EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0207(03)

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

OJ C 31, 7.2.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/10


Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

(2009/C 31/08)

XA numeris: XA 350/08

Valstybė narė: Suomija

Regionas: Suomija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Teisinis pagrindas: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba visa įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Bendras metinis biudžetas – 3 mln. EUR. Pagalba teikiama 2009–2013 m. laikotarpiu

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 %

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė:

Pagalbos tikslas: Pagalba skiriama registruotoms visuomeninėms asociacijoms ar kitoms viešojo sektoriaus įstaigoms. Galutiniai pagalbos gavėjai yra ūkininkai, kurių ūkiai laikomi MVĮ, gaminančiomis pirminę produkciją.

Pagalba teikiama pagal 15 straipsnį

Ekonomikos sektorius (-iai): NACE kodas

A1 – Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusios paslaugos

Sutarties I priede nurodyti produktai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Interneto svetainė: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Kita informacija: Pagalbą teikia ir administruoja Žemės ūkio ir miškininkystės ministerija. Pagalbos suma – 3 mln. EUR per metus, t. y. iš viso 15 mln. EUR 2009–2013 m. laikotarpiu. Pagalba gali būti skiriama dideliems nacionaliniams projektams prekybai žemės ūkio produktais ir jų gamybos plėtrai, kuriuose didelis dėmesys skiriamas informacijai apie žemės ūkio produktų kokybę, maisto kultūrą, sveikos mitybos įpročius ir keitimąsi informacija šiais klausimais.

Projekte gali būti numatyti veiksmai, kuriais siekiama plėtoti prekybą ir gamybą, pavyzdžiui, informacijos teikimas, tyrimai, ūkininkų apmokymai ir jiems skirtos konsultavimo paslaugos, maisto sektoriaus subjektų keitimasis informacija, mugės ir parodos. Projekto tikslines grupes gali sudaryti ūkininkai, vartotojai ar maisto sektoriaus subjektai, pavyzdžiui, viešojo maitinimo, mokymo įstaigos, žiniasklaida ar mitybos specialistai.

Pelno nesiekiančios įstaigos pagalbą naudoja projektams, kurie naudingi kitoms tikslinėms grupėms, tokioms kaip vartotojai ar ūkininkai, vykdyti. Pavyzdžiui, projektai, kuriuose skelbiama informacija apie produkto maistinę vertę, gali būti skirti vartotojams, tačiau projektas taip pat netiesiogiai gali atnešti naudos šį produktą gaminantiems ūkininkams, nes dėl šios informacijos gali padidėti produkto vertė, taigi netiesiogiai padidės ir jo suvartojimas.

Projektuose neturi būti nurodyta produkto kilmė, atskirų produktų ar prekės ženklai, ir jie turi atitikti Valstybės pagalbos įstatyme nurodytus reikalavimus. Tai leidžia užtikrinti, kad nebus iškreipiama konkurencija.

Pagalbos intensyvumas: 100 % pagalbos intensyvumas, numatytas Bendrijos taisyklėse, yra ribojamas Suomijos Valstybės pagalbos įstatymo 6 skirsnyje, pagal kurį visiška kompensacija gali būti mokama tik tada, jei tai pateisinama ir būtina pagalbos tikslams pasiekti.

Informavimas

Informavimas gali būti susijęs, pavyzdžiui, su skirtingų sezonų maisto produktais ir temomis, kuriomis skatinamas vartotojų domėjimasis sveikata ir gera savijauta. Be to, šiuo tikslu patiekalų receptus taip pat galima pateikti elektroninėje kulinarijos knygoje arba per žiniasklaidos priemones.

Kiti informavimo būdai gali būti informaciniai pranešimai, seminarai, ekskursijos ir parodos aktualiais žemės ūkio maisto produktų gamybos klausimais, kuriais domisi kulinarijos, vartotojų ar ekonominiais klausimais rašantys žurnalistai bei mokymo įstaigos.

Taip pat gali būti kuriamos interneto svetainės ir ruošiama kompiuterizuota mokymo medžiaga (ji gali būti pateikiama ir atspausdinta popieriuje), pavyzdžiui, apie medaus gamybą, apdirbimą, savybes ir naudojimą.

Sveikatos kampanijos tikslas – gerinti viešąjame sektoriuje dirbančių sveikatos priežiūros darbuotojų ir tėvų žinias apie sveiką mitybą ir keisti šeimų, auginančių vaikus, mitybos įpročius, pateikiant informaciją ir būdus, kaip pasirinkti sveikatai ir gerai savijautai naudingus maisto produktus.

Mokyklų valgyklų ir kitų panašių maitinimo įstaigų darbuotojai gali teikti informaciją ekologiškai švarių produktų vartojimo klausimais. Informuojant visuomenę, taip pat gali reikėti atlikti aplinkos tyrimus, tokius kaip strateginio plano paruošimas, rinkos tyrimas ar kelionės tyrimo tikslais.

Mokymas

Į ūkininkų apmokymą įeina grybų ir uogų rinkimas. Per egzaminą tikrinamos žinios, pavyzdžiui, apie 2–4 augalus ar grybus; sėkmingai išlaikius egzaminą, tai įrašoma „grybų ir uogų rinkėjo“ kortelėje. Grybų ir uogų rinkimo kursai gali būti organizuojami tik tuo metų sezonu, kai produktai, apie kuriuos mokomasi, randami gamtoje.

Ūkininkams reikia informacijos, pavyzdžiui, apie ekologiškai švarių produktų savybes, kad galėtų vystyti jų gamybą. Šiuo tikslu bendradarbiaujant su pramonės įmonėmis bus organizuojamas apmokymas.

Keitimasis informacija

Keitimasis informacija gali būti susijęs su mugių, pristatymų, konkursų ar kitokios veiklos, kuria skatinamas maisto produktų pramonėje veikiančių subjektų keitimasis informacija, organizavimu, taip pat dalyvavimu tokiuose renginiuose.

Konsultavimas

Pagalba taip pat gali būti skiriama konsultavimo paslaugoms ūkininkams teikti

XA numeris: XA 353/08

Valstybė narė: Suomija

Regionas: Visa šalis

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Teisinis pagrindas: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos: 1,2 mln. EUR per metus. Pagalba teikiama 2009–2013 m. laikotarpiu

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 % pagalbos intensyvumas, numatytas Bendrijos taisyklėse, yra ribojamas Suomijos Valstybės pagalbos įstatymo 6 skirsnyje, pagal kurį visiška kompensacija gali būti mokama tik tada, jei tai pateisinama ir būtina pagalbos tikslams pasiekti

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos trukmė:

Pagalbos tikslas: Pagalba skiriama registruotoms visuomeninėms asociacijoms ir organizacijoms, valdžios institucijoms ir kitoms viešojo sektoriaus įstaigoms. Galutiniai pagalbos gavėjai yra ūkininkai, kurių ūkiai laikomi MVĮ, gaminančiomis pirminę produkciją.

Schema vykdoma pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnio 2 dalies a, c, d, ir e punktus

Ekonomikos sektorius (-iai): NACE kodas

A1 – Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusios paslaugos

Sutarties I priede nurodyti produktai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Interneto svetainė: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Kita informacija: Pagalbą teikia ir administruoja Žemės ūkio ir miškininkystės ministerija. Pagalbos suma – 1,2 mln. EUR per metus, t. y. iš viso 6 mln. EUR 2009–2013 m. laikotarpiu. Pagalba gali būti skiriama nacionaliniams plėtros projektams, kuriais siekiama įgyvendinti maisto kokybės strategiją, koordinuojamą Žemės ūkio ir miškininkystės ministerijos. Pagal projektus turi būti siekiama gerinti maisto pramonės konkurencingumą, stiprinti jos socialinę atsakomybę (pavyzdžiui, plėtoti atsekamumo sistemas ir laikytis etikos principų) bei geriau informuoti vartotojus apie maisto pramonės veiklą.

Projektą gali sudaryti priemonės žemės ūkio maisto produktų ar veiklos šioje srityje kokybei gerinti arba žemės ūkio maisto produktų vertės grandinei stiprinti, pavyzdžiui, teikti informaciją, atlikti tyrimus, rengti mokymus ar konsultacijas žemės ūkio produktų gamintojams arba keistis informacija tarp žemės ūkio maisto produktų pramonėje veikiančių subjektų. Projekto tikslines grupes gali sudaryti žemės ūkio produktų gamintojai, vartotojai ar maisto sektoriaus subjektai, pavyzdžiui, viešojo maitinimo, mokymo įstaigos, žiniasklaida ir mitybos specialistai. Galutiniai pagalbos gavėjai yra ūkininkai, kurių ūkiai laikomi MVĮ, gaminančiomis pirminę produkciją.

Pagalbos gavėjai (registruotos visuomeninės asociacijos ir organizacijos, valdžios institucijos ir kitos viešojo sektoriaus įstaigos) pagalbą naudoja visai maisto grandinei naudingiems nacionaliniams projektams įgyvendinti. Pavyzdžiui, projektų, kuriuose skelbiama informacija apie tam tikro gamybos sektoriaus produktų kokybės gerinimą, tikslas gali būti vartotojai, tačiau projektas taip pat netiesiogiai gali atnešti naudos ūkininkams, gaminantiems minėtus produktus.Gaudami tokią informaciją, vartotojai gali imti labiau pasitikėti gamybos procesu ir produkto kokybe, ir tuo pat metu padidės produkto vertė, taigi netiesiogiai padidės ir jo suvartojimas.

Projektuose nereikia nurodyti produkto kilmės, atskirų produktų ar prekės ženklų, ir jie turi atitikti Valstybės pagalbos įstatyme nurodytus reikalavimus. Tai leidžia užtikrinti, kad nebus iškreipiama konkurencija.

100 % pagalbos intensyvumas, numatytas Bendrijos taisyklėse, yra ribojamas Suomijos Valstybės pagalbos įstatymo 6 skirsnyje, pagal kurį visiška kompensacija gali būti mokama tik tada, jei tai pateisinama ir būtina pagalbos tikslams pasiekti.

Informavimas

Informuojant visuomenę, negali būti naudojama reklama.

Leistini informavimo būdai:

straipsniai spaudoje ir pranešimai spaudai (pvz., apie naujus būdus užtikrinti naminių gyvūnų gerovę ar apie elektronines keitimosi informacija sistemas žemės ūkio produktų gamybai prižiūrėti),

informaciniai pranešimai, ekskursijos ir parodos aktualiais žemės ūkio maisto produktų gamybos klausimais, kuriais domisi kulinarijos, vartotojų ar ekonominiais klausimais rašantys žurnalistai bei mokymo įstaigos,

interneto svetainių ir kompiuterizuotos mokymo medžiagos rengimas; ši medžiaga gali būti pateikiama ir atspausdinta popieriuje (pvz., higienos reikalavimai renkant uogas, priemonės grūdinėms kultūroms nuo ligų apsaugoti, priemonės užtikrinti gyvūnų gerovę, ūkininkavimas, kuris atitiktų tvarios plėtros tikslus, ar vartotojų teisės ir lūkesčiai), ir

viešojo maitinimo įstaigų informavimas (mokymo įstaigų valgyklų ar kitų panašių įstaigų), pvz., klausimais, susijusiais su vietos produktų pirkimu.

Informuojant visuomenę, taip pat gali reikėti atlikti aplinkos tyrimus, tokius kaip strateginio plano paruošimas, rinkos tyrimas ar kelionės tyrimo tikslais.

Mokymas

Žemės ūkio produktų gamintojai galėtų būti supažindinti, pavyzdžiui, su higienos reikalavimais uogų rinkėjams ir su geros higienos praktikos taisyklėmis renkant ir gabenant uogas. Mokymas taip pat gali apimti, pavyzdžiui, gyvūnų sveikatos patikrinimą ir elektroninį duomenų registravimą.

Keitimasis informacija

Keitimasis informacija gali būti susijęs su mugių, pristatymų, konkursų ar kitokios veiklos, kuria skatinamas maisto produktų pramonėje veikiančių subjektų keitimasis informacija, organizavimu, taip pat dalyvavimu tokiuose renginiuose.

Konsultavimas

Pagalba taip pat gali būti skiriama konsultavimo paslaugoms žemės ūkio produktų gamintojams teikti

XA numeris: XA 398/08

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: North-East England

Pagalbos programos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Living North Pennines

Teisinis pagrindas: National Heritage Act (1980)

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba visa bendrovei suteiktos individualios pagalbos suma: 76 508 GBP

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Pagalbos intensyvumas – iki 100 %. Pagalba bus naudojama padengti realiosioms išlaidoms, patirtoms dėl investicijų arba kapitalinių darbų, skirtų negamybinės paskirties paveldo objektų, esančių žemės ūkio valdose, išsaugojimui. Pagalba bus mokama laikantis Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 5 straipsnio 2 dalies

Įgyvendinimo data: Schema bus pradėta įgyvendinti 2008 m. lapkričio 28 d. arba Europos Komisijai paskelbus šią schemą, jei ši data vėlesnė

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: Schema bus pradėta įgyvendinti 2008 m. lapkričio 28 d. arba Europos Komisijai paskelbus šią schemą, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė. Ji bus baigta įgyvendinti 2010 m. gruodžio 31 d. Paskutinė išmoka bus sumokėta 2010 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Šios pagalbos lėšomis bus finansuojami kapitaliniai darbai, skirti negamybinės paskirties paveldo objektų, esančių žemės ūkio valdose, išsaugojimui. Numatomus darbus sudaro pastato sienų restauravimas – jis bus remontuojamas, skiediniu užglaistomos siūlės ir stiprinami pamatai, kad pastatas nesugriūtų. Tai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 5 straipsnio 2 dalį

Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkis. Ūkininkavimo verslas turi būti priskiriamas MVĮ kategorijai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 2 straipsnio 5 dalyje

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Už schemą atsakinga institucija:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Už schemos vykdymą atsakinga organizacija:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Interneto svetainė: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Kita informacija: Daugiau informacijos apie reikalavimus pagalbai gauti ir schemos taisykles galima rasti pirmiau pateiktose interneto nuorodose


Top