EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AR0224

Regionų komiteto nuomonė dėl mikrofinansų priemonės Progress

OJ C 79, 27.3.2010, p. 71–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 79/71


Regionų komiteto nuomonė dėl mikrofinansų priemonės Progress

(2010/C 79/12)

I.   POLITINĖS REKOMENDACIJOS

REGIONŲ KOMITETAS

Būtinybė imtis veiksmų

1.

pritaria, kad Komisija ir Europos investicijų bankas (EIB) nedelsiant imtųsi veiksmų užtikrinti, kad ES ištekliai būtų veiksmingai naudojami padėti verslui šiuo sunkiu riboto likvidumo laikotarpiu, ir pabrėžia, kad dėl pastarojo meto finansų krizės buvo sugriežtintos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir mikroįmonių kreditavimo sąlygos, o tai dar labiau didina ekonomikos nuosmukį ir stabdo bet kokį tolesnį atsigavimą;

2.

pripažįsta, kad 2007–2013 m. finansinės perspektyvos riboja Komisijos galimybes skirti papildomų lėšų siūlomai naujai mikrofinansų priemonei Progress;

3.

išreiškia susirūpinimą, kad 100 mln. eurų perskyrus iš PROGRESS programos naujai mikrofinansų priemonei Progress, gali būti pakenkta šios programos tikslams, poveikiui ir veiksmingumui, ir ragina Komisiją apsvarstyti kitas tinkamas galimybes finansuoti priemonės Progress įgyvendinimą;

4.

atkreipia Komisijos dėmesį, į tai, kad siūloma mikrofinansų priemonė Progress, turinti 100 mln. eurų biudžetą, panašu, negalės patenkinti papildomų 500 mln. eurų poreikio palengvinti dabartinį kreditavimo suvaržymą, paskatinti teikti mikrofinansavimą ir patenkinti dabartinius poreikius;

5.

palankiai vertina tai, kad mikrofinansų priemonė Progress atitinka subsidiarumo principą ir todėl papildo valstybių narių arba vietos ir regionų valdžios institucijų skiriamus mikrokreditus;

6.

atkreipia dėmesį, kad daugiau nei 90 proc. ES įmonių yra mikroįmonės, o didžiausia kliūtis inovacijoms šiose įmonėse kyla dėl ribotų galimybių gauti mikrokreditą;

7.

sutinka, kad daugumą mikrokreditų socialiai remtiniems asmenims ES suteikia nekomercinės mikrofinansų institucijos, todėl reikia jas papildomai remti, kad jos atitiktų dabartinį paklausos lygį;

8.

mano, kad Komisijos pastangos vystyti mikrokreditų rinką ES bus naudinga priemonė sudaryti sąlygas tiems, kurie negali naudotis įprastos kredito rinkos paslaugomis, kurti naujas įmones ir steigti darbo vietas;

9.

apgailestauja, kad Komisija atlikdama ex-ante įvertinimą nepakankamai atsižvelgia į vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį ir poveikį joms;

Didžiausias dėmesys mikrokreditų suteikimui

10.

ragina Komisiją tikslingai skirti lėšas novatoriškoms mikroįmonėms, visų pirma žinioms imlioms įmonėms, kad būtų paskatintos inovacijos ir padidintas našumas ES;

11.

ragina Komisiją tobulinti dabartines ES iniciatyvas ir siekti didesnio naujos mikrofinansų priemonės Progress ir kitų ES finansinių priemonių, visų pirma PROGRESS, ESF, JASMINE, JEREMIE ir KIP (1) nuoseklumo;

12.

siūlo Komisijai konkrečiau apibrėžti tikslines grupes ir atsižvelgti į bedarbius bei socialiai remtinus asmenis, įskaitant jaunimą, moteris, vyresnio amžiaus žmones bei tautinių mažumų bendruomenes, ir programose bei iniciatyvose, susijusiose su mikrokreditais, šioms grupėms skirti konkrečią ir tinkamą vietą;

13.

ragina Komisiją pabrėžti, kaip svarbu papildomai teikti įvairesnę paramą įmonėms, o ne vien tik finansiškai remti naujai besikuriančias ir esamas įmones. Siekiant skatinti tvarų įmonių augimą ir mažinti žlungančių įmonių skaičių, lėšų skyrimas naujoms ir esamoms įmonėms turėtų būti papildytas aktyvios paramos įmonėms mechanizmais, pavyzdžiui, kuravimu, mokymu, konsultavimu, gebėjimų ugdymu, kurie papildytų ESF teikiamą finansinę paramą palūkanoms kompensuoti;

14.

pažymi, kad mikrokreditų suteikimo sąlygos ir jų paklausa labai skiriasi visoje ES, todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad mikrokreditai būtų vienodomis sąlygomis suteikiami teritorijose, kurioms neskiriama pagalba iš struktūrinių fondų, turint omenyje tai, kad net turtingiausiose vietovėse esama nepritekliaus ir skurdo atvejų;

15.

primena Komisijai, valstybėms narėms, vietos ir regionų partneriams, kad 100 mln. eurų biudžeto mikrofinansų priemonę reikėtų palyginti su kitomis programomis ir iniciatyvomis. Tiksliau sakant, riboti šios priemonės ištekliai bus prieinami visoms 27 valstybėms narėms per ateinančius ketverius metus. Todėl, siekiant didžiausio poveikio, lėšos turi būti skiriamos pagal konkrečius kriterijus;

16.

primena Regionų komiteto nuomonę „Europos ekonomikos atgaivinimo planas ir regionų bei vietos valdžios institucijų vaidmuo“ (CdR 12/2009), kurioje Komisijos buvo prašoma „pateikti pasiūlymą dėl taisyklių, kaip skirti mikrokreditus ES……..[ir] nustatyti pagrindinius mikrokreditų skyrimo kriterijus“;

Komunikacija

17.

primena Komisijai ir EIB grupei, kad priemonės sėkmė priklauso nuo to, ar partneriai, finansų institucijos ir potencialūs gavėjai bus visapusiškai informuoti apie šį mechanizmą;

18.

primygtinai reikalauja, kad Komisija ir EIB grupė, bendradarbiaudamos su vietos ir regionų valdžios institucijomis, aktyviai informuotų apie savo vaidmenį ir lėšų gavimo būdus pagal skirtingas programas;

19.

ragina Komisiją ir EIB grupę paaiškinti mikrofinansų priemonės Progress papildomą naudą ir tai, kaip ji papildys esamas Europos, nacionalinio, regionų ir vietos lygmens paramos įmonėms iniciatyvas;

20.

pabrėžia, kad Komitetas anksčiau ragino Komisiją ir EIB grupę aktyviau informuoti apie kitų paramos įmonėms programų, pavyzdžiui, JEREMIE, KIP, vaidmenį, papildomą naudą ir teikiamas galimybes (žr. nuomonę Europos iniciatyva Small business act, CdR 2008/246);

Mikrokreditų suteikimo koordinavimas

21.

primena Komisijai ir EIB grupei, kad mikrofinansų priemonė bus veiksmingesnė, jei ji bus koordinuojama ir įgyvendinama kartu su esamomis Europos finansų priemonėmis bei vietos ir regionų programomis valstybėse narėse;

22.

primena Regionų komiteto nuomonę „Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija“ (CdR 245/2008), kurioje pakartotinai pabrėžė „koordinavimo vykdant struktūrinių fondų ir kitas svarbias Europos programas“ būtinybę „siekiant kuo labiau padidinti Europos pridėtinę vertę ir įtraukti į veiklą vietos bei regionų valdžios institucijas“;

23.

siūlo Komisijai padidinti priemonės lankstumą; lėšas skirstys ne finansų institucijos, prireikus jos dirbs kartu su vietos ir regionų valdžios institucijomis, kurios bus mikrofinansų teikėjos;

24.

ragina Komisiją, valstybes nares, vietos ir regionų valdžios institucijas ir institucijas, kurioms patikėta įgyvendinti priemonę, paskatinti galimus kandidatus teikti prašymus paskolų fondams, minimaliai sumažinti su prašymų teikimu, svarstymu ir lėšų išmokėjimu susijusią biurokratiją ir toliau padėti mažinti biurokratiją, susijusią su šių lėšų gavimu;

Vertinimas ir stebėsena

25.

siūlo, kad Komisija savo iniciatyva atliktų tarpinį ir galutinį įvertinimą glaudžiai bendradarbiaudama su tarptautinėmis finansų institucijomis ir konsultuodamasi su vietos ir regionų valdžios institucijomis bei galutiniais paramos gavėjais. Atliekant galutinį įvertinimą reikėtų visų pirma išnagrinėti, kaip priemone pasiekti jai nustatyti tikslai ir kaip ji papildė kitas esamas ES finansines priemones, pavyzdžiui, PROGRESS, ESF, JASMINE, JEREMIE ir KIP. Į galutinį įvertinimą taip pat reikėtų įtraukti lėšų pasiskirstymo visose 27 ES valstybėse narėse analizę;

26.

siūlo, kad Komisija ir EIB apsvarstytų galimybes tęsti laikinos mikrofinansų priemonės taikymą, jei ji bus sėkminga, ir po 2013 m.

II.   SIŪLOMI PAKEITIMAI

1 pakeitimas

2 straipsnis, COM (2009) 333

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

1.

Pagal šią priemonę Bendrijos lėšos teikiamos siekiant teikti daugiau mikrokreditų:

a)

asmenims, netekusiems arba galintiems netekti darbo ir norintiems įsteigti nuosavą mikroįmonę, įskaitant savisamdą;

b)

socialiai remtiniems asmenims, įskaitant jaunimą, norintiems įsteigti arba išplėsti savo mikroįmonę, įskaitant savisamdą;

c)

socialinės ekonomikos mikroįmonėms, kuriose dirba darbo netekę asmenys arba socialiai remtini asmenys, įskaitant jaunimą.

1.

Pagal šią priemonę Bendrijos lėšos teikiamos siekiant mikrokredit:

a)

;

b)

socialiai remtiniems asmenims, įskaitant jaunimą, , norintiems įsteigti arba išplėsti savo mikroįmonę, įskaitant savisamdą;

c)

socialinės ekonomikos mikroįmonėms, kuriose dirba darbo netekę asmenys arba socialiai remtini asmenys, , .

Paaiškinimas

i)

Nėra bendros sąvokos „galintys netekti darbo“ apibrėžties ir bendro supratimo. Todėl būtina nurodyti apibrėžtį, pateiktą neseniai iš dalies pakeistame Reglamente (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiančiame Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą.

ii)

Be jaunimo, yra daugiau socialiai remtinų grupių, kurios turėtų būti aiškiai paminėtos.

iii)

„Jaunimas“ išbrauktas iš c dalies, kadangi socialiai remtinos grupės jau apibrėžtos b dalyje.

2 pakeitimas

4 straipsnis, COM (2009) 333

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

1.

Priemonė įgyvendinama atitinkamai vykdant tokių rūšių veiksmus ir teikiant:

a)

garantijas ir pasidalijant riziką;

b)

kapitalo nuosavybės priemones;

c)

skolos priemones;

d)

pagalbos priemones, kaip antai komunikacijos veikla, stebėsena, kontrolė, auditas ir vertinimas, kurios tiesiog būtinos sprendimui tinkamai ir veiksmingai įgyvendinti ir jo tikslams pasiekti.

2.

Priemone gali naudotis valstybėse narėse, skiriančiose mikrofinansus fiziniams asmenims ir mikroįmonėms, įsteigtos viešosios ir privačiosios įstaigos.

1.

Priemonė įgyvendinama atitinkamai vykdant tokių rūšių veiksmus ir teikiant:

a)

garantijas ir pasidalijant riziką;

b)

kapitalo nuosavybės priemones;

c)

skolos priemones;

d)

pagalbos priemones, kaip antai komunikacijos veikla, stebėsena, kontrolė, auditas ir vertinimas, kurios tiesiog būtinos sprendimui tinkamai ir veiksmingai įgyvendinti ir jo tikslams pasiekti.

2.

Priemone gali naudotis valstybėse narėse, skiriančiose mikrofinansus fiziniams asmenims ir mikroįmonėms, įsteigtos viešosios ir privačiosios įstaigos.

Paaiškinimas

i)

Kadangi turimos lėšos yra ribotos ir siekiama maksimalios priemonės naudos, svarbu, kad būtų nustatyti aiškūs atitikimo kriterijai ir kad jie būtų vienodai taikomi visose 27 valstybėse narėse.

ii)

Aiškūs kriterijai prisidėtų prie veiksmingos komunikacijos ir padėtų šią priemonę išsiskirti iš kitų programų bei ją koordinuoti su kitomis programomis.

3 pakeitimas

5 straipsnis, COM (2009) 333

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

1.

Komisija administruoja priemonę laikydamasi Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002.

2.

Siekdama įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, išskyrus 4 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas pagalbos priemones, Komisija sudaro susitarimus su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, visų pirma su Europos Investicijų Banku (EIB) ir Europos Investicijų Fondu (EIF), laikydamasi Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 53d straipsnio ir Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 43 straipsnio. Šiuose susitarimuose išdėstomos išsamios jiems patikėtų užduočių įgyvendinimo nuostatos ir nurodoma būtinybė užtikrinti, kad priemonė papildytų nacionalines programas.

3.

2 dalyje nurodytos tarptautinės finansinės institucijos, gavusios pajamas, įskaitant dividendus ir grąžinimus, gali jas vėl investuoti į 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus veiksmus šešerių metų laikotarpiu nuo priemonės veiklos pradžios. Baigus priemonės veiklą, Europos Bendrijoms grąžintinas likutis mokamas į Europos Bendrijų bendrąjį biudžetą.

4.

Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos tarptautinės finansinės institucijos raštu sudaro susitarimus su 4 straipsnio 2 dalyje nurodytomis viešosiomis ir privačiosiomis mikrofinansų įstaigomis, nustatydamos jų pareigą panaudoti jiems pagal priemonę skirtas lėšas siekiant 2 straipsnyje nustatytų tikslų ir teikti informaciją rengiant 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas metines ataskaitas.

5.

4 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų pagalbos priemonių biudžetą administruoja Komisija.

1.

Komisija administruoja priemonę laikydamasi Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002.

2.

Siekdama įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, išskyrus 4 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas pagalbos priemones, Komisija sudaro susitarimus su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, visų pirma su Europos Investicijų Banku (EIB) ir Europos Investicijų Fondu (EIF), laikydamasi Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 53d straipsnio ir Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 43 straipsnio. Šiuose susitarimuose išdėstomos išsamios jiems patikėtų užduočių įgyvendinimo nuostatos ir nurodoma būtinybė užtikrinti, kad priemonė papildytų nacionalines, programas .

3.

2 dalyje nurodytos tarptautinės finansinės institucijos, gavusios pajamas, įskaitant dividendus ir grąžinimus, gali jas vėl investuoti į 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus veiksmus šešerių metų laikotarpiu nuo priemonės veiklos pradžios. Baigus priemonės veiklą, Europos Bendrijoms grąžintinas likutis mokamas į Europos Bendrijų bendrąjį biudžetą.

4.

Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos tarptautinės finansinės institucijos raštu sudaro susitarimus su 4 straipsnio 2 dalyje nurodytomis viešosiomis ir privačiosiomis mikrofinansų įstaigomis, nustatydamos jų pareigą panaudoti jiems pagal priemonę skirtas lėšas siekiant 2 straipsnyje nustatytų tikslų ir teikti informaciją rengiant 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas metines ataskaitas.

5.

4 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų pagalbos priemonių biudžetą administruoja Komisija.

Paaiškinimas

Svarbu pabrėžti, kad mikrofinansų priemonė Progress bus veiksmingesnė, jei ji bus koordinuojama su nacionalinėmis, regionų ir vietos programomis.

4 pakeitimas

9 straipsnis, COM (2009) 333

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

1.

Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama su 5 straipsnio 2 dalyje nurodytomis tarptautinėmis finansinėmis institucijomis atlieka tarpinį ir galutinį vertinimą. Tarpinis vertinimas baigiamas praėjus ketveriems metams nuo priemonės veiklos pradžios, galutinis vertinimas atliekamas praėjus mažiausiai vieneriems metams po 5 straipsnio 2 dalyje nurodytoms tarptautinėms finansinėms institucijoms suteiktų įgaliojimų pabaigos. Galutiniame vertinime visų pirma nagrinėjama, kaip priemone pasiekti jai nustatyti tikslai.

2.

Vertinimų rezultatai informavimo tikslais bus perduoti Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

1.

Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama su 5 straipsnio 2 dalyje nurodytomis tarptautinėmis finansinėmis institucijomis atlieka tarpinį ir galutinį vertinimą. Tarpinis vertinimas baigiamas praėjus ketveriems metams nuo priemonės veiklos pradžios, galutinis vertinimas atliekamas praėjus mažiausiai vieneriems metams po 5 straipsnio 2 dalyje nurodytoms tarptautinėms finansinėms institucijoms suteiktų įgaliojimų pabaigos. Galutiniame vertinime visų pirma nagrinėjama, kaip priemone pasiekti jai nustatyti tikslai .

2.

Vertinimų rezultatai informavimo tikslais bus perduoti Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

Paaiškinimas

i)

Mikrofinansų priemonė Progress turėtų būti teikiama bendradarbiaujant su vietos ir regionų valdžios institucijomis. Todėl visi vertinimai turėtų būti atliekami konsultuojantis su vietos ir regionų valdžios institucijomis ir galutiniais paramos gavėjais, kadangi jie gali geriausiai įvertinti bendrą mikrofinansų priemonės Progress poveikį ir veiksmingumą.

ii)

Priemonė bus veiksminga tik tada, kai ji papildys kitas esamas ES finansines priemones, todėl atliekant vertinimą būtina nurodyti, kaip ši priemonė papildė kitas.

2009 m. spalio 7 d., Briuselis

Regionų komiteto pirmininkas

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Europos Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programa (PROGRESS), Europos socialinis fondas (ESF), Bendras veiksmų planas mikrofinansų institucijoms Europoje remti (JASMINE), Jungtiniai Europos ištekliai mikroįmonėms ir vidutinėms įmonėms (JEREMIE), Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa (KIP).


Top