kitas karinę technologiją ir įrangą eksportuojančios valstybės taikytų Bendrosios pozicijos kriterijus. Valstybės narės ir ES 2009 m. ir 2010 m. vykdė ir iki šiol vykdo suderintą informavimo veiklą (žr. priede pateiktą D lentelę).

a)   Tarybos bendraisiais veiksmais 2008/230/BUSP (5) dėl paramos ES veiklai, kuria siekiama trečiosiose šalyse skatinti ginklų eksporto kontrolę ir ES elgesio kodekse ginklų eksporto srityje nustatytų principų bei kriterijų laikymąsi susiję renginiai.

Praėję trys informavimo renginiai, susiję su 2008 m. kovo 17 d. Tarybos bendraisiais veiksmais 2008/230/BUSP, buvo surengti tuo metu pirmininkavusios valstybės narės. Šie renginiai buvo surengti 2009 m. balandžio mėn. Kijeve Ukrainos valstybinių institucijų ir pramonės atstovams; Pirmininkaujant Čekijai 2009 m. gegužės mėn. Tiranoje (Albanija) surengtas Vakarų Balkanų šalių nacionaliniams ekspertams skirtas renginys, o pirmininkaujant Švedijai 2009 m. spalio mėn. Tbilisyje (Gruzija) įvyko renginys, skirtas Rytų Europos ir Kaukazo šalims (Armėnijai, Azerbaidžanui, Gruzijai ir Moldovai). Baltarusija buvo pakviesta į pastarąjį seminarą, tačiau jame nedalyvavo. Tačiau 2009 m. lapkričio mėn. Minske įvyko dvišalis susitikimas, skirtas pasidalinti su Baltarusija seminaro patirtimi.

Galutinė visų penkių pagal Bendruosius veiksmus 2008/230/BUSP surengtų renginių ataskaita yra pateikta dok. 17645/09.

b)   Su Tarybos sprendimu 2009/1012/BUSP dėl paramos ES veiklai, kuria siekiama trečiosiose šalyse skatinti ginklų eksporto kontrolę ir Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytų principų bei kriterijų laikymąsi, susiję renginiai.

2009 m. gruodžio 22 d. priėmus Tarybos sprendimą 2009/1012/BUSP buvo susitarta dėl išplėsto penkių naujų praktinių informavimo seminarų mechanizmo ir keturių vieno mėnesio trukmės darbuotojų mainų programų remiant ES veiklą, kuria siekiama trečiosiose šalyse skatinti ginklų eksporto kontrolę ir Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytų principų bei kriterijų laikymąsi.

Tarybos sprendimas 2009/1012/BUSP buvo pirmas po Lisabonos sutarties įsigaliojimo priimtas sprendimas informavimo apie ginklų eksporto kontrolę veiklos srityje. Šiuo sprendimu Vokietijos federalinė ekonomikos ir eksporto kontrolės tarnyba (BAFA) buvo paskirta techninio įgyvendinimo vykdomuoju subjektu.

Per 2010 m. pirmąjį pusmetį Ispanija, vykdydama Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai įgaliojimus, pirmininkavo Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupėje. Ispanijos pirmininkavimo laikotarpiu buvo surengti du informavimo seminarai, susiję su Tarybos sprendimu 2009/1012/BUSP. Pirmas seminaras, skirtas Šiaurės Afrikos šalims (Alžyrui, Egiptui, Libijai, Marokui ir Tunisui), įvyko 2010 m. kovo mėn. Alžyre (6). Antras pirmininkaujant Ispanijai surengtas seminaras 2010 m. birželio mėn. įvyko Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina), jis buvo skirtas Vakarų Balkanų šalims (Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai, Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Juodkalnijai ir Serbijai) (7). Trečiasis seminaras Rytų Europos ir Kaukazo šalims partnerėms pagal Europos kaimynystės politiką (Arnėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina) įvyks 2010 m. lapkričio mėn. Kijeve (Ukraina).

Kiti du seminarai bus pagal Tarybos sprendimą 2009/1012/BUSP surengti  2011 m.

c)   Su 2009 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimu 2009/42/BUSP dėl paramos ES veiklai siekiant trečiosiose šalyse pagal Europos saugumo strategiją remti procesą, kurio tikslas – Sutartis dėl prekybos ginklais, susiję renginiai.

ES, talkinant vykdomajam subjektui Jungtinių Tautų nusiginklavimo tyrimų institutui, aktyviai dalyvavo visuose septyniuose pagal Tarybos sprendimą 2009/42/BUSP surengtuose informavimo seminaruose, skirtuose remti Sutarties dėl prekybos ginklais procesą trečiosiose šalyse. Seminarai, apimantys visus pasaulio regionus, vyko: 2009 m. balandžio mėn. Dakare (Senegalas) įvyko seminaras, skirtas Centrinės, Šiaurės ir Vakarų Afrikos šalims; 2009 m. birželio mėn. Meksike (Meksika) įvyko seminaras, skirtas Pietų bei Centrinės Amerikos ir Karibų jūros regiono valstybėms; 2009 m. liepos mėn. Amane (Jordanija) įvyko seminaras, skirtas Artimųjų Rytų šalims; 2009 m. spalio mėn. Kvala Lumpūre (Malaizija) įvyko Azijos ir Ramiojo Vandenyno regiono šalims skirtas seminaras; 2009 m. gruodžio mėn. Adis Abeboje (Etiopija) įvyko Rytų ir Pietų Afrikos šalims skirtas seminaras ir galiausiai 2010 m. vasario mėn. Vienoje (Austrija) įvyko ESBO šalims skirtas seminaras ir baigiamasis seminaras.

2009 m. rudenį ES pradėjo rengtis priimti naują Tarybos sprendimą dėl paramos Sutarčiai dėl prekybos ginklais, siekdama tęsti savo informavimo veiklą, vykdomą kartu su oficialiu derybų procesu, nustatytu 2009 m. gruodžio mėn. priimtoje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Rezoliucijoje dėl Sutarties dėl prekybos ginklais. 2010 m. birželio 14 d. buvo priimtas naujas Tarybos sprendimas 2010/336/BUSP, kuriame numatoma surengti septynis regioninius seminarus, kuriuose didžiausias dėmesys bus skiriamas Sutarties dėl prekybos ginklais politiniams aspektams ir įprastinių ginklų nacionalinių eksporto sistemų techniniams aspektams.

4.   Politinio dialogo susitikimai

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai „trejeto“ formatas rengiant susitikimus su trečiosiomis šalimis tapo nebetinkamas ir ES bei trečiųjų šalių įvairiu lygiu rengiami susitikimai dabar vadinami politinio dialogo susitikimais.

Čekijos ir Švedijos pirmininkavimo laikotarpiu 2009 m. pirmąjį ir antrąjį pusmetį COARM trejeto susitikimai pagal Europos Sąjungos bendrą užsienio ir saugumo politiką buvo surengti su Kanada, Norvegija, Rusijos Federacija, Ukraina ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

COARM pirmininkaujant Ispanijai, su pirmiau minėtomis šalimis buvo surengti politinio dialogo susitikimai. Su šiomis šalimis įvyko konstruktyvios diskusijos apskritai ginklų eksporto kontrolės klausimais ir konkrečiai dėl Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP. Posėdžių metu ES atstovai informavo diskusijos dalyvius apie COARM prioritetus ir po paskutinio susitikimo atliktus darbus. Taip pat buvo aptarti bendro intereso klausimai: ginklų eksportas, reikalavimų laikymasis ir kontrolė ir Sutarties dėl prekybos ginklais projektas.

Per trejeto susitikimus ir politinio dialogo susitikimus su Norvegija buvo pasikeista informacija apie kiekvienos pusės atsisakymus išduoti licencijas pagal 2004 m. lapkričio mėn. su Norvegija pasiektą susitarimą. Kaip susitarta 2007 m., ES keturis kartus per metus toliau teikia suvestinę valstybių narių atsisakymų išduoti licenciją sąrašą. Šis reguliarus keitimasis informacija apie atsisakymus išduoti licencijas sumažina riziką, kad Norvegija dėl nežinojimo neatsižvelgs į ES atsisakymus išduoti licenciją.

5.   Europos Sąjungos bendro karinės įrangos sąrašo atnaujinimas

Europos Sąjungos bendras karinės įrangos sąrašas yra prilyginamas įsipareigojimui pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką. Jis pateikiamas 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (8) priede išdėstytame su gynyba susijusių produktų sąraše.

2010 m. vasario 15 d. Taryba priėmė atnaujintą sąrašo redakciją, kurioje atsižvelgta į Vasenaro susitarimo amunicijos sąrašo pakeitimus, dėl kurių buvo susitarta 2009 m. Vasenaro susitarimo plenariniame posėdyje. Ši atnaujinta Europos Sąjungos bendro karinės įrangos sąrašo redakcija buvo paskelbta 2010 m. kovo 18 d. Oficialiajame leidinyje C 69; ją taip pat galima rasti Tarybos interneto svetainėje: http://www.consilium.europa.eu/export-controls.

6.   Sutartis dėl prekybos ginklais

Valstybės narės 2009 m. ir 2010 m. rėmė ir įdėmiai sekė ir iki šiol remia ir įdėmiai seka pokyčius, susijusius su Sutartimi dėl prekybos ginklais. Jos toliau keitėsi nuomonėmis ir informacija, susijusia su pastangomis skatinti visas Jungtinių Tautų valstybes nares remti Sutarties dėl prekybos ginklais koncepciją.

JT Generalinės Asamblėjos pirmojo komiteto 64-oje sesijoje ir 2009 m. kovo ir liepos Atviros darbo grupės, įsteigtos Rezoliucija 63/240, posėdžiuose valstybės narės aktyviai dalyvavo diskusijose ir svariai prisidėjo prie teminių ekspertų diskusijų būsimos Sutarties dėl prekybos ginklais turinio. Visos ES valstybės narės balsavo už JT Generalinės Asamblėjos Rezoliuciją 64/48 dėl Sutarties dėl prekybos ginklais, kurioje numatoma surengti tarptautinę konferenciją siekiant 2012 m. priimti Sutartį dėl prekybos ginklais. Prieš tarptautinę konferenciją 2010–2012 m. bus surengti penki parengiamojo komiteto posėdžiai. Už Rezoliuciją 64/48 balsavo 153 JT valstybės narės, 19 valstybių balsuodamos susilaikė, o viena balsavo prieš.

Siekdama pasirengti pirmajam parengiamojo komiteto dėl Sutarties dėl prekybos ginklais posėdžiui (įvykusiam 2010 m. liepos 12–23 d. Niujorke) ES 2010 m. pirmąjį pusmetį daugiausiai dirbo vidinio koordinavimo srityje ir plačiai konsultavosi su trečiosiomis šalimis bei su parengiamojo komiteto pirmininku ambasadoriumi Garcia Moritàn.

7.   Tarpininkavimas ginklų prekyboje

COARM susitarė, kad 2003 m. birželio 23 d. Tarybos bendrojoje pozicijoje 2003/468/BUSP (9) dėl tarpininkavimo ginklų prekyboje kontrolės išdėstyti įsipareigojimai dėl keitimosi informacija turėtų būti įgyvendinti taikant Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytą mechanizmą. Pagal Bendrosios pozicijos 2003/468/BUSP 5 straipsnį valstybės narės įdiegė atskiras priemones, skirtas keistis informacija apie registruotus ginklų prekybos tarpininkus ir apie atsisakymus įregistruoti ginklų prekybos tarpininkus; šios priemonės privaloma tvarka veikia tik tose valstybėse narėse, pagal kurių teisės aktus ginklų prekybos tarpininkai tokiai veiklai privalo gauti rašytinį leidimą. Valstybės narės taip pat susitarė tarpusavyje keistis informacija apie išduotas tarpininkavimo licencijas. Informacija apie ES valstybių narių išduotas ir atsisakytas išduoti licencijas pateikiama priede pateikiamoje AIII lentelėje.

Priede pateiktoje C lentelėje pateikiama išsami informacija apie nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinama bendroji pozicija dėl tarpininkavimo, o valstybių narių, kurios dar nėra visiškai įgyvendinusios bendrosios pozicijos, atveju – informacija apie dabartinę įgyvendinimo padėtį.

8.   Siuntimai ES viduje

2009 m. gegužės 6 d. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo.

Šioje direktyvoje nustatyta, kad valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Valstybės narės priimtas nuostatas taiko nuo 2012 m. birželio 30 d. Po direktyvos priėmimo valstybės narės surengė diskusijas komitete, kuriam pirmininkavo Komisija, kuriose svarstė, kaip geriausia išspręsti su direktyvos perkėlimu į nacionalinės teisės aktus susijusius klausimus.

II.   VIENUOLIKTOJOJE METINĖJE ATASKAITOJE NURODYTŲ KITŲ PRIORITETINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PADĖTIS

1.   Nacionalinių ataskaitų suderinimas

Nors vis dar esama skirtumų tarp nacionalinių ataskaitų, tačiau buvo imtasi papildomų priemonių siekiant geriau suderinti ataskaitų rengimo procedūras ir užtikrinti, kad statistiniai duomenys, visų pirma susiję su faktiškai eksportuojamų ginklų verte, būtų visiškai palyginami.

2.   Dialogas su Europos Parlamentu ir nevyriausybinės organizacijos

Vadovaudamasis 2005 m. gruodžio mėn. įvykusiame COARM posėdyje pasiektu susitarimu, pagal kurį kiekviena pirmininkaujanti valstybė narė turėtų stengtis susitikti su Europos Parlamento saugumo ir gynybos pakomitečiu ir informuoti jį apie COARM veiklą, 2009 m. kovo 16 d. Briuselyje COARM pirmininkas susitiko su Saugumo ir gynybos pakomitečio nariais. Atviras pasikeitimas nuomonėmis ir šių posėdžių metu iškelti labai praktiški, konkretūs klausimai parodė tokio skaidraus ir pasitikėjimą didinančio kas dveji metai vykstančio dialogo su Europos Parlamentu svarbą ir reikalingumą. Europos Parlamento nariai ypač palankiai įvertino Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP, nustatančios bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę, priėmimą ir ES valstybių narių aktyvų vaidmenį Sutarties dėl prekybos ginklais rengimo procese.

Atsižvelgiant į Lisabonos sutarties įsigaliojimą 2009 m. gruodžio mėn., COARM susitikimai su Saugumo ir gynybos pakomitečiu buvo sustabdyti iki tol, kol bus įsteigta Europos išorės veiksmų tarnyba – tada bus galima spręsti dėl naujo tokių susitikimų formato.

Pastaruosius kelerius metus laikomasi praktikos, kad COARM delegatai iš daugumos ES valstybių narių kas šeši mėnesiai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų (visų pirma „Safeworld“) rengiamuose neoficialiuose susitikimuose.

III.   COARM PRIORITETINĖS GAIRĖS ARTIMIAUSIAI ATEIČIAI

Teisiškai privalomos bendrosios pozicijos patvirtinimas parodė, kad bendrojo požiūrio į valstybių narių vykdomo įprastinių ginklų eksporto kontrolę pagrindiniai elementai yra realiai ir tvirtai įdiegti. Nors ir padaryta pažanga, būtina tęsti darbą, ypač anksčiau nenagrinėtose srityse arba tose srityse, kuriose būtina toliau stiprinti jau pasiektus rezultatus ir jais remtis.

Toliau išvardytos prioritetinės gairės artimiausiai ateičiai:

1)

užtikrinti ES koordinavimą ir įnašą į derybų dėl Sutarties dėl prekybos ginklais procesą, teikti ekspertų nuomones rengiantis parengiamojo komiteto 2011 m. pavasario sesijai;

2)

užtikrinti Tarybos sprendimo 2010/336/BUSP dėl ES veiklos remiant Sutarties dėl prekybos ginklais sudarymą įgyvendinimą, be kita ko, COARM ekspertams dalyvaujant informaciniuose regioniniuose seminaruose;

3)

užtikrinti, kad visos valstybės narės priimtų tinkamus nacionalinius įstatymus ar administracines taisykles, kuriais visapusiškai įgyvendinamos:

Bendroji pozicija 2003/468/BUSP dėl tarpininkavimo ginklų prekyboje kontrolės;

Bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę,

4)

užtikrinti efektyvius, veiksmingus ir naudingus informavimo renginius, numatytus Tarybos sprendime 2009/1012/BUSP;

5)

toliau keistis informacija apie ginklų eksporto politiką konkrečių paskirties šalių atžvilgiu;

6)

atnaujinti ir (arba) papildyti Naudojimosi vadovą ir ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą;

7)

tęsti dialogą su Europos Parlamentu ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

8)

kuo anksčiau parengti 13-os metinės ataskaitos dėl ginklų eksporto galutinę redakciją ir ją paskelbti;

9)

dalyvauti diskusijose apie Direktyvos 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo perkėlimo į nacionalinės teisės aktus siekiant užtikrinti, kad nekiltų pavojus saugumui ir kad nuostatų įgyvendinimas visoje ES būtų kuo labiau suderintas.


(1)  OL L 335, 2008 12 13, p. 99.

(2)  OL L 17, 2009 1 22, p. 39.

(3)  OL L 348, 2009 12 29, p. 16.

(4)  OL L 152, 2010 6 18, p. 14.

(5)  OL L 75, 2008 3 18, p. 81.

(6)  Žr. ataskaitą dok. 8693/10.

(7)  Žr. ataskaitą dok. 12160/10.

(8)  OL L 146, 2009 6 10, p. 1.

(9)  OL L 156, 2003 6 25, p. 79.


ANNEX

Information on conventional arms exports and implementation of Common Position 2008/944/CFSP by the Member States over the period 1 January to 31 December 2009

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2009

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2009

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2009

C.

INFORMATION ON NATIONAL LEGISLATION IMPLEMENTING COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT OR, FOR THOSE MEMBER STATES WHICH HAVE NOT YET FULLY IMPLEMENTED THESE COMMON POSITIONS, PROVIDING INFORMATION ON THE STATE OF PLAY

D.

TABLE OF OUTREACH ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE EU AND MEMBER STATES (1 JANUARY 2009 TO 30 JUNE 2010)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

(cf. OJ C 69 of 18 March 2010 for the full EU Common Military List)

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML6

Ground vehicles and components

ML7

Chemical or biological toxic agents, ‘riot control agents’, radioactive materials, related equipment, components and materials

ML8

‘Energetic materials’, and related substances

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels

ML10

‘Aircraft’, ‘lighter than air vehicles’, unmanned airborne vehicles, aero-engines and ‘aircraft’ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use

ML11

Electronic equipment, not specified elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a specified product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products specified by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19

ML17

Miscellaneous equipment, materials and ‘libraries’, and specially designed components therefor

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor

ML20

Cryogenic and ‘superconductive’ equipment, and specially designed components and accessories therefor

ML21

‘Software’ specially designed or modified for the ‘development’, ‘production’‘use’ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List

ML22

‘Technology’ for the ‘development’, ‘production’ or ‘use’ of items controlled in the EU Common Military List

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (1).

Total EU licence refusals to each destination, region and worldwide are provided, broken down by EU Common Military List category where (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML (2)); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB: Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3)

It is important to note that row (c) of Table A. I is the total of the actual exports by those countries which submitted these data. Belgium, Denmark, Germany, Poland, Greece, Ireland and the United Kingdom could not supply these data; therefore row (c) of the EU total does not reflect total EU actual exports.

Sweden has reported total values only for rows (b) and (c). France and Italy have reported total values only for row (c).

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes), Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba), Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands), United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)

North America

(Canada, United States)

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People's Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, former Yugoslav Republic of Macedonia, Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine)

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam)

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

EXPORTS AND REFUSALS WORLDWIDE

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2009

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros, (c) = value of arms exports in Euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

AFGHANISTAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 17

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

2 098 696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 098 696

c

 

 

 

 

 

1 097 507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 097 507

Bulgaria

a

4

2

10

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

b

375 510

71 420

23 473 871

23 343 406

120 764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 384 971

c

375 510

71 420

14 457 014

17 653 198

120 764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 677 906

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

2 887 132

 

63 041

 

 

 

 

 

 

 

2 950 173

c

 

 

 

 

 

347 347

 

1

 

 

 

 

 

 

 

347 348

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 060

 

 

 

 

 

74 060

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 060

 

 

 

 

 

74 060

France

a

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

1 000 000

 

 

4 253 820

 

 

 

 

 

 

 

5 253 820

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 544 987

Germany

a

 

6

 

1

7

99

 

 

 

 

 

 

5

1

 

119

b

 

532 495

 

1 222 869

4 508 538

40 235 799

 

 

 

 

 

 

6 028 342

1 826 888

 

54 354 931

Greece

a

1

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

5

b

831

 

14 708

 

 

 

4 692

 

 

 

 

4 600

 

 

 

24 831

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

338 219

 

 

 

 

 

 

338 219

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338 219

Latvia

a

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

25 611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 611

c

 

 

 

 

25 611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 611

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

2 185 416

 

 

 

 

 

 

 

2 185 416

c

 

 

 

 

 

 

 

2 185 416

 

 

 

 

 

 

 

2 185 416

Malta

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

471 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471 255

c

 

 

 

 

 

471 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471 255

Poland

a

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

543 258

 

280 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

823 815

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

2

 

14

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

19

b

101 692

 

7 495 499

 

 

 

 

58 568

 

 

1 258 245

 

 

 

 

8 914 004

c

756 309

 

7 754 474

 

 

 

 

58 568

 

 

1 258 245

 

 

 

 

9 827 596

United Kingdom

a

56

 

15

5

 

9

 

 

37

7

13

 

 

3

14

159

b

1 856 454

 

332 364

15 163

 

1 157 700

 

 

10 002 362

96 579

44 387

 

 

285

536 812

14 042 106

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

65

8

41

16

10

113

2

7

38

9

14

1

5

4

14

347

b

2 877 745

603 915

31 596 999

24 581 438

5 654 913

46 850 582

4 692

6 560 845

10 340 581

170 639

1 302 632

4 600

6 028 342

1 827 173

536 812

138 941 908

c

1 131 819

71 420

22 211 488

17 653 198

146 375

1 916 109

 

2 243 985

 

74 060

1 258 245

 

 

 

 

52 589 905

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALBANIA

 

 

ML 1

ML 4

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 13

ML 18

TOTAL per destination

Finland

a

1

 

 

 

 

 

 

 

1

b

10 000

 

 

 

 

 

 

 

10 000

c

9 200

 

 

 

 

 

 

 

9 200

Germany

a

 

 

 

1

1

1

 

1

4

b

 

 

 

93 045

500 000

 

 

 

593 045

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

2

1

 

 

 

 

 

 

3

b

8 049

254 421

 

 

 

 

 

 

262 470

c

 

 

 

 

 

 

 

 

311 470

United Kingdom

a

 

 

1

 

 

 

3

 

4

b

 

 

36 170

 

 

 

23 805

 

59 975

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

1

1

1

1

1

3

1

12

b

18 049

254 421

36 170

93 045

500 000

 

23 805

 

925 490

c

9 200

 

 

 

 

 

 

 

320 670

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALGERIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

1

 

 

 

 

1

 

 

 

b

1 119

 

 

 

 

7 823 724

 

 

 

c

1 119

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

1

2

4

4

 

15

 

 

 

b

3 877 501

971 623

18 299 309

15 553 433

 

9 147 207

 

 

 

c

3 204 774

94 697

7 987 244

17 606 117

 

4 043 400

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

9

 

 

 

b

 

 

 

 

 

10 565 072

 

 

 

c

 

 

 

 

61 455

4 626 398

 

 

 

France

a

1

 

 

 

3

1

 

 

11

b

260 000

 

 

 

1 719 910

5 000

 

 

67 273 680

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

3

1

2

 

b

1 077

 

 

 

 

5 880 723

69

8 580

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

4

 

 

 

b

 

 

 

 

 

17 153 875

 

 

 

c

 

 

 

 

 

9 689 287

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

2

 

 

 

 

 

b

 

 

 

31 050

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

4

2

4

6

3

33

2

2

11

b

4 139 697

971 623

18 299 309

15 584 483

1 719 910

50 575 602

69

8 580

67 273 680

c

3 205 893

94 697

7 987 244

17 606 117

61 455

18 359 085

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

7 824 843

c

 

 

 

 

 

 

 

1 119

Bulgaria

a

 

1

 

 

 

 

 

27

b

 

182 862

 

 

 

 

 

48 031 936

c

 

7 592 503

 

 

 

 

 

40 528 736

Czech Republic

a

3

 

 

 

 

 

 

12

b

53 075

 

 

 

 

 

 

10 618 147

c

1 059 986

 

 

 

 

 

903 265

6 651 104

France

a

4

6

3

3

17

 

4

53

b

114 384

4 563 400

80 725

20 310

25 534 713

 

21 338 804

120 910 926

c

 

 

 

 

 

 

 

87 852 274

Germany

a

7

2

 

 

 

1

 

17

b

138 196

2 862 051

 

 

 

104 522

 

8 995 218

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

4

2

1

 

1

 

 

9

b

2 532 172

332 928

723 000

 

4 505 000

 

 

8 093 100

c

 

 

 

 

 

 

 

61 832 855

Lithuania

a

3

 

 

 

 

 

 

3

b

3 048 166

 

 

 

 

 

 

3 048 166

c

1 743 090

 

 

 

 

 

 

1 743 090

Malta

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

498 801

 

 

498 801

c

 

 

 

 

498 801

 

 

498 801

Poland

a

7

 

 

 

 

 

1

8

b

38 827 115

 

 

 

 

 

4 822

38 831 937

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

1

5

b

 

 

 

 

 

 

259 200

17 413 075

c

 

 

 

 

 

 

 

9 689 287

Spain

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

3 394 210

 

 

 

 

 

 

3 394 210

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

3 557 523

c

 

 

 

 

 

 

 

395 280

United Kingdom

a

23

3

1

 

 

 

 

29

b

7 232 695

56 503

27 600

 

 

 

 

7 347 848

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

51

15

5

3

20

1

6

168

b

51 945 803

7 997 744

831 325

20 310

30 538 514

104 522

21 602 826

275 171 520

c

6 197 286

7 592 503

 

 

498 801

 

903 265

212 586 756

d

 

 

 

 

 

1

 

1

e

 

 

 

 

 

2(1) 7(1)

 

2(1) 7(1)


ANDORRA

 

 

ML 1

ML 3

ML 18

TOTAL per destination

Austria

a

 

4

 

4

b

 

24 730

 

24 730

c

 

24 730

 

24 730

Belgium

a

1

 

 

1

b

4 850

 

 

4 850

c

 

 

 

 

Germany

a

38

9

1

48

b

138 513

95 708

1 000

235 221

c

 

 

 

 

Spain

a

7

2

 

9

b

6 173

5 600

 

11 773

c

15 213

6 027

 

21 240

Sweden

a

 

1

 

1

b

 

 

 

98 820

c

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

46

16

1

63

b

149 536

126 038

1 000

375 394

c

15 213

30 757

 

45 970

d

1

 

 

1

e

7(1)

 

 

7(1)


ANGOLA

 

 

ML 1

ML 3

ML 4

ML 6

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

France

a

 

 

 

 

 

3

 

 

2

 

1

6

b

 

 

 

 

 

72 104 800

 

 

121 200

 

5 600

72 231 600

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 413 500

Germany

a

1

1

 

8

 

 

 

 

 

 

 

10

b

4 485

195

 

11 506 145

 

 

 

 

 

 

 

11 510 825

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

51 159

 

 

 

 

 

 

51 159

c

 

 

 

 

51 159

 

 

 

 

 

 

51 159

Slovakia

a

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

b

 

 

 

 

4 312

 

 

135 600

 

 

 

139 912

c

 

 

 

 

 

 

 

6 200

 

 

 

6 200

United Kingdom

a

 

 

2

13

 

66

2

 

 

1

1

85

b

 

 

7 304

666 885

 

1 132 566

9 315

 

 

2 300

 

1 818 370

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

2

21

3

69

2

1

2

1

2

105

b

4 485

195

7 304

12 173 030

55 471

73 237 366

9 315

135 600

121 200

2 300

5 600

85 751 866

c

 

 

 

 

51 159

 

 

6 200

 

 

 

1 470 859

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANTIGUA AND BARBUDA

 

 

ML 1

ML 3

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

1

2

b

12 610

7 740

20 349

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

2

b

12 610

7 740

20 349

c

 

 

 

d

 

 

 

e

 

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

Austria

a

5

 

 

 

 

1

 

 

b

577 045

 

 

 

 

233 987

 

 

c

511 045

 

 

 

 

722 235

 

 

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

300 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

759 853

 

 

 

 

 

c

 

 

289 295

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

1 477

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

12 741

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

9

 

 

 

1

1

2

4

b

25 188

 

 

 

17 915

13 680

69

216

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

2

 

 

1

 

 

 

b

 

57 377

 

 

27 736

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

7

 

 

 

b

 

 

 

 

267 859

 

 

 

c

 

 

 

 

619 700

 

 

 

Spain

a

8

 

 

1

 

 

 

 

b

137 931

 

 

127 500

 

 

 

 

c

25 370

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

30

 

7

 

 

 

 

 

b

100 212

 

13 189

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

53

3

10

3

10

2

2

4

b

1 140 376

57 377

773 042

140 241

314 987

247 667

69

216

c

536 415

 

289 295

 

619 700

722 235

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 9

ML 10

ML 11

ML 15

ML 17

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

811 032

c

 

 

 

 

 

 

 

1 233 280

Belgium

a

 

 

 

3

 

 

 

4

b

 

 

 

1 396 850

 

 

 

1 696 850

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

759 853

c

 

 

 

 

 

 

 

289 295

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

1 477

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

2

18

 

2

 

 

 

23

b

79 390

3 855 086

 

485 195

 

 

 

4 432 412

c

 

 

 

 

 

 

2 043 840

2 043 840

Germany

a

4

2

4

 

1

3

3

34

b

42 555

153 912

242 531

 

60 713

14 578

69 800

641 157

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

 

 

 

 

 

 

4

b

11 602

 

 

 

 

 

 

96 714

c

 

 

 

 

 

 

 

79 891

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

267 859

c

 

 

 

 

 

 

 

619 700

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

 

 

265 431

c

 

 

 

 

 

 

 

25 370

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

98 820

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

6

17

1

 

 

 

 

61

b

2 028 560

194 469

11 125

 

 

 

 

2 347 555

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

13

37

5

5

1

3

3

154

b

2 162 107

4 203 467

253 656

1 882 045

60 713

14 578

69 800

11 419 160

c

 

 

 

 

 

 

2 043 840

4 291 376

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


ARMENIA

 

 

ML 1

ML 3

ML 13

ML 15

TOTAL per destination

TOTAL PER ML category

d

2

2

1

1

6

e

1(2) 7(1)

1(2)

1(1)

1(1)

1(6) 7(1)


AUSTRALIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

28

1

 

2

4

4

 

 

 

 

b

533 686

3 990

 

1 395 804

459 678

2 131 000

 

 

 

 

c

506 763

7 980

 

934 751

390 410

2 131 000

 

 

 

 

Belgium

a

14

5

1

 

 

 

 

 

 

1

b

8 039 826

536 195

16 400

 

 

 

 

 

 

18 211

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

b

2 592

 

631 091

 

 

 

 

 

 

 

c

126 869

 

169 261

 

 

 

 

 

 

 

France

a

5

 

 

14

9

 

 

 

10

26

b

356 498

 

 

1 310 835

11 057 799

 

 

 

1 411 934

568 092 336

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

233

3

11

2

1

28

2

15

21

13

b

1 417 449

19 422

116 020

804 951

36 205

82 083 164

70

1 819

184 716

797 049

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

3

 

 

 

7

 

 

 

 

 

b

4 150

 

 

 

3 135 300

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

3

 

 

 

 

15

6

b

 

 

 

39 869 117

 

 

 

 

2 568 831

1 186 432

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 086 847

Romania

a

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

6 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

6 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

1

 

 

 

 

 

5

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

72 600 000

6 000 000

c

 

 

 

 

 

 

 

1 256

 

100 174

Sweden

a

 

 

2

1

3

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

160

7

14

42

17

46

9

1

20

236

b

1 301 443

65 441

24 979

656 052

314 637

3 213 551

216 586

63

34 544

8 966 735

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

447

16

32

64

41

78

11

16

71

284

b

11 661 704

625 048

788 490

44 036 759

15 003 619

87 427 715

216 656

1 882

76 800 024

588 060 763

c

639 692

7 980

169 261

934 751

390 410

2 131 000

 

1 256

 

3 187 021

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

45

 

1

85

b

 

 

 

 

 

 

665 996

 

10 000

5 200 154

c

 

 

 

 

 

 

645 942

 

 

4 616 846

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 610 632

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

54 121

 

 

 

 

 

 

 

 

54 121

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

633 683

c

54 917

 

 

 

 

 

 

 

 

351 047

France

a

24

4

 

10

 

1

2

5

8

118

b

54 703 596

397 226

 

9 160 511

 

1 035 036

157 657

2 974 735

113 866

650 772 029

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 521 561

Germany

a

37

 

3

2

6

2

7

8

9

403

b

8 427 254

 

8 485 300

20 791

68 829

268

59 467

2 157 645

923 518

105 603 937

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

738 926

 

 

 

 

 

738 926

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 981 485

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

1

1

 

 

1

 

 

27

b

 

 

46 506

1 952 780

 

 

64 293

 

 

45 687 959

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 356 136

Netherlands

a

3

 

 

3

 

 

 

 

 

7

b

159 705

 

 

747 614

 

 

 

 

 

3 907 319

c

159 705

 

 

260 188

 

 

 

 

 

3 506 740

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 060

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 060

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 600 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

251 430

Sweden

a

1

 

 

 

 

 

1

1

 

9

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 681 420

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 641 600

United Kingdom

a

42

 

2

6

1

1

21

24

31

680

b

486 600

 

4 937

750 720

575

9 143

90 503

532 197

716 792

17 385 499

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

109

4

6

23

7

4

77

38

50

1 378

b

63 831 276

397 226

8 536 743

13 371 343

69 404

1 044 447

1 037 915

5 664 577

1 764 176

946 863 224

c

214 622

 

 

260 188

 

 

645 942

 

150 000

197 605 143

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

Belgium

a

5

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

b

235 480

 

 

 

 

 

 

171 030

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

254 174

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

254 174

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

8

1

1

14

4

1

 

 

 

b

43 880

 

21 762 563

9 994 109

2 904 673

1 046 462

227 389

164 138

 

 

 

c

42 103

 

6 224 835

2 498 528

 

1 171 173

185 887

3 697

 

 

13 252

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

b

26 460

 

237 000

 

 

 

 

 

 

 

 

c

26 460

 

3 429

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

3

 

4

4

8

 

 

2

 

5

9

b

75 709

 

1 289 145

7 801 108

2 260 003

 

 

30 606

 

99 879

1 664 578

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

2

10

27

8

13

283

 

 

2

21

5

b

322

13 012

2 714 882

62 526

276 327

80 843 482

 

 

577

2 129 690

169 296

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

2

6

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

5 000

4 093 500

 

 

 

252 500

 

 

 

c

 

 

 

646 946

 

 

 

53 095

 

 

 

Italy

a

 

 

1

1

3

 

 

 

 

17

3

b

 

 

1 355 952

91 640

892 062

 

 

 

 

25 925 052

1 872 320

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

b

5 720

 

 

 

 

20 693

 

 

 

 

 

c

5 720

 

 

 

 

27 138

 

 

 

 

 

Poland

a

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

45 828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

49 242

4 944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

16 998

4 944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

28 000

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

5

 

 

 

2

 

 

 

 

 

b

 

94 886

 

 

 

2 124 508

 

 

 

 

 

c

 

758 427

 

 

 

1 050 000

 

 

 

 

 

Spain

a

2

 

 

 

 

6

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

619 062

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

202 444

 

 

 

 

 

Sweden

a

1

 

4

 

1

2

1

3

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

18

6

 

1

1

35

5

 

1

15

1

b

224 660

48 842

 

1 018

5 923

246 277

920

 

9 308

335 858

1 725

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

44

22

47

22

27

350

10

10

3

59

18

b

707 301

161 684

27 364 542

22 298 075

6 338 988

84 928 484

228 309

618 274

9 885

28 490 478

3 707 919

c

91 281

763 371

6 228 264

3 399 648

 

2 450 755

185 887

56 792

 

 

13 252

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406 510

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 174

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 174

Czech Republic

a

 

 

 

 

1

 

 

 

 

31

b

 

 

 

 

239 802

 

 

 

 

36 383 016

c

 

 

 

 

378 430

376 515

 

 

690 058

11 584 478

Denmark

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

12 086 619

 

 

 

 

 

 

 

 

12 086 619

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

168 000

 

 

 

 

 

 

 

431 460

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 889

France

a

 

 

 

8

 

 

 

 

2

45

b

 

 

 

1 001 679

 

 

 

 

979 805

15 202 512

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 478 337

Germany

a

 

 

2

6

16

56

66

8

16

541

b

 

 

31 403

30 778

9 686 025

1 826 932

302 207

936 137

877 500

99 901 096

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

26 000

 

26 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 351 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 041

Italy

a

 

 

1

 

1

 

 

 

 

27

b

 

 

340 000

 

107 800

 

 

 

 

30 584 826

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 586 936

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 413

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 858

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 828

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 186

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 942

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 219 394

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 808 427

Spain

a

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

86 510

 

 

705 572

c

 

 

 

154 010

 

 

84 347

 

 

440 801

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 435 105

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 138 645

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

84

b

 

 

 

 

 

 

 

1 150 000

 

2 024 530

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

3

14

18

56

67

10

18

800

b

12 086 619

168 000

371 403

1 032 457

10 033 627

1 826 932

388 717

2 112 137

1 857 305

210 166 241

c

 

 

 

154 010

378 430

376 515

84 347

 

690 058

46 076 528

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AZERBAIJAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 10

ML 11

ML 15

ML 16

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

866 667

 

 

 

 

 

866 667

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

386 800

 

 

 

 

 

 

386 800

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

4

1

1

 

 

 

1

1

 

 

2

2

12

b

183 366

19 358

238 027

 

 

 

70 261

4 086 607

 

 

570 727

250 932

5 419 278

c

160 424

19 358

238 027

 

 

 

70 261

 

 

 

570 727

250 932

1 309 729

Slovakia

a

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

107 000

 

12 950

 

 

 

 

 

 

 

 

119 950

c

 

107 000

 

12 950

 

 

 

 

 

 

 

 

119 950

TOTAL PER ML category

a

4

2

1

1

 

1

2

1

 

 

2

2

16

b

183 366

126 358

238 027

12 950

 

386 800

936 928

4 086 607

 

 

570 727

250 932

6 792 695

c

160 424

126 358

238 027

12 950

 

 

70 261

 

 

 

570 727

250 932

1 429 679

d

 

3

1

 

2

1

 

1

2

1

 

1

13

e

 

1(3) 4(1)

1(1)

 

1(2) 4(2)

1(1) 4(1)

 

1(1) 3(1) 4(1)

1(2) 4(2)

1(1)

 

1(1)

1(13) 3(1) 4(7)


BAHAMAS

 

 

ML 7

TOTAL per destination

Finland

a

1

1

b

7 800

7 800

c

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

b

7 800

7 800

c

 

 

d

 

 

e

 

 


BAHRAIN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

Austria

a

2

1

 

 

 

 

 

b

28 709

222 000

 

 

 

 

 

c

28 709

162 000

 

 

 

 

 

Belgium

a

3

 

 

 

 

1

 

b

5 325 436

 

 

 

 

937 500

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

757

 

 

 

 

c

 

 

386

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

13 500

 

 

 

 

 

 

France

a

3

1

1

6

1

1

2

b

1 254 772

1 628 630

2 206 634

10 196 094

193 983

5 015

422 269

c

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

10

 

5

1

 

 

 

b

437 452

 

504 922

15 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

3

 

 

 

 

 

b

 

2 233

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

39

 

15

3

 

 

5

b

539 806

 

29 259

3 613

 

 

14 894

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

57

6

23

10

1

2

7

b

7 586 175

1 852 863

2 741 571

10 214 707

193 983

942 515

437 163

c

42 209

162 000

386

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 9

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 16

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

1

 

4

b

 

 

 

 

 

222 000

 

472 709

c

 

 

 

 

 

222 000

 

412 709

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

6 262 936

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

757

c

 

 

 

 

 

 

 

386

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

52 330

 

 

 

 

52 330

c

 

 

51 605

 

 

 

 

65 105

France

a

 

 

1

1

8

 

2

27

b

 

 

501 508

45 437

9 532 356

 

1 955 880

27 942 577

c

 

 

 

 

 

 

 

3 878 933

Germany

a

1

1

2

 

 

 

1

21

b

2 794

1 000 000

74 601

 

 

 

1

2 034 770

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

2 233

c

 

 

 

 

 

 

 

20 196

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

14 350

 

 

14 350

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

2 371 682

c

 

 

 

 

 

 

 

197 640

United Kingdom

a

 

5

2

 

3

 

2

74

b

 

17 286

1 725

 

87 400

 

 

693 982

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

6

6

1

11

1

5

137

b

2 794

1 017 286

630 164

45 437

9 619 756

222 000

1 955 881

39 833 976

c

 

 

51 605

 

14 350

222 000

 

4 589 320

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


BANGLADESH

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

Belgium

a

2

 

 

 

 

 

b

99 819

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

1

 

 

 

b

 

 

425 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

1

 

 

1

b

 

 

2 170

 

 

21 400

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

1

1

1

1

 

b

 

16 863

144 701

12 598 000

441 125

 

c

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

8 960

 

c

 

 

 

 

8 706

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

1

 

 

 

b

 

 

23 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

2

1

5

1

2

1

b

99 819

16 863

594 871

12 598 000

450 085

21 400

c

 

 

 

 

8 706

 

d

6

 

 

 

 

 

e

2(4) 3(1) 7(4)

 

 

 

 

 


 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

99 819

c

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

425 000

c

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

13

2

 

 

 

 

15

b

531 736

136 502

 

 

 

 

668 238

c

648 242

136 491

 

 

 

 

784 733

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

177 240

 

 

 

 

177 240

France

a

 

 

 

3

 

 

3

b

 

 

 

381 150

 

 

381 150

c

 

 

 

 

 

 

89 650

Germany

a

 

5

 

 

 

 

7

b

 

10 467 728

 

 

 

 

10 491 298

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

 

 

 

 

6

b

15 424 563

990 599

 

 

 

 

29 615 852

c

 

 

 

 

 

 

3 318 910

Lithuania

a

3

4

 

 

 

3

10

b

536 832

108 924

 

 

 

2 579 625

3 225 381

c

230 006

37 118

 

 

 

2 579 625

2 846 749

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

8 960

c

 

 

 

 

50

 

8 756

Poland

a

10

 

 

 

 

 

10

b

727 976

 

 

 

 

 

727 976

c

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

1

 

 

 

 

 

1

b

220 000

 

 

 

 

 

220 000

c

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

889 381

c

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

2

 

 

 

3

b

 

 

14 720

 

 

 

37 720

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

28

12

2

3

 

3

60

b

17 441 107

11 703 753

14 720

381 150

 

2 579 625

46 790 775

c

878 248

350 849

 

 

50

2 579 625

7 226 037

d

 

 

 

 

 

 

10

e

 

 

 

 

 

 

2(8) 3(1) 7(4)


BARBADOS

 

 

ML 1

ML 3

TOTAL per destination

Austria

a

1

2

3

b

29 722

29 000

58 722

c

29 722

 

29 722

Hungary

a

 

2

2

b

 

34 000

34 000

c

 

12 800

12 800

United Kingdom

a

5

3

8

b

6 078

13 409

19 487

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

6

7

13

b

35 800

76 409

112 209

c

29 722

12 800

42 522

d

 

 

 

e

 

 

 


BELARUS

 

 

ML 1

ML 3

ML 6

ML 10

ML 15

TOTAL per destination

Austria

a

6

 

 

 

 

6

b

33 312

 

 

 

 

33 312

c

33 312

 

 

 

 

33 312

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

332 000

 

 

 

332 000

Germany

a

36

17

1

 

 

54

b

130 783

133 884

4 760

 

 

269 427

c

 

 

 

 

 

 

Latvia